Commissie Mens en Samenleving

donderdag 22 februari 2018 20:00 - 22:15
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op:

 • donderdagochtend 22 februari 2018 van 9.30 tot uur 12.15 uur. Voorzitter: Sander van Waveren.
 • donderdagmiddag 22 februari 2018 van 14.00 tot 16.15 uur. Voorzitter: Brechtje Paardekooper.
 • donderdagavond 22 februari 2018 van 20.00 tot 22.15 uur. Voorzitter: Gadiza Bouazani.

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen.
De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor het ochtend/middagdeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.

Agendapunten

 • 1
 • 11

  20.00-21.30 uur.
  Beleidsveld: Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving - Burgemeester
  De leden van de commissie Stad en Ruimte en de wethouders Kreijkamp (Onderwijs en Economie), Everhardt ( Werk en Inkomen), Jansen (Bebouwde omgeving) en Geldof ( Openbare Ruimte) zijn ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt.

  Geagendeerd door Sander van Waveren Marloes Metaal, Bert-Jan Brussaard (CDA).
  De CDA-fractie wil graag spreken over de beschikbare capaciteit in het handhavingsprogramma in relatie tot de doelen. Daarnaast wil het CDA ingaan op de gekozen prioritering en daarop bijsturen.
  De CDA-fractie wil graag de volgende punten aan de orde stellen:

  • De CDA-fractie begrijpt de keuze in het sociaal domein om 'aan de voorkant' in te zetten. De vraag is echter of daarmee voldoende capaciteit beschikbaar is om ook de handhaving aan het eind van het traject voldoende intensief op te pakken. Graag maken we hierover in de commissie afspraken om te monitoren.
  • Datzelfde geldt voor het onderdeel leerplicht en de samenwerking met andere partijen en gemeenten,
  • het budget voor de aanpak van huisjesmelkers wordt met een voorstel bij de VJN opgepakt. Het CDA vindt dit een onwenselijke manier van begroten. Graag horen we van het college waarom dit niet direct geregeld is en waarom de raad niet eerder om middelen is gevraagd als het college dit noodzakelijk vindt.
  • handhaving van het horeca- en evenementenbeleid vraagt steeds meer aandacht en verdient wat het CDA betreft ook extra inzet, wij maken daar graag concrete afspraken over - in het verlengde van de bespreking van het horecabeleid in de commissie S&R.
  • de handhaving van bijgeplaatst restafval wordt dit jaar vanuit de afvalstoffenheffing gedekt. Het CDA maakt zich zorgen over dit soort 'lapmiddelen' om de handhaving gefinancierd te krijgen. Daarom wil de fractie ook graag spreken over de stand van de lobby bij het Rijk om de opbrengst van boetes (deels) in de gemeentekas te laten terugvloeien en over de mogelijkheid om - in navolging van Den Haag en Amsterdam bestuurlijke boetes te gaan toepassen.


 • 12

  21.30-22.15 uur.
  Beleidsveld: Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving - Burgemeester

  Geagendeerd door Arjan Kleuver, D66
  D66 wil in de commissie in debat met de burgemeester over de evaluatie van de proef met flexibele camera's. Dat flexibele camera's slechts een aanvulling kunnen zijn op vaste camera's en deze nooit kunnen vervangen, verdient wat D66 betreft nadere beschouwing. Bovendien vindt D66 het uit democratisch perspectief van belang dat de raad zich, desnoods slechts in commissieverband, uitlaat over de evaluatie van de proef voordat de proef voetstoots wordt omgezet in beleid. Omdat flexibele camera's ook een bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van handhaving willen wij het aantal van drie camera's eveneens bespreken.


 • 12.1

  Beleidsveld: Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving - Burgemeester
  Dit memo wordt in samenhang behandeld met de raadsbrief Evaluatie en vervolg flexibel cameratoezicht.