Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 8 juni 2021 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Elke bijeenkomst heeft een raadslid als gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 21.30-23.00 uur
  Beleidsveld: Openbare orde en Veiligheid/Burgemeester Dijksma
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst gesprek raadsleden met ambtenaren en genodigde experts/ervaringsdeskundigen.
  Agendeerders: PvdA, Bülent Isik, SP, Ruurt Wiegant, S&S, Tessa Sturkenboom, ChristenUnie, Rachel Streefland-Driesprong
  VVD, Tess Meerding, CDA, Bert van Steeg
  In de raadsbrief Programma Detentie en Terugkeer van 30 maart 2021 wordt gemeld dat bijna de helft van alle gedetineerden na vrijlating binnen twee jaar weer veroordeeld wordt. Degenen met schulden, zonder geldig ID-bewijs, zonder inkomen, werk of dagbesteding, zonder startkwalificatie en/of zonder huisvesting hebben de grootste kans om te recidiveren. Bovengenoemde fracties willen graag met deskundigen en betrokkenen in gesprek om te bekijken hoe we de kans op terugval kunnen verkleinen. Hoe kan de aanpak tijdens de detentie verbeterd worden (bv via opleidingstrajecten), hoe kunnen rolmodellen worden ingezet en hoe kunnen ouders meer betrokken worden?


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Beleidsveld: Werk en inkomen/ wethouder Voortman
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door het college van B&W: een gesprek tussen wethouder, raadsleden, werkmatchers, bedrijfsadviseurs, werkzoekenden en overige betrokken partijen.
  Agendeerders; wethouder Voortman, ondersteund door Rick van der Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GrLi), Tess Meerding (VVD), Anne-Marijke Podt (D66) en de CU.

  In de raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda
  Werkbeweging van 26 april jl. heeft het college aangekondigd een RIB te willen organiseren over deze Voortgangsrapportage. Hun inzet voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt roept ongetwijfeld, zeker in deze tijd, vragen op. Zij zullen daarbij ook werkmatchers, bedrijfsadviseurs, werkzoekenden en partners uitnodigen, zodat u met hen kunt kennismaken.
  Gespreksleider: A. van E. (interim Unit Manager Werk)
  Inleiding (5 minuten):
  P. de L. (programmamanager Werkbeweging): Werkbeweging in vogelvlucht

  Filmpjes klantreizen (6 min):
  Op dit moment bereiden we een aantal filmpjes voor waarin een klantreis wordt gemaakt en werkzoekenden en partners aan het woord zijn. Afhankelijk van de datum van agendering kunnen we 1 tot 3 filmpjes laten zien

  Blokje werkzoekenden (15 min):
  2 à 3 werkzoekenden vertellen over hun ervaringen met contacten werkmatchers en trajecten/ondersteuning, wat ze nodig hebben, waar ze nu staan. We zullen iig hiervoor werkzoekenden die deelnemen aan de filmpjes en een werkzoekende uit onze klankbordgroep vragen. Beantwoorden vragen raadsleden

  Blokje werkmatchers en bedrijfsadviseurs (15 min):
  professionals vertellen over hun werk (19/T390) en reflecteren over voortgang Werkbeweging. Beantwoorden vragen raadsleden.
  Optie: koppeltjes te maken tussen werkmatchers en werkzoekenden.

  Blokje partners (30 min):
  We streven naar minimaal één werkgever, één contractpartner en één andere partner om te reflecteren op de samenwerking en voortgang Werkbeweging.
  Overige vragen (20 minuten): ruimte voor beantwoording overige vragen.

 • 2.1
 • 3

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Beleidsveld: Sport/ Wethouder van Ooijen
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst; een gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, sportverenigingen en -clubs.
  Agendeerders: Bert van Steeg, CDA, Lau Bosse, PvdA, Has Bakker, D66, Martijn van Dalen, VVD, Jan Wijmenga, ChristenUnie, Tessa Sturkenboom, Student en Starter

  De agenderende fracties CDA, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en Student & Starter willen graag terugkijken op de periode sinds zomer 2020 en weten op welke manier het toekomstplan tot stand gekomen is. Daarbij horen de fracties graag wat de redenen zijn voor de gemaakte keuzes en welke afspraken zijn gemaakt met de betrokken clubs op welk moment. Van de gemeente willen de fracties horen waarom gekozen is voor deze oplossing en in hoeverre deze voldoet aan de geldende eisen op gebied van capaciteit, veiligheid, volksgezondheid en parkeerdruk.
  Daarnaast willen de agenderende fracties graag van de experts weten in hoeverre het geboden toekomstplan voldoet aan de geldende normen en eisen. Daarbij willen ze graag weten in hoeverre de gezondheid van sporters in het geding is of kan zijn, nu wordt voorgesteld een veld te gebruiken voor zowel honden als voetbal. Van de experts wensen zij daarnaast graag te horen in hoeverre de nieuwe velden voldoen aan de vereiste capaciteit in omvang en in het licht van eventuele toekomstige groei. Ook wensen ze te horen in hoeverre de geboden mogelijkheid van gebruik van een veld voor één zaterdag per maand in praktijk werkbaar kan zijn voor een voetbalclub, die ieder weekend voldoende speelcapaciteit nodig heeft.
  Ook willen de fracties in gesprek met de betrokken verenigingen over het toekomstplan Overvecht-Noord. Zij willen weten hoe zij de afgelopen tijd beleefd hebben, hoe zij zijn betrokken zijn bij het vinden van een oplossing en in hoeverre de geboden oplossing voldoet aan hun verwachtingen. Daarnaast willen de fracties van de clubs weten hoe zij kijken naar de gezamenlijke toekomst op het sportpark.


 • 3.1
 • 4

  Tijd: 21.00-22.30 uur
  Beleidsveld: Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling/ Wethouders Van Hooijdonk en Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst; een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, inwoners en andere betrokkenen.
  Agendeerders: Susanne Schilderman, D66, Henk van Deun/David Bosch, PVV, Cees Bos/Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht, Thijs Weistra, GroenLinks, Marijn de Pagter, VVD, Eva Oosters, S&S, Bülent Isik, PvdA, Ruurt Wiegant, SP, Jan Wijmenga/Rik van der Graaf, ChristenUnie, Lisanne Snippe, PvdD, Bert van Steeg, CDA.

  Het betreft een raadsvoorstel dat ook (wellicht in 2 keer) behandeld zal worden in de commissie. Dit kan in ieder geval niet gelijktijdig met de RSU en IRP maar bij voorkeur wel in hetzelfde schema. Gelieve zijn zowel de wethouders Mobiliteit als ruimtelijke ontwikkeling aanwezig.
  De fracties wensen de studie zuidpoort in een Raadsinformatiebijeenkomst te bespreken. Hierin staan de wensen en ideeën van de inwoners met betrekking tot studie Zuidpoort centraal. Uit de participatie over de studie zuidpoort blijkt dat dit veel reacties heeft opgeroepen van bewoners van de omgeving Ledig erf en gebruikers van het gebied. De fracties vinden het van belang dat hiervoor voldoende ruimte is daarom organiseren ze een losse raadsinformatiebijeenkomst over dit onderdeel van het mobiliteitsplan, zodat er ook specifiek ingegaan wordt op het tweede beslispunt dat door het college voorgesteld wordt.
  De fracties organiseren een week eerder een losse RIB over het mobiliteitsplan.


 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3