Raadsvergadering

woensdag 25 september 2019 20:30 - 22:30
Locatie:
Raadzaal Zuidhorn
Voorzitter:
Koos Wiersma
Toelichting:

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op:
25 september 2019.
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.
Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594

F.H. Wiersma, voorzitter

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  Naar aanleiding van het interview van raadslid Beute (VZ Westerkwartier) van 20 september jl. met Focus Westerkwartier vindt op verzoek van de fracties van GroenLinks, VVD, Sterk Westerkwartier en D66 een actualiteitendebat plaats. Dit is een debat tussen raadsleden onderling. Daartoe biedt het Reglement van Orde (artikel 51) ruimte. Na afloop van het actualiteitendebat vindt de raadsvergadering plaats.  00:07:09 - 00:08:37 - Koos Wiersma
  00:08:42 - 00:16:28 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:16:28 - 00:16:30 - Koos Wiersma
  00:17:01 - 00:22:47 - Rogier van 't Land
  00:22:47 - 00:22:50 - Koos Wiersma
  00:23:15 - 00:26:59 - Harry Stomphorst
  00:26:59 - 00:27:38 - Koos Wiersma
  00:28:11 - 00:32:51 - Mattheus Gorter
  00:32:51 - 00:34:44 - Koos Wiersma
  00:34:56 - 00:37:32 - Harm Beute
  00:37:32 - 00:37:34 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:37:34 - 00:37:45 - Harm Beute
  00:37:45 - 00:37:54 - Koos Wiersma
  00:37:54 - 00:38:04 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:38:04 - 00:38:10 - Harm Beute
  00:38:10 - 00:38:25 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:38:25 - 00:38:30 - Harm Beute
  00:38:30 - 00:38:41 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:38:41 - 00:38:43 - Harm Beute
  00:38:43 - 00:38:46 - Koos Wiersma
  00:38:46 - 00:40:28 - Harm Beute
  00:40:28 - 00:40:56 - Koos Wiersma
  00:40:56 - 00:42:43 - Ytsen van der Velde
  00:42:43 - 00:42:45 - Koos Wiersma
  00:42:45 - 00:42:52 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:42:52 - 00:43:27 - Koos Wiersma
  00:43:27 - 00:43:33 - Ytsen van der Velde
  00:43:33 - 00:43:51 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:43:51 - 00:43:55 - Ytsen van der Velde
  00:43:55 - 00:43:57 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:43:57 - 00:48:08 - Ytsen van der Velde
  00:48:08 - 00:48:12 - Harry Stomphorst
  00:48:12 - 00:48:24 - Ytsen van der Velde
  00:48:24 - 00:48:27 - Harry Stomphorst
  00:48:27 - 00:49:48 - Ytsen van der Velde
  00:49:48 - 00:49:57 - Harry Stomphorst
  00:49:57 - 00:50:02 - Ytsen van der Velde
  00:50:02 - 00:50:08 - Koos Wiersma
  00:50:08 - 00:50:30 - Ytsen van der Velde
  00:50:31 - 00:50:37 - Koos Wiersma
  00:50:37 - 00:50:38 - Ytsen van der Velde
  00:50:38 - 00:50:41 - Koos Wiersma
  00:50:41 - 00:50:54 - Geertje Veenstra
  00:50:54 - 00:50:56 - Koos Wiersma
  01:03:31 - 01:03:36 - Geertje Veenstra
  01:03:36 - 01:03:38 - Koos Wiersma
  01:03:41 - 01:03:45 - Peter Holsappel
  01:03:45 - 01:03:50 - Koos Wiersma
  01:03:50 - 01:03:52 - Peter Holsappel
  01:03:52 - 01:03:55 - Koos Wiersma
  01:03:55 - 01:04:41 - Peter Holsappel
  01:04:41 - 01:04:43 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:04:43 - 01:09:28 - Peter Holsappel
  01:09:28 - 01:09:32 - Ytsen van der Velde
  01:09:32 - 01:09:41 - Koos Wiersma
  01:09:41 - 01:10:00 - Peter Holsappel
  01:10:00 - 01:10:03 - Koos Wiersma
  01:10:03 - 01:10:45 - Ytsen van der Velde
  01:10:47 - 01:11:02 - Koos Wiersma
  01:11:18 - 01:14:06 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:14:06 - 01:14:14 - Koos Wiersma
  01:14:14 - 01:14:56 - Mattheus Gorter
  01:14:56 - 01:14:57 - Peter Holsappel
  01:14:57 - 01:15:00 - Koos Wiersma
  01:15:00 - 01:15:02 - Peter Holsappel
  01:15:02 - 01:15:08 - Koos Wiersma
  01:15:08 - 01:15:43 - Mattheus Gorter
  01:15:43 - 01:15:53 - Ytsen van der Velde
  01:15:53 - 01:15:54 - Koos Wiersma
  01:15:54 - 01:15:56 - Ytsen van der Velde
  01:15:56 - 01:15:57 - Koos Wiersma
  01:15:57 - 01:16:51 - Mattheus Gorter
  01:16:51 - 01:18:31 - Koos Wiersma
 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; agendapunt 8 komt te vervallen; toegevoegd wordt agendapunt 11A, motie vreemd aan de orde van de dag.

  01:18:38 - 01:18:48 - Harry Stomphorst
  01:18:48 - 01:19:33 - Koos Wiersma
 • 3

  Besluit
  Mevr. C.H.J. Knottnerus-Cammans wordt tot lid van de raad beëdigd. In handen van de voorzitter legt zij de belofte af

  01:19:36 - 01:19:47 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:19:47 - 01:22:43 - Koos Wiersma
 • 4

  Met het aanbieden van de toekomststoel door kinderburgemeester Ilan den Haring is de toekomst figuurlijk aanwezig in de raad van Westerkwartier. Steeds meer gemeenten en organisaties hebben een toekomststoel waarbij elke keer wordt herinnerd dat de besluiten die nu genomen worden consequenties hebben voor de komende generaties.


  Besluit
  Kinderburgemeester Ilan Den Haring biedt de gemeenteraad de toekomststoel aan.

  01:23:07 - 01:26:54 - Koos Wiersma
 • 5

  Besluit
  De raad wordt per brief geïnformeerd over tekorten op het sociaal domein (wethouder Nederveen).

  01:28:06 - 01:28:15 - Koos Wiersma
  01:28:28 - 01:31:03 - Bert Nederveen
  01:31:03 - 01:31:10 - Koos Wiersma
  01:31:10 - 01:31:23 - Harry Stomphorst
  01:31:25 - 01:31:59 - Bert Nederveen
  01:32:01 - 01:32:29 - Koos Wiersma
 • 6


  Besluit
  Conform besloten met de toevoeging dat dhr. J.W. Slotema aanwezig was bij de raadsvergadering van 11 september 2019.

  01:32:29 - 01:32:56 - Koos Siegers
  01:32:56 - 01:33:11 - Koos Wiersma
  01:33:11 - 01:33:15 - Geertje Veenstra
  01:33:15 - 01:34:14 - Koos Wiersma
 • 7


  Besluit
  Voorstel: Instemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken. Besluit: Conform besloten.
 • 8

  Het Regionale Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2020-2023 wordt op grond van de Politiewet opgesteld. Het plan neemt positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke Veiligheidsagenda. Het plan wordt vastgesteld door de burgemeesters van de gemeenten in de regio en de hoofdofficieren van justitie. Daaraan voorafgaand worden de gemeenteraden gehoord en in de gelegenheid gesteld zienswijze uit te brengen (art. 38 lid2 Politiewet).

  In het voorliggende Regionale Beleidsplan Veiligheid is voor een drietal thema’s gekozen, te weten: Ondermijnende criminaliteit; Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg en tot slot Cyberveiligheid. Deze thema’s zijn gekozen omdat deze onderwerpen regionaal effectiever of efficiënter aangepakt kunnen worden. Omdat capaciteitsvragen en deskundigheid de schaal van het basisteam overstijgen. Of omdat in integraal verband de politie met een beleidsmatige intensivering of impuls meer willen bereiken.

  De gemeente Westerkwartier streeft er naar het gemeentelijk Veiligheidsplan voor 1 januari 2020 vast te stellen. Daardoor is er sprake van enigszins omgekeerde werkwijze. Het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 geeft kaders voor het gemeentelijk Veiligheidsplan in plaats van dat het gemeentelijk Veiligheidsplan input is voor het Regionale Beleidsplan.

  De gemeenteraad wordt nu gevraagd zijn wensen en/of bedenkingen aan te geven op het voorliggende plan. Deze worden door de burgemeester in het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord Nederland ingebracht waarna het plan in november 2019 definitief wordt vastgesteld.

  De raad kan zijn wensen en/of bedenkingen aan de burgemeester kenbaar maken tijdens het raadsoverleg van 25 september 2019.

  Desgewenst, maar niet noodzakelijk, kan de raad zijn wensen en/of bedenkingen ook met een raadsbesluit bekrachtigen.

  Indien de raad zich kan vinden in het raadsvoorstel opgenomen reactie op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 is een mogelijke formulering van het raadsbesluit als volgt:

  Gelezen het voorstel Horen raad inzake Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 van 8 augustus 2019,

  Besluit:
  Met de constatering dat er in het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 voldoende mogelijkheden/waarborgen om aandacht te hebben voor en inzet te plegen op veiligheidsaspecten zoals genoemd in het coalitieakkoord, geen behoefte te hebben een inhoudelijke reactie op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 te geven.  Besluit
  Agendapunt komt te vervallen
 • 9

  Deze verordening heeft voor 1 januari 2019 reeds de procedure voor harmonisatie van de verordening via de raadswerkgroep herindeling doorlopen, maar is abusievelijk niet aangeboden aan de raad.Op grond van de Wet gemeentelijke Anti Discriminatievoorzieningen (ADv) moeten gemeenten invulling geven aan de volgende twee taken:
   het (lokaal) bieden van onafhankelijke en laagdrempelige bijstand aan slachtoffers van discriminatie
   het registreren van meldingen over discriminatie

  U wordt voorgesteld deze verordening vast te stellen.  Besluit
  Op het voorstel worden 3 amendementen ingediend. Amendement 1 (fractie VVD): tekstuele aanpassing artikel 3 en toevoeging lid 4 aan artikel 5. Amendement 2 (fractie VVD): toevoeging artikel 6 (verslaglegging) en nummerwijziging Beide amendementen worden overgenomen Amendement 3 (fracties GroenLinks en D66): aanpassing aanhef verordening, wijziging artikel 2 en toevoeging 'Discriminatie Meldpunt Groningen' aan artikel 5, lid 2. Dit amendement wordt met 10 stemmen vóór (leden fracties GroenLinks, D66, VVD en Sterk Westerkwartier) en 21 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. Vervolgens wordt conform het raadsvoorstel besloten.

  Amendementen
  Titel
  Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier
  Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier
  Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Westerkwartier

  01:34:14 - 01:35:42 - Mattheus Gorter
  01:35:42 - 01:35:45 - Koos Wiersma
  01:35:45 - 01:36:51 - Rogier van 't Land
  01:36:53 - 01:36:54 - Koos Wiersma
  01:36:57 - 01:41:14 - Han Warmelink
  01:41:16 - 01:44:29 - Koos Wiersma
  01:44:47 - 01:48:34 - Bert Nederveen
  01:48:34 - 01:48:40 - Koos Wiersma
  01:48:40 - 01:48:42 - Harry Stomphorst
  01:48:42 - 01:48:44 - Koos Wiersma
  01:48:44 - 01:49:02 - Harry Stomphorst
  01:49:04 - 01:49:04 - Koos Wiersma
  01:49:08 - 01:51:18 - Han Warmelink
  01:51:22 - 01:51:35 - Koos Wiersma
  01:51:35 - 01:51:44 - Bert Nederveen
  01:51:44 - 01:51:56 - Koos Wiersma
  01:51:56 - 01:52:55 - Bert Nederveen
  01:52:55 - 01:53:05 - Koos Wiersma
  01:56:31 - 01:56:44 - Bert Nederveen
  01:56:44 - 01:58:57 - Koos Wiersma
 • 10

  In 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden voor gemeenten. Veel gemeenten hebben "algemeen belang besluiten" genomen. Zo ook de voormalige gemeenten Grootegast en Zuidhorn. Deze algemeen belang besluiten bleken – achter af gezien – nauwelijks gemotiveerd te zijn. In 2016 heeft het kabinet dit ook vastgesteld toen zij een evaluatie naar de werking van de Wet markt en overheid had laten uitvoeren. Conclusie daaruit was kortgezegd, dat algemeen belang besluiten veel beter onderbouwd dienden te worden.
  Door het per 1 januari 2019 van toepassing verklaren van het algemeen belang besluit van de voormalige gemeente Grootegast op het grondgebied van
  de gemeente Westerkwartier krijgt de gemeente Westerkwartier de tijd om een weloverwogen algemeen belang besluit voor te bereiden. Het betekent voorts dat de
  gemeente Westerkwartier vanaf 1 januari 2019 rechtmatig handelt bij de exploitatie en verhuur van haar vastgoed, ook al zou dat vastgoed onder de integrale kostprijs
  geëxploiteerd en verhuurd worden.
  Als “overbrugging” wordt voorgesteld het "algemeen belang besluit" van de gemeente Grootegast van toepassing te verklaren op het hele grondgebied van de gemeente Westerkwartier.
  De voormalige gemeenten Grootegast en Zuidhorn hebben in het verleden een algemeen belang besluit genomen. De voormalige gemeenten Leek en Marum hadden geen algemeen belang besluit vastgesteld. Voorgesteld wordt om in het kader van de Wet algemene regels Herindeling (Wet Arhi) het algemeen belang besluit van de voormalige gemeente Grootegast van toepassing te verklaren op het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Westerkwartier.
  Het voorstel dient ter overbrugging voor de periode vanaf het moment van herindeling totdat een nieuw geformuleerd "algemeen belang besluit" in werking is getreden.

  U wordt voorgesteld hierover een besluit te nemen.  Besluit
  Conform besloten. Op het voorstel wordt een motie ingediend door de fracties van GroenLinks en D66 met als strekking het college te verzoeken het huidige voorstel in te trekken en een eventueel nieuw en meer gespecificeerd voorstel in te dienen nadat een onderzoek naar de noodzaak daartoe is afgerond. deze motie wordt met 11 stemmen vóór (leden fracties GroenLinks, D66, VVD, Sterk Westerkwartier en 50PLUS) en 20 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen.

  Moties
  Titel
  Wet Arhi-besluit inzake algemeen belang besluit in kader Wet markt en Overheid voormalige gemeente Grootegast

  01:58:57 - 02:02:02 - Han Warmelink
  02:02:02 - 02:03:09 - Koos Wiersma
  02:03:09 - 02:04:08 - Sandra de Wit
  02:04:14 - 02:05:28 - Mark de Haan
  02:05:28 - 02:05:33 - Koos Wiersma
  02:05:33 - 02:07:02 - Rogier van 't Land
  02:07:04 - 02:07:06 - Koos Wiersma
  02:07:06 - 02:07:56 - Jacob Bos
  02:07:59 - 02:08:01 - Koos Wiersma
  02:08:01 - 02:09:31 - Harry Stomphorst
  02:09:31 - 02:09:34 - Koos Wiersma
  02:09:34 - 02:11:27 - Mattheus Gorter
  02:11:27 - 02:11:28 - Koos Wiersma
  02:11:28 - 02:12:32 - Ytsen van der Velde
  02:12:32 - 02:12:45 - Harry Stomphorst
  02:12:47 - 02:12:50 - Koos Wiersma
  02:13:12 - 02:16:48 - Hielke Westra
  02:16:48 - 02:16:49 - Koos Wiersma
  02:16:49 - 02:17:21 - Hielke Westra
  02:17:21 - 02:17:30 - Koos Wiersma
  02:17:32 - 02:18:58 - Han Warmelink
  02:18:58 - 02:19:01 - Koos Wiersma
  02:19:01 - 02:19:37 - Harry Stomphorst
  02:19:39 - 02:19:41 - Koos Wiersma
  02:19:41 - 02:20:22 - Mattheus Gorter
  02:20:22 - 02:20:23 - Koos Wiersma
  02:20:23 - 02:20:44 - Chris Veeze
  02:20:47 - 02:20:50 - Koos Wiersma
  02:20:50 - 02:22:05 - Hielke Westra
  02:22:05 - 02:24:07 - Koos Wiersma
 • 11


  Besluit
  *het college zegt toe contact op te nemen met de briefschrijver over Marktplein Grootegast; *het college zegt na te gaan of de gemeente contracten heeft afgesloten met de bewuste zorginstellingen; *het college zegt toe de communicatie en dienstverlening in het gebied Middag na te gaan evenals het onderdeel 'evenementen' in dat gebied.

  Toezeggingen
  Titel
  Vraag inzake dienstverlening en communicatie gebied Middag
  Vraag inzake extreme winst zorginstellingen
  Vraag omtrent ingekomen brief inzake overlast jeugd Marktplein Grootegast

  02:24:07 - 02:25:02 - Hans Koenders
  02:25:02 - 02:25:58 - Bert Nederveen
  02:26:00 - 02:26:04 - Koos Wiersma
  02:26:04 - 02:26:12 - Hans Koenders
  02:26:12 - 02:26:19 - Koos Wiersma
  02:26:21 - 02:27:24 - Johan de Vries
  02:27:24 - 02:27:28 - Koos Wiersma
  02:27:28 - 02:29:11 - Hielke Westra
  02:29:11 - 02:29:14 - Koos Wiersma
  02:29:14 - 02:29:28 - Johan de Vries
  02:29:28 - 02:29:31 - Hielke Westra
  02:29:31 - 02:29:35 - Johan de Vries
  02:29:35 - 02:29:58 - Koos Wiersma
  02:29:58 - 02:31:36 - Henk Bakker
  02:31:39 - 02:33:19 - Koos Wiersma
  02:33:25 - 02:33:28 - Henk Bakker
  02:33:28 - 02:33:36 - Koos Wiersma
  02:33:38 - 02:33:59 - Mattheus Gorter
  02:34:01 - 02:34:38 - Koos Wiersma
  02:34:38 - 02:35:26 - Ytsen van der Velde
  02:35:30 - 02:35:46 - Koos Wiersma
  02:35:46 - 02:36:06 - Geert de Jong
  02:36:08 - 02:36:20 - Koos Wiersma
  02:36:20 - 02:36:26 - Bert Nederveen
  02:36:26 - 02:36:44 - Geert de Jong
  02:36:44 - 02:36:58 - Koos Wiersma
  02:37:00 - 02:37:48 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:37:48 - 02:38:02 - Koos Wiersma
  02:38:02 - 02:38:11 - Chris Veeze
  02:38:11 - 02:38:59 - Koos Wiersma
  02:38:59 - 02:40:02 - Harry Stomphorst
  02:40:02 - 02:40:20 - Koos Wiersma
  02:40:20 - 02:40:22 - Harry Stomphorst
  02:40:22 - 02:41:32 - Koos Wiersma
  02:41:35 - 02:42:14 - Rianne Vos
  02:42:14 - 02:42:20 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:42:23 - 02:42:33 - Rianne Vos
  02:42:33 - 02:42:36 - Koos Wiersma
  02:42:36 - 02:43:12 - Peter Holsappel
  02:43:12 - 02:43:13 - Koos Wiersma
  02:43:16 - 02:43:57 - Mattheus Gorter
  02:44:20 - 02:44:26 - Koos Wiersma
  02:44:26 - 02:44:28 - Bert Nederveen
  02:44:28 - 02:44:32 - Geert de Jong
  02:44:34 - 02:44:40 - Koos Wiersma
  02:44:42 - 02:47:20 - Bert Nederveen
  02:47:22 - 02:47:28 - Koos Wiersma
  02:47:28 - 02:47:44 - Harry Stomphorst
  02:47:47 - 02:47:57 - Bert Nederveen
  02:47:57 - 02:48:04 - Koos Wiersma
  02:48:06 - 02:48:22 - Harry Stomphorst
  02:48:22 - 02:48:46 - Koos Wiersma
 • 11.a


  Besluit
  Door de fracties van Sterk Westerkwartier en GroenLinks wordt een motie vreemd van de agenda ingediend met als strekking het college te verzoeken over de voortgang van een proef om een bespaarcoach in te stellen en de raad daarover te informeren. Deze motie wordt niet in stemming gebracht na een toezegging van het college dat de raad eind 2019 op de hoogte wordt gebracht over de evaluatie van de 'voorzieningenwijzer'.

  Moties
  Titel
  Bespaarexpert
  Toezeggingen
  Titel
  Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake Bespaarexpert
 • 12

  Besluit
  De raad neemt afscheid van burgemeester Koos Wiersma. Namens de raad spreekt dhr. Bakker (plv. voorzitter). Burgemeester Wiersma bedankt de raad, college en griffie voor de fijne samenwerking en draagt de voorzittershamer over aan dhr. Bakker en de ambtsketen aan mevr. Dijkstra-Jacobi (loco-burgemeester).

  02:49:00 - 03:01:44 - Henk Bakker
  03:01:49 - 03:06:09 - Koos Wiersma
  03:06:09 - 03:06:12 - Cynthia van Putten
  03:06:12 - 03:11:27 - Koos Wiersma
  03:12:34 - 03:13:22 - Henk Bakker
 • 13

  Besluit
  de plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.