Politiek forum

donderdag 21 maart 2019 19:30 - 21:30
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:
Toelichting:

Agendapunten

  • A

    19.30 – 20.30 Bedrijfsrestaurant Informatieve en richtinggevende sessie Medio 2017 heeft de Woonplaats haar plannen ontvouwd voor Winterswijk. Door de Woonplaats zijn buurtprofielen gemaakt waarin de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zijn meegenomen. In het algemeen is de kwaliteit hiervan prima, maar er moet ook rekening gehouden worden met de toekomstbestendigheid. De Woonplaats heeft het initiatief genomen om samen met partners en bewoners te kijken naar de toekomst. Door de Woonplaats is aan de gemeente het verzoek gedaan om te participeren in de wijkaanpak. Tijdens dit politiek forum staat de vraag hoe de raad betrokken wil worden bij de wijkaanpak centraal: Waar wil de raad over gaan en waar mag de buurt over beslissen? Op basis van een aantal dilemma’s wordt de raad gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over het proces van wijkaanpak. Voorzitter: mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst


  • B

    20.45 – 21.30 uur Bedrijfsrestaurant Informatieve sessie De gemeente Winterswijk is verantwoordelijk voor veel verschillende taken. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente in samenwerking met I&O Research in 2018 een Waarstaatjegemeente-onderzoek uitgevoerd. Er zijn 2.700 inwoners per brief uitgenodigd om deel te nemen. In totaal hebben 1.028 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 38 procent. Op deze bijeenkomst behandelen we de belangrijkste en opvallendste uitkomsten. We vergelijken de uitkomsten van Winterswijk waar mogelijk met de landelijke cijfers en de uitkomsten van de gemeente in 2016. Ook worden de belangrijkste resultaten op wijkniveau geschetst. Voorzitter: de heer I.O. Johannis