Vragenhalfuur

donderdag 30 september 2021 19:30 - 20:00
Locatie:
Meerkerk - Raadzaal
Voorzitter:
S. Fröhlich

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Artikel 37 Vragenhalfuur
  Voorafgaand aan elke reguliere raadsvergadering is er om 19.30 uur een openbaar vragenhalfuur, tenzij er bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan de agendacommissie bepalen dat het vragenhalfuur op een ander tijdstip wordt gehouden.
  Het lid van de raad dat tijdens het vragenhalfuur vragen wilt stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp en de vragen ten minste 24 uur voor aanvang van het vragenhalfuur bij de grif-fier.
  De voorzitter kan na overleg met de griffier weigeren een onderwerp tijdens het vragenhalfuur aan de orde te stellen indien:
  a. hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven;
  b. het onderwerp niet vreemd is aan de orde van de dag;
  c. het onderwerp niet een mate van spoedeisendheid heeft, die aan een behandeling via het stellen van schriftelijke vragen of een behandeling langs het reguliere vergadertraject via raads- commissie en/of een daarop volgende raadsvergadering in de weg staat.
  De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur aan de orde worden gesteld.
  De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethouders, voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad.
  Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.
  Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen. Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.
  Tijdens het vragenhalfuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.
  Het vragenhalfuurtje kan ook worden gebruikt voor mondelinge beantwoording van schriftelijk gestelde vragen conform artikel 36 van dit reglement. Dit is alleen aan de orde als de vraagsteller mondelinge beantwoording heeft verlangd en de vragen voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 3 van dit artikel.


  00:01:34 - 00:02:26 - S. Fröhlich
 • 2


  00:02:26 - 00:04:04 - J. van der Leun - Schout
  00:04:04 - 00:04:18 - S. Fröhlich
  00:04:27 - 00:05:38 - M.F.M Verweij
  00:05:38 - 00:05:46 - S. Fröhlich
  00:05:46 - 00:06:20 - M.F.M Verweij
  00:06:20 - 00:06:25 - S. Fröhlich
  00:06:25 - 00:07:05 - J. van der Leun - Schout
  00:07:05 - 00:07:06 - S. Fröhlich
  00:07:07 - 00:07:42 - M.F.M Verweij
  00:07:42 - 00:07:47 - S. Fröhlich
  00:07:55 - 00:08:46 - E. van Doorn
  00:08:46 - 00:08:48 - S. Fröhlich
  00:08:49 - 00:09:23 - M.F.M Verweij
  00:09:23 - 00:10:08 - S. Fröhlich
  00:10:28 - 00:10:48 - J. van der Leun - Schout
  00:10:48 - 00:11:03 - S. Fröhlich
 • 3