Politiek forum

donderdag 6 juni 2019 19:30
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:
Toelichting:

Agendapunten

  • A

    19.30 – 20.30 uur Bedrijfsrestaurant Richtinggevende sessie Het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en jeugd wordt aangepast. Hiervoor is input opgehaald bij inwoners en verenigingen van Winterswijk en organisaties die in Winterswijk actief zijn. Er is input gevraagd op de volgende thema’s: laaggeletterdheid, samenwerken, gezondheid, werken, participeren en eenzaamheid, preventie, wonen, armoedebestrijding. In dit politiek forum worden de opbrengsten gedeeld en in debat gaan we bepalen waar we de komende jaren op in gaan zetten. Voorzitter: de heer I.O. Johannis


  • B

    19.30 – 20.30 uur Vergaderruimte 0.28 Richtinggevende sessie In 2015 is de regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 opgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van wonen in de Achterhoek, dus ook voor Winterswijk. Deze regionale woonagenda is vertaald in de lokale woonvisie Winterswijks Vitaal 2016-2020. Veranderende woonwensen, afname van het beschikbare aanbod en de benodigde kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad vragen om vernieuwing van de lokale woonvisie en regionale woonagenda. Raads- en commissieleden wordt richting gevraagd over een aantal onderwerpen die opgenomen worden in de lokale woonvisie, namelijk de bestaande woningvoorraad, prestatieafspraken met De Woonplaats en doelgroepen. Bovendien wordt richting gevraagd voor het vervolgproces van de totstandkoming van de lokale woonvisie. Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle


  • C

    20.45 – 22.00 uur Bedrijfsrestaurant Informatieve sessie Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in deze Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk. Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie buitengebied: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk. Inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de voortgang van de Omgevingsvisie en inhoudelijke stand van zaken. Voorzitter: de heer T.B. Jonker