Raadsoverleg 2

woensdag 29 mei 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Zuidhorn - Raadzaal
Voorzitter:
Koos Wiersma
Toelichting:
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Aan inwoners, verenigingen, ondernemers, adviesraden, etc. wordt de gelegenheid geboden in te spreken en hun mening of adviezen mee te geven aan de fracties over de stukken die bij agendapunt staan geagendeerd. Daarvoor is per inspreker maximaal 3 minuten ruimte. Wilt u inspreken? Stuur dan een mail naar griffie@westerkwartier.nl. Doe dit vóór maandag 27 mei 12.00 uur. Als u dan ook de tekst meestuurt die u gaat uitspreken (max. 1 A4) dan zorgt de griffie ervoor dat de raadsleden de tekst ook ontvangen, zodat zij zich ook goed kunnen voorbereiden.

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Voor de raadsvergadering van 10 juli ligt de behandeling en de vaststelling van de Jaarrekeningen van de 4 voormalige gemeenten, de 1e Bestuursrapportage en de Perspectievennota voor. In het plenaire raadsoverleg van 29 mei geeft het college een korte schets van het actuele financiële beeld van onze gemeente, de stand van zaken rond de perspectiefnota en de speerpunten van het college (vanuit de thema’s van het coalitieakkoord) om op te nemen in het collegeprogramma. Op deze avond wordt van de fracties gevraagd om hun inbreng te leveren met het oog op de op te stellen perspectievennota en de speerpunten van het college. Ook aan de inwoners, verenigingen, ondernemers, adviesraden, etc. wordt de gelegenheid geboden in te spreken en hun mening of adviezen mee te geven aan de fracties. De input van deze avond wordt door het college gebruikt en in het definitieve voorstel verwerkt. Het definitieve voorstel wordt aan de raad voorgelegd. De raad bespreekt op 10 juli dat voorstel en neemt daarover een besluit.


 • 4

  Aan inwoners, verenigingen, ondernemers, adviesraden, etc. wordt de gelegenheid geboden in te spreken en hun mening of adviezen mee te geven aan de fracties over de stukken die bij agendapunt staan geagendeerd.

 • 5

  Van de fracties wordt gevraagd om hun inbreng te leveren met het oog op de op te stellen perspectievennota en speerpunten van het college. De input van deze avond wordt door het college gebruikt en in het definitieve voorstel verwerkt. Het definitieve voorstel wordt aan de raad voorgelegd. De raad bespreekt op 10 juli dat voorstel en neemt daarover een besluit.

 • 6