Politiek forum

donderdag 5 september 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:

Agendapunten

 • A

  19.30 – 20.30 uur
  Bedrijfsrestaurant
  Informatieve sessie

  In 1923 werd de leeszaal in Winterswijk geopend. Nu bijna 100 jaar later organiseert de bibliotheek Oost-Achterhoek weer een lezing over de ‘leeszaal’. Maar niet omdat er een bibliotheek opgericht moet worden maar omdat de bibliotheek een nieuw beleidsplan heeft onder de titel ‘Samen vaardig’. Ook honderd jaar later is het van groot belang dat burgers zichzelf blijven ontwikkelen. De vormen en de middelen voor een bibliotheek zijn veranderd maar het doel blijft hetzelfde. Mee kunnen doen in de samenleving en zelf regie kunnen voeren over je leven heeft alles te maken met kunnen lezen, kunnen leren en kunnen omgaan met informatie.

  Bibliotheken zijn springlevend. Overal waar nieuwe bibliotheken worden geopend zien we dat ze letterlijk
  ‘in beslag’ worden genomen door de inwoners. De bibliotheek Oost Achterhoek neemt u dan ook graag mee hoe zij ook in de komende periode van grote waarde wil zijn voor Winterswijk.

  Voorzitter: mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst


 • B

  19.30 – 20.30 uur
  Vergaderruimte 0.28
  Richtinggevende sessie

  Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet werking. Met de nieuwe wet wil de wetgever inspelen op de energieke samenleving door burgerparticipatie in een heel vroeg stadium te stimuleren zodat burgers actief mee gaan doen. De fysieke leefomgeving is dus niet langer een zaak van de overheid alleen. Participatie is dus een belangrijke pijler onder de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. Het indienen van een participatieverslag wordt een verplicht onderdeel van een vergunningaanvraag.

  De mate waarin en de manier waarop moet worden geparticipeerd, staat niet vast. Het doel van dit politiek forum is een basis te bieden voor de ontwikkeling van een participatierichtlijn voor de gemeente Winterswijk door te discussiëren over wat onder participatie wordt verstaan, het doel van participatie en de uitgangspunten te bepalen voor de inzet van participatie in de fysieke leefomgeving.

  Voorzitter: de heer T.B. Jonker


 • C

  20.45 – 22.00 uur
  Bedrijfsrestaurant
  Informatieve sessie

  De gemeenteraad heeft 31 januari 2019 de uitvoeringsagenda Duurzaamheid vastgesteld. De uitvoeringsagenda bestaat uit een lijst met concrete activiteiten voor de periode tot 2022. Ook staat hierin wat we onder duurzaamheid verstaan en welke doelen we nastreven. De raad heeft gevraagd om een periodieke terugkoppeling van de voortgang. Dit gaat we ieder kwartaal doen. Tijdens deze (eerste) kwartaalsessie geven we aan welke activiteiten we hebben opgepakt en staan we kort stil bij de resultaten tot nu toe. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle