Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 18 april 2019 09:30 - 23:00
Locatie:
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 11.30 - 13.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling, wethouder Klaas Verschuure
  Agenderenden: Floor de Koning (GroenLinks), Hind Dekker-Abdulaziz (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Bulent Işik ( PvdA), Jantine Zwinkels (CDA), Tim Schipper (SP), Maarten (Partij voor de Dieren)

  Motivering
  Op 25 januari ontving de Utrechtse gemeenteraad een brief met analyses over wonen, energie, mobiliteit en economie die bouwstenen kunnen zijn voor het opstellen van een Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De Utrechtse gemeenteraad zou zich naar aanleiding van een plan van aanpak aan het eind van het eerste kwartaal 2019 kunnen uitspreken hierover. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in de U10-gemeenten verschillend met deze bouwstenen is omgegaan. Zo heeft gemeente de Bilt een position paper gemaakt en riep de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug op om een extra bouwsteen toe te voegen op het gebied van natuur, recreatie en landschappen. Veel gemeenten refereren aan een deadline van 1 april als uiterste datum om op de voorgestelde bouwstenen te kunnen reageren.
  GroenLinks, D66, VVD en PvdA zien verschillen in de manieren waarop de bouwstenen aan de verschillende gemeenteraden in de regio zijn gepresenteerd. Hierdoor heerst er bij de fracties enige verwarring over de rol van de raad in dit proces. De fracties vinden het van belang dat ook de Utrechtse Raad tijdig spreekt over de bouwstenen voor de REP.
  In een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) willen de fracties graag nader geïnformeerd worden over het proces om te komen tot het REP en over de inhoud van de vier analyses. Het college wordt verzocht om vóór de RIB het aangekondigde plan van aanpak aan de Raad te sturen.
  Daarnaastwil de PvdA op de RIB meer informatie hebben over aanvullende maatregelen die nodig zijn voor betere mobiliteit, vergroten van (regionale) inzet m.b.t. oplossen van problemen rond de volkshuisvesting en energietransitie.


 • 2

  Tijd: 13.30 - 16.30 uur
  Adres: Atoomweg 7-9
  Programma:
  13.15 uur : ontvangst op Lage Weide
  13. 30 uur: introductie en start rondleiding
  14.45 uur: pauze
  15.00 uur: presentaties (gemeente, Eneco)
  16.15 uur: afsluiting

  Eneco, Transitiemanager Aardgasvrij Utrecht
  Ondersteund door Erik Strandstra (PvdD) Rik v.d. Graaf (CU), Henk van Deún (PVV), Tim Schipper (SP), Maarten Koning (D66), Esselyn Jonk (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Martijn van Dalen (VVD) Bert Kos (CDA) en Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Rachel Heijne ( GroenLinks)

  Motivering:
  Eneco biedt graag een werkbezoek aan, bij onze centrales op de locatie Lage Weide. In 2019 gaat de BioWarmte Centrale van Eneco draaien. Hier is in de Raad in het verleden veel over gesproken. Graag laat Eneco de nieuwe centrale zien en gaat Eneco in op de bijdrage die zij levert om de stad ‘van aardgas af’ op duurzame warmte uit hernieuwbare bronnen te krijgen.
  Ter plekke is te zien waar we vandaan komen: de huidige grote gascentrales (warmte en elektriciteit) met hulpcentrales in de wijken. En waar we naartoe gaan: een waaier aan duurzame warmtebronnen naast ook de BioWarmte Installatie.
  Raadsleden krijgen een goed beeld van de warmteproductie: het volume, de uitdagingen van vraagpieken en dalen. We kunnen tijdens het bezoek de centrales zelf in.

 • 3

  Tijd: 19.30 - 21.30 uur
  Locatie: ZIMIHC Theater Stefanus
  Adres: Braziliëdreef 2
  Agenderenden: Sander van Waveren (CDA), Mohammed Saiah (D66), Ruurt Wiegant (SP), Rick van der Zweth ( PvdA), Queeny Rajkowski (VVD)

  Motivering agendering RIB
  De fracties van CDA, D66, SP, PvdA en VVD willen graag over het raadsvoorstel in gesprek met bewoners en ondernemers uit de wijk Overvecht. Zij willen daarbij graag reacties en ideeën uit de wijk ophalen voor de bespreking van het voorstel in de raad.
  Ze willen vooral inwoners aan het woord laten, maar vinden het logisch – om collectief af te trappen en iedereen ‘op hetzelfde kennisniveau’ te hebben dat er aan het begin een korte presentatie over de opzet en inhoud van het plan plaatsvindt.

  De Utrechtse VVD hoort daarnaast graag van de inwoners wat zij gemerkt hebben van de voorloper van het programma ‘De Versnelling Overvecht’ en welke tips zij hebben voor het plan ‘Samen Overvecht’ zodat het concrete resultaten oplevert en bewoners wat merken van de miljoenen investering in Overvecht.


 • 4

  Tijd: 21.30 - 23.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100
  Beleidsveld: Groen / Openbare ruimte, wethouder van Hooijdonk
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels ( CDA) en de fractie van Student & Starter

  Motivering agendering:
  De fracties van de Utrechtse VVD, CDA Utrecht en Student&Starter willen graag een raadsinformatiebijeenkomst organiseren over de plannen voor het Rondje Stadseiland. De fracties willen graag een technische toelichting op de plannen. De fracties willen graag weten hoe de plannen zich verhouden tot bijvoorbeeld de plannen voor de Merwedekanaalzone met name op het punt van het aantal opgenomen bruggen. Ook willen zij graag weten hoe de fasering, inspraak en mogelijke betrokkenheid van de raad op elkaar afgestemd worden. De fracties zijn daarnaast benieuwd of er knelpunten in de uitvoering worden verwacht en waar die dan mogelijk liggen. Het Rondje Stadseiland raakt aan verschillende plekken in de stad en vraagt om meer inzicht in de integrale planvorming én de concrete uitwerking daarvan op bepaalde locaties. De veelbesproken noordpunt is hier een voorbeeld van. De fracties willen eigenaren en huurders van vastgoed, roeiverenigingen, scoutinggroepen en bewoners van woningen die direct door de plannen geraakt worden de mogelijkheid bieden hun visie of mening in te brengen in de raadsinformatiebijeenkomst. Op basis van de informatie uit de raadsinformatiebijeenkomst beoordelen de fracties of zij agendering voor commissie wenselijk vinden.