Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 16 juli 2019 20:00 - 22:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdag 16 juli 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  20.00-20.30 uur
  Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Klein

  Met dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor om de verzoeken van 4 schoolbesturen voor het bekostigen van een nieuwe school, op te nemen in het Plan van nieuwe basisscholen 2020-2023.
  Achtergrond:
  Het Plan van scholen is een bundeling van de aanvragen van nieuwe scholen die in aanmerking willen komen voor bekostiging door het Rijk.
  Deze bekostiging vindt alleen plaats wanneer de betreffende school voorkomt op het door de gemeenteraad vast te stellen Plan van nieuwe basisscholen, dat vervolgens voor 1 augustus ter goedkeuring wordt verzonden naar het ministerie van OCW. Het plan van nieuwe basisscholen is een wettelijke verplichting volgens de Wet Primair Onderwijs, dat een raadsbesluit voor 1 augustus vraagt.


 • 4

  20.30 - 22.30 uur
  Beleidsveld: Jeugd en Jeugdzorg - wethouder Everhardt

  Geagendeerd door H. Assen (PvdA), P. van Corler (GroenLinks), S. van Waveren (CDA), M. Saiah (D66), R. Streefland (ChristenUnie), D. Gilissen (VVD), T. Homan (Student & Starter), H. van Deún (PVV), de fractie van Stadsbelang Utrecht, R. Wiegant (SP).
  De fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, VVD, Student & Starter, PVV, Stadsbelang Utrecht en de SP willen het onderwerp graag voor de zomer bespreken zodat het complete verbeterplan zo snel mogelijk in de praktijk kan worden gebracht. Dit doet huns inziens recht aan de urgentie die maatschappelijk en politiek gevoeld wordt.
  In de raadsbrief schetst de wethouder een totaalpakket aan maatregelen dat wordt getroffen n.a.v. alle aandacht die het afgelopen jaar naar Samen Veilig Midden Nederland (SAVE MN) is uitgegaan. Onderdeel daarvan is het Plan van Aanpak zoals dat door SAVE MN is opgesteld. SAVE MN zegt hierin het maatschappelijk vertrouwen van burgers en professionals in hun organisatie te willen versterken in open en transparante verbinding met zowel cliënten, burgers, professionals en opdrachtgevers. Er zit een aantal goede acties in de veranderagenda, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen en de dialoogbijeenkomsten. Tegelijk missen deze fracties een plek in dit veranderplan voor de eerder opgehaalde hoofdpunten/rode lijnen. Hierover willen deze fracties in gesprek met de wethouder; hoe kunnen deze eerder opgehaalde punten nog concreter in het plan van aanpak ingevoegd worden? Tijdens de bespreking willen we ook aandacht besteden aan de wijze waarop deze veranderagenda tot stand is gekomen en de manier waarop de voortgang wordt gemonitord.

  Aanvullende agendering van de fracties van PvdA, CDA, VVD, S&S, PVV, SBU en de SP
  SAVE MN zegt in gesprek te willen om informatie en input op te halen. Dat is positief maar tegelijk ligt er door de raadsfracties zorgvuldig verzamelde informatie en input die volgens deze fracties een plek moet krijgen in het veranderplan. Het betreft de volgende punten waarop verbetering nodig is:

  1. Rapportages en waarheidsvinding.
  2. SAVE MN als organisatie en hoe zij communiceert.
  3. Ouderschap, en het gevoel daarin aangetast te worden.
  4. Klachtbenadering en – afwikkeling.
  5. Wisseling van medewerkers, onervarenheid, beleefde partijdigheid.
  6. Juridische en financiële aspecten; tijdens een raadsonderzoek is er geen onafhankelijke hulp voor ouders. Dit is er pas als het een rechtszaak is. Voor SAVE/ VT zijn er geen financiële belemmeringen, die er voor ouders wel zijn.
  7. De beperkte rol voor familie en overige betrokkenen.
  8. Kinderen, die niet zelf worden gezien of gehoord.
   De fracties vinden het huidige verbeterplan een goede eerste stap maar niet voldoende en willen een verbeterplan dat bovenstaande punten minimaal adresseert. Ook hierover willen zij in gesprek met de wethouder.