Gemeenteraad

donderdag 20 december 2018 19:30 - 00:00
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Jan van Zanen
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

De vergadering bestaat uit 2 delen:
van 14.00 - 16.45 uur
van 19.30 - 00.00 uur

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 7

  Dit agendapunt zal in het avonddeel behandeld worden

 • 8

  Dit agendapunt zal in het avonddeel behandeld worden

 • 9

  Dit agendapunt zal in het avonddeel behandeld worden

 • 10

  Dit agendapunt zal in het avonddeel behandeld worden

  Dit agendapunt zal in het avonddeel behandeld worden
  *2018/M276 'Actuele motie hohoho tegen de wegwerpboom' van raadslid Van Heuven (PvdD)
  *2018/M277 'Actuele motie Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek' van mevrouw Podt (D66) mede namens de fracties van CU, PvdD, CDA en GL


 • 16

  Rekenkamer
  Status: B
  Indicatieve tijd: 300 min

  De Rekenkamer stelt de Raad voor te besluiten om het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken:
  1 Bij de besluitvorming over de start van een groot project een complete en realistische raming van alle kosten aan de Raad te presenteren, zodat wij in het kader van ons budgetrecht de kosten en baten goed tegen elkaar af kunnen wegen. Daarbij ook de kosten te betrekken van relevante nevenprojecten, die nodig zijn voor de realisatie van het project.
  2 Bij een groot project dat ontwikkeld wordt in een complexe omgeving, extra ruimte in de planning en het projectbudget op te nemen voor tegenvallers; niet alleen voor onvoorziene omstandigheden binnen het project, maar ook voor ontwikkelingen buiten de scope van het project, die de kosten en planning kunnen beïnvloeden.
  3 Aan het begin van een groot project het gekozen sturingsmodel éénduidig uit te werken en het consequent toe te passen. Helder vast te leggen wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Te bewaken dat tijdens de uitvoering van het project volgens de afspraken wordt gewerkt en te zorgen dat periodiek wordt nagegaan of de afspraken nog steeds passend en toereikend zijn. Hierbij te zorgen voor een goede verslaglegging.
  4 Binnen het sturingsmodel te zorgen dat de verschillende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden blijven en in de portefeuilleverdeling te voorkomen dat bestuurders bij zulke grote projecten meerdere rollen vervullen. Alleen zo kunnen ‘checks and balances’ gegarandeerd worden. Te zorgen dat bij de bestuurlijke bezetting van een besluitvormend orgaan als een Stuurgroep alle relevante bestuurlijk verantwoordelijken aan tafel zitten, opdat een goede informatievoorziening is geborgd en volledige integrale besluiten genomen kunnen worden.
  5 Het gekozen sturingsmodel ‘samen sturen’ consequent te hanteren en bij de onderlinge samenwerking steeds de ‘beste voor het project’-principes te volgen, gelet op het gezamenlijke en maatschappelijke belang van het project. Periodiek relevante nevenprojecten te bespreken die de planning en de risico’s van het eigen project raken. Te zorgen voor inzicht in de planning en risico’s van deze projecten en open te zijn in de samenwerking.
  6 Te zorgen voor borging van de opvolging van adviezen. Bij de inrichting en uitvoering van grote projecten als de Uithoflijn zijn (ongevraagde) adviezen van bijvoorbeeld een Adviesraad van groot belang. Daarom is het goed dat bij grote projecten altijd een adviesraad wordt ingesteld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen dat zij vastleggen hoe over adviezen en aanbevelingen wordt besloten en dat zij concrete afspraken maken wie voor opvolging verantwoordelijk is. Vooraf vast te leggen dat adviezen die het sturingsmodel of de uitvoering, planning en kosten van het project raken, in ieder geval altijd met de Raad worden gedeeld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen de voortgang van de opvolging van adviezen en aanbevelingen actief te bewaken.
  7 Er voor te zorgen dat de integrale projectplanning en de voortgangsrapportages zijn samengesteld op basis van alle noodzakelijke integrale voortgangsinformatie over het volledige grote project. De afspraken over de informatievoorziening te bewaken en periodiek te evalueren of de informatievoorziening nog adequaat is.
  8 Te zorgen voor een realistische, tijdige en consistente opstelling van de omvang en voortgang van een groot project v.w.b. de planning, kosten(ontwikkeling) en risico’s aan de Raad.
  9 Te zorgen dat de Raad de voor hen relevante adviezen van de Adviesraad ontvangt, zodat ook op deze wijze inzicht kan worden verkregen in de voortgang van het groot project (conform beslispunt 6).
  10 Te zorgen dat voortgangsrapportages binnen een maand aan de Raad gestuurd worden.
  11 Te zorgen dat vanaf de start van een gezamenlijk groot project de informatie-voorziening aan de Raad en de Staten gelijktijdig en gelijksoortig plaatsvindt.
  12 De griffie standaard te laten zorgen voor verslagen van raadsinformatie-bijeenkomsten, opdat de verstrekte informatie en de bespreking voor raadsleden herleidbaar zijn.


 • 17

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen zodanig aan te passen dat de totale
  opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB) met het inflatiepercentage wordt aangepast.
  2 De verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 vast te stellen.