Commissie Mens en Samenleving

donderdag 21 maart 2019 09:30 - 16:00
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019 in de ochtend, -middag en -avond en dinsdag 16 april in de avond. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Voor het avonddeel van 21 maart en 16 april 2019 zijn extra agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  • Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 14 februari 2019 - ter vaststelling
  • Het verslag van de Subcommissie Controle en Financiën van 29 november 2018 - ter kennisname


 • 4
 • 5

  9.30 - 9.35 uur.
  Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Klein

  Met dit voorstel vraagt het college de raad om mevr. L. Janssen en dhr. E. Derks te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Primair Onderwijs Utrecht per 1 maart 2019.


 • 6

  9.35 - 12.35 uur
  Beleidsveld: Onderwijs / Cultuur - wethouder Klein

  Het college vraagt de raad met dit voorstel om de Nota van Uitgangspunten ‘Op weg naar nieuw beleid amateurkunsteducatie 2019-2021’ vast te stellen. De nota dient als overgangsregeling tot 2022. Het raadsvoorstel kent daarnaast de volgende beslispunten; vaststellen van de 1) ambitie en 2) de uitgangspunten voor het beleid 2019-2021 3) bij de subsidie-uitvraag uitgaan van een gelijk speelveld voor aanbieders en 4) daarbij inzetten op een breed gedragen samenwerkingsverband in de sector waar plaats is voor zowel grotere organisaties als individuele docenten.


 • 6.1
 • 7

  14.00 - 16.00 uur
  Beleidsveld: Diversiteit - wethouder Voortman

  Geagendeerd door A.M. Podt (D66), H. Assen (PvdA), M. Sungur ( DENK), Q. Rajkowski ( VVD), de fractie van de PVV, R. van der Zweth (PvdA), S. Schers ( GroenLinks), de fractie van Stadsbelang Utrecht, E. Oosters ( Student & Starter).

  Motivering D66 en PvdA.
  Hoewel de regenboogagenda veel positieve ambities en ideeën laat zien, zouden de fracties willen dat verschillende punten meer concreet worden ingevuld (ook om de voortgang daadwerkelijk jaarlijks te kunnen monitoren, zoals de bedoeling is) en dat er meer wordt gedaan met zaken die reeds eerder in gang zijn gezet of geadresseerd – een aantal belangrijke voorbeelden worden hieronder genoemd.
  • Het gaat dan om het daadwerkelijk inzetten van trainingen sensitief werken en genderneutrale communicatie (blz 11) in plaats van het onderzoeken ervan;
  • D66 en PvdA sluiten in concrete acties ook aan bij de eerdere (concrete!) doelstellingen van het Charter Diversiteit, en de verklaringen van Dordrecht en Amsterdam;
  • D66 en PvdA kijken, zoals eerder ook toegezegd, samen met De Driehoek hoe we meer inzicht kunnen geven in aangiftes;
  • D66 en PvdA gaan, zoals eerder afgesproken, dóór met de PrEP pilot (samen met het UMC) tot minimaal eind 2019.
  Daarnaast zien de fracties nog een praktisch verbeterpunt voor regenbooggezinnen, die nog niet bij alle instanties eenvoudig terecht kunnen.
  Afhankelijk van de uitkomsten van de raadsinformatiebijeenkomst praten de fracties in de commissie ook graag nog verder over voorlichting over seksuele diversiteit.
  Tenslotte wil de fractie van D66 graag kijken hoe we verdere verbeterstappen kunnen zetten op het thema voorlichting over seksuele diversiteit op scholen en het zorgen voor een veilig klimaat voor LHBTI+ jongeren op school en daarbuiten. Wij denken daarbij specifiek aan een coalitie van scholen en aanbieders.

  Motivering DENK:
  Hoewel de regenboogagenda positieve ambities en ideeën laat zien, vraagt DENK zich af waarom er voor deze specifieke doelgroep een aparte agenda en beleid is opgesteld terwijl deze verwerkt had kunnen worden in bijv. de anti-discriminatieagenda die bedoeld is voor de acceptatie van alle Utrechters. Verder vindt de fractie het bijzonder dat er vanuit meerdere programma’s budget is vrijgemaakt voor de uitvoering van de Regenboogagenda terwijl de anti-discriminatieagenda budgetneutraal (dus NUL euro) moest zijn. DENK praat hier graag over verder met de wethouder.

  Motivering VVD:
  De fractie van de VVD vindt de inhoud van de Regenboogagenda niet concreet genoeg, te weinig ambitieus en te vaag (“we gaan informatie geven over”, “we gaan streven naar”). De VVD wil graag in debat met andere fracties over concrete acties die volgens ons in het akkoord opgenomen zouden kunnen worden, zoals:

  • Veiligheid: het invullen van de veiligheidsparagraaf met concrete maatregelen die de veiligheid bevorderen bijvoorbeeld de inzet van handhaving tijdens uitgaansavonden bij roze kroegen;
  • Integratie: de VVD wil dat de gemeente hier een stevigere positie inneemt en de norm stelt als het gaat om seksuele diversiteit (i.p.v.: “informeren over LHBTI”).
  • Sport: wat vindt het college van het idee om de toolkit diversiteit van het NOC*NSF actief te promoten (ipv passief wachten tot verenigingen met vragen hierover komen)
  • Jongerenwerkers: bij de programmabegroting is door de wethouder toegezegd om te kijken naar acceptatie van seksuele diversiteit bij jongerenwerkers zodat ook zij de acceptatie kunnen overbrengen. Dat jongerenwerkers hier in getraind of geëquipeerd worden, leest de VVD niet terug in de Regenboogagenda. Het gebruiken van peergroups kan zeker ook goed werken, maar dat maakt niet dat de acceptatie bij (en het uitdragen van) seksuele diversiteit bij jongerenwerkers wordt vergroot.
  • Verhoging meldingsbereidheid: campagne voor melden (bij Artikel 1) en aangifte ‘bij discriminatie zoals schelden op straat, altijd melden en aangifte!’
   Daarnaast heeft de fractie nog wat kleinere vragen en verwonderingen zoals: waarom de vlaggen pas vanaf 2020 overal gehesen kunnen worden en niet vanaf 2019 al? De commotie rondom de Nashville-verklaring liet zien dat een vlag snel gehesen kan worden.
   Wat ons betreft is dit akkoord een gemiste kans en niet rijp voor besluitvorming. We horen graag wat de raad en wethouder hiervan vinden.

  Motivering GroenLinks:
  GroenLinks is blij met de veelzijdige Regenboogagenda en vindt het positief dat het college een diversiteit aan thema's, samenwerkingen, methodieken en middelen inzet om Utrecht inclusiever te maken voor lhbti. In het commissiedebat wil GroenLinks de volgende onderwerpen aan de orde brengen:
  • GroenLinks gelooft net als D66 en PvdA dat het College haar doelen wel concreter kan maken, o.a. van de diverse overleggen die er zullen worden aangegaan. De vraag is wat het doel wordt van die overleggen en welke middelen het college heeft die doelen vervolgens te bereiken
  • Samenwerking is een belangrijke sleutel tot succes, op diverse beleidsterreinen zoals onderwijs, zorg en sport is de reikwijdte van de gemeente zelf beperkt. GroenLinks wil weten welke instrumenten de gemeente in wil zetten om partners in de regenboogagenda duurzaam te betrekken. GroenLinks vraagt daarbij bijzondere aandacht voor het belang van het kind wanneer het gaat om het normaliseren van seksuele, gender- en seksediversiteit.
  • In het emancipatiebeleid vanuit Den Haag wordt voor het eerst ook aandacht besteed aan intersectionaliteit. GroenLinks is benieuwd hoe we de realiteit dat Utrechtse lhbti´s meer zijn dan hun seksualiteit, genderidentiteit en geslachtskenmerken gaat inbedden in de uitvoering van de regenboogagenda.
  • De lage meldingsbereid is een grote zorg voor GroenLinks, de maatregelen daarop van het college zijn prijzenswaardig, maar GroenLinks vraagt zich af of deze maatregelen de gevoelens die iemand weerhouden om te melden wel gaan wegnemen. Dus wij vragen ons af hoe realistisch het is dat de meldingsbereidheid omlaag gaat.
  • Om uitsluiting te bestrijden is er samenwerking nodig. Ook voor regenboogbeleid in de Utrechtse wijken. GroenLinks ziet graag meer ambitie in de wijken, Utrechtse lhbti's horen hun identiteit in hun directe woonomgeving niet te verhullen noch horen zij de druk te voelen om 'gewoon normaal' te zijn. GroenLinks wil daarom weten hoe de regenboogagenda concreet bijdraagt aan inclusieve sociaal veilige buurten.
  • Het college wil meer gebruik maken van ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, maar in de Regenboogagenda is dit niet terug te lezen. GroenLinks wil van het college weten hoe lhbti's ook structureel betrokken kunnen worden als ervaringsdeskundige, juist zij die in kwetsbare positie zitten.
  • In de aanvullende zorg wordt sensitiviteit gevraagd van aanbieders, GroenLinks wil een beter beeld van hoe dit geoperationaliseerd en getoetst wordt.
  • In het kader van regenboogbeleid wil GroenLinks ook aandacht vragen voor haalbaarheid van een Regenbooghuis voor de stad en voor de integratie van vrijheid van geslacht in de regenboogagenda.

  Motivering PVV en Stadsbelang Utrecht
  De PVV en Stadsbelang Utrecht zijn van mening dat de invulling van de veiligheidsparagraaf meer concreet zou kunnen. Maatregelen die daadwerkelijk zorgen voor meer veiligheid. Dus stoppen met symboolpolitiek en inzetten op daadwerkelijke maatregelen die de veiligheid vergroten. Op het gebied van integratie speelt de gemeente ook een grotere rol dan die zij zich nu aanmeet: seksuele diversiteit en vrijheid is een groot goed in Nederland en dat zal ook zo moeten blijven. De PVV en Stadsbelang Utrecht zien ook hier graag meer concretisering doormiddel van duidelijkere kaderstelling

  De fractie van Student & Starter sluit zich aan bij de agenderingen.

 • 7.1
 • 7.2