Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 3 november 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Elke bijeenkomst ander raadslid

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Klaas Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst:
  Programma:
  - Korte introductie (max 10 minuten).
  - Deel 1: ( 40 min.) Hoofdconclusies gedane onderzoeken m.b.t. de werklocaties, de aanbevelingen die wel/niet worden overgenomen door de gemeente en de vertaling naar de praktijk
          Pitches (á 2 minuten) door werklocaties.
          Gesprek tussen raadsleden en deelnemers
  - Deel 2: (40 min.) Hoofdconclusies gedane onderzoeken m.b.t. de (vitale wijkeconomie) winkelgebieden
          Pitches (á 2 minuten) door werklocaties.
          Gesprek tussen raadsleden en deelnemers
  - Sluiting

  Geagendeerd door Rick van der Zweth ( PvdA),  Jony Ferket ( D66), Martijn van Dalen ( VVD), Jantine Zwinkels ( CDA), Rick van der Graaf ( ChristenUnie), Fred Dekkers ( GroenLinks)
  Motivering
  Graag agenderen de fracties van de PvdA, D66, CDA, VVD en CU de raadsbrief Onderzoek werklocaties en uitwerkingsrichting, inclusief de onderzoeksrapporten en uitwerking winkelgebieden, voor een RIB. Dit bestaat uit drie onderdelen in de betreffende volgorde: 1) presentatie onderzoekers van Stec over zowel de winkelgebieden als de werklocaties, 2) reactie gemeente over wat zij overnemen van de onderzoeken en 3) partijen uit het ‘veld’ die hierop reageren (bijvoorbeeld: winkeliersvereniging van een middelgroot winkelcentrum en een grote kantoorverhuurder).
  De presentaties gaan in op de hoofdconclusies uit de gedane onderzoeken, de aanbevelingen die wel/niet worden overgenomen en de vertaling naar de praktijk. Ten aanzien van de werklocaties algemeen zijn de fracties benieuwd wat er op middellange en lange termijn nodig is om de 80.000 banen te gaan realiseren tot 2040 in de verschillende sectoren (kantoren, bedrijventerreinen, retail etc), marktgroepen en letterlijk locaties in de stad. Welke instrumenten hebben ze om hierop te sturen en welke keuzes stelt de gemeente voor. Graag betrekken de fracties hier ook de transities in de arbeidsmark bijt. Specifiek voor retail en de winkelgebieden zijn ze benieuwd naar een verdieping van de instrumenten. Graag horen ze meer over de aanvullende instrumenten die in het onderzoeksrapport worden genoemd maar niet in de raadsbrief. Ook horen zij graag meer over de behoeft die ook in de motie werd uitgesproken om per winkelgebied inzichtelijk te maken welk instrumenten wel/niet wordt benut. Graag hierbij het geheel van strategie rondom wijk economieën betrekken. Afsluitend horen de fracties graag wat het gepland vervolg is en welke rol de raad hierin heeft.


 • 1.2
 • 2

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsveld: Onderwijs / wethouder Anke Klein
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst

  Motivering:
  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het Utrechtse beleid om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van volwassenen te vergroten. Zij licht tijdens de raadsinformatiebijeenkomst de resultaten van het onderzoek toe. De Rekenkamer geeft aan dat de gemeente Utrecht veel doet op het gebied van basiseducatie. De gemeente heeft echter beperkt zicht op het effect van deze inspanningen.
  In het raadsvoorstel dat de Rekenkamer bij dit onderzoek schreef, stelt zij de raad voor om het college onder meer het volgende te verzoeken:

  • verbeter het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende over basisvaardigheden beschikken.
  • zet in op een verbreding van het aanbod op het terrein van Nederlands als eerste taal en van rekenen
  • ontwikkel een meer integrale aanpak waarin beleidsafdelingen tot een gezamenlijke aanpak komen
  • zet in op de kansen die de werkvloer van mensen biedt en op een veel grotere rol voor werkgevers
   De behandeling in de commissie vindt naar verwachting op 12 november 2020 plaats, gevolgd door behandeling in de raad.


 • 2.1
 • 3

  Tijd: 21.30 - 22.30 uur
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning, wethouder: Maarten van Ooijen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst
  Geagendeerd door Kenneth de Boer (Stadsbelang Utrecht) Henk van Deun (PVV), Hester Assen (PvdA), Ilse Raaijmakers (PvdA), Tessa Sturkenboom (Student&Starter), Corine van Dun (D66).

  Motivering:
  Op 27 september jl. ontving de raad het raadsvoorstel Visie Toekomst Hulp bij het huishouden. Naar aanleiding van dit raadsvoorstel willen de fracties van, Stadsbelang Utrecht, PVV, PvdA, Student & Starter, D66 graag meer duiding en informatie over deze visie vanuit het werkveld, aanbieders (kleiner en groter) en cliënten of ervaringsdeskundigen met interesse , cliëntenraad (cliëntenraad WMO) en buurtteam.
  Huishoudelijke hulp is van belang voor vele Utrechters. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Er is al het nodige over geschreven en gesproken. Maar het bespreken van een visie geeft duiding voor cliënten en aanbieders wat waardevol is in de hulp die zij krijgen. Zeker in tijden dat de druk op de zorg en welzijn toeneemt. Op basis van de beperkingen en kaders die er zijn vindt de raad het van belang dat er optimale hulp wordt geboden.
  Het nieuwe inhoudelijke kader wordt geschetst voor een nieuwe aanbesteding.

  • Hulp bij het huishouden is een integraal onderdeel van het landschap van zorg en ondersteuning voor Utrechters die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen. Op welke wijze hebben bewoners ondersteuning nodig en welke kaders zijn passend? En sluiten deze aan bij de wensen en behoeften van de klant?
  • Hulp bij het huishouden is ondersteuning bij wat iemand zelf niet meer kan in het huishouden; ook signalering en verbinding in de wijk. Op welke wijze kan verbinding in de wijk het beste tot stand gebracht worden. Welke rollen en taken liggen bij het buurtteam en anderen om aan te sluiten in de wijk en wat is de visie daarop van klanten en aanbieders? Er zijn positieve ervaringen en ontwikkelpunten. Op welke wijze kijken aanbieders en cliënten naar de ervaringen van de afgelopen jaren
  • Cliënten hebben invloed op wie in huis komt, een ‘klik’ is belangrijk; Indien cliënten invloed moeten kunnen hebben. Dan dient vooraf duidelijk te zijn wat de kaders zijn en hoe deze aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. De agenderen fracties willen weten op welke wijze cliënten invloed willen hebben op wie in huis komt. Wat zijn de ervaringen en op welke wijze kan dit verbeterd worden?
  • Het keukentafelgesprek met het buurtteam blijft onderdeel van het toegangsproces; Wat ervaren cliënten van het keukentafelgesprek? Zijn er leerpunten vanuit de gesprekken die tot heden gevoerd zijn en welke andere methodes zijn er vanuit het werkveld waar cliënten positieve ervaringen mee hebben?
  • Samenwerking en partnerschap gaat beter wijkgericht en met een beperkt aantal aanbieders; Samenwerking is essentieel voor juiste aansluiting bij die cliënten. Op welke wijze wordt de samenwerking verbeterd en hoe worden cliënten in dit proces meegenomen?
  • Cliënten hebben er baat bij dat zij steeds dezelfde persoon zien die HH verleent. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en op welke wijze zorgen aanbieders dat cliënten de zelfde persoon ontvangt?
  • Hoe is / kan de communicatie tussen aanbieder en zorgvrager optimaal georganiseerd worden rekening houdend met de zorgvrager
  • Hoe zorgen we in Corona tijd dat mensen hulp blijven krijgen, met oog op gezondheid van cliënten en de medewerkers die huishoudelijke hulp verlenen?


 • 3

  Tijd: 21.30 - 22.30 uur
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning, wethouder: Maarten van Ooijen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst
  Geagendeerd door Kenneth de Boer (Stadsbelang Utrecht) Henk van Deun (PVV), Hester Assen (PvdA), Ilse Raaijmakers (PvdA), Tessa Sturkenboom (Student&Starter), Corine van Dun (D66).

  Motivering:
  Op 27 september jl. ontving de raad het raadsvoorstel Visie Toekomst Hulp bij het huishouden. Naar aanleiding van dit raadsvoorstel willen de fracties van, Stadsbelang Utrecht, PVV, PvdA, Student & Starter, D66 graag meer duiding en informatie over deze visie vanuit het werkveld, aanbieders (kleiner en groter) en cliënten of ervaringsdeskundigen met interesse , cliëntenraad (cliëntenraad WMO) en buurtteam.
  Huishoudelijke hulp is van belang voor vele Utrechters. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Er is al het nodige over geschreven en gesproken. Maar het bespreken van een visie geeft duiding voor cliënten en aanbieders wat waardevol is in de hulp die zij krijgen. Zeker in tijden dat de druk op de zorg en welzijn toeneemt. Op basis van de beperkingen en kaders die er zijn vindt de raad het van belang dat er optimale hulp wordt geboden.
  Het nieuwe inhoudelijke kader wordt geschetst voor een nieuwe aanbesteding.
  Hulp bij het huishouden is een integraal onderdeel van het landschap van zorg en ondersteuning voor Utrechters die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen. Op welke wijze hebben bewoners ondersteuning nodig en welke kaders zijn passend? En sluiten deze aan bij de wensen en behoeften van de klant?
  Hulp bij het huishouden is ondersteuning bij wat iemand zelf niet meer kan in het huishouden; ook signalering en verbinding in de wijk. Op welke wijze kan verbinding in de wijk het beste tot stand gebracht worden. Welke rollen en taken liggen bij het buurtteam en anderen om aan te sluiten in de wijk en wat is de visie daarop van klanten en aanbieders? Er zijn positieve ervaringen en ontwikkelpunten. Op welke wijze kijken aanbieders en cliënten naar de ervaringen van de afgelopen jaren
  Cliënten hebben invloed op wie in huis komt, een ‘klik’ is belangrijk; Indien cliënten invloed moeten kunnen hebben. Dan dient vooraf duidelijk te zijn wat de kaders zijn en hoe deze aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. De agenderen fracties willen weten op welke wijze cliënten invloed willen hebben op wie in huis komt. Wat zijn de ervaringen en op welke wijze kan dit verbeterd worden?
  Het keukentafelgesprek met het buurtteam blijft onderdeel van het toegangsproces; Wat ervaren cliënten van het keukentafelgesprek? Zijn er leerpunten vanuit de gesprekken die tot heden gevoerd zijn en welke andere methodes zijn er vanuit het werkveld waar cliënten positieve ervaringen mee hebben?
  Samenwerking en partnerschap gaat beter wijkgericht en met een beperkt aantal aanbieders; Samenwerking is essentieel voor juiste aansluiting bij die cliënten. Op welke wijze wordt de samenwerking verbeterd en hoe worden cliënten in dit proces meegenomen?
  Cliënten hebben er baat bij dat zij steeds dezelfde persoon zien die HH verleent. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en op welke wijze zorgen aanbieders dat cliënten de zelfde persoon ontvangt?
  Hoe is / kan de communicatie tussen aanbieder en zorgvrager optimaal georganiseerd worden rekening houdend met de zorgvrager
  Hoe zorgen we in Corona tijd dat mensen hulp blijven krijgen, met oog op gezondheid van cliënten en de medewerkers die huishoudelijke hulp verlenen?


 • 4

  Tijd: 21.00 - 22.30 uur
  Beleidsvelden: Personeel en organisatie, Publieksdienstverlening, Economische Zaken - wethouders Linda Voortman en Klaas Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst
  Geagendeerd door Martijn van Dalen ( VVD), Hind Dekker-Abdulaziz (D66), Rik van de Graaf ( ChristenUnie), Jeffrey Koppelaar ( Student & Starter)

  Motivering:
  De Utrechtse raad heeft de Visie Digitale Stad 2020-2024 ontvangen. De agenderende partijen zouden graag door experts en wetenschappers worden bijgepraat over de speerpunten die in deze visie worden genoemd. Het doel hiervan is onderzoeken of dit de juiste speerpunten zijn en of er speerpunten ontbreken. Daarnaast heeft de raad meer behoefte hoe digitalisering waarden en belangen van burgers raakt en hoe we als raadslid een positie kunnen innemen in digitale stad. Verder wil de raad graag geïnformeerd op welke manier digitalisering een bijdrage kan blijven aan de gehele staat en hoe we voor zorgen dat Utrechters niet juist door de digitalisering lastiger mee kunnen doen. Ten slotte zouden de agenderende fracties graag worden bijgepraat over de gevolgen van de Visie Digitale Stad op het beleid dat op dit moment gemaakt wordt.
  De Visie Digitale Stad heeft betrekking op veel domeinen/vakgebieden. Om een goed integraal beeld van deze visie en de gevolgen van deze visie te krijgen, zouden de agenderende fracties graag experts op het gebied van digitale steden / smart cities uitnodigen. Hierbij valt te denken aan gerenommeerde adviesbureau’s en opleidings- en onderzoeksinstituten die zich hiermee (wereldwijd) bezighouden.
  De agenderende fracties zouden graag van tevoren alle fracties de gelegenheid geven om (schriftelijk) technische vragen op te stellen welke door het ambtelijk apparaat beantwoord kunnen worden. Hierbij kunnen ook vragen zitten om een bepaalde technologie toe te lichten.


 • 4.1
 • 5

  Tijd: 21:00 - 22.30 uur
  Beleidsveld: Verkeer en Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening - wethouders Lot van Hooijdonk en Klaas Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst
  Geagendeerd door Suzanne Schilderman (D66); Marijn De Pagter/Gertjan te Hoonte (VVD); Floor de Koning/ Thijs Weistra (GL).

  Motivering:
  Op dit moment lobbyt de gemeente op verschillende niveaus voor geld voor de groei van de stad en grote mobiliteitsprojecten. De raadsleden willen graag tijdens een technische RIB geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken van de lobbydoelstellingen, specifiek rondom het BO MIRT, het bid voor het groeifonds en de regeringsvorming in 2021.


 • 5.1