Commissie Mens en Samenleving

donderdag 13 december 2018 09:30 - 10:30
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorziter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de veegcommissie Stad en Ruimte/Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdagavond 11 december en op donderdagochtend, -middag en -avond van 13 december 2018. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De commissie heeft op dinsdagavond 11 december de agenda van de vergadering van 11/13 december 2018 vastgesteld. Er zijn een aantal wijzigingen: Op de agenda van 11 december: Agendapunt 6 - Raadsvoorstel Derde technische begrotingswijziging Dit agenda is als A-punt doorgeschoven naar de raad van 20 december. Op de agenda van 13 december: Agendapunt 8 - Raadsvoorstel Vaststellen Verordening Jeugdhulp 2019 en Agendapunt 9 – Raadsvoorstel Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019 worden gezamenlijk in 60 minuten behandeld. Agendapunt 10 – Sportaccommodaties. Dit agendapunt wordt verplaatst naar een later tijdstip. Agendapunt 11 - Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Samen Sturen’. De commissie zal eerder aanvangen om 13.30u.


  00:09:40 - 00:12:50 - Anne-Marijke Podt
 • 8

  9.30-10.00 uur. Beleidsveld: Jeugd en Jeugdzorg - wethouder Everhardt De Jeugdwet bepaalt dat de raad in een verordening richtinggevende kaders voor het uitvoeren van de wet vastlegt. Het is gebruikelijk om na enige tijd uitvoering te geven aan de verordening, te bezien of aanpassingen nodig zijn. De Verordening Jeugdhulp 2019 bestaat uit een zorginhoudelijke toevoeging en een aantal (technische) aanpassingen, waaronder; • de mogelijkheid om via een pgb Vaktherapie als onderdeel van specialistische jeugdhulp in te kopen • het college de mogelijkheid bieden een toezichthouder op naleving van de jeugdwet en deze verordening aan te wijzen. • toepassing van art. 5.1 van de verordening raadgevend referendum, waardoor de verordening jeugdhulp 2019 per 1 januari 2019 in werking treedt. Bij de verordening horen nadere regels en het financieel besluit die het college heeft vastgesteld onder voorbehoud van de vaststelling van de verordening. De raad hoeft daarover geen besluit te nemen.  00:12:50 - 00:13:36 - Mohammed Saiah
  00:13:36 - 00:13:41 - Anne-Marijke Podt
  00:13:41 - 00:14:07 - Dimitri Gilissen
  00:14:07 - 00:14:15 - Anne-Marijke Podt
  00:14:15 - 00:16:17 - Julia Kleinrensink
  00:16:17 - 00:16:22 - Anne-Marijke Podt
  00:16:22 - 00:16:30 - Hester Assen
  00:16:31 - 00:16:33 - Anne-Marijke Podt
  00:16:44 - 00:17:31 - Rachel Streefland-Driesprong
  00:17:31 - 00:17:57 - Anne-Marijke Podt
  00:17:57 - 00:23:24 - Victor Everhardt
  00:23:24 - 00:23:46 - Anne-Marijke Podt
  00:23:46 - 00:24:16 - Julia Kleinrensink
  00:24:16 - 00:24:27 - Anne-Marijke Podt
  00:24:27 - 00:24:39 - Dimitri Gilissen
  00:24:39 - 00:24:58 - Julia Kleinrensink
  00:24:58 - 00:25:09 - Dimitri Gilissen
  00:25:09 - 00:25:31 - Julia Kleinrensink
  00:25:31 - 00:25:44 - Mohammed Saiah
  00:25:44 - 00:26:18 - Rachel Streefland-Driesprong
  00:26:18 - 00:26:24 - Anne-Marijke Podt
  00:26:24 - 00:26:47 - Dimitri Gilissen
  00:26:47 - 00:26:53 - Anne-Marijke Podt
  00:26:53 - 00:27:12 - Rachel Streefland-Driesprong
  00:27:12 - 00:27:18 - Anne-Marijke Podt
  00:27:18 - 00:28:04 - Victor Everhardt
  00:28:04 - 00:28:11 - Anne-Marijke Podt
  00:28:11 - 00:28:13 - Rachel Streefland-Driesprong
  00:28:13 - 00:28:19 - Julia Kleinrensink
  00:28:24 - 00:28:33 - Hester Assen
  00:28:33 - 00:29:00 - Anne-Marijke Podt
  00:29:00 - 00:29:08 - Victor Everhardt
  00:29:08 - 00:31:08 - Anne-Marijke Podt
 • 9

  10.00 - 10.30 uur Beleidsveld: Maatschappelijke ontwikkeling - wethouder Van Ooijen Met dit raadsvoorstel wordt de manier waarop de Wmo-tarieven wordt bepaald vastgesteld. Directe aanleiding tot dit voorstel waren o.a.: - dat nieuwe jurisprudentie bepaald dat de manier waarop tot de Wmo-tarieven wordt gekomen door de gemeenteraad moet worden vastgesteld en - dat conform het regeerakkoord naar verwachting per 1 januari 2019 een zogenaamd landelijk abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen wordt ingevoerd, als onderdeel van een pakket aan maatregelen om stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning te beperken.  00:31:08 - 00:33:04 - Janneke van der Heijden
  00:33:04 - 00:33:26 - Sander van Waveren
  00:33:26 - 00:33:36 - Anne-Marijke Podt
  00:33:36 - 00:35:29 - Corine van Dun
  00:35:29 - 00:35:56 - Hester Assen
  00:35:56 - 00:35:57 - Corine van Dun
  00:35:57 - 00:36:04 - Anne-Marijke Podt
  00:36:04 - 00:36:24 - Mahmut Sungur
  00:36:24 - 00:36:30 - Anne-Marijke Podt
  00:36:30 - 00:37:02 - Dimitri Gilissen
  00:37:02 - 00:37:13 - Anne-Marijke Podt
  00:37:13 - 00:38:02 - Kristin van der Veen
  00:38:02 - 00:38:07 - Anne-Marijke Podt
  00:38:09 - 00:39:35 - Victor Everhardt
  00:39:35 - 00:40:10 - Corine van Dun
  00:40:10 - 00:43:07 - Victor Everhardt
  00:43:07 - 00:43:12 - Anne-Marijke Podt
  00:43:12 - 00:43:33 - Kristin van der Veen
  00:43:33 - 00:44:36 - Sander van Waveren
  00:44:36 - 00:44:42 - Anne-Marijke Podt
  00:44:42 - 00:45:11 - Janneke van der Heijden
  00:45:11 - 00:45:23 - Anne-Marijke Podt
  00:45:23 - 00:46:09 - Victor Everhardt
  00:46:09 - 00:46:18 - Anne-Marijke Podt
  00:46:18 - 00:46:25 - Janneke van der Heijden
  00:46:25 - 00:46:27 - Victor Everhardt
  00:46:27 - 00:46:30 - Anne-Marijke Podt
  00:46:30 - 00:47:35 - Victor Everhardt
  00:47:35 - 00:48:09 - Anne-Marijke Podt
  00:48:09 - 00:48:24 - Janneke van der Heijden
  00:48:24 - 00:48:45 - Anne-Marijke Podt
 • 10

  Dit agendapunt wordt verplaatst naar een volgende commissievergadering. Beleidsveld: Sport - wethouder Van Ooijen Geagendeerd door H. Bakker (D66), T. Sturkenboom (Student&Starter), J. Kleinrensink (GroenLinks), T. Meerding (VVD), J. Wijmenga (ChristenUnie), R. van der Zweth (PvdA). Het nieuwe tarievenbeleid voor sportaccommodaties bestaat nu een jaar. Het is niet zonder slag of stoot vastgesteld. Enkele clubs waren uitgesproken tegenstander. De agenderende fracties vinden het belangrijk goed vinger aan de pols te houden. Ze hebben om die reden een RIB met betrokkenen hierover georganiseerd op 29 november jl. Uit de RIB en de raadsbrieven over het nieuwe tarievenbeleid, komen de volgende punten naar voren die de fracties in de commissie willen bespreken: - Het nieuwe tarievenbeleid is netjes doorgevoerd door de gemeente maar kent (nog) weinig ‘winnaars’. De fracties horen graag van de wethouder hoe hier de komende periode geoogst gaat worden. - Hiermee samenhangend, de binnensport kan zich vanwege de naar hun smaak hoge prijzen moeilijke staande houden t.o.v. de buitensporten. Aangezien de wachtlijsten juist zijn in de buitensporten voetbal en hockey, willen de fracties de mogelijkheden bespreken wat (op termijn) aan de positie van de binnensport te doen is. - Uit de RIB kwam naar voren dat het voor sommige sportverenigingen door hogere tarieven dan wel verhoogde tarieven lastiger is om kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de U-pas te bereiken en/of diverse doelgroepen aan te spreken. Wat kan de gemeente hierin doen? - De beweging van spelen op zaterdag naar spelen op zondag is wat betreft voetbal een lastige. Hier lijkt ook de KNVB debet aan. De fracties willen van het college horen wat ervanuit de gemeente hierop mogelijk is, hetzij voor junioren hetzij voor senioren. - De fracties willen in gesprek over mogelijkheden voor betere samenwerking in capaciteitsgebruik tussen ‘burger’-sport en studentensport (n.a.v. de RIB Ruimte voor sport van 6 september jl.). - Zij willen in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het creëren van extra (tijdelijke) capaciteit voor sporten met wachtlijsten. - De nieuwe BTW-regelgeving en hoe sportclubs in Utrecht hierin worden geholpen door de gemeente. Hiervoor zijn afhankelijk van het al dan niet reeds beschikbaar zijn van een raadsbrief hierover. De agenderende fracties zijn zich hiervan bewust.

 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3