Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 7 februari 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Varrolaan 100
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Vastgoed, wethouder Everhardt

  Geagendeerd door Thijs Weistra, Floor de Koning (GroenLinks), Lars Roodenburg (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Rick van der Zweth (PvdA),
  Jantine Zwinkels (CDA), Erik Strandstra, Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Mahmut Sungur, Ismail el Abassi (Denk), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Tessa Sturkenboom (Student en Starter), Tessa Sturkenboom (SP), Henk van Deún, David Bosch (PVV), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)

  Eind november werd door het college een expertmeeting georganiseerd over de maatschappelijke waarde van Vastgoed. Dit ter voorbereiding op een geactualiseerd Vastgoedbeleidskader dat volgens planning in het 3e kwartaal aan de raad wordt voorgelegd.
  Tijdens de expertmeeting is het idee ontstaan een RIB te organiseren die als doel heeft een open discussie te voeren over het thema maatschappelijke waarde en vastgoed, waarbij ook leden van de commissie M&S worden uitgenodigd deel te nemen aan deze discussie. Dit om aan de voorkant wat input mee te geven aan het college. Vanuit de ambtelijke organisatie is het mogelijk dit open debat te faciliteren, door enkele richtingsmodellen voor te leggen. De RIB zou dan in de plaats komen van het ‘duidingsdebat’ dat het college in eerste aanleg heeft voorgesteld in de raadsbrief van 6 november.
  De bedoeling is verder dat aan het einde van de RIB afstemming met elkaar en de wethouder plaatsvindt over het verdere proces dat gericht is op een geactualiseerd vastgoedbeleidskader en een nieuwe doelenboom Programma Vastgoed bij de Voorjaarsnota en begroting.


 • 2

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.03
  Beleidsveld: Financiën, wethouder Klein

  Geagendeerd door leden van de subcommissie Controle & Financiën
  In de commissie M&S van 16 oktober 2018 heeft de wethouder bij de behandeling van de Programmabegroting 2019 de toezegging gedaan om in januari een raadsbrief te versturen met een analyse van de schuldontwikkeling en de omvang van de acceptabele schuldquote mede in relatie tot de VNG-norm en ontwikkeling bij andere steden. De brief zal ook ingaan op diverse scenario’s ten behoeve van de conceptuele discussie over de schuldquote en wordt gekoppeld aan de nota over het weerstandsvermogen. (De complete cijfers over de schuldquote worden met de voorjaarsnota aan de raad verzonden en voor de behandeling van de Voorjaarsnota ontvangt de raad een voorstel over de schuldquote.)

  Doel bespreking:
  Het verkrijgen van meer inzicht in de schuldontwikkeling en de omvang van de acceptabele schuldquote, de verschillende scenario’s ten aanzien van de schuldquote, mogelijke beheersmaatregelen en de effecten daarvan op de financiële positie van Utrecht.
  De leden van de subcommissie willen ook graag meer inzicht krijgen in andere factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente, zoals de relatie van de ruimtelijke investeringskalender, de uitputting van de reserves en de ontwikkeling van de schuld van de stad zowel kort als vast, de solvabiliteitpositie, het exploitatiesaldo en de liquiditeitspositie..
  Tevens het verkrijgen van meer (achtergrond)informatie ten behoeve van de voorbereiding van de Voorjaarsnota.


 • 3

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Locatie: Varrolaan 100, Raadszaal
  Beleidsveld: Verkeer en mobiliteit, wethouder van Hooijdonk en Onderwijs, wethouder Klein

  Geagendeerd door Tess Meerding (VVD), Sander van Waveren (CDA) en Bulent Isik ( PvdA)
  De fracties willen graag Utrechtse schoolleiders, ouders en overige betrokkenen uitnodigen voor een RIB over de bereikbaarheid van – en de verkeersveiligheid rondom scholen. De VVD-fractie heeft een eigen onderzoek gedaan naar de gevolgen van betaald parkeren bij scholen. Veel schoolleiders gaven aan dat de situatie rondom de school voor problemen zorgt.
  Daarnaast is er voortdurende zorg bij de fracties van VVD, PvdA en CDA over de verkeersveiligheid rondom scholen. De aanpak en financiering is belegd bij diverse gemeentelijke programma's (Verkeersveiligheid, Gebruiker Centraal, Verkeersexamen onderwijs, Utrechts Verkeersveiligheidslabel) en is daardoor in uitvoering versnipperd.
  Het resultaat van de RIB is dat de raadsleden een beter beeld krijgen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid rondom scholen zodat ouders, schoolleiding en de raadsfracties concrete voorstellen kunnen doen om deze te verbeteren.
  De fracties verzoeken beide portefeuillehouders om aanwezig te zijn bij deze RIB.
  Ook vragen de fracties aan het college een korte toelichting op het verkeersveiligheidbeleid rondom scholen.


 • 4

  Tijd: 21.00-22.45 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.03
  Beleidsveld: Wijkgericht werken, wethouder Klein

  Programma: Online is een veel groter publiek te bereiken dan bij de huidige vormen van burgerparticipatie in Utrecht. Bijvoorbeeld via online-platforms waar Utrechters kunnen stemmen over kwesties binnen hun eigen wijk of buurt. Hoever zijn we in Utrecht met de ontwikkeling van digitale participatie? Welke goede voorbeelden zien we in andere steden, zoals Madrid of Amsterdam? Wat kunnen we van deze steden en van onze eigen proeftuinen, zoals de Maliebaan, leren? Wat zijn de kansen van digitale participatie binnen het vernieuwde participatiebeleid dat halverwege 2019 aan de raad wordt voorgelegd? En wat is hiervan de rol bij de werkconferentie over de Utrechtse participatie-aanpak in maart 2019? Student & Starter, D66 en de VVD willen snelheid maken bij het bevorderen van participatie, op digitale wijze, door een brede groep belanghebbenden. Zij hebben daarom de volgende sprekers uitgenodigd om hun kennis en ervaringen met de Utrechtse gemeenteraad te delen:

  • Anne Hooidonk, stafadviseur kenniscentrum Participatie & Initiatief, gemeente Utrecht
  • Ira van Keulen, Senior onderzoeker en parlementair liaison bij het Rathenau Instituut.
  • Koos van Steenbergen, Projectleider Lokale Digitale Democratie, Ministerie van BZK
  • May-Britt Janssen, Programmamanager @OpenStad, gemeente Amsterdam
  • Joep Meindertsma, Argu

  Geagendeerd door Eva Oosters (Student & Starter), Has Bakker (D66), Martijn van Dalen (VVD)
  De fracties willen graag een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren om het uitgebreid te hebben over de mogelijkheden van digitale participatie voor Utrecht. In juli 2018 werd bij de bespreking van de Voorjaarsnota motie 2018/92 overgenomen, die het college opdroeg in 2019 te komen met een plan voor laagdrempelige online participatie en verschillende (deels) online participatietrajecten op te zetten. Onlangs is een bijeenkomst georganiseerd in aanloop naar de vernieuwingsslag die moet worden gemaakt voor participatie, maar hier werd weinig tot geen aandacht besteed aan de digitale mogelijkheden. Student & Starter, D66 en de VVD zien deze mogelijkheden in andere steden (in binnen- en buitenland) tot bloei komen en willen met verschillende partijen kijken hoe wij hier in Utrecht vorm aan kunnen geven. De fracties denken hierbij aan online-platforms waar Utrechters kunnen stemmen over kwesties binnen bijvoorbeeld hun wijk of buurt. Online is een veel groter publiek te bereiken dan bij de huidige vormen van burgerparticipatie in Utrecht. Hoever zijn we in Utrecht met de ontwikkeling van digitale participatie? Welke goede voorbeelden bestaan er en hoe kunnen wij hiervan leren? Wat zijn de kansen van digitale participatie binnen het vernieuwde participatiebeleid en wat is hiervan de rol bij de conferentie in het voorjaar 2019?

  Het is de wens van de fracties om in aanloop naar, en naderhand, samen op te trekken met de ambtelijke projectgroep die bezig is met de nieuwe participatie-agenda om te zorgen dat de lessen en voorbeelden uit de RIB te laten landen hierin. Het gaat de fracties om participatie van een brede groep belanghebbenden dat via een digitale wijze wordt bevorderd. De fracties willen dat college vaart maakt met het bevorderen van digitale participatie. Na de raadsinformatiebijeenkomst zal verder worden gekeken of behoefte is aan een commissiebehandeling.


 • 5.1

  Tijd: 20.30 - 22.30 / 23.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100, Raadzaal
  Beleidsveld: Openbare orde en Veiligheid - Burgemeester

  Geagendeerd door S. van Waveren (CDA), B. Işik ( PvdA), C. van Dun (D66), Q. Rajkowski (VVD)
  Iedereen moet zeker kunnen zijn van een veilige stad en een veilige woonomgeving.
  Utrecht is een grote stad, groeit naar meer dan 400.000 duizend inwoners. Deze groei kent ook op het gebied van veiligheid zijn nadelen. De fracties vragen zich af in hoeverre het college er bij het maken van het integraal veiligheidsplan rekening heeft gehouden met de groei en de politieke en maatschappelijke (ongewenste) ontwikkelingen in de samenleving en daar buiten.
  De criminaliteitscijfers laten een dalende trend zien maar het gevoel van onveiligheid blijft groot. De fracties vragen zich af of het college hier een antwoord op heeft gevonden. Het alleen erkennen van het feit dat er sprake is van een onveiligheidsgevoel is voor hen niet voldoende.

  Bovengenoemde fracties willen graag een technische toelichting wordt gegeven over een aantal zaken:
  • Proces / participatietraject: in hoeverre zijn maatschappelijke organisaties betrokken bij het stadsgesprek (scholen, sportverenigingen ouderenorganisaties etc.)
  • Wat waren de bijdragen van de deelnemers aan het stadsgesprek Integraal Veiligheidsplan en wat is daarmee gebeurd?
  • Wij zouden ook graag nadere informatie willen hebben over de financiële middelen en de geraamde kosten van de maatregelen van het plan. Kost dit extra geld?
  • Welke rol ziet het college voor de bewoners in de uitvoering van het plan behalve melding van strafbare feiten?
  • Welke smartdoelstelling wil het college in 2022 behaald hebben?
  • Meer duidelijkheid over de onderliggende inzet, die aan de prioriteiten gekoppeld wordt: niet alleen bij de gemeente in het handhavingsprogramma en elders, maar ook bij de veiligheidspartners. Bijvoorbeeld op het onderdeel verkeersveiligheid geeft het concept-IVP heel weinig duidelijkheid over wat er nu concreet anders gaat na vaststelling van de visie en wat dit betekent voor de inzet van de beschikbare capaciteit bij de politie.
  • Daarnaast zouden de fracties graag een toelichting op het proces krijgen waarbij duidelijk wordt welke onderdelen de komende tijd uitgewerkt worden (communicatieplan, stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid, etc) en hoe de raad daarover geïnformeerd wordt.
  • Tot slot zouden de fracties vanuit de evaluatie van het vorige IVP nog graag de realisatie zien op de cijfers uit het IVP 2015-2018, niet alleen de deelselectie die in de infographic (brief voorjaar) is opgenomen, waarin in ieder geval 'geweld tegen personen' en 'huiselijk geweld' zijn weggelaten in de verantwoording (tabel, p.9 IVP 2015).

  De fractie van de VVD hoort daarnaast graag of en hoe nachtelijke inzet van toezicht en handhaving bij zou kunnen zou dragen aan het behalen van de gestelde doelen en wat er nodig is om deze nachtelijke inzet mogelijk te maken. Ook hoort de fractie graag welke mogelijkheden toezicht en handhaving heeft (of kan hebben) om gericht in te grijpen bij verkeerssnelheid overtredingen en ander aso-rijgedrag.

  Op de raadsinformatieavond willen de fracties o.a. van veldwerkers, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties horen of het voorliggende plan voldoende is om een veilige stad te kunnen worden.
  De fracties horen en lezen niets over een eventuele aanpassing van de APV als gevolg van dit plan. Graag horen wij op de raadsinformatie- bijeenkomst hoe dit kan.


 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 6

  Tijd: 21.00 - 22.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Groen - Wethouder van Hooijdonk

  Geagendeerd door Anne Sasbrink (PvdD), Cees Bos (SBU), Jantine Zwinkels (CDA), Bülent Işik ( PvdA)
  De agenderende fracties hebben het verzoek om een technische (ambtelijke) bijeenkomst te laten organiseren om de raad te informeren over de technische haalbaarheid van/bezwaren tegen de in het locatieonderzoek genoemde locaties voor volkstuinen, en ook over de geschiktheid van polder Oudenrijn voor volkstuinen.
  Doel bespreking:
  In de raadsbrief wordt geschreven welke locaties uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, maar wordt geen gevolg gegeven aan de uitkomsten. De fracties van de Partij voor de Dieren, SBU, CDA en PvdA willen dat wel en willen daarover met de wethouder en overige fracties in debat. Na de technische Raadsinformatiebijeenkomst dienen de agenderende fracties een aanvullende agendering in voor de commissie.