Commissie Stad en Ruimte

donderdag 15 november 2018 09:30 - 16:00
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op donderdagochtend, -middag en -avond van 15 november 2018. Voor het avonddeel en voor het extra dagdeel op dinsdagavond 20 november 2018 is separaat een agenda gepubliceerd. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Het verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 4/11 oktober 2018, ter vaststelling Het geheime verslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 4 oktober 2018, ter vaststelling Het verslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 18 oktober 2018, ter vaststelling Het geheime verslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 30 oktober 2018, ter vaststelling


 • 4
 • 5

  9.30 - 10.15 uur Beleidsveld: Milieu en Emissieloos Vervoer - wethouder Everhardt Geagendeerd door S. van Waveren (CDA) en I. El Abassi (DENK) De CDA-fractie steunt de gedachte om ruimtewinst te boeken op het fietspad, door - waar mogelijk - snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Het voorstel van het college roept echter nog wel veel vragen op over de uitvoering. Daarbij staat het effect van de verkeersveiligheid voorop. De gedachte bijvoorbeeld dat snorfietsers over de busbaan zouden moeten rijden, zonder 'gewone' verkeerslichten lijkt ons levensgevaarlijk. Ook op verschillende wegen met 2x2 rijbanen gereden mag worden lijkt dit ons geen veilige situatie creëren - net zo min als op plekken waar geen inhaalmogelijkheid is én de snelheid hoog ligt. De noodzakelijke 'aanvullende maatregelen' die het college noemt zijn zeer wenselijk, maar meestal om meer redenen dan alleen de snorfietsmaatregel. Het CDA vindt het schrijnend [en eerlijk gezegd niet heel geloofwaardig] dat het college nu opeens wel extra maatregelen op het gebied van handhaving en inrichting denk te kunnen treffen, waar dat voorheen en elders niet kon. Te meer omdat de aanpassing van de inrichting - bijvoorbeeld de Straatweg naar 30km/u juist door het college wordt uitgesteld. Kortom, de CDA fractie ziet graag dat het college verkeersveiligheid nadrukkelijker in het afwegingskader meeneemt en daarmee opnieuw naar de gekozen locaties kijkt, voordat er een verkeersbesluit wordt genomen. De verkeersveilige inrichting moet verzekerd zijn voordat snorfietsers naar de rijbaan gaan. De fractie van DENK heeft een aanvullende agendering ingediend bij de voorzitter met het verzoek aan de commissie om hier ruimte voor te geven. De fractie van DENK is er niet van overtuigd dat de verkeersveiligheid van snorfietsers op de rijbaan gegarandeerd is. Ook vindt de fractie dat de gemeente inwoners, die om deze maatregel hun snorfiets willen omzetten naar een bromfiets, tegemoet moet komen. Tot slot is DENK bezorgd over de doorstroming op de rijbaan als er snorfietsers met 25 km/u rijden. Over deze punten wil de fractie graag met de andere fracties en het college in debat.


 • 5.1
 • 6

  10.15 - 10.45 uur Beleidsveld: Versnelling Overvecht - wethouder Diepeveen Geagendeerd door S. van Waveren (CDA). De CDA-fractie is blij dat de inzet voor Overvecht door het nieuwe college wordt voortgezet en dat daar een duidelijk programmaplan voor komt. De fractie wil graag een aantal wensen voor het nieuwe programmaplan meegeven en zal daarbij in ieder geval ingaan op de thema's: (1) vrijwilligers, verenigingen en initiatief in de wijk, (2) dienstverlening en aanwezigheid van de gemeente, (3) overlast, toezicht en handhaving. Doel bespreking: Wensen meegeven voor het programmaplan Samen voor Overvecht Agendering vindt plaats onder voorbehoud dat de uitkomsten van de door het college georganiseerde bijeenkomst over hetzelfde onderwerp de avond ervoor (14 november) geen belemmering oplevert voor een goede bespreking tijdens deze commissievergadering. Mocht bij de definitieve vaststelling van de agenda op donderdagochtend 15 november door de commissie zelf blijken dat dit wel het geval is, dan vindt agendering plaats op 13 december 2018.

 • 6.1
 • 7

  10.45 - 11.00 uur Beleidsveld: Merwedekanaalzone en Ruimtelijke ontwikkeling - wethouders Diepeveen en Verschuure In de door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt onder andere gekozen voor het transformeren van een aantal gebieden van de Merwedekanaalzone naar woningbouw. De gemeenteraad heeft in februari 2018 daarom een Omgevingsvisie en een Milieueffectrapportage voor de deelgebieden 4, 5 en 6 vastgesteld. Voor deelgebied 4 is inmiddels ook een bestemmingsplan vastgesteld, maar nog niet voor de deelgebieden 5 en 6. In december 2017 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voor deze laatste gebieden vastgesteld, waarmee wettelijk bouwaanvragen die weliswaar voldoen aan het huidige bestemmingsplan, maar in strijd zijn met toekomstige ontwikkelingen kunnen worden aangehouden. Een voorbereidingsbesluit kan voor een jaar worden genomen. Het college stelt voor om opnieuw een voorbereidingsbesluit voor een jaar te nemen.


 • 8

  11.00 - 13.00 uur Beleidsveld: Wonen en Ruimtelijke Ordening - wethouders Diepeveen en Verschuure Geagendeerd door G. te Hoonte (VVD), T. Meerding (VVD), T. Homan (S&S), C. Bos (SBU), H. Dekker-Abdulaziz (D66), A. Sasbrink (PvdD), F. de Koning ( GroenLinks), B. Işik ( PvdA), I. el Abassi ( DENK), J. Zwinkels (CDA). Motivering agendering VVD, S&S en SBU: De raad is door het college met de Raadsbrief Woonvisie en Stadsakkoord Wonen ten dele geïnformeerd over het traject dat moet leiden tot een Woonvisie en een Stadsakkoord wonen. De raad is informeel nader geïnformeerd over de mogelijke impact die dit traject heeft op onder andere de positie van de raad in het besluitvormingsproces. De agenderende partijen VVD, S&S en SBU vinden het oplossen van de problemen op de Utrechtse woningmarkt van groot belang en hechten daarom aan een zorgvuldig en inclusief proces bij het opstellen van de Woonvisie en het aangaan van een Stadsakkoord wonen. Ook in andere participatie- en besluitvormingstrajecten is de afgelopen periode gebleken dat het belangrijk is om vooraf zorgvuldig met elkaar te bespreken wat de rol van verschillende partijen, ook van college en raad, is in het proces en de uiteindelijke vorm van besluitvorming. Het traject van de Woonvisie en Stadsakkoord wonen heeft daarnaast grote raakvlakken met onder andere de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU), het Stadsakkoord Aardgasvrij, het nieuwe parkeerbeleid, de omgevingsvisie(s), de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en de ontwikkeling van eventuele andere toekomstige woningbouwlocaties. De agenderende partijen constateren dat voor dit traject geen startnotitie is opgesteld die zicht geeft op de inhoudelijke speerpunten van het college, noch op het gehele proces, de kosten, de planning, de wijze van afwegen en het besluitvormingsproces. De informatie die beschikbaar is gesteld is in de vorm van een brief aan de raad gestuurd, niet als raadsvoorstel, waardoor onduidelijk is waar nu wel of niet over besloten wordt. De agenderende partijen VVD , S&S en SBU hebben het college voorafgaand aan de commissiebehandeling verzocht een nadere schriftelijke toelichting te verstrekken ten einde een politieke afweging te kunnen maken. Doel agendering: Doel van de fracties van VVD, S&S, SBU is op basis van het debat in de commissie met de wethouder Wonen en de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en collega raadsleden duidelijkheid te krijgen over de positie van de raad en het mandaat van het college in dit traject. Fracties willen op basis van het debat en eventuele toezegging besluiten of zij het wenselijk achten om het onderwerp te agenderen voor de raad en daar nadere kaders aan het traject te stellen op inhoudelijk, procesmatig dan wel financieel vlak. Ook dient in de commissie duidelijk te worden of de raad eisen wenst te stellen aan de volgordelijkheid van de diverse voorstellen en processen in het ruimtelijk domein. De fractie van D66 ondersteunt bovenstaande agendering en wil aanvullend op de agendering weten welke thema’s en onderwerpen aan de orde komen in respectievelijk de woonvisie en het stadsakkoord. Bijvoorbeeld, komen in de woonvisie al onderwerpen aan de orde als innovatieve woonconcepten en zelfstandige studentenkamers. Daarnaast wil D66 in de aan het college gevraagde technische toelichting graag een concrete planning van het proces zien, met daarin aandacht voor het besluitvormingsproces in de raad. De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks sluiten zich bij de motivering van D66 aan. De fractie van PvdA ondersteunt bovenstaande agendering en wil nadere informatie hebben over de rollen en verantwoordelijkheden van de huurdersorganisatie van huur- en koopwoningen in het traject. Daarnaast heb je ook andere doelgroepen; zoals studenten, ouderen en zorginstellingen. Op welke wijze worden zij betrokken in het traject om te komen tot een stadsakkoord en woonvisie. Tevens wil de PvdA weten wat het college concreet gaat doen om het verwachtingsmanagement in een goede banen te leiden. Hoe gaat het college het traject inrichten zodat het bijdraagt aan het vinden van de juiste antwoorden om de problemen rondom koop- als huurmarkt op te lossen. DENK wil aanvullend op de bovenstaande agendering de wethouder vragen aandacht te besteden aan huurkoop in het stadsakkoord wonen en de woonvisie. Het CDA sluit zich aan bij de agenderingen van de andere partijen. Aanvullend daarop hoopt het CDA dat ook enkele inhoudelijke zaken ter sprake komen, waaronder doorstroming, binnenstedelijk bouwen / verdichting en de mate waarin hiermee de groei van het aantal inwoners kan worden geaccommodeerd. Graag dus ook een gesprek over aantallen en hoe het college de opgave (verspreid over de gemeente) wil oplossen. Ook zou het CDA willen weten hoe wordt omgegaan met de wensen en suggesties van raadsleden, waaronder containerwoningen, middenhuur en het bedienen van specifieke doelgroepen (studenten, gezinnen en ouderen bijvoorbeeld).


 • 9

  14.00 - 14.30 uur. Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling - wethouder Verschuure Het raadsvoorstel behelst de vaststelling van een bestemmingsplan waarmee juridisch en planologisch de realisatie van een hotel met 172 kamers mogelijk wordt aan de Helling 3, Rotsoord Tolsteeg. Op de plek was tot voor kort nog een garagebedrijf en een kringloopwinkel gehuisvest. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, waarop 9 zienswijzen zijn ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. De belangrijkste betreft een wijziging van de horecacategorie op de begane grond. Aan de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen in het vaststellingsrapport en geen exploitatieplan vast te stellen.


 • 10

  14.30 - 15.15 uur Beleidsveld: Ruimtelijke ordening - wethouder Verschuure In juli 2014 heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het bedrijventerrein Lage Weide. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft het bestemmingsplan in zijn geheel vernietigd en de gemeente opgedragen een aantal gebreken te herstellen. Het vernietigde bestemmingsplan blijft gelden totdat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Begin 2018 werd door het college aan de gemeenteraad een aangepast bestemmingsplan voorgelegd. Naar aanleiding van een in februari 2018 gehouden raadsinformatiebijeenkomst en de daar gedane inbreng namens een paar bedrijven, verzocht het college de gemeenteraad de behandeling van het raadsvoorstel aan te houden. De aanhouding heeft geleid tot het bieden van een extra gelegenheid voor betrokken bedrijven op het concept bestemmingsplan te reageren. Voor zover aanvaardbaar zijn nu concrete bouwplannen van enkele bedrijven meegenomen. Dit heeft geleid tot een vervangend raadsvoorstel waarbij het bestemmingsplan en het geurrapport is aangepast. Aan de raad wordt voorgesteld het (nieuwe) bestemmingsplan vast te stellen, ambtshalve wat wijzigingen aan te brengen ten aanzien van de Demkabocht en geen exploitatieplan vast te stellen.


 • 10.1
 • 11

  15.15 - 16.00 uur Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling / Economische Zaken - wethouder Verschuure Het college stelt aan de gemeenteraad voor de buurtnaam ‘De Uithof’ te wijzigen in ‘Utrecht Science Park’ als versterking van de profilering, positionering en branding van het gebied. Een besluit van de gemeenteraad is noodzakelijk om de naamwijziging ook door te kunnen voeren in de basisregistraties Hierna kan bebording worden aangepast.