Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 30 juni 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Zie per bijeenkomst
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Digitale Raadsinformatiebijeenkomst, gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, genodigden en overige deelnemers
  Beleidsveld Onderwijs, wethouder Anke Klein
  Agenderenden: Ilse Raaijmakers (PvdA), Mohammed Saiah (D66), Jeffrey Koppelaar (Student & Starter), Mahmut Sungur (DENK), Ruurt Wiegant (SP), Rachel Streefland (ChristenUnie), Tess Meerding (VVD),Heleen de Boer (GroenLinks) en Bert Kos (CDA)
   Motivering :
  De raad ontving op 9 juni jl. de resultaten van het onderzoek naar het aanmeldbeleid van Utrechtse basisscholen. De fracties van de PvdA, D66, Student & Starter, DENK, SP, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en CDA willen de zorgwekkende onderzoeksbevindingen agenderen voor een raadsinformatiebijeenkomst.

  Tijdens de Rib willen de fracties van de onderzoekers van het landelijk kenniscentrum gemengde scholen een toelichting op de resultaten en met name op de geformuleerde aanbevelingen. Wat achten zij nodig voor een duurzame aanpak van de complexe aanmeldproblematiek? En zijn er goede voorbeelden uit andere steden bekend?
  De fracties willen de reactie van schoolbestuurders en -directeuren horen op de bevindingen van het onderzoek. Wat achten zij nodig voor een duurzame aanpak van het aanmeldbeleid? Ook nodigen de fracties (gericht) ouders uit om tijdens de Rib hun ervaringen en behoeften te delen.


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Digitale Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden in gesprek met experts en uitgenodigde betrokkenen.
  Beleidsveld: Sport/ wethouder Maarten van Ooijen
  Agenderenden: Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Has Bakker (D66), Kenneth de Boer (Stadsbelang Utrecht), Lau Bosse (PvdA), Tess Meerding (VVD), Bert van Steeg (CDA), Julia Kleinrensink (GroenLinks)
  Programma: volgt

  Motivering agendering:
  Op 4 maart jl. ontving de raad de brief over de resultaten van het door Mulier instituut uitgevoerde onderzoek naar de behoefte aan ruimte voor sport in Utrecht. Naar aanleiding van deze brief willen de fracties van Student&Starter, D66, Stadsbelang Utrecht, PvdA, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks graag meer duiding en informatie over dit onderzoek.

  Allereerst willen de fracties een verdergaande toelichting op de werkwijze van het onderzoek, de conclusies en methodische aanbeveling die het Mulier Instituut doet.
  Zo zijn de fracties benieuwd wat de gemeente uit de conclusies per sport meeneemt in nieuw te maken beleid.
  •  De ontoereikendheid van sportzalen: hoe kunnen we sportzalen beter benutten? Welke aanpassingen (quick-fix) kunnen gedaan worden zodat meerdere zaalsporten er gebruik van kunnen maken? Hoe kunnen we sportzalen multifunctioneler maken?
  •  De gemeente heeft 4 sporthallen geprogrammeerd terwijl uit het onderzoek blijkt dat we er minstens 6 nodig hebben. Graag een reactie van het college hierop.
  •  De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een richtlijn voor trainingsbehoefte. Is hier al meer over bekend en zo ja, hoe sluit deze richtlijn aan op het onderzoek van het Mulier Instituut?
  •   Verenigingen melden dat de richtlijnen voor sportcapaciteit geen rekening houden met talentontwikkeling en topsport. Graag ontvangen we hierop een reflectie van het college.
  •   Sommige sporten geven aan zich niet te herkennen in de analyse van het Mulier Instituut. Dat wat op ‘papier staat’ botst met wat er zich in de praktijk afspeelt. Waar ziet het college dat dit botst?
  •    Zijn er in het onderzoek ook de gebieden meegenomen die in de toekomst zullen groeien, zoals bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone, Cartesius Driehoek en het Jaarbeurskwartier? Wat zijn hiervan de bevindingen en potentie van deze gebieden om meer sportcapaciteit te realiseren?

  Ook willen de fracties weten of de gemeente aan de slag gaat met de aanbeveling om de richtlijn voor binnensport te herzien. De fracties horen graag hoe andere gemeenten aan de slag gaan met de opgave om meer sportcapaciteit te realiseren. Ook willen de fracties weten hoe het college de wachtlijstenproblematiek meeneemt in een nieuwe Utrechtse capaciteitsnorm.
  Daarnaast willen de fracties graag ook beter zicht krijgen op de capaciteitsbehoefte voor sporten in de openbare ruimte.

  Ten tweede willen de fracties weten wat de resultaten en berekeningen van het onderzoek nu betekenen voor de gemeente. Waar ziet de gemeente mogelijkheden en uitdagingen naar aanleiding van dit onderzoek? Waar gaat de gemeente komende tijd op inzetten en effectief mee aan de slag? Roepen de resultaten op voor een andere afweging en andere aanpak om aan de behoefte van meer sportruimte te voldoen? De fracties horen graag wat de kansen en uitdagingen zijn op zowel de lange als korte termijn.

  Ook hebben de fracties behoefte aan een koppeling tussen de resultaten van dit onderzoek en het Groeikader, het meerjarenprogramma voor sport als ook de financieel programma’s voor sport en vastgoed. Denk hierbij aan vragen als hoe verhouden de resultaten uit het rapport zich tot beleidskeuzes om te maken? Hoe worden de resultaten van het onderzoek geïntegreerd in nieuw te maken beleidskeuzes en financiële keuzes voor sport? Wanneer krijgt de raad de mogelijkheid om een afweging te maken van de opties die er zijn?

  Ten derde zijn de fracties benieuwd naar wat de sportorganisaties en sportclubs van dit onderzoek vinden. Juist omdat er een verschil is in wat de landelijke norm aangeeft voor de sportcapaciteitsbehoefte en wat Utrechtse sportclubs ervaren, willen de fracties van het college weten hoe de verkenning naar het opstellen van een nieuwe Utrechtse norm voor sportcapaciteitsbehoefte vormgegeven gaat worden. Daarnaast horen de fracties graag van sportorganisaties- en clubs welke ideeën zij hebben om de piekbelasting in de zalen en op de velden te verlagen. Ook willen de fracties een beter beeld krijgen bij de effectiviteit van korte termijn oplossingen als tijdelijke blaashallen.


 • 2.1
 • 3

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsveld: Energie/ wethouder Lot van Hooijdonk
  Werkvorm: Digitale bijeenkomst van raadsleden en uitgenodigde meepraters..
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Henk van Deún (PVV)
  Motivering
  Voor de RES heeft een technische Raadsinformatiebijeenkomst zonder meepraters plaats gevonden. De fracties van VVD, Stadsbelang Utrecht en de PVV hebben behoefte aan een raadsinformatiebijeenkomst met meepraters. Nu de coronamaatregelen voor bijeenkomsten zijn verlengd, stellen wij voor deze digitaal te laten plaatsen vinden.
  Voor de fracties is onvoldoende duidelijk of en hoe stakeholders en de stad betrokken zijn bij de totstandkoming van de ontwerp-RES en het concept-bod. In deze bijeenkomst willen we inwoners van de stad en andere belanghebbenden de mogelijkheid geven hun reactie te geven op de Regionale Energie Strategie Utrecht zoals die nu voor ligt. De fracties willen van hen graag weten hoe zij aan kijken tegen de opzet van de RES en het aanbod van de gemeente Utrecht. Hiermee worden de raadsleden in staat gesteld om in de besluitvorming over de concept-RES deze reacties mee te nemen. De fracties laten hierbij meewegen dat in het Klimaatakkoord bij het opstellen van de Regionale Energie Strategiën grote waarde wordt gehecht aan participatie, mede met deze achtergrond is i.r.t. de coronacrisis landelijk besloten de besluitvorming uit te stellen.

  Aan de meepratende bewoners en organisaties hebben de fracties concreet de volgende vragen:
  • Wat vind u van het voorstel en het Utrechtse aandeel binnen de RES?
  • Ziet u alternatieven en zo ja welke?
  • Mist u overwegingen in het voorstel, en zo ja welke?
  • Vind u dat de raad eisen aan het voorstel moet stellen en zo ja welke?


 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4
 • 4

  Tijd: 21.30 - 23.00 uur
  Digitale Raadsinformatiebijeenkomst; gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren en genodigde deelnemers
  Beleidsveld: Werk en Inkomen/ wethouder: Linda Voortman
  Agenderenden: Rick van der Zweth ( PvdA), mede namens de fracties van GroenLinks, D66, VVD, DENK, CU, S&S, PVV, SBU en SP.
  Programma: voorlopig en globaal
  Opening en Welkom
  Toelichting op onderzoek door Universiteit Utrecht
  Reactie en bijdrage door betrokken ambtenaren Utrecht
  Bijdragen van deelnemers en werkmatchers

  Motivering agendering:
  De fracties  willen graag een toelichting van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht over de resultaten in Utrecht, alsmede een toelichting op de resultaten van het onderzoek in de andere gemeenten (Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen).
  - Wat zijn de belangrijkste resultaten volgens de onderzoekers? Kunnen de onderzoekers uitleggen wat de resultaten betekenen en hoe het zit met significant en niet-significant?
  - Welke handvatten geeft dit voor het invullen van het huidig beleid? Hoe hangen de resultaten samen met onderzoeken van het SCP en onze eigen Rekenkamer? Kan er worden toegelicht wat precies het verschil qua bijverdienen was tussen de reguliere en onderzoekssituatie? Kan ook worden toegelicht waarom het effect bij een kleine baan anders is geweest?
  - De periode was relatief kort (16 maanden), kan daar op worden reflecteert? Wat doen we met de volgende fase (data over de laatste drie maanden)? Wordt ook voor de langere termijn vinger aan de pols gehouden? Ook horen wij graag of en welk nader onderzoek plaats gaat vinden, gezien ook de oproep daartoe van de onderzoekers zelf.

  Daarnaast horen zij graag de reactie van de gemeente Utrecht op het onderzoek en hoe de gemeente, los van de gevraagde extra inzet vanuit het Rijk, zelf vorm gaat geven aan de resultaten van het onderzoek, zodat zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden kunnen uitstromen naar werk.

  Als derde horen de fracties graag wat ervaringen van deelnemers en werkmatchers zijn.
  -  Hoe hebben zij het ervaren om aan het onderzoek mee te doen?
  -  Wat vonden zij van de vorm van dienstverlening die zij aangeboden kregen/aan mee werkten?


 • 4.1
 • 4.2