Raadsvergadering

donderdag 25 april 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Velsen
Voorzitter:
F.C. Dales
Toelichting:

Er kan worden ingesproken tijdens het actualiteitenuurtje (inwoners krijgen daar elk 2 minuten de tijd om de Raad toe te spreken). Wilt u inspreken dan kunt u zich tot donderdag 25 april, 12.00 uur, aanmelden via griffie@velsen.nl of tel. 0255 567251.

Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwoners die actuele zaken aan de orde willen stellen. Het inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:04:35 - 00:04:36 - R.G. te Beest
  00:07:45 - 00:08:41 - F.C. Dales
 • 2

  • inspreken inwoners
  • vragenhalfuurtje raadsleden  00:12:38 - 00:12:39 - Inspreker
  00:14:38 - 00:14:48 - F.C. Dales
  00:15:00 - 00:17:32 - Inspreker
  00:17:32 - 00:17:58 - F.C. Dales
  00:17:58 - 00:18:19 - T. Mastenbroek
  00:18:19 - 00:18:20 - F.C. Dales
  00:18:20 - 00:19:03 - T. Mastenbroek
  00:19:03 - 00:19:15 - F.C. Dales
  00:19:15 - 00:19:17 - Inspreker
  00:19:17 - 00:20:10 - P. van Deudekom
  00:20:10 - 00:20:13 - F.C. Dales
  00:20:13 - 00:20:18 - B.J.J. Hendriks
  00:20:18 - 00:20:20 - F.C. Dales
  00:20:20 - 00:21:14 - A.C. Eggermont
  00:21:14 - 00:21:16 - F.C. Dales
  00:21:16 - 00:21:17 - E.H. Zorgdrager
  00:21:17 - 00:21:27 - P. van Deudekom
  00:21:27 - 00:21:28 - Inspreker
  00:21:28 - 00:21:31 - F.C. Dales
  00:21:31 - 00:22:02 - E.H. Zorgdrager
  00:22:02 - 00:23:13 - Inspreker
  00:23:13 - 00:23:21 - F.C. Dales
  00:23:21 - 00:23:49 - Inspreker
  00:23:49 - 00:24:29 - F.C. Dales
  00:24:29 - 00:24:31 - Inspreker
  00:24:31 - 00:24:55 - F.C. Dales
  00:24:56 - 00:27:59 - S. Scholts
  00:27:59 - 00:28:01 - F.C. Dales
  00:28:01 - 00:28:29 - B.W. Diepstraten
  00:28:32 - 00:28:42 - F.C. Dales
  00:29:10 - 00:29:38 - L. de Winter
  00:29:38 - 00:29:41 - F.C. Dales
  00:29:42 - 00:30:20 - S. Scholts
  00:30:20 - 00:30:26 - F.C. Dales
  00:30:26 - 00:30:34 - M. Koedijker
  00:30:34 - 00:30:49 - F.C. Dales
 • 3

  00:32:24 - 00:32:40 - F.C. Dales
  00:55:16 - 00:55:36 - A.C. Eggermont
  00:55:36 - 00:56:56 - F.C. Dales
  00:56:56 - 00:57:07 - S. Koppes
  00:57:08 - 00:57:19 - F.C. Dales
  00:57:21 - 00:57:54 - A.C. Eggermont
  00:57:54 - 00:58:19 - F.C. Dales
  00:58:28 - 00:58:56 - P. van Deudekom
  00:58:56 - 01:00:43 - F.C. Dales
 • 4
 • 5

  • Overeenkomstig de Wet op Privacy (AVG) zijn ingekomen stukken die persoonsgegevens van particulieren bevatten of daarnaar verwijzen alleen leesbaar voor
   raadsleden.
  • De ingekomen stukken A1 en A4 zijn te groot voor publicatie en kunnen bij de griffie via griffie@velsen.nl worden opgevraagd.


 • 6

  De gemeenteraad wordt voorgesteld geld beschikbaar te stellen om in het kader van de Visie op Velsen 2025 voor het thema ‘Interessant IJmuiden’ een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor IJmuiden te maken. Deze visie moet de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die er in IJmuiden zijn en die er in de toekomst nog komen samenvatten en op elkaar afstemmen. Participatie van inwoners en andere betrokken partijen is belangrijk onderdeel bij het maken van deze visie. De visie moet voor de zomer van 2020 klaar zijn.


  Resultaat stemming:


  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.014 Inzet reserve Visie op Velsen-Interessant IJmuiden

  01:00:43 - 01:01:12 - R.G. te Beest
  01:01:12 - 01:02:16 - F.C. Dales
 • 7

  De gemeente is verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te stellen. In 2017 zijn geluidsbelastingkaarten voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Op basis van deze kaarten is een ontwerp-actieplan geluid voor de periode 2018-2023 opgesteld waarin geluid beperkende maatregelen zijn opgenomen voor (delen van) de Hagelingerweg (noordwest van Kweekerslaan), Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg, De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van Heerenduinweg). De intentie is om op deze wegen stil asfalt toe te passen. De Raad kan een zienswijze indienen op het ontwerp-actieplan.


  Resultaat stemming:


  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.015 Zienswijze actieplan geluid 2018-2023

  01:02:16 - 01:02:32 - P. Stam
  01:02:32 - 01:03:57 - F.C. Dales
 • 8

  In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om vijf impulsprojecten te starten. Het gaat om Citymarketing & de Rauwe Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!, Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’. De gemeente voert de impulsprojecten uit in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in de gemeente.
  Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra budget gewenst. Deels om projecten af te kunnen ronden, deels om ingezette ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.495.000. De raad wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren voor besteding aan deze projecten. Op 11 april is het voorstel besproken in een sessie.


  Resultaat stemming:


  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.016 Oormerken budget reserve Visie op Velsen-Impulsprojecten

  01:04:31 - 01:04:32 - F.C. Dales
  01:04:33 - 01:05:06 - L. de Winter
  01:05:06 - 01:05:07 - F.C. Dales
  01:05:07 - 01:05:54 - S.N.M. de Ruig
  01:05:54 - 01:05:55 - F.C. Dales
  01:05:56 - 01:06:41 - I.C. Stoelman
 • 9

  Op 14 maart is de raad geïnformeerd over het onderzoek naar het meest wenselijke scenario voor een volwaardige en toekomstbestendige buitendienst voor de gemeente Velsen. Uit dit onderzoek komt het scenario “Dichtbij de Samenleving” als beste scenario naar voren. De raad wordt nu gevraagd om een oordeel te geven over de keuze voor dit scenario. Op 11 april is het voorstel besproken in een sessie waarbij is aangekondigd dat er mogelijk een amendement wordt ingediend bij de raadsvergadering.


  Resultaat stemming:


  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.017 De Ideale Buitendienst

  01:25:13 - 01:25:16 - F.C. Dales
  01:25:16 - 01:26:23 - B.W. Diepstraten
  01:27:02 - 01:27:21 - R.A. van Koten
  01:27:22 - 01:27:23 - F.C. Dales
  01:27:24 - 01:27:43 - A. Karateke
  01:27:43 - 01:27:44 - F.C. Dales
  01:27:47 - 01:27:53 - I.C. Stoelman
  01:27:53 - 01:27:55 - F.C. Dales
  01:28:29 - 01:28:58 - C. Schollink
  01:29:00 - 01:29:00 - A. Karateke
  01:29:00 - 01:29:08 - F.C. Dales
  01:29:08 - 01:29:12 - A.V. Baerveldt
  01:29:12 - 01:29:18 - L.G.Y. Ouderkerken
  01:29:18 - 01:29:26 - F.C. Dales
  01:29:26 - 01:30:30 - P. van Deudekom
  01:30:31 - 01:30:32 - F.C. Dales
  01:30:34 - 01:30:46 - S. Scholts
  01:30:48 - 01:30:59 - F.C. Dales
  01:30:59 - 01:31:18 - R.G. te Beest
  01:31:19 - 01:31:50 - F.C. Dales
  01:31:50 - 01:33:04 - L. de Winter
  01:33:07 - 01:33:25 - C. Schollink
  01:33:28 - 01:33:59 - I.C. Stoelman
  01:33:59 - 01:34:02 - F.C. Dales
  01:34:03 - 01:34:23 - R.A. van Koten
  01:34:23 - 01:34:24 - F.C. Dales
 • 10

  In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen voor het realiseren van een Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. In de overeenkomst is afgesproken te beginnen met drie wooneenheden. Skaeve Huse biedt huisvesting voor mensen die door hun leefwijze onaangepast woongedrag vertonen en daardoor (tijdelijk) niet in een groep of wijk passen. De bewoners krijgen een kans om in een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar een reguliere woonvorm mogelijk is. Om wonen op de locatie mogelijk te maken, moet de bestemming worden gewijzigd. Negen omwonenden hebben gezamenlijk één zienswijze ingediend. De omwonenden kunnen niet instemmen met de gekozen locatie. Geprobeerd wordt om met hen tot een acceptabele oplossing te komen. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat deze locatie aan de Broekeroog de voorkeur heeft. De provincie Noord-Holland kan instemmen met het realiseren van de woonfunctie in buitenstedelijk gebied, op voorwaarde dat de woningen niet de bestemming “Wonen-Zorg” krijgen (zoals voorgesteld), maar de bestemming “Maatschappelijk”. Voorgesteld wordt daarom om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De voorgestelde nieuwe bestemming ‘Wonen-Zorg’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’ om de bijzondere woonfunctie mogelijk te maken.


  Resultaat stemming:


  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.018 Bestemmingsplan Skaeve Huse

  01:08:32 - 01:09:54 - P. Stam
  01:09:54 - 01:09:56 - F.C. Dales
  01:09:57 - 01:10:52 - C. Schollink
  01:10:52 - 01:10:53 - F.C. Dales
  01:10:54 - 01:11:50 - C.M. Sintenie
  01:11:50 - 01:11:52 - F.C. Dales
  01:11:52 - 01:12:24 - S. Smeets
  01:12:24 - 01:12:26 - F.C. Dales
  01:12:27 - 01:13:49 - M.J. Hoekstra
  01:13:49 - 01:13:51 - F.C. Dales
  01:13:52 - 01:14:43 - L. de Winter
  01:14:44 - 01:14:45 - F.C. Dales
  01:14:46 - 01:15:41 - L. Kwant
  01:15:41 - 01:17:07 - F.C. Dales
 • 11

  In deze sessie wordt de raad gevraagd om zich een oordeel vormen over het ter beschikking stellen van een extra subsidie ter hoogte van € 253.876 voor het jaar 2019 aan Veilig Thuis Kennemerland. Veilig Thuis Kennemerland heeft een spilfunctie in het oplossen van acuut huiselijk geweld en het doorbreken van huiselijk geweld. Gebleken is dat Veilig Thuis structureel meer geld nodig heeft om de taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Zo zijn er al langere tijd wachtlijsten bij Veilig Thuis Kennemerland. Ook is er sprake van personele tekorten en een hoog ziekteverzuim bij de organisatie. Daarnaast heeft Veilig Thuis een aantal extra wettelijke taken erbij gekregen die het takenpakket flink uitbreiden. Voor de jaren 2020 en verder zal via de Perspectiefnota extra geld worden aangevraagd.


  Resultaat stemming:


  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.019 Extra financiering Veilig Thuis Kennemerland 2019

  01:17:07 - 01:17:43 - E.H. Zorgdrager
  01:17:44 - 01:17:46 - F.C. Dales
  01:17:46 - 01:18:11 - M. Koedijker
  01:18:11 - 01:18:12 - F.C. Dales
  01:18:13 - 01:18:58 - K. Wolfs
  01:18:58 - 01:19:01 - F.C. Dales
  01:19:01 - 01:19:47 - L. de Winter
  01:19:50 - 01:20:36 - I.C. Stoelman
  01:20:36 - 01:20:42 - F.C. Dales
  01:20:42 - 01:21:32 - L.G.Y. Ouderkerken
  01:21:32 - 01:21:34 - F.C. Dales
  01:21:35 - 01:22:44 - A.C. Eggermont
  01:22:45 - 01:24:00 - F.C. Dales
 • 12

  De IJmondcommissie heeft tijdens de vergadering 16 april jl. aangegeven dat er zo snel mogelijk in 2019 duidelijkheid moet komen of de raden van Beverwijk en Velsen een fusie voorstaan of dat ze verder willen kijken naar de mogelijkheden van samenwerken.

  De raadsstukken die door de regiegroep ijmondsamenwerking zijn ingebracht zijn naar aanleiding van de afgelopen IJmondcommissie gewijzigd. De voorzitter heeft naar aanleiding van de opmerking van een van de leden geconcludeerd dat er een onduidelijke passage in het raadsvoorstel en raadsbesluit is opgenomen. De vergadering heeft ingestemd om deze passage te verduidelijken. “Fusie is dan niet meer bespreekpunt de komende raadsperiode.” Is gewijzigd in “Fusie is dan niet meer bespreekpunt de huidige raadsperiode.”  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.021 Voor- en nadelen gemeentelijke fusie IJmondgemeenten

  01:36:17 - 01:36:27 - N. Korf
  01:36:27 - 01:36:29 - F.C. Dales
  01:36:29 - 01:37:17 - L. de Winter
  01:37:17 - 01:37:48 - F.C. Dales
  01:37:48 - 01:38:02 - S. Koppes
  01:38:05 - 01:38:23 - F.C. Dales
  01:54:56 - 01:55:05 - N. Korf
  01:55:05 - 01:55:05 - A. Karateke
  01:55:05 - 01:56:12 - N. Korf
  01:56:12 - 01:56:13 - S. Scholts
  01:56:13 - 01:56:15 - T. Mastenbroek
  01:56:15 - 01:56:21 - S. Scholts
  01:56:21 - 01:56:25 - T. Mastenbroek
  01:56:25 - 01:56:43 - S. Scholts
  01:56:44 - 01:56:48 - T. Mastenbroek
  01:56:48 - 01:56:49 - F.C. Dales
  01:56:49 - 01:57:40 - T. Mastenbroek
  01:57:40 - 01:57:43 - A.C. Eggermont
  01:57:43 - 01:57:56 - T. Mastenbroek
  01:57:56 - 01:57:56 - A.C. Eggermont
  01:57:56 - 01:57:59 - F.C. Dales
  01:57:59 - 01:58:07 - A.C. Eggermont
  01:58:07 - 01:58:14 - T. Mastenbroek
  01:58:14 - 01:58:18 - A.V. Baerveldt
  01:58:18 - 01:58:19 - F.C. Dales
  01:58:19 - 01:58:22 - A.C. Eggermont
  01:58:22 - 01:58:24 - L. Kwant
  01:58:24 - 01:58:24 - F.C. Dales
  01:58:24 - 01:59:03 - L. Kwant
  01:59:04 - 01:59:06 - F.C. Dales
  02:00:14 - 02:00:46 - A.V. Baerveldt
  02:00:47 - 02:00:48 - F.C. Dales
  02:00:49 - 02:01:29 - R.A. van Koten
  02:01:30 - 02:01:56 - F.C. Dales
  02:01:56 - 02:01:58 - T. Mastenbroek
  02:01:58 - 02:01:59 - A.C. Eggermont
  02:01:59 - 02:02:03 - F.C. Dales
  02:02:03 - 02:02:12 - A.C. Eggermont
  02:02:12 - 02:02:16 - T. Mastenbroek
  02:02:16 - 02:02:21 - A.C. Eggermont
  02:02:21 - 02:02:24 - T. Mastenbroek
  02:02:27 - 02:02:29 - A.C. Eggermont
  02:02:29 - 02:02:43 - T. Mastenbroek
  02:03:04 - 02:03:05 - S. Smeets
  02:03:05 - 02:03:08 - N. Korf
  02:03:08 - 02:03:12 - A.C. Eggermont
  02:03:12 - 02:03:12 - N. Korf
  02:03:12 - 02:03:15 - S. Smeets
  02:03:17 - 02:03:20 - L. Kwant
  02:03:20 - 02:03:26 - A.C. Eggermont
  02:03:26 - 02:03:33 - S. Smeets
  02:03:34 - 02:03:43 - S. Scholts
  02:03:43 - 02:03:53 - F.C. Dales
  02:03:53 - 02:04:50 - M.J. Hoekstra
  02:04:50 - 02:04:54 - S. Smeets
  02:04:54 - 02:04:55 - F.C. Dales
  02:04:55 - 02:05:19 - S. Smeets
  02:05:20 - 02:05:21 - F.C. Dales
  02:05:21 - 02:05:23 - L. de Winter
  02:05:24 - 02:05:44 - M.J. Hoekstra
  02:05:44 - 02:05:54 - S. Smeets
  02:05:54 - 02:06:00 - M.J. Hoekstra
  02:06:00 - 02:06:07 - S. Smeets
  02:06:07 - 02:06:19 - F.C. Dales
  02:06:19 - 02:07:09 - L. de Winter
  02:07:10 - 02:07:13 - F.C. Dales
  02:07:13 - 02:08:36 - L. Kwant
  02:08:36 - 02:08:56 - L. de Winter
  02:08:57 - 02:08:57 - F.C. Dales
  02:08:57 - 02:09:04 - L. Kwant
  02:09:22 - 02:09:42 - A.C. Eggermont
  02:09:42 - 02:09:45 - F.C. Dales
  02:09:45 - 02:10:22 - N. Korf
  02:10:23 - 02:11:05 - T. Mastenbroek
  02:11:05 - 02:11:07 - S. Scholts
  02:11:07 - 02:11:09 - F.C. Dales
  02:11:09 - 02:11:34 - S. Scholts
  02:11:34 - 02:11:36 - T. Mastenbroek
  02:11:36 - 02:11:40 - S. Scholts
  02:11:43 - 02:11:59 - F.C. Dales
  02:11:59 - 02:12:05 - S. Scholts
  02:13:02 - 02:13:04 - T. Mastenbroek
  02:13:04 - 02:14:23 - F.C. Dales
  02:15:02 - 02:15:50 - T. Mastenbroek
  02:15:50 - 02:16:42 - S. Smeets
  02:16:43 - 02:17:14 - F.C. Dales
  02:17:14 - 02:20:12 - A.C. Eggermont
  02:20:12 - 02:20:14 - F.C. Dales
  02:20:14 - 02:20:27 - S. Koppes
  02:20:27 - 02:20:33 - S. Smeets
  02:20:33 - 02:20:55 - S. Koppes
  02:23:05 - 02:23:21 - N. Korf
  02:23:21 - 02:23:25 - S. Koppes
  02:23:25 - 02:23:35 - N. Korf
  02:23:35 - 02:23:36 - S. Koppes
  02:23:36 - 02:23:37 - N. Korf
  02:23:37 - 02:24:22 - S. Koppes
  02:24:22 - 02:24:34 - N. Korf
  02:24:34 - 02:25:11 - S. Koppes
  02:25:12 - 02:25:29 - F.C. Dales
  02:25:29 - 02:25:45 - A.C. Eggermont
  02:25:45 - 02:26:19 - F.C. Dales
  02:26:19 - 02:26:38 - S. Koppes
  02:26:39 - 02:26:40 - F.C. Dales
  02:26:41 - 02:28:48 - M.J. Hoekstra
  02:28:48 - 02:28:49 - F.C. Dales
  02:28:51 - 02:31:49 - B.J.J. Hendriks
  02:31:49 - 02:31:51 - F.C. Dales
  02:31:51 - 02:34:06 - R.A. van Koten
  02:34:06 - 02:34:08 - F.C. Dales
  02:34:08 - 02:34:09 - R.A. van Koten
  02:34:09 - 02:34:58 - S. Scholts
  02:34:59 - 02:35:00 - F.C. Dales
  02:35:01 - 02:36:21 - L. de Winter
  02:36:21 - 02:36:22 - F.C. Dales
  02:36:23 - 02:36:57 - N. Korf
  02:36:57 - 02:36:58 - S. Koppes
  02:36:58 - 02:37:03 - N. Korf
  02:37:03 - 02:37:08 - S. Koppes
  02:37:08 - 02:37:09 - F.C. Dales
  02:37:09 - 02:37:18 - S. Koppes
  02:37:18 - 02:37:22 - N. Korf
  02:37:22 - 02:37:47 - S. Koppes
  02:37:47 - 02:38:04 - N. Korf
  02:38:04 - 02:38:27 - S. Koppes
  02:38:27 - 02:38:37 - N. Korf
  02:38:37 - 02:38:38 - S. Koppes
  02:38:38 - 02:38:52 - N. Korf
  02:38:52 - 02:38:53 - S. Koppes
  02:38:55 - 02:39:16 - N. Korf
  02:39:16 - 02:39:49 - S. Koppes
  02:39:49 - 02:39:50 - N. Korf
  02:39:50 - 02:40:08 - M.J. Hoekstra
  02:40:08 - 02:40:09 - L. de Winter
  02:40:18 - 02:41:01 - L. Kwant
  02:41:02 - 02:41:32 - N. Korf
  02:41:32 - 02:41:34 - S. Koppes
  02:41:34 - 02:41:35 - A.C. Eggermont
  02:41:35 - 02:41:41 - S. Koppes
  02:41:41 - 02:41:47 - N. Korf
  02:41:48 - 02:41:50 - S. Koppes
  02:41:50 - 02:42:49 - N. Korf
  02:42:49 - 02:42:51 - A.C. Eggermont
  02:43:09 - 02:43:10 - N. Korf
  02:43:10 - 02:43:26 - A.C. Eggermont
  02:43:26 - 02:44:41 - N. Korf
  02:44:41 - 02:44:45 - F.C. Dales
  02:44:45 - 02:45:17 - L. Kwant
  02:45:17 - 02:45:25 - S. Koppes
  02:45:25 - 02:46:25 - L. Kwant
  02:46:25 - 02:46:27 - S. Koppes
  02:46:27 - 02:46:29 - F.C. Dales
  02:46:29 - 02:46:47 - S. Koppes
  02:46:47 - 02:46:55 - L. Kwant
  02:46:55 - 02:47:03 - L. de Winter
  02:47:04 - 02:47:10 - L. Kwant
  02:47:10 - 02:47:11 - A.C. Eggermont
  02:47:11 - 02:47:14 - F.C. Dales
  02:47:14 - 02:47:16 - L. Kwant
  02:47:16 - 02:47:19 - F.C. Dales
  02:47:19 - 02:47:58 - L. Kwant
  02:48:05 - 02:48:23 - S. Smeets
  02:48:23 - 02:48:26 - L. de Winter
  02:48:26 - 02:48:30 - F.C. Dales
  02:48:30 - 02:48:42 - L. de Winter
  02:48:42 - 02:48:42 - S. Smeets
  02:48:42 - 02:48:44 - F.C. Dales
  02:48:44 - 02:48:58 - S. Smeets
  02:48:58 - 02:49:07 - L. de Winter
  02:49:07 - 02:49:16 - F.C. Dales
  02:49:16 - 02:49:50 - S. Smeets
  02:49:50 - 02:50:15 - S. Koppes
  02:50:15 - 02:50:15 - S. Smeets
  02:51:26 - 02:51:31 - S. Koppes
  02:52:03 - 02:52:03 - S. Smeets
  02:52:03 - 02:52:04 - S. Koppes
  02:52:04 - 02:52:13 - S. Smeets
  02:52:43 - 02:52:51 - F.C. Dales
  02:52:51 - 02:53:04 - M.J. Hoekstra
  02:53:04 - 02:53:05 - S. Smeets
  02:53:05 - 02:53:06 - F.C. Dales
  02:53:06 - 02:53:22 - S. Smeets
  02:53:22 - 02:53:27 - F.C. Dales
  02:53:27 - 02:53:35 - N. Korf
  02:53:35 - 02:53:40 - F.C. Dales
  03:13:58 - 03:14:52 - S. Smeets
  03:14:54 - 03:15:03 - F.C. Dales
  03:15:03 - 03:15:10 - M.J. Hoekstra
  03:15:10 - 03:15:13 - F.C. Dales
  03:15:13 - 03:15:15 - S. Smeets
  03:15:21 - 03:15:24 - F.C. Dales
  03:16:01 - 03:16:30 - S. Koppes
  03:16:30 - 03:16:31 - F.C. Dales
  03:16:31 - 03:16:57 - L. de Winter
  03:16:58 - 03:17:35 - M.J. Hoekstra
  03:17:37 - 03:17:38 - F.C. Dales
  03:17:39 - 03:18:10 - R.A. van Koten
  03:18:11 - 03:18:12 - F.C. Dales
  03:18:12 - 03:18:37 - A.C. Eggermont
  03:18:38 - 03:18:51 - F.C. Dales
  03:19:56 - 03:20:35 - L. Kwant
  03:20:35 - 03:20:43 - F.C. Dales
  03:20:43 - 03:21:05 - R.A. van Koten
  03:21:06 - 03:21:08 - F.C. Dales
  03:21:10 - 03:21:12 - R.A. van Koten
  03:21:20 - 03:22:52 - F.C. Dales
 • 13

  De kadernota grondprijzen omvat de kaders van de gemeenteraad waarbinnen het college haar bevoegdheid kan uitoefenen. De gemeente Velsen voert voor de uit te geven gronden een grondprijsbeleid waarbij de waarde van de grond gerelateerd is aan de daarop te realiseren bestemming of ligging. De grondprijzen zijn marktconform en worden, afhankelijk van de bestemming, berekend middels verschillende grond waarderingsmethodes. Daarnaast wordt de oude nota Snippergroen ingetrokken omdat de kaders voldoende zijn vastgelegd in de kadernota Grondprijzen en Vastgoedbeheer.  Raadsbesluiten
  Titel
  R19.020 Kadernota grondprijzen 2019 grondbeleid

  03:22:52 - 03:22:55 - R.A. van Koten
  03:22:56 - 03:22:59 - F.C. Dales
  03:22:59 - 03:23:30 - R.A. van Koten
  03:23:30 - 03:23:34 - F.C. Dales
  03:24:20 - 03:25:20 - P. van Deudekom
  03:25:21 - 03:25:24 - F.C. Dales
  03:25:24 - 03:26:59 - B.W. Diepstraten
  03:26:59 - 03:27:20 - F.C. Dales
  03:27:20 - 03:28:15 - E.H. Zorgdrager
  03:28:15 - 03:28:17 - F.C. Dales
  03:28:17 - 03:29:32 - L.G.Y. Ouderkerken
  03:29:33 - 03:29:34 - F.C. Dales
  03:29:35 - 03:29:44 - S. Scholts
  03:29:44 - 03:29:47 - L.G.Y. Ouderkerken
  03:29:47 - 03:30:25 - S. Scholts
  03:30:25 - 03:30:27 - P. van Deudekom
  03:30:27 - 03:30:37 - F.C. Dales
  03:30:38 - 03:31:24 - M. Koedijker
  03:31:26 - 03:32:57 - B.J.J. Hendriks
  03:33:01 - 03:35:02 - I.H.J. Sitompul
  03:35:02 - 03:35:03 - F.C. Dales
  03:36:36 - 03:37:23 - N. Korf
  03:37:23 - 03:37:27 - R.G. te Beest
  03:37:27 - 03:38:21 - N. Korf
  03:38:21 - 03:38:24 - F.C. Dales
  03:38:24 - 03:38:25 - L.G.Y. Ouderkerken
  03:38:25 - 03:38:26 - F.C. Dales
  03:38:53 - 03:39:05 - E.H. Zorgdrager
  03:39:05 - 03:39:05 - N. Korf
  03:39:05 - 03:39:07 - F.C. Dales
  03:39:07 - 03:39:14 - N. Korf
  03:39:23 - 03:39:46 - L.G.Y. Ouderkerken
  03:39:47 - 03:39:48 - F.C. Dales
  03:39:48 - 03:40:56 - P. van Deudekom
  03:40:56 - 03:41:03 - F.C. Dales
  03:41:03 - 03:41:21 - P. van Deudekom
  03:41:21 - 03:41:29 - E.H. Zorgdrager
  03:41:42 - 03:41:52 - F.C. Dales
  03:41:52 - 03:41:58 - L. de Winter
  03:42:01 - 03:42:02 - F.C. Dales
  03:42:02 - 03:43:54 - B.W. Diepstraten
  03:43:54 - 03:43:55 - E.H. Zorgdrager
  03:43:55 - 03:43:58 - B.W. Diepstraten
  03:43:58 - 03:43:59 - F.C. Dales
  03:43:59 - 03:44:25 - E.H. Zorgdrager
  03:44:27 - 03:44:49 - B.W. Diepstraten
  03:44:49 - 03:44:51 - S. Scholts
  03:44:51 - 03:44:52 - B.W. Diepstraten
  03:44:53 - 03:44:54 - F.C. Dales
  03:44:54 - 03:45:08 - S. Scholts
  03:45:10 - 03:45:11 - R.G. te Beest
  03:45:23 - 03:45:25 - F.C. Dales
  03:45:25 - 03:45:41 - P. van Deudekom
  03:45:41 - 03:46:36 - F.C. Dales
 • 14
 • 15

  03:46:36 - 03:46:42 - L. de Winter
  03:46:42 - 03:46:46 - F.C. Dales
  03:46:49 - 03:46:50 - R.B. Palstra