Politiek forum

donderdag 2 juli 2020 19:30 - 21:45
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Toelichting:

Extra politiek forum

Agendapunten

 • A

  19.30 – 20.30 uur
  Richtinggevende sessie

  De gemeente Winterswijk stelt een nieuwe lokale woonvisie op. In juni 2019 is in een politiek forum aan raads- en commissieleden inhoudelijk en procesmatig richting gevraagd over de totstandkoming van de lokale woonvisie. In maart 2020 zijn raads- en commissieleden geïnformeerd over het doorlopen proces en de uitkomsten van de bijeenkomsten en enquêtes over wonen.

  De concept woonvisie Winterswijk 2020-2025 is door het college van B&W in juni vastgesteld en ter inzage gelegd. In dit politiek forum hebben de raads- en commissieleden de gelegenheid om hun mening te geven over de concept visie.

  Op basis van de reacties in het politiek forum kan de woonvisie Winterswijk 2020-2025 worden bijgesteld voor de definitieve besluitvorming in de algemene raadscommissie en raadsvergadering. Ook de reacties gedurende de terinzagelegging kunnen leiden tot bijstelling van de woonvisie. De verwachting is dat het college de woonvisie voorlegt ter behandeling in de algemene raadscommissie op 10 september en in de gemeenteraad op 24 september.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle


 • B

  20.45 – 21.45 uur
  Informatieve sessie

  Winterswijk heeft een dreigend tekort aan bedrijventerrein. Dit blijkt uit twee onderzoeksrapporten en de zorg die het bedrijfsleven hierover uitspreekt.

  De gemeente heeft daarom een locatiekeuze-onderzoek uit laten voeren om in beeld te brengen welke locaties het meest in aanmerking komen voor de aanleg van nieuw bedrijventerrein. Op basis van dit onderzoek stelt het college op 30 juni een voorkeurslocatie vast. In dit politiek forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de inhoud van het locatiekeuze-onderzoek. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de door het college vastgestelde voorkeurslocatie.

  Doel van dit politiek forum is om de raads- en commissieleden te informeren over de inhoud van het onderzoek, de geadviseerde voorkeurslocatie en het vervolgproces.

  Aansluitend aan het politiek forum komen het locatiekeuze-onderzoek met de geadviseerde voorkeurslocatie ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn zienswijzen indienen. De gemeente organiseert informatiebijeenkomsten voor toelichting op onderzoek en voorkeurslocatie voor belanghebbenden. Het college verwerkt dit tot een raadsvoorstel voor het vaststellen van de voorkeurslocatie en het opstarten van het ontwikkelproces, welke in september 2020 aan de raad wordt voorgelegd.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle