Politiek forum

donderdag 9 mei 2019 19:30
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:
Toelichting:

Agendapunten

  • A

    19.30 – 20.45 uur Bedrijfsrestaurant Informatieve en richtinggevende sessie Raads- en commissieleden worden bijgepraat over de speeltuinen en de functie van de speeltuinen. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe gemeenschappelijke organisatie van de speeltuinen. Bij raads- en commissieleden wordt opgehaald welke beelden er zijn ten aanzien van de maatschappelijke doorontwikkeling van de speeltuinen. Dit wordt gebruikt als kader voor het overleg met de speeltuinen voor het plan toekomstbestendige speeltuinen. Dit plan wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle


  • B

    19.30 – 20.45 uur Vergaderruimte 0.28 Informatieve en richtinggevende sessie Sinds 2010 werken Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen in de gemeenschappelijke sociale dienst: SDOA. De afgelopen jaren hebben de gemeenten meer taken gekregen in het sociale domein. Ook hebben er wijzigingen in de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening plaatsgevonden. Om deze veranderingen goed te kunnen doorvoeren stelt SDOA voor om het Beschut Werk in een B.V. onder te brengen. In dit politiek forum wordt informatie verstrekt over deze plannen van SDOA. Aansluitend is er de mogelijkheid om over deze plannen in gesprek te gaan. Voorzitter: de heer T.B. Jonker


  • C

    21.00 – 22.00 uur Bedrijfsrestaurant Informatieve sessie In de komende periode wordt met de schoolbesturen in Winterswijk het gesprek aangegaan over de realisatie van duurzame onderwijsvoorzieningen en het verder ontwikkelen van de plannen met betrekking tot de feitelijke vormgeving van deze onderwijsvoorzieningen. Bij het ontwerpen daarvan wordt rekening gehouden met de doelen van Integrale Kind Centra. De te realiseren voorzieningen dienen actief bij te dragen aan versterking van het woon- en leefklimaat in de betreffende kernen en wijken. In dit politiek forum worden de stappen in de uitwerking van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Winterswijk 2020-2035 gepresenteerd. Er wordt ingegaan op de aanleiding, het proces en de status van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Daarnaast wordt in deze sessie stil gestaan bij de landelijke ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijsstelsel. Vervolgens komen de randvoorwaarden en vervolgstappen. In het vierde kwartaal van 2019 wordt het definitieve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aan de raad voorgelegd. Voorzitter: de heer I.O. Johannis