Commissie Mens en Samenleving

donderdag 24 mei 2018 09:30 - 16:45
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op:

 • donderdagochtend 24 mei 2018 van 9.30 tot uur 11.30 uur.
  Voorzitter: André van Schie.
 • donderdagmiddag 24 mei 2018 van 14.00 tot 16.45 uur.
  Voorzitter: Bulent Işik.
 • donderdagavond 24 mei 2018 van 20.00 tot 23.00 uur.
  Voorzitter: Rachel Heijne.
  Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Het verslagdeel Mens en Samenleving van de openbare gecombineerde commissie Mens en Samenleving / Stad en Ruimte van 19 april 2018, ter vaststelling.


 • 4
 • 5

  09.30-10.45 uur
  Beleidsveld: Zorg en maatschappelijk opvang - wethouder Diepeveen

  Geagendeerd door Fred Dekkers en Peter van Corler ( GroenLinks), Maarten van Ooijen (ChristenUnie) en de fracties van PvdA, D66, SP.
  In de commissie willen GroenLinks, PvdA, D66, SP en ChristenUnie op basis van de input uit de raadsinformatiebijeenkomst graag met de wethouder en de andere fracties bespreken wat zij vinden van de ambities en uitdagingen die beschreven zijn in de visie versterken sociale basis WMO (mede in relatie tot de pas besproken nota's van uitgangspunten) en of de in de visie beschreven beleidsinstrumenten afdoende zijn.
  Via GroenLinks is de aanvullende agendering ontvangen:
  de fracties willen ingaan op:

  • de ambities en ontwikkelopgaven voor de sociale basis mede in relatie tot die van de reeds vastgestelde nota's van uitgangspunten;
  • de ontwikkeling van wijkanalyses en wijktafels naar een buurtpact;
  • het fonds voor financiering van duurzame initiatieven (omvang en ontkokering);
  • de actuele procedure voor sociaal makelaarschap.


 • 6

  10.45-11.30 uur
  Beleidsveld: Zorg en maatschappelijke opvang - wethouder Diepeveen

  Geagendeerd door Anne-Marijke Podt, D66.
  De D66 fractie is enthousiast over de ingezette lijn met de verschillende pilots. Wel wil zij een aantal aandachtspunten meegeven met betrekking tot de pilot op de regie over de inburgering. Die aandachtspunten gaan over onder meer het aanbod en de kwaliteit van de inburgering, maar ook over maatwerk en duidelijke onderlinge afspraken over het gehele traject voor en met de inburgeraar. Tenslotte wil de fractie graag ingaan op de sluiting van Plan Einstein in Overvecht en de lessen die hieruit geleerd kunnen worden voor Plan Einstein 2.0.


 • 7

  14.00-15.00 uur.
  Beleidsveld: Werk en Inkomen -wethouder Everhardt

  Geagendeerd door Rick van der Zweth (PvdA), Julia Klein Rensink (GroenLinks) en Cees Bos (Stadsbelang).
  In de commissie willen de fracties hun mening geven over het Ondernemingsplan van UW 2018-2022 en nagaan (op welke onderdelen) er steun is voor dit plan in de gemeenteraad. Dit heeft als doel om het college als aandeelhouder de opinies uit de raad mee te geven bij het invullen van zijn rol als aandeelhouder.
  De PvdA wil het Ondernemingsplan UW in de commissie bespreken om goede afspraken te maken over een arbeidsmarkt voor iedereen in Utrecht. Het UW dient hier een centrale rol in te spelen. De PvdA wil de volgende punten bespreken.
  • In het Ondernemingsplan is niets opgenomen over het (nieuw) beschut werk. De PvdA wil graag horen wat het college gaat doen om deze achterstand in te halen en de doelstelling van 87 arbeidsplekken te realiseren. Komt er verder een aanvulling op het Ondernemingsplan over het (nieuw) beschut werk en wordt de gemeenteraad hierin gehoord?
  • Het UW neemt niet meer de centrale rol in die het eerst had. De PvdA wil dat hun expertise benut wordt om particuliere werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van mensen met een handicap en de bedrijven te “ontzorgen” bij het uitvoeren van de banenafspraak. Graag hoort de fractie hoe de wethouder en de andere fracties dit zien.
  • Het UW gaat op verzoek van het college werken met verschillende opdrachtgevers. De PvdA wil in gesprek welke rol de gemeente kan spelen om dit te ondersteunen (samenwerking met bedrijven in de stad maar ook bijvoorbeeld met het UWV en het speciaal onderwijs). Ook hoort zij graag welke rol de gemeente zelf pakt, bijvoorbeeld in relatie tot het werk van Stadswerken.
  • De financiële situatie en continuïteit van UW - en daarmee het perspectief voor de werknemers - op de lange termijn. Door de sterk afnemende populatie (sluiten WSW), de vermindering van het aantal opdrachten vanuit de gemeente en terughoudendheid van de gemeente bij nieuwe opdrachten zoals (nieuw) beschut werk en de banenafspraak nemen de risico’s toe.

  GroenLinks sluit graag aan bij de agendering van de PvdA.
  Nog een paar aanvullende punten:

  • In het bedrijfsplan staat dat er een aantal werksoorten zullen afnemen. GroenLinks vindt het belangrijk dat er wel voor iedereen passende plek is. Hoe wordt hiervoor gezorgd?
  • Er gaat gewerkt worden met meer opdrachtgevers. Voor GroenLinks staat kwaliteit en expertise voorop bij deze aanbestedingen, waar binding met de stad een onderdeel van expertise kan zijn. Sluit het college hier op aan?
  • Haalbaarheid: slechts 10% van de werkbedrijven is financieel gezond. Ook helpt UW meer mensen in sociaal werk dan gedacht (265 i.p.v. 200). In hoeverre is financiering toereikend?


 • 8

  15.00-15.45 uur.
  Beleidsveld: Volksgezondheid - wethouder Everhardt

  Geagendeerd door Anne-Marijke Podt, D66 en Janneke van der Heijden, GroenLinks.
  De fractie van D66 gaat graag kort met de wethouder en andere partijen in gesprek over de gevolgen en de kansen van de verhuizing van de SOA poli naar de GGD. D66 wil het specifiek hebben over de mogelijkheden de communicatie rond testen verder de verbeteren, een goede borging van de PrEP pilot in de nieuwe situatie en (zowel in de huidige als de nieuwe setting) de verdere verbetering van de triage voor specifieke doelgroepen.
  De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de agendering D66.
  Daarnaast wil GroenLinks het volgende bespreken: potentiele doelgroep en bereikte doelgroep – nieuwe manier van werken wat betreft de triage.


 • 8.1
 • 9

  15.45-16.45 uur.
  Beleidsveld: Jeugd en Jeugdzorg - wethouder Everhardt

  Geagendeerd door Peter van Corler, GroenLinks.
  GroenLinks vindt het van groot belang om als raad goed de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de Zorg voor Jeugd. Deze voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda zijn hét moment om als raad hierbij stil te staan In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd worden een aantal lijnen uitgezet die hierbij moeten aansluiten. GroenLinks wil in de commissie met de wethouder in gesprek over de volgende punten:
  • De ontwikkelingen bij de buurtteamorganisatie.
  • Krijgt de gewenste transformatie voldoende vorm? Hoe staat het met het tempo van de “beweging naar voren” en hoe gaat het college deze verder aanjagen?
  • Het aanbod in de aanvullende zorg in het licht van de financiële knelpunten. GroenLinks wil met de wethouder spreken over het verschil in het beeld uit de rapportage en de signalen uit de stad.
  • De werkwijze van de commissie passend alternatief.
  • GroenLinks wil dat er snel werk wordt gemaakt van pleegzorg en de mogelijkheden voor verlenging tot 21 jaar. Bovendien vraagt GroenLinks aandacht voor behoud van pleegouders.
  • De plek van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Verordening jeugdhulp en in de praktijk. GroenLinks kan zich niet vinden in de uitleg van de Verordening zoals gegeven in de voortgangsrapportage.
  Het beoordelen van de stand van zaken binnen de Zorg voor Jeugd en de noodzakelijke beweging naar voren blijft op basis van de geleverde gegevens lastig. GroenLinks wil het college wensen ten aanzien van het verbeteren van de informatievoorziening meegeven.

 • 9.1
 • 9.2