Commissie Stad en Ruimte

donderdag 31 januari 2019 09:30 - 16:15
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op donderdag 31 januari en vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor de avondvergadering is separaat een agenda gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2

  De commissie wordt voorgelegd onderstaande aanvullende agenderingen bij agendapunt 5, Vernieuwing Huisvestingsverordening 2019 op te nemen en de agenda vast te stellen.

  Aanvullende agendering Bülent Isik (PvdA)
  Naast het feit dat wij ons aansluiten bij de agendering van de andere fracties willen wij zelf een aantal punten aan de orde stellen in de commissie:

  1. Wij willen de hoofdbewoners die in grote sociale huurwoningen wonen de ruimte geven om één kamer te verhuren aan een student of starter.
  2. De fractie van de PvdA wil dat de nieuwe huurwoningen boven 710 euro gerichter moeten worden toegewezen aan de mensen met maatschappelijke beroepen. De beroepen kunnen bijvoorbeeld zijn: politie, leerkracht en verpleegkundige. De samenleving van Utrecht heeft grote wens om deze groep mensen van deze beroepen snel te gaan huisvestingen.
  3. Wij willen de wijken goed gaan mengen. Dat niet alle kansarme en mensen met bepaalde rugzak meestal in dezelfde wijk worden gehuisvest. Wij vinden dat Utrechtse corporaties zelf een x aantal woningen zelf moeten toewijzen.
  4. Aansluitend hierop vinden wij voor goede menging van de wijk nodig dat sommige woningen in sommige wijken moeten worden toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tussen 30.825 tot 45.000 euro.
   Tijdens de commissiebehandeling zal mijn fractie nadere toelichting geven waarom wij diverse verbeteringen willen in de huisvestingsverordening.

  Aanvullende agendering Tim Schipper (SP)
  De SP houdt sinds begin 2011 alle aanbod en toewijzingen bij via Woningnet. In aanvulling op de agendering van de overige fracties wil de SP inzoomen op:

  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan loting van woningen.
  • de ontwikkeling in het topsegment van de sociale huur, waarbij er een toename is van het aanbod met een rekenhuur boven de liberalisatiegrens en waardoor er geen recht is op huurtoeslag: pseudo sociale huur.
   Het aantal verlote woningen laat over de laatste jaren een wisselend beeld zien. In 2018 is er bijvoorbeeld ruim meer dan de maximale 20% toegewezen via loting. De SP is van mening dat er meer duidelijkheid nodig is over de criteria voor loting. Het verloopt zich zeker niet volgens het criterium 'minder gewild', als er al zoiets bestaat in Utrecht.
   Pseudo sociale huur, waarbij de rekenhuur boven de liberalisatiegrens ligt, is wat de SP betreft ongewenst en geeft een onzuiver beeld van het aantal sociale huurwoningen in de stad. Het maakt de discussie over de definitie van sociale huur alleen maar urgenter. We zien uit naar de inzichten van de commissie en het college.

 • 3

  Het verslag van de openbare veegcommissie Stad en Ruimte van 13/18/20 december 2018, ter vaststelling


 • 4
 • 5

  9.30 - 11.00 uur
  Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen

  Geagendeerd door T. Homan (Student & Starter), F. de Koning (GroenLinks), H. Dekker-Abdulaziz (D66), T. Meerding (VVD).
  In 2019 vindt een brede herziening plaats van de Regionale Huisvestingsverordening. Omdat het gaat om een regionale verordening, is het moeilijk voor partijen om bij vaststelling van de verordening nog wijzigingen aan te brengen, aangezien er sprake moet zijn van eenduidigheid van de verordening in de regio. Student & Starter, GroenLinks, D66 en VVD willen debat voeren in de commissie over hoe de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening eruit moet komen te zien en wat daarbij de inhoudelijke speerpunten zijn. Op deze wijze willen de agenderende fracties input meegeven aan de wethouder die meegenomen kan worden bij de totstandkoming van de nieuwe Regionale Huisvestingsverodening 2019.

 • 5.1
 • 5.2
 • 6

  11.00 - 11.45 uur
  Beleidsveld : Ruimtelijke ontwikkeling - wethouder Verschuure

  Voor Vleuten-De Meern is een Omgevingsvisie opgesteld, waarbij gewerkt is in de geest van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten en vormt het beleidskader voor de Omgevingsplannen binnen het gebied van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geldt als een visie voor het deelgebied Vleuten-De Meern en maakt deel uit van de gemeentebrede Omgevingsvisie die medio 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.
  Aan de raad wordt voorgesteld de Omgevingsvisie vast te stellen.


 • 7

  11.45 - 12.15 uur
  Beleidsveld: Economische zaken -wethouder Verschuure

  Geagendeerd door M. van Heuven ( Partij voor de Dieren).
  De Vuelta-begroting is niet solide en gaat voor een belangrijk deel uit van ‘verwachtingen’ en ‘berekeningen’. Daarnaast gaat het verlagen van de begroting van 14,9 miljoen euro (ingezette scenario 2 van de haalbaarheidsstudie) naar 14 miljoen euro ten koste van sociaal-maatschappelijke (breedtesport)activiteiten rondom de Vuelta (zie haalbaarheidsstudie). Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de invulling aan het thema duurzaamheid. De Partij voor de Dieren vindt deze onzekerheden niet passen bij de gemaakte afspraken en wil in debat met andere partijen en de wethouder:

  1. De Partij voor de Dieren ziet toegezegde bijdragen en ‘berekende’ commerciële en private bijdragen onvoldoende transparant zwart-op-wit terug in de begroting, en mist daarmee informatie over hoe dit zich verhoudt tot de afspraken van een 60-40 kostenverdeling tussen de publieke en private partijen.
  2. De mening en positie van fracties en college ten aanzien van de begrotingsonzekerheden op het punt van de subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS die nog niet is toegezegd, maar wel al meegenomen is in de begroting.
  3. Bij de Tour de France volgden na afloop niet-begrote tegenvallers. Dat moet nu ten zeerste voorkomen worden. Wat is de mening en positie van fracties en college ten aanzien van de gevolgen van eventuele financiële tegenvallers van de Vuelta? Hoe wordt hier mee omgegaan?
  4. De gevolgen van het verlagen van de Vuelta-begroting naar 14 miljoen euro en financiële onzekerheden voor de sociaal-maatschappelijke (breedtesport)activiteiten voor, tijdens en na het evenement.
  5. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de manier waarop invulling wordt gegeven aan het thema duurzaamheid, een van de doorslaggevende redenen van het toekennen van de Vuelta aan Utrecht en Brabant, en heeft zelf nog wel een aantal ideeën hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

  De heer Van der Zweth ( PvdA) sluit zich aan bij deze agendering.


 • 8

  14.00 - 14.15 uur
  Beleidsveld: Milieu - wethouder Everhardt

  Op 3 december 2018 heeft de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) een brief aan de raad aangeboden over de ontwerp Kadernota 2020. De raad heeft de gelegenheid
  om voor 14 februari 2019 een zienswijze in te dienen op de ontwerp Kadernota 2020. Het college heeft voor de raad deze zienswijze voorbereid en vraagt de raad om de zienswijze vast te stellen zodat deze aan de RUD kan worden toegezonden.


 • 9

  14.15 - 16.15 uur
  Beleidsveld: Verkeer en mobiliteit/wethouder Van Hooijdonk, Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Verschuure, Wonen/wethouder Diepeveen

  Geagendeerd H. van Deún (PVV), C. Bos (Stadsbelang Utrecht), M. van Heuven (Partij voor de Dieren), T. Schipper (SP), fractie ChristenUnie, B. Isik (PvdA), T.Weistra (GroenLinks), S. Schilderman (D66) en M. de Pagter (VVD)
  Een achttal fracties wil met elkaar en het college een procesdebat voeren over de wijze waarop het college zich inzet in de BO-Mirt lobby met het Rijk. De fracties willen bijdragen aan de inzet van het college en willen in positie zijn in dit voor stad en regio belangrijke dossier.

  De fracties PVV, SBU, PvdD, SP en CU hebben kennis genomen van de brief over de besluiten vanuit het BO-MIRT. Het is de fracties opgevallen dat het college concrete afspraken, die wel in de brief van de Minister aan de Tweede Kamer zijn genoemd, niet in de raadsbrief heeft opgenomen. De fracties constateren dat er veel impliciete keuzes en uitgangspunten onder de afspraken liggen. Voorbeelden daarvan zijn het verlengen van de Uithoflijn naar Zeist, Fietsparkeren bij station Utrecht Terwijde, een afspraak tussen Rijk en regio om ten behoeve van middenhuur één instrument verder te onderzoeken een HOV verbinding tussen Lunetten en Leidsche Rijn en een nieuw station bij Lunetten ter ontsluiting van USP. Ook staat er in de afsprakenlijst een aantal no regret maatregelen die uitgewerkt gaan worden. Dit zijn enkele voorbeelden waardoor de fracties een procesdebat willen initiëren over hoe tussen raad en college in dit dossier wordt samengewerkt, ook met het oog op de geleerde lessen in het Uithoflijndossier. De fracties zouden graag zien dat het college, de raad over deze keuzes en uitgangspunten tijdig informeert en de raad in positie brengt in dit voor stad en regio belangrijke dossier. De fracties zijn benieuwd op welke momenten de raad kan (bij)sturen op de lobby naar het Rijk en de essentiële keuzes die er de komende periode gemaakt moeten worden. Daarnaast willen de fracties ervoor zorgen dat de maatschappelijke en bewonersorganisaties bij de kader- en planvorming betrokken zijn en input kunnen leveren.
  De VVD sluit zich bij deze agendering aan.

  De fracties van D66 en GroenLinks stellen aanvullend dat zij het belangrijk vinden dat er gewerkt wordt aan een inzet vanuit het college die de kans op Mirtgeld vergroot. Gegeven de grote uitdagingen die Utrecht te wachten staat op Ruimtelijke Ordening en de bijbehorende bouwopgave, zijn kleine oplossingen onvoldoende. De fracties willen het college bevragen over op welke wijze zij zich hier voor inzetten. Daarbij willen de fracties meer richting geven aan de inzet van het college en hier ook als raad aan bijdragen.

 • 9.1
 • 9.2