Commissie Mens en Samenleving

donderdag 21 maart 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commisie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019 in de ochtend, -middag en -avond en dinsdag 16 april in de avond. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor het ochtend/middagdeel van 21 maart en het avonddeel op 16 april 2019 zijn extra agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 8

  DE COMMISSIE HEEFT BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE AGENDA DIT PUNT DOORGESCHOEN VOOR BEHANDELING NAAR DE COMMISSIE VAN 18 APRIL 2019.

  Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid/wonen - Burgemeester/wethouder Diepeveen
  Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet is de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. In dit artikel is bepaald dat de raad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning - of een bij die woning behorend erf - gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.
  De wet voorziet dus in de introductie van een specifieke gedragsaanwijzing. Op grond van de aanwijzing moet de overlastgever bepaalde handelingen doen of juist nalaten op straffe van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Ruim 200 gemeenten hebben van de door de nieuwe wet geboden mogelijkheden gebruik gemaakt. Omdat het college van B en W Utrecht daartoe nog steeds geen voorstel aan de raad heeft gedaan wordt de raad bij deze verzocht te doen wat nodig is om de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen, zodat daarin een artikel wordt opgenomen dat woonoverlast verbiedt en de burgemeester de bevoegdheid geeft te handhaven als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet.

  Initiatiefnemers willen bereiken dat de raad bespreekt om de door de VNG opgestelde modelbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening over te nemen en daartoe ook een raadsinformatieavond doet plaatsvinden waarbij zij voldoende gelegenheid krijgen om het voorstel goed toe te lichten en ook een voorstel kunnen doen over de op te stellen beleidsregels ter zake van de toepassing van de voorgestelde bepaling.


 • 9

  DIT AGENDAPUNT BEGINT OM 20.00 UUR I.V.M. DOORSCHUIVEN NAAR VOLGENDE VERGADERING VAN AGENDAPUNT 8.
  20.00 -20.30 uur
  Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid - Burgemeester

  Geagendeerd door S. van Waveren (CDA), H. de Boer ( GroenLinks).
  De fracties hebben begrip voor de wens van de burgemeester om naar de inwoners van Zuilen een regeling te treffen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen dat hiermee een precedent geschapen wordt. De situatie is namelijk niet uniek, ook bij eerdere rellen werd schade aan de omgeving aangebracht.
  Concreet zijn de fracties benieuwd naar de voortgang van de opsporing en het kostenverhaal op de daders in dit geval en wil graag duidelijkheid over hoe de raad daarover geïnformeerd wordt.
  Daarnaast willen CDA en GroenLinks een duidelijk kader afspreken voor situaties waarin de gemeente dit soort schade vergoedt. Het uitgangspunt zou daarbij moeten zijn dat het een zaak tussen dader, slachtoffer en verzekering is. De rol van de gemeente zou zich wat de fracties betreft moeten beperken tot individuele situaties van inwoners die zelf schade aan noodzakelijke voorzieningen (bijvoorbeeld een venter of voertuig) niet kunnen opbrengen.


 • 10

  21.30 - 21.45 uur
  Beleidsveld: Financiën - Subcommissie Controle en Financiën

  De subcommissie is belast met de opdrachtgeversrol voor de accountant van de gemeente Utrecht. Het contract van de huidige accountant loopt af in het voorjaar van 2019. Een delegatie van de subcommissie heeft de laatste maanden de aanbesteding voor een nieuwe accountant vormgegeven en uitgevoerd. Inmiddels is er overgegaan tot voorlopige gunning aan Deloitte Accountants B.V.
  Aangezien de raad zelf opdrachtgever is van de accountant, is een raadsbesluit vereist, voordat er definitief gegund wordt. Om tot dit raadsbesluit te komen wordt het betreffende raadsvoorstel nu ter behandeling voorgelegd aan commissie Mens en Samenleving.


 • 11

  DE COMMISSIE HEEFT BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE AGENDA DIT PUNT DOORGESCHOEN VOOR BEHANDELING NAAR EEN VOLGENDE COMMISSIE MENS EN SAMENLEVING.

  21.45 - 22.30 uur.
  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein
  Op grond van artikel 11 van de Financiële verordening Utrecht 2017 biedt het college de nieuwe Nota reserves aan. De huidige nota is op 10 april 2014 vastgesteld voor de periode 2014 – 2018 en heeft de einddatum bereikt. In de nota wordt het beleid vastgelegd op het gebied van reserves: wanneer instellen, welke randvoorwaarden, het proces van toevoegingen en onttrekkingen, de jaarlijkse beoordeling. Het nieuwe voorstel gaat uit van continuering van het bestaande terughoudende beleid. In de RIB Technische briefing financiële nota’s van 14 maart jl. is onder meer op hoofdlijnen inzicht verschaft in de wijzigingsvoorstellen van financiële nota’s die in Q1 aan de raad zullen worden voorgelegd, waaronder de Nota reserves. Bijgevoegd is tevens een overzicht met vergelijkingen tussen de Nota reserves en voorzieningen 2014 – 2018 en het nieuwe voorstel.


 • 11.1
 • 12

  DE COMMISSIE HEEFT BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE AGENDA DIT PUNT DOORGESCHOEN VOOR BEHANDELING NAAR EEN VOLGENDE COMMISSIE MENS EN SAMENLEVING.

  22.30 - 23.00 uur
  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein
  Na behandeling van het raadsvoorstel in de subcommissie Controle en Financiën van 21 februari 2019 is het college verzocht een strekt ter vervanging van het raadsvoorstel te sturen.
  Het is het college niet gelukt het strekt ter vervanging voorstel tijdig gereed te hebben. daarom wordt de commissie bij aanvang van de vergadering verzocht om behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar de volgende commissie.

  In art. 213 van de Gemeentewet is de verplichting opgenomen voor de raad om bij de verordening regels vast te stellen voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De controleverordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. In deze verordening wordt ook de opdrachtverstrekking door de raad aan de accountant verankerd, de informatieverstrekking aan de accountant en (het proces van) de rapportage van de accountant aan het college en de raad.
  De vigerende Controleverordening stamt uit 2003 en dient geactualiseerd te worden. De belangrijkste wijziging betreft de opheffing van de Accountantsdienst gemeente Utrecht. De gemeenteraad is opdrachtgever van een door hem zelf te selecteren accountant.