Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 23 maart 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijdstip: 19.30 - 20.45 uur
  Beleidsveld: Merwedekanaalzone, wethouder Kees Diepeveen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door en op initiatief van het College: de raad wordt breed geïnformeerd over dit complexe dossier
  Mee-agenderende fracties:D66, VVD, CDA, CU, PvdA, GroenLinks
  Motivering verzoek
  De plannen voor de Merwedekanaalzone zitten in een afrondende fase. We koersen op bestuurlijke besluitvorming medio februari a.s. in het college. Het gaat over de Omgevingsvisie deel 2, een aanvulling op de PlanMER, het Stedenbouwkundig Plan Merwede met bijbehorende samenwerkingsovereenkomst (SOK) en alle overige relevante plandocumenten (waaronder de bruggenstudie).
  In september jl. heeft het College in een informele setting de woordvoerders van de meeste raadsfracties in vogelvlucht meegenomen door de plannen. Daarnaast is het besluitvormingsproces geschetst, inclusief een voorhangprocedure over de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de marktpartijen van deelgebied 5.
  Om de omvang en complexiteit van de plannen, de onderlinge samenhang van de plandocumenten en het besluitvormingsproces goed aan de mee-agenderende fracties te duiden, vraagt het College alvast  medewerking voor het organiseren van een tweetal RIBs op initiatief van het college.
  Op de samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen wordt permanente geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 lid 1, 86 lid 2 en 25 lid 2 van de Gemeentewet om redenen genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob. Dit gebeurt omdat openbaarmaking van de informatie uit deze bijlage inzicht geeft in de financiële belangen van de gemeente en door derden kan worden gebruikt bij onderhandelingen. Voor de toelichting op de samenwerkingsovereenkomst vraagt het College daarom een deel van de RIB (op initiatief van het college) als een besloten commissie te organiseren.


 • 1.1

  Geachte leden van de raad,
  Hierbij nodig ik u uit voor een tweetal Raadsinformatiebijeenkomsten op initiatief van het college op:
  23 maart 2021 van 19.30 tot 20.45 uur via zoom
  en
  1 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur fysiek in het stadhuis

  We staan op een belangrijk moment in de besluitvorming over de plannen voor de Merwedekanaalzone. Een complexe en vernieuwende gebiedsontwikkeling met een uniek samenwerkingsverband tussen grondeigenaren en een hoogstedelijke bouwopgave midden in de stad.

  Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 maart wordt de samenhang van de plandocumenten voor de Merwedekanaalzone (waaronder de omgevingsvisie deel 2, het Stedenbouwkundig Plan Merwede en de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst) die u op 10 maart jl. van het college ontving, aan u toegelicht.
  Tevens zal het proces en de besluitvorming tot nu toe (waaronder de inspraak over de plannen in 2020) en het vervolgproces besluitvorming aan de orde komen. Hierbij is er gelegenheid om vragen te stellen over de samenhang van de plannen en de komende procedurestappen en kunt u eventueel aangeven wat u nog nodig heeft om u een goed beeld te vormen over de plannen.

  Op 1 april zullen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de twee voorgestelde entiteiten voor mobiliteit en WKO inhoudelijk worden toegelicht, ter voorbereiding op de voorhangprocedure (waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de SOK en de entiteiten voor mobiliteit en WKO). Na de inhoudelijke toelichting op de SOK en de twee entiteiten volgt direct daarna een toelichting op de externe review (rechtmatigheidstoets) op de SOK. Voor deze laatste toelichting is een besloten commissievergadering noodzakelijk, omdat er geheimhouding op deze informatie rust. Geheimhouding is door het college opgelegd vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente richting de marktpartijen (zie ook de alinea over geheimhouding in het raadsvoorstel voor het SP Merwede).
  Het inhoudelijke debat over alle plandocumenten van de Merwedekanaalzone (inclusief de uitkomsten uit de voorhangprocedure) zal later dit jaar met u worden gevoerd.
  Tot binnenkort!

  Met vriendelijke groet,

  Kees Diepeveen
  Wethouder Merwedekanaalzone

 • 2

  Tijdstip: 19.30 -21.00 uur
  Beleidsveld: Cultuur, Leidsche Rijn, Vastgoed, wethouders Klein, Verschuure en Eerenberg
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek van raadsleden met betrokken ambtenaren, betrokkenen en uit te nodigen experts.
  Agenderenden: Ellen Bijsterbosch, D66, Bert Kos, CDA, Janneke Admiraal, CU, Melody Deldjou Fard, GL, Hester Assen, PvdA, Myrthe van Mil, S&S, Marijn de Pagter en Gertjan te Hoonte, VVD

  Motivering :
  De raad heeft het raadsvoorstel Ontwikkelplan en investeringsbeslissing Berlijnplein ontvangen. De agenderende fracties wil hierover een RIB met meepraters.
  RIB met verschillende partijen/partners/bewoners op de cultuuras en in Leidsche Rijn om van hen te horen hoe zij tegen de plannen aankijken.
  - Welke kansen en mogelijkheden zien zij in dit plan -voor (bewoners van) Leidsche Rijn en de stad als geheel? Niet alleen voor op het Berlijnplein maar ook voor wat betreft cultuur op andere plekken in de wijk?
  - Hoe zien zij de invulling van de ruimtes en de samenwerking met elkaar voor zich?
  - Hoe verhoudt het concept voor Danshuis HEUTE zich tot het eerdere initiatief ‘Danshuis bij de Gele brug’?
  - We horen graag van deelnemende partner(s) meer over hoe ze de verbinding met de buurt vorm willen geven (de partners die specifiek met dit onderwerp bezig zullen zijn).
  - We horen ook tijdens de bijeenkomst met de bewoners en met name jongeren uit Leidsche Rijn. Hoe kijken zij naar de plannen? En wat is volgens hen nodig om hen erbij te betrekken in deze startfase, maar ook in andere fasen?
  - Wat vinden bewoners en ondernemers van Leidsche Rijn van de plannen?

  De fracties willen graag een korte toelichtende presentatie van het college en willen in gesprek gaan met experts en betrokkenen; te weten: De Plaatsmaker, RAUM, IRC, SHIFFT, 155, Stichting DC II High – Dans Atelier 42, Cultuur19, HKU, De Vrijstaat, het NUT, Jonge Honden, Buurtwerkkamer LR, BOKS (jongerencultuurhuis) die ook in LR programmeert, Castellum Hoge Woerd en bewoners(organisaties) uit Leidsche Rijn.

  Gezien de grootte van het raadsvoorstel, de hoeveelheid agenderende fracties en de hoeveelheid van partijen en partners dat betrokken is en zich betrokken voelt, verzoeken de agenderende fracties om een Rib van 90 minuten.


 • 2.1
 • 3

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsveld: Werk en Inkomen, wethouder Linda Voortman
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door en op initiatief van het College: de raadsleden worden geïnformeerd over dit onderwerp.
  Mee-agenderende fracties: Stadsbelang Utrecht (Cees Bos), GroenLinks (Julia Kleinrensink), PvdA (Rick v/d Zweth), VVD (Tess Meerding), D66 (Anne-Marijke Podt), Student&Starter (Julia van Ophem) en ChristenUnie (Janneke Admiraal)
  Motivering college:
  Eind 2020 heeft het kabinet de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gepresenteerd. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Utrechters die te maken hebben met minder inkomsten vanwege de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming TONK dus aanvragen bij de gemeente. Als gemeente maken we een lokale afweging binnen de wettelijke en financiële kaders over o.a. de kosten waarvoor een tegemoetkoming wordt gegeven en de hoogte van de tegemoetkoming. Het college stelt daarvoor de Beleidsregel TONK gemeente Utrecht vast. Het college gaat graag met de raad in gesprek over alle aspecten van de TONK-regeling zoals toegelicht in de recent te verwachten raadsbrief.

  Programma:
  Informatie over de TONK in Utrecht.
  Vragen die leven bij de raad beantwoorden. Bijvoorbeeld over de beleidskeuzes (doelgroep, toegang, hoogte, aanvraagprocedure) en de financiële kaders.

  Gewenste toevoeging aan programma door ondersteunende fracties:
  D66: hoort graag een toelichting op de dilemma’s bij toekenning en of het landelijk kader voldoende ruimte biedt;
  SBU: wens om een enkele meeprater uit te nodigen, als voorbeeld is een horeca adviseur genoemd.


 • 3.1
 • 4

  Tijd: 21.00 - 23.00 uur
  Beleidsveld: Prostitutie/ Burgemeester

  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek van raadsleden met betrokken ambtenaren en uit te nodigen experts.
  Agenderenden: Kenneth de Boer/Stadsbelang Utrecht, Queeny-Aimee Rajkowski/VVD, Bert van Steeg/CDA, Rachel Streefland-Driesprong/ CU, Henk van Deun/PVV, Mahmut Sungur/DENK, Ruurt Wiegant/SP,
  Ellen Bijsterbosch/D66, Tessa Sturkenboom/S&S, Sophie Schers/GL, Hester Assen/PvdA, Anne Sasbrink/PvdD.

  Algemene informatie:
  De gemeente Utrecht heeft de registratieplicht voor sekswerkers als belangrijk preventief instrument tegen mensenhandel in de APV opgenomen. Op 23-12-2020 heeft de RvS, in een geschil over de toepassing hiervan met de Autoriteit Persoonsgegevens, uitspraak gedaan en de gemeente Utrecht in het ongelijk gesteld en de mogelijkheid tot een registratieplicht verworpen. Op basis van de ontvangen agenderingen van de fracties wordt deze avond ingedeeld in een tweetal blokken.

  In Blok 1, aangevraagd door de fracties van SBU, VVD, CDA, CU, PVV en DENK willen de fracties vooral duidelijkheid krijgen over de destijds door het college globaal, benoemde ‘opties voor persoonsregistratie’ voor als de gedachte registratieplicht verboden is, te weten: 1. het scenario van huurder en verhuurder. 2. de toestemmingsverklaring. 3. de optie van de geanonimiseerde administratie. Dit blok zal starten met een ambtelijke presentatie, waarna de raadsleden in gesprek gaan met genodigde meepraters van naar verwachting o.a. de gemeente Amsterdam, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, het CCV, de Tussenvoorziening, Proud, de politie en het OM.

  In Blok 2, aangevraagd door de fracties van fracties van D66, S&S, GL, PvdA en PvdD, horen de fracties graag van een aantal experts hun visie op een veiligheidsmodel of andere alternatieven zonder registratie. Dit zo mogelijk ter inspiratie voor het college om dit verder uit te werken. Hiertoe zijn onderzoekers/medewerkers uitgenodigd van het Pompe Instituut en het Rutgers Kenniscentrum. De raadsleden zullen met hen in gesprek gaan.

  De raadsleden gaan graag in gesprek over de gepresenteerde modellen; kunnen ze een volwaardig alternatief voor de in onze APV opgenomen registratieverplichting vormen, zijn ze werkbaar, waar zitten kansen, waar zitten risico’s, waar moet nog aandacht aan besteed worden, wat betekenen ze voor de evt. inzet vanuit de verschillende instanties?


 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 4.4
 • 5

  Tijd: 21.30 - 23.00 uur
  Beleidsterrein: maatschappelijke Ontwikkeling/ wethouder Maarten van Ooijen
  Digitale Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren en uitgenodigde experts.
  Agenderenden: Marcel Vonk (GroenLinks), Anne-Marijke Podt (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA)
  Motivering:
  De fracties van GroenLinks, D66 en PVDA maken zich zorgen over de toenemende druk op de dak-/thuislozen opvang. We zien veel goed werk dat wordt verricht om juist in deze tijd mensen te blijven opvangen, maar willen graag zien hoe we ook op de middellange en langere termijn in de opvang van dak-/thuislozen voorzien.

  De fracties willen in gesprek/geïnformeerd worden over:

  • Nieuwe groepen die een beroep doen op de opvang (door corona en generiek).
  • Jongeren die (door de avondklok) slaapadressen kwijtraken of al zijn geraakt en in hoeverre zij in beeld zijn en blijven.
  • Extra/nieuwe (tijdelijke) opvanglocaties die geopend worden of in beeld zijn.
  • Hoe de hulpverlening op de locaties in stand gehouden kan worden tijdens de toenemende druk.
  • Hoe ziet de in-/uitstroom er uit op de middel/lange termijn.
  • Wat gebeurt er straks met de verschillende groepen als de maatregelen weer versoepeld worden.
  • Hoe houden we niet rechthebbende in beeld, die door de maatregelen en extra opvang locaties in beeld zijn gekomen.