Politiek forum

donderdag 1 april 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Toelichting:

Ïn verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is dit politiek forum digitaal. U kunt dit politiek forum live volgens via http://www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens kiest u voor ‘uitzending bekijken’. Het politiek forum kan ook achteraf worden teruggekeken.

Agendapunten

 • A

  19.30 – 20.45 uur
  Informatieve sessie

  In de Regionale Energiestrategie (RES) ontwikkelen de Achterhoekse gemeenten en andere partners voorstellen voor grootschalige opwek van duurzame energie. Het beleid ‘Ruimtelijk Ordening en Duurzame Energieopwekking’ (RODE) is daarbij het vertrekpunt. Dit beleid komt voort uit het ‘akkoord van Groenlo’, waarin de Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn.

  In dit politiek forum wordt door de RES-organisatie ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van grootschalige opwek van duurzame energie. Daarnaast verzorgt de werkgroep ‘Energy NL 2050’ van de afdeling Electrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een presentatie over kleinschalige opwek en opslag.

  Vragen als ‘in hoeverre is huidige beleid voldoende?’, ‘welke aanpassingen zijn er nodig als het beleid niet voldoende is?’ en het relatieve belang van kleinschalige opwek en opslag staan centraal. Na de presentaties over de richting die met grootschalige opwek voorzien wordt en door kleinschalige opwek mogelijk gemaakt wordt, geeft de Energietafel haar mening over beide, en over de verhouding ertussen.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle


 • B

  21.00 - 22.00 uur
  Richtinggevende sessie

  De planontwikkeling met de Winterswijkse tender voor het Cultuurkwartier heeft niet tot een haalbaar resultaat geleid. Op voorstel van het college heeft de raad op 25 februari 2021 besloten om in eigen regie de ontwikkeling op te pakken. In een evaluatie is vastgesteld dat de ontwikkelprincipes strak waren en daarmee onvoldoende flexibel om tot een resultaat te komen dat past binnen de uitgangspunten en eisen van de Tender en kan rekenen op draagvlak van betrokkenen, belanghebbenden en toekomstige gebruikers.

  Om deze reden zullen we de herstart van het Cultuurkwartier met meer flexibiliteit inzetten. Dat betekent dat vooraf in het Plan van aanpak kritisch gekeken zal worden naar de inhoudelijke aspecten en de plangrenzen zoals die eerder gesteld zijn. We gaan ze waar nodig aanpassen, maar niet presenteren als vastliggend kader. Deze uitgangspunten en eisen zijn bedoeld als vertrekpunt voor het gesprek.

  Er vindt een brede consultatie plaats waarbij de vraag hoe je zo veel mogelijk de creativiteit van mensen en organisaties prikkelt om met ideeën te komen centraal staat. Alle ideeën worden rijp en groen gepresenteerd. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of uitgangspunten en eisen moeten worden bijgesteld. Aansluitend stelt uiteindelijk de raad aan het einde van dit jaar de definitieve nieuwe uitgangspunten en eisen vast.

  Vervolgens zetten we in op een proces waarin partijen zich met elkaar verbinden en ook verantwoordelijkheid nemen voor de uitwerking en de uitvoeringsfase.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle