Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 31 januari 2019 10:00 - 23:00
Locatie:
Varrolaan 100
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 10.00 - 11.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Maatschappelijke Opvang/ Welzijn

  Agenderenden: Dimitri Gilissen (VVD), Janneke van der Heijden (GroenLinks), Hester Assen (PvdA)

  Motivatie: Naar aanleiding van de meest recente brief van het college d.d. 25-09-2018 getiteld “Voortgangsrapportage onrechtmatig gebruik persoonsgebonden budget”, krijgen de fracties aan de hand van een presentatie door medewerkers van de gemeente Utrecht graag meer zicht op:

  • De aard en omvang en van PGB-fraude
  • Trends en ontwikkelingen op het gebied van fraude
  • Samenwerking met andere partijen bij de opsporing van fraude
  • De doelgroepen waar dit relevant is
  • Hoe de gemeente preventief werkt aan het tegengaan van fraude en omgaat met signalen van fraude


 • 2

  Tijd: 11.30 - 13.00 uur
  Locatie: Depot Centraal Museum en Erfgoed
  Beleidsveld: Cultuur en Erfgoed, wethouder Klein

  Agenderenden: Sander van Waveren (CDA), Eva Oosters (S&S), David Bosch (PVV), Jelle Bouwhuis (DENK), Marijn de Pagter ( VVD), Ellen Bijsterbosch (D66) en Hester Assen (PvdA), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Pim Steenbergen (ChristenUnie)

  Motivatie:
  Het college heeft met het startdocument een heldere voorzet gegeven van wat er aan zit te komen en welke stappen gezet worden. Het is een forse investering die de gemeente zal moeten gaan doen, daarom willen de fracties op dit moment nader geïnformeerd worden om daarmee zo nodig bij te sturen in de kaderstelling.
  De fracties willen nu het gesprek aangaan met de gebruikers van het depot om te kijken wat hun plannen/wensen zijn en waarom zowel fysieke uitbreiding (meer ruimte) als vernieuwing (gebouw/installaties) nodig zijn.
  Daarom willen de fracties graag met het Centraal Museum en de afdeling Erfgoed van de gemeente als hoofdgebruikers in gesprek. Om te voorkomen dat 12 fracties apart op bezoek gaan lijkt het ons handig dit collectief te organiseren.


 • 2.1
 • 3

  Tijd: 14:00 - 15:30 uur
  Locatie: Stadskantoor Utrecht, 2de verdieping, ruimte F21
  Beleidsveld: Werk en Inkomen/ Linda Voortman
  Programma
  14.00 – 14.30: Introductie WSP door teamleiders WSP van gemeente Utrecht en UWV.

  • Organisatie
  • Samenwerking gemeente Utrecht/UWV
  • Regionale samenwerking
  • Statushouders

  14.30 – 15.30: life matchingsproces: bedrijfsadviseur WSP en matchplein.

  • Hoe komen we in contact met werkgever?
  • Hoe gaan we om met mismatch?
  • Ombuigen vacatures
  • Werkgeversinstrumenten
  • Hoe verloopt het matchingsproces?

  Agenderenden: Queeny-Aimee Rajkowski (VVD), Julia Kleinrensink (GroenLinks) Anne-Marijke Podt (D66)
  Eerder hebben raadsleden een gesprek gehad over mooi matchen, en als vervolg zijn de fracties benieuwd naar de verdere werkzaamheden van het WSP. Het liefst zouden ze willen meelopen of aanwezig zijn bij een van hun activiteiten om beeld te krijgen van het verdere werk van het WSP.
  Een aantal punten waar we in geïnteresseerd in zijn op die dag eventueel verder over in gesprek willen:

  • Samenwerking in de regio, bijvoorbeeld de samenwerking met de andere WSP’s
  • In kaart brengen van proces waar vacature binnenkomt tot aan een persoon die de functie vervult
  • Hoe ziet het WSP de komende tijd? Nu is er krapte op de arbeidsmarkt. Hoe kijkt het WSP naar de krapte en mismatch op arbeidsmarkt en hoe gaan ze daar de komende tijd mee om?
  • Van welke instrumenten bij het WSP kunnen werkgevers gebruik maken en hoe ervaren werkgevers deze middelen?
  • De bemiddeling rondom statushouders

 • 4

  Tijd: 15.30-16.45 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Onderwijs

  Agenderenden: Mohammed Saiah (D66), Peter van Corler (GroenLinks), Hester Assen (PvdA) en Rachel Streefland (ChristenUnie), Tess Meerding (VVD)

  Motivatie: De wethouder heeft toegezegd een bijeenkomst te organiseren om de raad verder te informeren over de verschillende scenario’s. De fracties willen hier gebruik van maken en graag 31 januari hier een RIB plaats te laten vinden op dit onderwerp.
  Omdat het college graag door wil gaan met het opstellen van de nota’s van uitgangspunten moeten de fracties z.s.m met elkaar in gesprek over het gewenste vervolg. Tijdens de RIB worden de verschillende scenario’s omschreven en kunnen de fracties ook aangeven wat zij ervan vinden. Omdat het streven er is dat ze begin april de nota’s van uitgangspunten vaststellen kunnen de fracties niet langer wachten.

  1. In de uitleg over de wet markt en overheid mist naar het idee van raadsleden informatie. Eerder is in de commissie al eens aangegeven dat er mogelijkheden zijn om hierop uitzonderingen te maken, o.a. door als raad vast te stellen dat een activiteit te benoemen is als een activiteit in het algemeen belang. Daarnaast zijn er volgens raadsleden uitzonderingen voor onderwijs. Zij willen daar graag meer uitleg en informatie over krijgen.
  2. Tevens willen de raadsleden een toelichting krijgen op de geschetste scenario’s. Op basis waarvan moet nu een keuze gemaakt worden? De scenario’s zijn erg technisch opgeschreven; zij missen de inhoudelijke afwegingen over waar we heen willen met VE die nodig zijn om een goede keuze voor een scenario te maken. Ook daar willen zij bij de RIB meer informatie over krijgen.
  3. De raadsleden willen graag dat het financiële plaatje meegenomen wordt tijdens deze Rib; kunnen zij kiezen tussen de Utrechtse oudertabel en die van het rijk en wat zijn de overige financiële mogelijkheden waar raad nog uit kan kiezen? Zij willen graag context bij hoe het college het voor ogen ziet om het financieel in te richten.


 • 6

  Tijd: 21.30 - 23.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid
  Portefeuille: burgemeester van Zanen

  Agenderenden: op verzoek van de commissie Mens en Samenleving
  Op 13 november jl. heeft de commissie Mens & Samenleving gesproken over de prostitutiezone aan het Nieuwe Zandpad. Tijdens deze vergadering heeft de commissie aan de burgemeester gevraagd om tussentijds geïnformeerd te worden over de voortgang van het lopende onderzoek, alvorens een raadsvoorstel voorgelegd zal worden.