Gemeenteraad

donderdag 3 december 2020 10:00 - 18:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Peter den Oudsten
Start:
donderdag 3 december 2020 15:00
Eind:
donderdag 3 december 2020 18:18
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

De in de raadszaal plaatshebbende eerste termijn van het
SLOTDEBAT PROGRAMMABEGROTING 2021
waarbij tevens aan de orde worden gesteld de agendapunten 5 t/m 16

Agendapunten

 • 1
 • 2

  10:03 - 10:09


  04:55:15 - 04:55:14 - Diepeveen, Kees
  04:55:12 - 04:55:10 -
  04:55:12 - 04:54:14 - Diepeveen, Kees
  04:54:13 - 04:54:12 -
  04:54:02 - 04:53:30 -
  04:53:24 - 04:52:47 -
  04:52:58 - 04:52:54 - Diepeveen, Kees
  04:52:45 - 04:52:38 - Boer, Heleen de
  04:52:42 - 04:51:28 -
  04:50:38 - -
 • 3
 • 4

  15:02

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de  maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen.
  2. De paragrafen vast te stellen.
  3. Het financieel beeld met de financiële ontwikkeling, knelpunten, nieuwe beleidsactiviteiten,  permanent prioriteren en groei vast te stellen.
  4. Het hoofdstuk Maatregelen corona met financiële strategie vast te stellen
  5. Het overzicht baten en lasten vast te stellen.
  6. De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de 3e (technische)  begrotingswijziging 2020.
  7. Een bestemmingsreserve Stadskantoor in te stellen.
  8. Een risicoreserve Leegstand Utrechts Vastgoed in te stellen.
  9. Een risicoreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed in te stellen.
  10. De bij Voorjaarsnota 2016 en 2017 beschikbaar gestelde middelen voor het OPG-terrein en de  busstalling (totaal 11,8 miljoen euro) te herprogrammeren en deze:
  a. deels inzetten voor de dekking van de gemeentelijke (publieke) bijdrage aan de bovenwijkse  investeringen in fase 1 van de ontwikkeling van Merwede (deelgebied 5)
  b. en deels inzetten als risicoprofiel voor de ontwikkelpositie in fase 2 van Merwede (deelgebied  5)
  11. De positieve resultaten (inclusief tussentijdse winstnemingen) van de grondexploitaties in  deelgebied 4 en 5 van de Merwedekanaalzone te bestemmen en in afwijking van het huidige  beleid deze in te zetten voor de dekking van de gemeentelijke (publieke) bijdrage aan de  bovenwijkse investeringen.
  12. Een budget van 0,5 miljoen euro te onttrekken aan de reserve grondexploitatie voor de  planvorming en begeleiding Lombokplein en doorvaarbare Leidsche Rijn.
  13. Het voorbereidingskrediet voor de uitwerking van het SPvE en IPvE/FO Zuilense Vecht op te  hogen met 310.000 euro ten laste van de in 2021 te openen grondexploitatie Zuilense Vecht en tot  aan dat moment de reserve grondexploitaties als achtervang te bestemmen.
  14. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van 2 miljoen euro voor de plankosten voor  uitwerking van de Omgevingsvisie voor plandeel Beurskwartier tot aan besluitvorming over het  vast te stellen bestemmingsplan Beurskwartier en dit te dekken ten laste van de in 2021 te  openen grondexploitatie Beurskwartier en tot aan dat moment de reserve grondexploitaties als  achtervang te bestemmen.
  15. Voor het jaar 2021 0,150 miljoen euro te programmeren in het Meerjarenprogramma  Bereikbaarheid (MPB) voor de voortzetting van de aanpak Goederenvervoer tot medio 2021 en dit  te dekken uit de Reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid.
  16. Hiermee de Programmabegroting 2021 vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A145 Utrecht sterker uit de crisis
  A146 Help horeca duurzaam de winter door
  A147 Afschaffen terrasbelasting en reclamebelasting
  A148 Raad in positie, ook bij herprioritering Merwedekanaalzone
  A149 Utrecht 900 jaar, 10 herinneringsbomen
  A150 Tegenbegroting 2021 Onze keuzes voor een eerlijker Utrecht
  A151 Ambitie externe inhuur in aantal fte voor alle schalen
  A152 Ontwerpstudie naar Rijnenburg
  A154 laat culturele initiatieven niet vallen
  A155 Geen extra geld naar Vuelta
  A156 Verduurzaming evenementen via extra geld Evenementenfonds
  A157 Crisis- en Toekomstbegroting 2021 S&S
  A159 Overheidsparticipatie i.p.v. burgerparticipatie
  A160 Amendement Woningtekort inlopen
  A161 Woningtekort inlopen in Rijnenburg
  A162 Raad in positie, ook bij herprioritering Merwedekanaalzone
  A163 Laat Stichting Pieterskerk Concerten niet vallen
  A164 Behoud regeling Stimulering Initiatieven Duurzame Ontwikkeling
  A165 Ontwerpstudie naar Rijnenburg
  Moties
  Onderwerp
  M356 Vastgoedportefeuille onder de loep
  M357 Kwijtschelden terrasbelasting en reclamebelasting 2020
  M358 Prioritering Maatregelen coronamaatregelen
  M359 Inzicht in effect coronamaatregelen op werkgelegenheid en economie
  M360 Vergunning in één dag voor ondernemers
  M361 Invoeren MKB-toets, goed voor ondernemers_
  M362 Duidelijke monitor voortgangprojecten
  M363 Geld voor het zwembad in het Maximapark
  M364 Faseringsopties in Planstudie Rijnenburg
  M365 Prioriteit voor Molen Rijn en Zon
  M366 Altijd digitale participatie
  M367 Doeltreffende raad
  M368 Versterken Cultuur in de wijken
  M369 Cultuur Visie op krachtige Utrechtse lokale media
  M370 Utrecht maak werk van basisbanen
  M371 Help mensen aan het werk in de zorg het onderwijs en bij de politie
  M372 Ondersteuning voor jongeren én huisartsen via Praktijkondersteuner Jeugd
  M373 Extra onderwijs nodig om achterstanden in te lopen
  M374 Laat corona geen beperking zijn voor jongeren om aan cultuur te doen
  M375 Speelplaats de Kameleon
  M376 Terug naar Volkshuisvesting 1e stap
  M377 Plan van aanpak kwetsbare winkelgebieden
  M378 Betere verdeling tussen vaste en flexibele camera's
  M379 Meer mogelijk op zelfbouwkavels
  M380 Preventie grote geldproblemen bij ondernemers
  M381 Perspectief en experimenteerruimte voor cultuur en festivals
  M382 Eerlijkere verdeling woonlasten
  M383 Kunst in de Openbare Ruimte - niet wachten met vernieuwing
  M384 Het Initiatievenfonds is er ook voor tijdelijke ontmoetingsplekken in Coronatijd
  M385 Vindbaarheid religieus erfgoed
  M386 Verstandig benutten van eenmalige uitbreiding van Evenementenfonds in 2021
  M387 Geen zesjescultuur wij willen een 7 scoren op de kwaliteit van de openbare ruimte
  M388 Motie ambitie cultuur in de buurt
  M389 Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen
  M390 Doorpakken op verkeersveiligheid
  M391 Bij handhaving ook communiceren
  M392 Ruimte voor lopen
  M393 Slimmer melden
  M394 Help de MBO-student aan stage en of trainee plek binnen de gemeente Utrecht
  M395 (gedeeltelijke) Schuldenrust
  M396 Gemeente Utrecht helpt Niet alleen
  M397 Behoud regeling Stimulering Initiatieven Duurzame Ontwikkeling
  M399 Scherpere indicator Evenementen met dieren
  M401 Stoepplantjes laten staan tenzij
  M402 Inzicht in inspanningen en resultaten diervriendelijk bouwen
  M403 Lokale omroep
  M404 Onderzoek Gemeentelijk woningbedrijf
  M405 Meer MBO stageplekken
  M406 Schakelperiode voor afgestudeerden
  M407 U-pas aanbod diverser maken
  M408 Mentale gezondheidsmonitor in het onderwijs
  M409 Geluidhinder A12 Hoograven
  M410 Vrijheid van meningsuiting
  M411 Sta pal voor de vrijheid van meningsuiting
  M412 Stop de ziekmakende windturbines
  M413 Onderzoek doen naar toekomst OV Utrecht_
  M414 Cameratoezicht bij Winkelcentrum Overvecht
  M415 Geen verhoging in kosten voor parkeergeld en parkeervergunningen
  M416 Draagvlakmetingen bij 2% regeling betaald parkeren
  M417 Gratis fruit op school
  M418 Dialoog over eigen verantwoordelijkheid dicht kloven
  M419 Minimaal 4.658 betaalbare koopwoningen weg minimaal 4.107 goedkope
  M420 Meer betaalbare koopwoningen door erfpacht, verleggen van meerwaardeafdracht
  M421 Samen naar een veilige en ondernemende Amsterdamsestraatweg
  M422 Pleit voor afschaffing van het boerkaverbod
  M423 De 25-graden-plusregeling ook laten gelden voor terrassen buiten de binnenstad
  M424 Meer cijfermatig inzicht in kinderarmoede
  M425 Gratis Identiteitskaart of paspoort voor U-pashouders
  M426 Neem bestrijding van anti-ziganisme mee in anti-discriminatieagenda_
  M427 Ondersteun afstammelingen van tot slaaf gemaakte mensen bij hun naamsverandering
  M428 Ontwikkel indicatoren voor diversiteit binnen de cultuursector
  M429 Onderzoek negatieve beeldvorming in schoolboeken
  M430 Altijd digitale participatie
  M431 Perspectief en experimenteerruimte voor cultuur en festivals
  M432 U-pas aanbod diverser maken
  M433 Geluidhinder A12 Hoograven
  M434 Ook een nieuwe plek voor de kledingbank
  M435 Onderzoek doen naar toekomst OV Utrecht
  Stemming
  Onderwerp
  Programmabegroting 2021-2024

  04:50:32 - 04:48:49 - Gilissen, Dimitri
  04:48:57 - 04:48:48 -
  04:48:48 - 04:48:17 -
  04:48:16 - 04:47:31 - Gilissen, Dimitri
  04:47:37 - 04:47:29 -
  04:47:28 - 04:47:10 - Boer, Heleen de
  04:47:08 - 04:47:07 -
  04:47:06 - 04:46:27 - Zweth, Rick van der
  04:46:27 - 04:45:51 - Gilissen, Dimitri
  04:46:03 - 04:45:50 -
  04:45:49 - 04:45:41 - Schipper, Tim
  04:45:40 - 04:45:16 - Gilissen, Dimitri
  04:45:26 - 04:45:15 -
  04:45:15 - 04:44:28 - Boer, Heleen de
  04:44:29 - 04:43:54 -
  04:44:28 - 04:43:53 - Gilissen, Dimitri
  04:43:53 - 04:43:35 - Zweth, Rick van der
  04:43:36 - 04:43:15 -
  04:43:33 - 04:43:17 - Boer, Heleen de
  04:43:15 - 04:42:48 -
  04:42:48 - 04:42:47 -
  04:42:47 - 04:25:23 - Gilissen, Dimitri
  04:41:59 - 04:41:46 -
  04:41:33 - 04:41:24 -
  04:40:59 - 04:40:15 -
  04:40:14 - 04:39:48 -
  04:39:08 - 04:39:07 -
  04:39:07 - 04:38:29 -
  04:37:58 - 04:37:55 -
  04:37:54 - 04:37:27 - Boer, Heleen de
  04:36:59 - 04:36:53 -
  04:36:52 - 04:36:25 - Boer, Heleen de
  04:35:36 - 04:35:25 -
  04:35:02 - 04:34:57 -
  04:34:58 - 04:34:52 -
  04:34:42 - 04:34:33 -
  04:33:54 - 04:33:36 -
  04:33:35 - 04:33:16 - Heuven, Maarten van
  04:32:51 - 04:32:50 -
  04:32:49 - 04:32:32 - Heuven, Maarten van
  04:32:24 - 04:32:18 -
  04:32:20 - 04:32:08 - Heuven, Maarten van
  04:32:15 - 04:32:06 -
  04:32:05 - 04:31:48 -
  04:30:35 - 04:30:16 -
  04:29:46 - 04:29:28 -
  04:29:29 - 04:29:12 -
  04:28:49 - 04:28:42 -
  04:28:42 - 04:28:27 -
  04:28:12 - 04:28:06 -
  04:28:07 - 04:27:56 -
  04:27:47 - 04:27:45 -
  04:27:44 - 04:27:06 - Boer, Heleen de
  04:26:06 - 04:26:05 -
  04:25:30 - 04:25:24 -
  04:25:24 - 04:25:10 -
  04:25:09 - 04:24:41 - Gilissen, Dimitri
  04:25:00 - 04:24:59 -
  04:24:45 - 04:24:42 -
  04:24:42 - 04:24:32 -
  04:24:31 - 04:24:24 -
  04:24:31 - 04:24:30 - Gilissen, Dimitri
  04:24:30 - 04:24:12 -
  04:24:10 - 04:23:38 -
  04:23:41 - 04:23:36 -
  04:23:36 - 03:59:35 - Gilissen, Dimitri
  04:23:06 - 04:23:00 -
  04:23:04 - 04:22:38 -
  04:22:38 - 04:22:37 -
  04:22:05 - 04:22:03 -
  04:21:23 - 04:21:22 -
  04:20:48 - 04:20:45 -
  04:19:45 - 04:19:44 -
  04:19:43 - 04:18:47 - Boer, Heleen de
  04:18:37 - 04:18:35 -
  04:18:33 - 04:17:55 - Streefland-Driesprong, Rachel
  04:17:09 - 04:17:03 -
  04:17:04 - 04:16:36 - Zweth, Rick van der
  04:16:04 - 04:16:03 -
  04:16:04 - 04:15:43 - Zweth, Rick van der
  04:15:15 - 04:15:13 -
  04:15:14 - 04:15:00 -
  04:14:34 - 04:14:03 -
  04:14:04 - 04:13:47 -
  04:13:47 - 04:13:30 -
  04:13:46 - 04:13:36 -
  04:13:26 - 04:13:18 -
  04:13:17 - 04:13:10 - Schipper, Tim
  04:13:13 - 04:13:03 -
  04:13:04 - 04:12:31 -
  04:12:15 - 04:11:42 -
  04:11:43 - 04:11:11 -
  04:11:09 - 04:10:23 -
  04:11:00 - 04:10:24 -
  04:10:22 - 04:09:55 - Boer, Heleen de
  04:09:55 - 04:09:40 -
  04:09:36 - 04:09:34 -
  04:09:03 - 04:08:33 -
  04:08:33 - 04:07:55 - Schipper, Tim
  04:07:00 - 04:06:57 -
  04:06:57 - 04:06:12 - Schipper, Tim
  04:06:11 - 04:05:52 -
  04:05:27 - 04:05:25 -
  04:05:24 - 04:05:20 -
  04:04:04 - 04:03:57 -
  04:03:58 - 04:03:27 - Heuven, Maarten van
  04:02:14 - 04:00:57 -
  04:02:07 - 04:01:42 - Streefland-Driesprong, Rachel
  04:00:04 - 03:59:48 -
  03:59:34 - 03:59:30 -
  03:59:30 - 03:43:21 - Boer, Heleen de
  03:53:15 - 03:53:13 -
  03:53:12 - 03:52:44 - Heuven, Maarten van
  03:50:53 - 03:50:50 -
  03:50:10 - 03:50:07 -
  03:50:07 - 03:49:56 - Zweth, Rick van der
  03:49:37 - 03:49:18 - Zweth, Rick van der
  03:49:36 - 03:49:35 -
  03:49:16 - 03:49:08 -
  03:48:58 - 03:48:31 -
  03:48:31 - 03:48:02 - Heuven, Maarten van
  03:48:05 - 03:47:58 -
  03:48:01 - 03:47:39 -
  03:47:39 - 03:47:37 -
  03:47:38 - 03:47:36 - Heuven, Maarten van
  03:47:15 - 03:47:06 -
  03:47:12 - 03:46:29 - Heuven, Maarten van
  03:46:45 - 03:46:27 -
  03:43:33 - 03:43:20 -
  03:43:19 - 03:43:02 -
  03:43:01 - 03:43:00 -
  03:42:59 - 03:42:47 - Boer, Heleen de
  03:42:46 - 03:42:40 -
  03:42:41 - 03:16:03 - Zweth, Rick van der
  03:39:31 - 03:39:31 -
  03:39:29 - 03:39:06 - Boer, Heleen de
  03:38:29 - 03:38:27 -
  03:38:28 - 03:38:00 -
  03:37:26 - 03:37:04 -
  03:36:32 - 03:36:31 -
  03:36:03 - 03:35:47 -
  03:35:32 - 03:35:19 - Boer, Heleen de
  03:34:34 - 03:34:32 -
  03:34:32 - 03:34:10 - Boer, Heleen de
  03:33:32 - 03:33:31 -
  03:33:30 - 03:33:17 - Boer, Heleen de
  03:32:39 - 03:32:38 -
  03:31:24 - 03:31:23 -
  03:30:48 - 03:30:45 -
  03:30:43 - 03:30:41 -
  03:30:41 - 03:30:26 -
  03:30:15 - 03:30:11 -
  03:30:13 - 03:30:07 -
  03:29:43 - 03:29:42 -
  03:29:41 - 03:29:11 - Boer, Heleen de
  03:28:18 - 03:28:10 -
  03:27:17 - 03:27:15 -
  03:27:15 - 03:26:51 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:26:27 - 03:26:22 -
  03:26:22 - 03:26:09 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:25:46 - 03:25:38 -
  03:25:04 - 03:25:02 -
  03:24:33 - 03:24:32 -
  03:24:01 - 03:23:56 -
  03:23:02 - 03:22:59 -
  03:23:01 - 03:22:53 -
  03:22:19 - 03:22:15 -
  03:22:15 - 03:22:07 -
  03:22:05 - 03:21:58 -
  03:22:00 - 03:21:33 - Boer, Heleen de
  03:21:56 - 03:21:55 -
  03:21:32 - 03:21:30 -
  03:21:03 - 03:20:59 -
  03:20:33 - 03:20:32 -
  03:20:10 - 03:20:01 -
  03:20:00 - 03:19:53 -
  03:19:45 - 03:19:43 -
  03:19:44 - 03:19:28 -
  03:19:26 - 03:18:47 -
  03:18:49 - 03:18:22 -
  03:17:31 - 03:17:28 -
  03:17:31 - 03:17:06 -
  03:16:47 - 03:16:19 -
  03:16:04 - 03:16:02 -
  03:07:56 - 03:07:55 -
  03:07:55 - 03:04:29 -
  03:05:08 - 03:05:05 -
  03:04:53 - 03:04:32 -
  03:04:31 - 03:04:29 -
  03:04:28 - 03:03:58 - Gilissen, Dimitri
  03:03:58 - 03:03:14 -
  03:03:15 - 03:03:14 -
  03:03:13 - 03:02:30 - Gilissen, Dimitri
  03:02:29 - 02:53:19 -
  03:01:48 - 03:01:46 - Gilissen, Dimitri
  03:01:48 - 03:01:47 -
  03:01:46 - 03:01:03 -
  03:00:09 - 03:00:06 -
  03:00:06 - 02:59:17 - Gilissen, Dimitri
  02:59:23 - 02:59:12 -
  02:59:14 - 02:58:54 -
  02:58:53 - 02:58:50 -
  02:58:32 - 02:58:26 -
  02:58:30 - 02:58:06 - Gilissen, Dimitri
  02:58:05 - 02:58:03 -
  02:57:23 - 02:57:16 -
  02:55:54 - 02:55:53 -
  02:55:19 - 02:55:03 -
  02:54:12 - 02:54:07 -
  02:54:07 - 02:53:57 - Boer, Heleen de
  02:53:27 - 02:53:26 -
  02:53:21 - 02:53:20 -
  02:53:19 - 02:53:02 - Gilissen, Dimitri
  02:53:01 - 02:52:53 -
  02:53:00 - 02:49:43 -
  02:52:15 - 02:52:04 -
  02:52:03 - 02:51:47 - Heuven, Maarten van
  02:51:16 - 02:51:05 -
  02:51:05 - 02:50:55 - Heuven, Maarten van
  02:49:44 - 02:46:16 -
  02:49:39 - 02:38:57 -
  02:45:14 - 02:45:05 -
  02:44:45 - 02:44:44 -
  02:44:08 - 02:44:04 -
  02:43:38 - 02:43:37 -
  02:43:02 - 02:42:59 -
  02:42:58 - 02:42:35 - Boer, Heleen de
  02:41:54 - 02:41:50 -
  02:41:12 - 02:40:57 -
  02:40:33 - 02:40:27 -
  02:39:46 - 02:39:45 -
  02:39:22 - 02:39:20 -
  02:38:57 - 02:38:50 -
  02:38:51 - 02:34:09 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:36:01 - 02:35:54 -
  02:35:09 - 02:35:05 -
  02:34:18 - 02:34:10 -
  02:34:09 - 02:33:47 - Boer, Heleen de
  02:33:47 - 02:30:03 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:32:45 - 02:32:40 -
  02:31:19 - 02:31:16 -
  02:30:06 - 02:30:04 -
  02:30:03 - 02:30:02 -
  02:29:48 - 02:29:47 -
  02:29:44 - 02:28:34 -
  02:29:35 - 02:29:32 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:28:30 - 02:18:57 - Heuven, Maarten van
  02:28:29 - 02:28:28 - Gilissen, Dimitri
  02:26:51 - 02:26:49 -
  02:26:09 - 02:26:02 -
  02:25:17 - 02:25:02 -
  02:24:14 - 02:24:12 -
  02:23:42 - 02:23:41 -
  02:23:39 - 02:23:38 -
  02:23:37 - 02:23:20 - Boer, Heleen de
  02:22:43 - 02:22:42 -
  02:22:41 - 02:22:01 - Boer, Heleen de
  02:20:59 - 02:20:33 -
  02:20:23 - 02:20:04 -
  02:19:09 - 02:19:07 -
  02:18:56 - 02:17:18 -
  02:18:51 - 02:16:13 -
  02:17:16 - 02:16:56 -
  02:16:26 - 02:16:25 -
  02:16:24 - 02:15:53 - Boer, Heleen de
  02:15:53 - 02:05:22 -
  02:15:27 - 02:15:25 -
  02:15:25 - 02:15:01 -
  02:14:35 - 02:14:13 -
  02:14:34 - 02:14:33 -
  02:13:38 - 02:13:31 -
  02:13:08 - 02:13:06 -
  02:12:04 - 02:12:01 -
  02:12:00 - 02:10:49 - Boer, Heleen de
  02:09:50 - 02:09:43 -
  02:09:08 - 02:09:06 -
  02:08:33 - 02:08:32 -
  02:07:21 - 02:07:17 -
  02:05:23 - 02:05:19 -
  02:05:17 - 01:56:08 - Schipper, Tim
  02:01:34 - 02:01:30 -
  01:58:27 - 01:58:25 -
  01:56:10 - 01:56:05 -
  01:56:04 - 01:49:01 - Deún, Henk van
  01:54:23 - 01:54:08 -
  01:54:01 - 01:53:59 -
  01:54:00 - 01:53:45 - Gilissen, Dimitri
  01:53:17 - 01:52:49 -
  01:52:35 - 01:49:37 -
  01:49:22 - 01:48:39 -
  01:48:58 - 01:36:05 - Bos, Cees
  01:48:32 - 01:48:24 -
  01:48:23 - 01:48:05 - Boer, Heleen de
  01:47:39 - 01:47:37 -
  01:47:37 - 01:47:30 - Boer, Heleen de
  01:47:03 - 01:47:02 -
  01:46:15 - 01:45:38 -
  01:45:36 - 01:45:23 -
  01:44:36 - 01:44:34 -
  01:44:09 - 01:44:02 -
  01:42:33 - 01:41:16 -
  01:41:15 - 01:40:52 - Boer, Heleen de
  01:39:39 - 01:39:33 -
  01:39:33 - 01:39:17 - Boer, Heleen de
  01:38:32 - 01:38:30 -
  01:36:02 - 01:35:43 -
  00:06:21 - 00:06:19 -
  00:06:17 - 00:06:16 -
  00:01:43 - 00:01:39 -
  00:07:10 - 00:07:12 -
  00:07:12 - 00:07:48 - Heuven, Maarten van
  00:07:48 - 00:07:49 -
  00:07:49 - 00:08:15 - Klein, Anke
  00:08:17 - 00:08:19 -
  00:08:18 - 00:08:39 - Heuven, Maarten van
  00:08:40 - 00:09:08 - Klein, Anke
  00:09:10 - 00:09:11 -
  00:09:11 - 00:09:25 - Gilissen, Dimitri
  00:09:26 - 00:09:50 - Klein, Anke
  00:09:50 - 00:09:51 -
  00:09:51 - 00:10:05 - Gilissen, Dimitri
  00:10:04 - 00:10:11 - Klein, Anke
  00:10:12 - 00:10:13 -
  00:10:14 - 00:10:42 - Bakker, Has
  00:10:45 - 00:11:00 -
  00:10:59 - 00:16:59 - Hooijdonk, Lot van
  00:16:11 - 00:16:19 -
  00:16:18 - 00:16:38 -
  00:16:39 - 00:16:41 -
  00:16:43 - 00:16:45 -
  00:16:46 - 00:16:56 - Schipper, Tim
  00:16:51 - 00:16:57 -
  00:16:57 - 00:17:12 - Hoonte, Gertjan te
  00:17:12 - 00:17:32 -
  00:17:33 - 00:18:03 - Schipper, Tim
  00:18:02 - 00:18:04 -
  00:18:05 - 00:26:53 - Hooijdonk, Lot van
  00:18:37 - 00:18:39 -
  00:18:38 - 00:18:54 - Boer, Heleen de
  00:18:55 - 00:18:57 -
  00:20:55 - 00:20:56 -
  00:20:56 - 00:21:43 - Deún, Henk van
  00:21:42 - 00:21:43 -
  00:22:18 - 00:22:20 -
  00:22:19 - 00:22:33 -
  00:22:32 - 00:22:33 -
  00:26:38 - 00:26:52 -
  00:27:51 - 00:27:55 -
  00:27:56 - 00:44:33 - Verschuure, Klaas
  00:32:46 - 00:32:47 -
  00:32:48 - 00:32:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:57 - 00:32:59 -
  00:33:00 - 00:33:01 -
  00:33:01 - 00:33:24 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:22 - 00:33:24 -
  00:34:41 - 00:34:42 -
  00:34:42 - 00:34:53 - Dalen, Martijn van
  00:34:53 - 00:34:54 -
  00:35:55 - 00:36:03 -
  00:36:03 - 00:36:18 - Dalen, Martijn van
  00:36:18 - 00:36:21 -
  00:36:56 - 00:36:59 -
  00:36:58 - 00:37:12 - Dalen, Martijn van
  00:37:12 - 00:37:13 -
  00:37:29 - 00:37:30 -
  00:37:31 - 00:37:38 -
  00:37:38 - 00:37:39 -
  00:37:39 - 00:38:11 - Dalen, Martijn van
  00:38:11 - 00:38:12 -
  00:38:51 - 00:38:54 -
  00:41:00 - 00:41:02 -
  00:41:02 - 00:41:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:20 - 00:41:21 -
  00:42:55 - 00:42:57 -
  00:42:57 - 00:43:18 - Dalen, Martijn van
  00:43:17 - 00:43:19 -
  00:44:18 - 00:44:21 -
  00:44:20 - 00:44:50 - Boer, Heleen de
  00:44:51 - 00:44:52 -
  00:44:52 - 00:45:14 - Dalen, Martijn van
  00:45:14 - 00:45:15 -
  00:45:15 - 00:45:34 - Boer, Heleen de
  00:45:36 - 00:45:39 - Dalen, Martijn van
  00:45:38 - 00:45:42 -
  00:45:44 - 00:45:46 -
  00:45:47 - 01:13:02 - Verschuure, Klaas
  00:46:54 - 00:46:55 -
  00:46:55 - 00:47:10 - Zweth, Rick van der
  00:47:11 - 00:47:12 -
  00:48:06 - 00:48:07 -
  00:48:08 - 00:48:31 - Heuven, Maarten van
  00:50:12 - 00:50:14 -
  00:50:13 - 00:50:39 - Zweth, Rick van der
  00:51:30 - 00:51:31 -
  00:51:31 - 00:51:57 -
  00:51:56 - 00:51:57 -
  00:53:00 - 00:53:01 -
  00:53:02 - 00:53:23 -
  00:53:22 - 00:53:23 -
  00:54:31 - 00:54:32 -
  00:55:07 - 00:55:09 -
  00:55:08 - 00:55:16 -
  00:55:16 - 00:55:20 -
  00:55:26 - 00:55:29 -
  00:55:28 - 00:55:38 -
  00:55:39 - 00:55:39 -
  00:56:03 - 00:56:04 -
  00:56:05 - 00:56:09 -
  00:56:17 - 00:56:18 -
  00:56:17 - 00:56:26 -
  00:56:27 - 00:56:28 -
  00:56:28 - 00:56:43 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:43 - 00:56:44 -
  00:58:01 - 00:58:02 -
  00:58:02 - 00:58:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:06 - 00:59:07 -
  00:59:07 - 00:59:28 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:28 - 00:59:29 -
  00:59:48 - 00:59:50 -
  00:59:49 - 00:59:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:09 - 01:00:11 -
  01:00:10 - 01:00:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:24 - 01:00:26 -
  01:03:02 - 01:03:04 -
  01:03:03 - 01:03:16 - Wijmenga, Jan
  01:03:42 - 01:03:44 -
  01:03:44 - 01:04:05 - Heuven, Maarten van
  01:04:04 - 01:04:05 -
  01:06:46 - 01:06:46 -
  01:07:44 - 01:07:45 -
  01:07:46 - 01:08:16 - Heuven, Maarten van
  01:08:17 - 01:08:18 -
  01:10:45 - 01:10:47 -
  01:10:47 - 01:11:02 - Schipper, Tim
  01:11:03 - 01:11:04 -
  01:13:02 - 01:13:34 -
  01:13:13 - 01:13:35 - Zweth, Rick van der
  01:13:35 - 01:14:43 - Bos, Cees
  01:14:14 - 01:14:15 -
  01:14:16 - 01:14:42 - Verschuure, Klaas
  01:14:42 - 01:14:46 -
  01:18:48 - 01:18:53 -
  01:20:25 - 01:20:30 -
  01:20:32 - 01:20:49 -
  01:20:32 - 01:27:35 - Ooijen, Maarten van
  01:20:50 - 01:20:51 -
  01:21:29 - 01:21:30 -
  01:21:30 - 01:21:35 -
  01:24:00 - 01:24:02 -
  01:24:01 - 01:24:30 -
  01:24:29 - 01:24:30 -
  01:25:26 - 01:25:28 -
  01:25:28 - 01:25:54 -
  01:25:55 - 01:25:55 -
  01:27:36 - 01:27:44 -
  01:27:43 - 01:30:38 - Diepeveen, Kees
  01:30:37 - 01:30:52 -
  01:30:38 - 01:30:52 -
  01:30:53 - 01:31:38 - Diepeveen, Kees
  01:31:34 - 01:31:37 -
  01:31:37 - 01:32:08 - Isik, Bülent
  01:32:09 - 01:32:40 -
  01:32:41 - 01:37:24 - Diepeveen, Kees
  01:35:11 - 01:35:13 -
  01:36:06 - 01:36:09 -
  01:37:20 - 01:37:21 -
  01:37:21 - 01:37:31 - Heuven, Maarten van
  01:37:30 - 01:37:31 -
  01:37:32 - 01:40:20 - Diepeveen, Kees
  01:38:48 - 01:38:49 -
  01:38:48 - 01:38:56 - Isik, Bülent
  01:38:57 - 01:38:58 -
  01:39:00 - 01:39:28 - Isik, Bülent
  01:39:28 - 01:39:30 -
  01:40:18 - 01:40:20 -
  01:40:19 - 01:40:46 -
  01:40:47 - 01:40:48 -
  01:40:48 - 01:46:12 - Diepeveen, Kees
  01:46:14 - 01:46:15 -
  01:46:15 - 01:46:31 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:46:31 - 01:48:57 - Diepeveen, Kees
  01:46:32 - 01:46:32 -
  01:48:56 - 01:49:08 -
  01:50:22 - 01:50:29 -
  01:50:28 - 01:52:13 - Klein, Anke
  01:52:08 - 01:52:12 -
  01:52:11 - 01:52:19 -
  01:52:20 - 01:55:02 - Klein, Anke
  01:53:38 - 01:53:40 -
  01:53:40 - 01:53:53 -
  01:53:54 - 01:53:54 -
  01:54:22 - 01:54:24 -
  01:54:24 - 01:54:28 -
  01:54:59 - 01:55:01 -
  01:55:00 - 01:55:10 - Pagter, Marijn de
  01:55:11 - 01:55:12 -
  01:55:12 - 01:55:36 - Klein, Anke
  01:55:36 - 01:55:40 - Pagter, Marijn de
  01:55:36 - 01:55:37 -
  01:55:40 - 01:55:41 -
  01:55:41 - 01:55:46 - Klein, Anke
  01:55:48 - 01:55:49 -
  01:55:48 - 01:55:50 - Klein, Anke
  01:55:49 - 01:55:56 - Pagter, Marijn de
  01:55:57 - 01:55:57 -
  01:55:57 - 01:56:17 - Klein, Anke
  01:56:20 - 02:06:25 - Klein, Anke
  01:58:52 - 01:58:53 -
  01:58:52 - 01:59:07 -
  01:59:07 - 01:59:08 -
  01:59:40 - 01:59:41 -
  01:59:40 - 01:59:49 -
  02:01:02 - 02:01:03 -
  02:01:03 - 02:01:13 -
  02:01:14 - 02:01:14 -
  02:01:46 - 02:01:47 -
  02:01:48 - 02:01:49 -
  02:01:50 - 02:01:51 -
  02:01:52 - 02:01:54 -
  02:01:53 - 02:01:54 -
  02:02:17 - 02:02:22 -
  02:02:22 - 02:02:24 -
  02:04:18 - 02:04:20 -
  02:04:21 - 02:04:43 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:04:43 - 02:04:44 -
  02:05:24 - 02:05:33 -
  02:06:23 - 02:06:24 -
  02:06:25 - 02:06:36 - Deún, Henk van
  02:06:37 - 02:06:38 -
  02:06:37 - 02:09:06 - Klein, Anke
  02:09:01 - 02:09:03 -
  02:09:03 - 02:09:25 - Bakker, Has
  02:09:26 - 02:09:27 -
  02:09:27 - 02:12:19 - Klein, Anke
  02:12:22 - 02:12:26 -
  02:12:25 - 02:12:40 - Bakker, Has
  02:12:41 - 02:13:01 -
  02:12:41 - 02:12:56 - Klein, Anke
  02:13:01 - 02:13:06 - Bos, Cees
  02:13:04 - 02:13:19 -
  02:19:19 - 02:19:36 -
  02:19:30 - 02:39:43 - Voortman, Linda
  02:20:45 - 02:20:46 -
  02:20:46 - 02:20:59 - Zweth, Rick van der
  02:20:59 - 02:21:00 -
  02:23:04 - 02:23:10 -
  02:23:08 - 02:23:23 - Zweth, Rick van der
  02:23:37 - 02:23:41 -
  02:24:41 - 02:24:42 -
  02:24:41 - 02:25:01 - Zweth, Rick van der
  02:25:49 - 02:25:50 -
  02:25:49 - 02:26:03 - Zweth, Rick van der
  02:26:25 - 02:26:26 -
  02:26:25 - 02:26:32 - Zweth, Rick van der
  02:27:04 - 02:27:04 -
  02:27:19 - 02:27:22 -
  02:29:20 - 02:29:27 -
  02:29:27 - 02:30:09 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:30:06 - 02:30:07 -
  02:30:36 - 02:30:43 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:30:37 - 02:30:38 -
  02:30:44 - 02:30:45 -
  02:30:46 - 02:31:01 - Boer, Heleen de
  02:32:37 - 02:32:38 -
  02:32:38 - 02:33:06 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:33:04 - 02:33:05 -
  02:33:21 - 02:33:23 -
  02:35:05 - 02:35:06 -
  02:35:06 - 02:35:20 - Schipper, Tim
  02:35:08 - 02:35:09 -
  02:35:39 - 02:35:42 -
  02:35:41 - 02:36:13 -
  02:36:14 - 02:36:14 -
  02:37:31 - 02:37:52 -
  02:37:51 - 02:38:44 -
  02:38:44 - 02:38:45 -
  02:39:22 - 02:39:24 -
  02:39:38 - 02:39:48 -
  02:39:49 - 02:40:03 - Schipper, Tim
  02:40:01 - 02:44:35 - Voortman, Linda
  02:40:24 - 02:40:25 -
  02:40:26 - 02:40:28 -
  02:41:18 - 02:41:37 -
  02:41:36 - 02:42:08 - Zweth, Rick van der
  02:42:29 - 02:42:30 -
  02:42:29 - 02:42:58 - Zweth, Rick van der
  02:43:24 - 02:43:26 -
  02:43:25 - 02:43:43 - Zweth, Rick van der
  02:44:13 - 02:44:14 -
  02:44:13 - 02:44:23 - Zweth, Rick van der
  02:44:28 - 02:44:52 -
  02:44:53 - 02:45:04 -
  02:45:04 - 02:47:08 - Eerenberg, Eelco
  02:47:06 - 02:47:07 -
  02:47:08 - 02:47:16 - Schipper, Tim
  02:47:17 - 02:47:17 -
  02:47:18 - 02:48:36 - Eerenberg, Eelco
  02:48:35 - 02:48:37 -
  02:48:44 - 02:48:48 -
  02:48:44 - 02:52:32 - Eerenberg, Eelco
  02:49:02 - 02:49:04 -
  02:52:20 - 02:52:26 -
  02:52:40 - 02:52:46 -
  02:52:44 - 02:53:43 - Eerenberg, Eelco
  02:53:44 - 02:53:48 -
  02:54:20 - 02:54:21 -
  02:54:22 - 02:54:38 - Eerenberg, Eelco
  02:54:37 - 02:54:39 -
  02:54:39 - 02:55:08 -
  02:55:10 - 02:55:11 -
  02:55:11 - 02:55:25 - Eerenberg, Eelco
  02:55:26 - 02:55:34 -
  02:57:55 - 02:58:06 -
  02:58:06 - 03:05:49 -
  02:58:39 - 02:58:44 -
  02:59:33 - 02:59:34 -
  02:59:35 - 02:59:44 - Boer, Heleen de
  03:02:24 - 03:02:26 -
  03:02:25 - 03:02:33 -
  03:03:41 - 03:03:44 - Isik, Bülent
  03:03:46 - 03:03:48 -
  03:03:47 - 03:03:57 - Isik, Bülent
  03:03:58 - 03:04:00 -
  03:03:59 - 03:04:03 - Deún, Henk van
  03:04:04 - 03:04:06 -
  03:05:17 - 03:05:18 -
  03:05:19 - 03:05:33 - Deún, Henk van
  03:05:34 - 03:05:34 -
  03:05:49 - 03:05:51 -
  03:05:51 - 03:05:58 -
  03:05:54 - 03:06:06 -
  03:06:29 - 03:06:30 -
  03:06:30 - 03:07:46 -
  03:07:16 - 03:07:17 -
  03:07:17 - 03:07:28 -
  03:07:27 - 03:07:28 -
  03:07:41 - 03:08:03 -
  03:07:53 - 03:09:20 -
  03:09:23 - 03:09:29 -
  03:09:31 - 03:09:54 -
  03:09:53 - 03:10:29 -
  03:10:07 - 03:10:10 -
  03:10:16 - 03:10:18 -
  03:10:27 - 03:10:32 -
  03:10:33 - 03:11:38 - Zweth, Rick van der
  03:10:45 - 03:10:47 -
  03:10:48 - 03:10:51 -
  03:11:28 - 03:11:39 -
  03:12:23 - 03:12:36 -
  03:12:36 - 03:12:49 - Boer, Heleen de
  03:12:50 - 03:12:54 -
  03:12:55 - 03:13:05 - Schipper, Tim
  03:13:05 - 03:13:12 -
  03:13:14 - 03:13:31 - Heuven, Maarten van
  03:13:31 - 03:13:38 -
  03:13:38 - 03:14:15 -
  03:14:14 - 03:14:20 -
  03:14:20 - 03:14:30 - Deún, Henk van
  03:14:31 - 03:14:35 -
  03:14:35 - 03:15:03 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:15:02 - 03:15:28 -
  03:15:28 - 03:15:28 -
  03:15:29 - 03:16:11 -
  03:16:12 - 03:16:20 -
  03:17:02 - 03:17:05 -
  03:17:05 - 03:17:21 - Boer, Heleen de
  03:17:23 - 03:17:28 -
  03:17:27 - 03:17:38 - Heuven, Maarten van
  03:17:39 - 03:17:40 -
  03:17:40 - 03:18:09 -
  03:18:09 - 03:18:42 -
  03:18:11 - 03:18:13 - Deún, Henk van
 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 4.4
 • 5

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bestemmingsreserve maatregelen corona in te stellen, voor de bekostiging van de  maatregelenpakketten om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.
  2. De reserve te voeden met het bedrag van 37,7 miljoen euro dat is vrijgemaakt in de  Programmabegroting 2021 en indien mogelijk aan te vullen met bijdragen van het Rijk of andere  partners die zijn bestemd voor de uitvoering van de maatregelen.
  3. Binnen de reserve een verdeling aan te brengen tussen de maatregelpakketten 1) Essentiële  voorzieningen in stad, wijk en buurt; 2) Versterken bestaanszekerheid; 3) Werken, begeleiden en  opleiden; 4) Investeren met maatschappelijk rendement.
  4. In 2021 uitgaven ten laste van de reserve te autoriseren tot een bedrag van 20,05 miljoen euro,  verdeeld in een bedrag van 4,6 miljoen euro voor pakket 1, 3,95 miljoen euro voor pakket 2, 6  miljoen euro voor pakket 3 en 7,5 miljoen euro voor pakket 4
  5. De uitvoering van de maatregelen en de besteding van de reserve te volgen via de eerste en de  tweede bestuursrapportage.  Stemming
  Onderwerp
  Instellen bestemmingsreserve maatregelen corona
 • 5.1
 • 6

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het verwachte nettoresultaat 2020 van -10,955 miljoen euro conform de spelregels te betrekken  bij de Voorjaarnota 2021.
  2. Incidentele baten van de ontwikkelovereenkomst Heycop, vrijval voorziening negatieve  grondexploitatie, vrijval van de afgelopen stimuleringsregeling woningbouwproductie en de hogere  opbrengst OZB ad totaal 23,9 miljoen euro in het jaar 2020 toe te voegen aan de algemene  dekkingsreserve.
  3. De peilstok 2020 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen.
  4. De bijsturingsvoorstellen vast te stellen en deze te verwerken in de derde (technische)  begrotingswijziging.
  5. Akkoord te gaan met het voorstel om bij de reserve Meerjaren Groenprogramma begrote  onttrekkingen in een jaar alleen in werkelijkheid te onttrekken wanneer dit nodig is voor de dekking  van de lasten van de groenprojecten in dat jaar.
  6. Een reserve Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht in te stellen.
  7. Een reserve Nedereindseplas in te stellen.
  8. Hiermee de Tweede Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A153 verkiezingsborden terug
  Stemming
  Onderwerp
  Tweede Bestuursrapportage 2020
 • 7

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1 De verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen, waarin het tarief voor een  eenpersoonshuishouden wordt vastgesteld op € 295,25 en het tarief voor een
  meerpersoonshuishouden op € 345,25.  Amendementen
  Onderwerp
  A158 Afval
  Stemming
  Onderwerp
  Verordening afvalstoffenheffing 2021
 • 8

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening rechten begraafplaatsen 2021 vast te stellen, waarin de tarieven voor rechten  begraafplaatsen zijn aangepast aan de loon- en prijsbijstelling  Stemming
  Onderwerp
  Verordening begraafplaatsrechten 2021
 • 9

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening brug-, schut- en havengelden 2021 vast te stellen, met daarin de volgende
   aanpassingen:

  1. Het tarief voor liggelden extra te verhogen zodat dit tarief in 2021 gelijk is aan het tarief
    van het Rijk
  2. De tarieven lig- en havengelden voor boten met een brandstofmotor met meer dan de
    inflatie te verhogen
  3. De tarieven van de beroepsvaart met 5% verhogen naast de inflatie
  4. De overige tarieven aan te passen aan de inflatie.  Stemming
  Onderwerp
  Verordening brug-, schut- en havengelden
 • 10

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening hondenbelasting 2021 vast te stellen, waarin het tarief voor hondenbelasting met  5% wordt verhoogd en in de omschrijving van de vrijstelling van artikel 3, tweede lid, letter b het  woord “gehandicaptenhond” wordt vervangen door “assistentiehond”.  Moties
  Onderwerp
  M398 Afschaffen hondenbelasting
  Stemming
  Onderwerp
  Verordening hondenbelasting 2021
 • 11

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening leges 2021 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:

  1. In hoofdstuk II de tarieven voor het sluiten van een huwelijk of partnerschap naast de inflatie   met 15% te verhogen, de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten op het wettelijk   maximum vast te stellen en enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen.
  2. In hoofdstuk IV de tarieven voor vergunningaanvragen inname openbare grond, naast aan te   passen aan de inflatie, te verhogen met 17,2%.
  3. In hoofdstuk VI de legestarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het   verkrijgen van een vergunning tot geheel of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de   bestemming, tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte en tot   woningvorming, naast aan te passen aan de inflatie, met 86% te verhogen.
  4. In hoofdstuk VI het legestarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het   verkrijgen van een splitsingsvergunning, naast aan te passen aan de inflatie, met 12,1% te   verhogen.
  5. De overige tarieven aan te passen aan de inflatie
  6. In hoofdstuk III de tekst van de artikelen 1 en 2 aan te passen  Moties
  Onderwerp
  M400 Vergroen de leges
  Stemming
  Onderwerp
  Verordening leges 2021
 • 12

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening leges omgevingsvergunning 2021 vast te stellen, waarin de volgende aanpassingen
   zijn doorgevoerd:

  1. In paragraaf 3.1 het percentage van de bouwsom, dat gehanteerd wordt als tariefstelling   voor de leges voor de omgevingsvergunning activiteit bouw, aan te passen voor het toezicht  op bomen.
  2. Artikel 9 over het geven van nadere regels met betrekking tot heffing en invordering uit te  breiden met een tweede lid.
  3. De tarieven aan te passen aan de inflatie  Stemming
  Onderwerp
  Verordening leges omgevingsvergunning 2021
 • 13

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021 vast te stellen, waarin de  tarieven worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling en kostendekkendheid.  Stemming
  Onderwerp
  Verordening marktgelden 2021
 • 14

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening parkeerbelasting 2021 vast te stellen, waarin de volgende aanpassingen zijn
  doorgevoerd:

  1. De tarieven aan te passen aan de inflatie per 1 januari 2021.
  2. De bewonerstarieven voor gebieden A1 en A2 en daaraan gerelateerde tarieven te verhogen
   per 1 april 2021.
  3. Het tarief voor terminale zorg op te nemen in de verordening parkeerbelasting en gelijk te
   stellen met het bewonersvergunningen tarief voor gebied B1.
  4. De kosten voor de naheffingsaanslag vast te stellen op het wettelijk maximum.
   2. De bewonerstarieven voor gebieden A1 en A2 en daaraan gerelateerde tarieven opnieuw te
   verhogen per 1 januari 2022.  Stemming
  Onderwerp
  Verordening Parkeerbelasting 2021
 • 15

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De verordening precariobelasting 2021 vast te stellen, waarin de tarieven in paragraaf 9 naast de  inflatie met 10% worden verhoogd en de overige tarieven worden aangepast aan de inflatie.  Stemming
  Onderwerp
  Verordening precariobelasting 2021
 • 16

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1 De verordening Rioolheffing 2021 vast te stellen, waarin de tarieven voor rioolheffing worden  verhoogd met het inflatiepercentage.  Stemming
  Onderwerp
  Verordening rioolheffing 2021