Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 1 december 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Voorzitter:
Per bijeenkomst ander raadslid gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 21:30-23:00
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening en Wonen, resp. portefeuillehouders Klaas Verschuure en Kees Diepeveen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden en onderzoekers.
  Agenderenden: Floor de Koning (GroenLinks), Bülent Iṣik (PvdA), Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Susanne Schilderman (D66), Cees Bos (SBU), Henk van Déun (PVV)
  Motivering:
  Op 1 september ontving de gemeenteraad het onderzoek naar kwalitatieve woonbehoefte in de regio Utrecht van Companen. Het rapport geeft inzicht in de woonbehoefte van woningzoekenden en schetst een aantal dilemma’s waar rekening mee gehouden kan worden bij de planning van woningbouw in de toekomst.
  De agenderende raadsleden ontvangen graag een presentatie van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Om vervolgens met de onderzoekers in gesprek te gaan over de implicaties van deze resultaten voor het beleid.
  Bij de Commissiebespreking van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) werd gesproken over dit onderzoek en de wenselijkheid van een presentatie van de belangrijkste resultaten aan de Raad. Deze presentatie kan de beter inzicht geven in de woonbehoefte in de regio, wat meegenomen kan worden bij de verdere besluitvorming over de REP en de RSU.

  Aanvullend:
  Om zicht te krijgen op de wenselijke omvang en fasering van de woningbouw in de regio en de stad Utrecht is het wenselijk voor Stadsbelang Utrecht de drie rapporten Compaenen “Rapport kwalitatieve woningbehoefte”, (welke o.a. geldt als onderlegger van Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en contour REP als onderzoeksagenda en uitwerking van planvorming Ruimtelijke Strategie Utrecht) het STEC rapport “Woningvraag Regio Utrecht, Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte tot 2040” en het ABF rapport “Inventarisatie Plancapaciteit van oktober 2019” naast elkaar te legen. De overeenkomsten en verschillen te bespreken en te duiden, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de respectieve onderzoeksteams. Dit om te komen tot een helder totaalbeeld en discussie over de gekozen richting.


 • 2

  Tijd: 19:30-20:30
  Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid en Volksgezondheid/  Portefeuillehouder: Burgemeester Peter den Oudsten
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, experts, ambtenaren  en genodigden
  Programma:

  1. Opening en doelstelling bijeenkomst
  2. PP-presentatie namens het college door Wendy van Vooren en Luuk Steenwelle (afd. Veiligheid); het gemeentelijk standpunt, de daarbij gemaakte keuzes, de opgelegde voorschriften, de actuele situatie
  3. Vragen raadsleden
  4. Bijdrage Annemarije Bousema (Fiom Utrecht); de impact van de aanwezigheid van activisten op bezoekers van het Vrelinghuis
  5. Vragen door raadsleden
  6. Afsluiting bijeenkomst

  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Maarten Koning (D66), Queeny Rajkowski (VVD), Tessa Sturkeboom (S&S) en Peter van Corler (GL).
  Motivering:
  College verzoeken standpunt toe te lichten en een reactie te geven op de werkwijze in Arnhem en Rotterdam. Consulteren van experts, te weten juristen die in kunnen gaan op de situatie bij het Vrelinghuis en de mate waarin deze vergelijkbaar is met de situatie in andere gemeenten, en die de uitspraak van de rechtbank in Haarlem kunnen duiden.
  Achtergrond
  Vanuit de agenderende fracties zijn de laatste jaren meermaals vragen gesteld over de wijze waarop medewerkers en vrouwen die het Vrelinghuis bezoeken daarbij gehinderd worden door anti-abortus activisten. Vrouwen worden aangesproken op een wijze waarvan zij zelf aangeven dit als onprettig en/of intimiderend te ervaren en er worden hen folders, bijbels en plastic foetussen overhandigd of aangeboden.
  Op eerdere vragen was de reactie vanuit het College meermaals dat het slechts mogelijk is hier tegen op te treden vanuit de drie uitzonderingsgronden die de WOM stelt, namelijk volksgezondheid, verkeersveiligheid en de openbare orde. Er zijn, zo werd aangegeven, ook meerdere gesprekken gevoerd met de actievoerders en -groepen, alsmede met de directeur van het Vrelinghuis. Inzet was dat bezoekende vrouwen en medewerkers geen hinder meer zouden ervaren van de actievoerders, maar we kunnen twee jaar later vaststellen dat dit doel niet bereikt is. De fracties vragen zich eveneens af of dit niet in strijd is met de bescherming van het vrijelijk gebruik maken van de rechten in de Wet afbreking zwangerschap (abortuswet).
  In de beantwoording van de laatste vragen noemt het College corona als reden om tijdelijk wel in te grijpen en de actievoerders een andere plek toe te wijzen. Welke plek dit wordt is niet bekend. De toegewezen plek voor een basisschool is inmiddels weer afgevallen.


 • 2.1
 • 3

  Tijd: 19:30-21:00
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ordening, portefeuileehouder Klaas Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, onderzoekers, ambtenaren en overige aangemelde betrokkenen.
  Agenderenden: Jantine Zwinkels (CDA), Corine van Dun (D66), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks)
  Motivering:
  In de buurt Welgelegen (onderdeel van wijk West) zijn er in een relatief korte periode vele nieuwbouwprojecten. Meerdere projecten zijn inmiddels gerealiseerd of in aanbouw. Een grote ontwikkeling die staat te gebeuren is “Ravellaan Noord”. Zie voor meer informatie de website: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/ravellaan-noord-bouw-woningen/. Op de website staat dat dit jaar nog het SpvE wordt vastgesteld. Volgend jaar is de ontwerpfase en de start bouw vindt plaats in 2022. Aangezien enkele jaren geleden ook een buurtvisie is opgesteld met de buurtbewoners, zijn de agenderende fracties benieuwd naar de uitgangspunten en plannen voor het ontwerp en de bouw. De agenderende raadsleden ontvangen graag een presentatie van zowel de ambtelijke organisatie als de projectontwikkelaar. Tevens heeft een student/afstudeerder van de Universiteit Utrecht dit jaar onderzoek gedaan naar de buurt met als titel “Vertrouwen in bewonersparticipatie”. Relevante bevindingen voor Ravellaan Noord zouden de fracties ook graag willen betrekken in deze bijeenkomst.
  Belangenoverleg Buurt Welgelegen willen de fracties graag uitnodigen, waarbij ze verzocht worden om hun standpunt toe te lichten, vragen van raadsleden te beantwoorden en met hen in gesprek te gaan en een toelichtende presentatie te geven.

  Verder zouden de fracties graag de eerdere beantwoording van schriftelijke vragen over het De Waalterrein hier ook bij willen betrekken. Eentje lichten we er even uit:

  Vraag 4
  Kan de wethouder toezeggen dat zij bij het opstellen van het SPvE (gepland in 2020 volgens de gemeentelijke website) ervoor waakt dat de randvoorwaarden worden gehanteerd? Zo niet, waarom niet? Wordt de gemeenteraad nog geinformeerd over het SPVE? Zo ja, wanneer?

  Antwoord 4
  De basis voor het opstellen van het SPvE Ravellaan Noord is de Visie Welgelegen ( 2014) en het Startdocument “Een nieuw gezicht voor Ravellaan Noord” ( 2019). Door de snelle maatschappelijke veranderingen kan het gewenst zijn om af te wijken van de vastgestelde visie. Dit zal altijd in het participatieproces aan de orde komen. Afwijkingen zullen in het concept SPVE inzichtelijk worden gemaakt en onderbouwd. De reacties van de bewoners worden weergegeven in een kolommenstuk. Zo heeft de raad de mogelijkheid een goed afgewogen beslissing te nemen.


 • 4

  Tijd: 21:00-22:30
  Beleidsveld: Inburgering, portefeuillehouder: Maarten van Ooijen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, experts en partners uit de stad.
  Agenderenden: Anne-Marijke Podt (D66), Rachel Streefland (CU), Dimitri Gilissen(VVD), Hester Assen (PvdA), Ruurt Wiegant(SP), Ismail el Abassi (DENK), Fred Dekkers (GL), Cees Bos (SBU)
  Motivering:
  Voor deze RIB willen de agenderenden graag in gesprek met ambtenaren, partners uit de stad en experts om zo veel mogelijk van onze technische vragen ten aanzien van het nieuwe inburgeren te beantwoorden. Voor de meepraters denken de agenderenden aan:
  • Vluchtelingenwerk Midden Nederland
  • Enkele bestaande taalscholen uit Utrecht
  • Pharos
  • Enkele recente inburgeraars

  De RIB valt uiteen in 3 ‘blokken’ te weten:

  • Toelichting door de ambtenaren aan de hand van vragen die door de raadsleden zijn aangeleverd. Geen presentatie, maar graag in gespreksvorm!
  • Reflectie van twee experts op de Utrechtse plannen (Stichting Civic heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar inburgering in binnen- en buitenland, Open Embassy is betrokken geweest bij de verschillende inburgeringspilots). Beiden kunnen hun gedachten laten gaan over de ambities van de Utrechtse plannen (gaat dit nieuwkomers voldoende helpen) en de uitvoerbaarheid.
  • Gesprek met de overige aanwezigen rond de thema’s:
  o Verschillende doelgroepen onder de nieuwe wet (gezinsmigranten, maar ook mensen die onder oudere ‘regimes’ vallen)
  o Taalaanbod en verschillende routes
  o Opstellen en uitvoeren PIPs
  o Aanpalende belangrijke thema’s zoals gezondheid, financiën etc.
  o Andere thema’s aangedragen door de meepraters


 • 4.1
 • 5

  Tijd: 19:30-20:30
  Beleidsterrein: Openbare ruimte/ wethouder Kees Diepeveen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: technische bijeenkomst waarin raadsleden in gesprek gaan met college en betrokken ambtenaren.
  Agenderenden: Kees Diepeveen, namens college, gesteund door de fracties van VVD, CU, SP, GL, PvdD, S&S, SBU, CDA, D66, PvdA
  Motivering college voor RIB:
  Wethouder Diepeveen biedt aan om de raad via een RIB te informeren over de Nota Beheer Openbare Ruimte. Het doel van de RIB is om raadsleden op een beeldende manier mee te nemen in het nut en de noodzaak van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Utrecht krijgt de komende decennia te maken met grote onderhouds- en vervangingsopgave. Waar vroeger het beheer van de stad vooral was gericht op het behoud van de veiligheid en functionaliteit van de openbare ruimte, zal het beheer zich in de toekomst tevens proactief moeten richten op het verbeteren van een gezond, stedelijk leefklimaat en in moeten spelen op thema’s als klimaatverandering en circulariteit.
  Daarnaast willen we de raad nader informeren over de hoofdpunten uit de nota, te weten de groei naar ontwikkelend beheer, het kwaliteitsniveau van het onderhoud, de onderhouds- en vervangingsopgave inclusief het achterstallig onderhoud, de benodigde financiële middelen en de nieuwe financiële strategie waarmee we de toenemende kosten voor onderhoud en vervanging in de openbare ruimte het hoofd willen bieden.

  Beschrijving raadsvoorstel:
  Periodiek maakt de gemeente Utrecht een nota over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In deze nota brengt de gemeente in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte, gebaseerd op door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van voorgaande nota’s betreffen de inzet op ontwikkelend beheren als nieuwe beheerfilosofie; het wegwerken van het achterstallig onderhoud in maximaal 10 jaar tijd en de financiële strategie die de gemeente wil inzetten om de begroting meer robuust te maken.


 • 5.1