Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 24 november 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Per bijeenkomst een raadslid gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19:30 - 20:30 uur
  Beleidsveld: mobiliteit/ portefeuille wethouder Lot van Hooijdonk
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst waar in de raadsleden in gesprek gaan met genodigde experts, bewoners en ondernemers van de binnenstad en met  in het bijzonder de vergunninghouders,
  Agenderenden: Marijn de Pagter (VVD), Sander van Waveren (CDA), David Bosch (PVV)
  Motivering:
  De fracties willen graag nader geïnformeerd worden en vragen stellen over de achtergrond van dit raadsvoorstel. Het college heeft al enkele jaren het voornemen om nieuw integraal parkeerbeleid naar de raad te sturen. Nu wordt de raad voor de tweede keer (na het Addendum uit 2019) gevraagd een tussenoplossing te regelen. De fracties worden daarom allereerst graag geïnformeerd over de stand van zaken van het nieuw te vormen parkeerbeleid. Ten tweede horen de fracties graag welke alternatieven het college aan bewoners van de binnenstad gaat bieden, nu het college 40 parkeerplaatsen wil laten vervallen. Ten derde zijn de fracties benieuwd naar de stand van zaken van het benutten van private parkeerterreinen (zie raadsbrief van 24 november 2017, kenmerk 4946697).
  Tijdens de bijeenkomst willen de fracties ook graag de gelegenheid geven aan bewoners en ondernemers van de binnenstad, in het bijzonder vergunninghouders, om mee te praten over dit raadsvoorstel.
  Vragen aan meepraters:
  • Wat vindt u van het plan om 40 parkeerplaatsen op te heffen?
  • Vindt u dat er voldoende alternatieven zijn?
  • Met welk alternatief zou u tevreden zijn?


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 19:30 - 21:00 uur
  Beleidsveld: Openbare Orde en Gezondheidszorg
  Digitale Informatiebijeenkomst georganiseerd door het College: de raadsleden worden bijgepraat door het College over laatste ontwikkelingen.
  Programma:
  19.30 – 19.40 uur Welkom en aftrap door burgemeester den Oudsten
  19.40 – 20.00 uur Actueel beeld:
     - duiding gezondheidscijfers
     - ingang Twm Covid-19
  20.00 – 20.20 uur Presentatie Drukte in de stad, vooruitblik feestdagen en jaarwisseling
  20.20 – 20.55 uur Vragen en discussie
  20.55 – 21.00 uur Afronding en einde programma


 • 3

  Tijd:19.30 - 21.00 uur
  Programma:
  Na een korte voorstelronde bestaat het programma uit twee delen:

  1. Veiligheid in Zuid
   Programmamanager veiligheid, John Verheyen, neemt u mee in de speerpunten van het veiligheidsbeleid in Zuid. In het bijzonder staat hij stil bij de SMAAK van Zuid (de aanpak van ondermijnende criminaliteit) en de incidenten in het Beatrixpark. Hij wordt daarbij ondersteund door Jeroen van der Linde, medewerker veiligheid en Willem van de Vliert van de politie.
   Als achtergrondinformatie vindt u in de bijlage het Wijkveiligheidsprogramma 2020 voor de wijk Zuid.
  2. Ontwikkeling Rotsoord
   Aan de hand van het Integraal Programma van Eisen functioneel ontwerp voor de vergroening van Rotsoord wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken.

  Rond 21.00 uur wordt het programma afgesloten.


 • 4

  Tijd: 21:00 - 22:30 uur
  Beleidsveld: Energie, portefeuille: Lot van Hooijdonk
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst waarin de raadsleden in gesprek gaan met uitgenodigde experts zoals Stedin, Eneco, Energie-U, Gemeenten in NL (of daarbuiten) die verder zijn in ontwikkeling energieopslag, Landelijke kennisinstellingen die betrokken zijn bij de energie/warmtetransitie, bijvoorbeeld Platform31

  Agenderenden: Jelmer Schreuder (D66), Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Gertjan te Hoonte (VVD)
  Motivering:
  De fracties van Student & Starter, D66 en VVD hebben naar aanleiding van de toename van duurzame energieopwekking vragen over de opslag van energie. De opslag van energie is namelijk geen onderdeel van de landelijke gestelde opgave voor RES 1.0. De fracties menen echter dat de opslag van energie een essentieel onderdeel is voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen. De fracties willen niet wachten tot er een probleem ontstaat tussen vraag en aanbod van energie, maar daar nu al mee aan de slag. Zij kijken daarom graag vooruit naar wat wel en niet mogelijk is op gebied van energieopslag en het opvangen van piekbelasting van het energienet. De fracties willen daarmee een beter beeld krijgen van de uitdagingen en de rol van de gemeente daarbij. Daarnaast speelt mee dat de ruimte in Utrecht schaars is, zowel boven- als ondergronds. Om tot juiste keuzes te kunnen komen, achten de fracties het van belang om goed geïnformeerd te zijn over uitdagingen en mogelijkheden voor opslag van energie: elektrisch én warmte/kou.

  · Welke organisaties ((semi-)overheden, bedrijven) spelen sleutelrollen in dit vraagstuk? Welke rol heeft de gemeente? Met welke partners kan de gemeente samenwerken om hier stappen in te zetten? Wat is hiervoor nodig?
  · Wat is de huidige status van energie- en warmteopslag in Utrecht? Welke opslag bestaat er al en kan inzicht gegeven worden welke plannen in ontwikkeling en uitvoering zijn?
  · Wat is de impact voor het elektriciteitsnet als meer mensen vaker gebruik gaan maken van het net? Waar liggen de uitdagingen en oplossingen?
  · Wat zijn de mogelijkheden voor een ‘smart’ net om apparaten niet gelijktijdig op te laden om zo een te hoge piekbelasting te voorkomen?
  · Welke methoden, middelen en locaties zijn in de nabije toekomst geschikt voor energie– en warmteopslag? (zowel elektrisch als wko)
  · Welke innovaties ziet men op de langere termijn?
  · Wat zijn de uitdagingen, risico’s en randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden bij energie en warmteopslag?
  · Hoe verhouden de (geplande) energie opslagplaatsen in Utrecht zich qua techniek en opslagcapaciteit tot die in onze buurgemeenten?
  · Zijn er goede voorbeelden in binnen en buitenland van inpassing van energie- en warmte opslag in stedelijke omgeving? Wat zijn de lessen die hier te leren zijn?
  · De raad wil graag geïnformeerd worden over de mogelijkheden om lage thermische bronnen (zoals zonnethermie en aquathermie) i.c.m. warmteopslag te gebruiken bij het warmtenet. Welke kansen zijn hiervoor en welke barrières er worden gezien?


 • 5

  Tijd: 21:30 - 22:30 uur
  Beleidsveld: Milieu, portefeuille: wethouder Eelco Eerenberg
  Agenderenden: Cees Bos ( Stadsbelang Utrecht), Martijn van Dalen (VVD), Rachel Heijne ( GroenLinks), Lisanne Snippe ( Partij voor de Dieren), Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Bülent Isik (PvdA)
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst waarin de raadsleden in gesprek gaan met betrokken ambtenaren en uitgenodigde experts (medewerkers RIVM).
  Motivering:
  Onder andere naar aanleiding van de brief ‘Raadsbrief Voortgang toezegging Geluid en Gezondheid’ krijgen we graag meer informatie van de betrokken ambtenaren via een presentatie en van experts (RIVM) over het proces rondom het verkrijgen van nieuwe gezondheidsdata en specifiek nieuwe geluiddata.


 • 5.1