Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 2 februari 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 -21.00 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  Digitale informatiebijeenkomst georganiseerd door het College
  Agenderenden: Verzoek van wethouder Klaas Verschuure en inmiddels ondersteund door de fracties van D66, VVD, SBU, CDA en GroenLinks.

  Tijdens de commissievergadering van 7 november 2019 heeft wethouder Verschuure de raad toegezegd om een college-informatiebijeenkomst (tegenwoordig RIB) te beleggen waarin met de raad een ‘klantreis’ door het Utrechts planproces (UPP) wordt gemaakt.
  Doel van de bijeenkomst is om de raad meer inzicht te geven in het UPP en in de keuzes die gedurende het proces worden gemaakt

  Naleving van de bijeenkomst heeft even op zich laten wachten, omdat oorspronkelijk een fysieke bijeenkomst werd voorgestaan en onze maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie een dergelijke bijeenkomst in de weg zat. Ook speelde enkele woordvoerders een tijdje met het idee van deze bijeenkomst een verdere uitbouw te maken naar een eigen RIB en is hier even op gewacht. Dit is echter niet meer het geval en van de oorspronkelijk bedachte fysieke bijeenkomst is een digitale bijeenkomst gemaakt


 • 2

  DATUM WORDT 9 MAART
  Beleidsterrein: Openbare Orde & Veiligheid en Onderwijs/ resp. portefeuillehouders: burgemeester en wethouder Anke Klein
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek raadsleden met ambtenaren van Openbare orde en veiligheid die zich met onderwijs bezig houden en experts, te weten politiespecialisten, schoolleiders.
  Agenderenden: Queeny Rajkowski, Tess Meerding en Dimitri Gilissen (VVD), Kenneth de Boer (SBU) en Rachel Streefland-Driesprong (CU)
   Motivering:
  In vervolg op de antwoorden op schriftelijke vragen over de veiligheid op en rond Utrechtse scholen (SV 2020, nr. 72), willen de fracties een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren. Met deze Rib willen zij zicht krijgen op de huidige veiligheid op Utrechtse scholen (PO en VO) en op de eventuele agressiviteit van leerlingen onderling en van ouders ten opzichte van de school. De agenderende fracties zijn nieuwsgierig naar de huidige situatie (hoe vaak komt agressie voor), Zij kunnen zich voorstellen dat de impact van de COVID-19 is dat het meer spanning met zich mee brengt, is dat zo in de praktijk?, zijn er signalen van het meenemen van messen of drugs naar school en wat zijn de protocollen en afspraken op scholen die zijn gemaakt omtrent agressie.

 • 3

  NOG GEEN NIEUWE DATUM BEPAALD
  Tijd: volgt:
  Beleidsveld: Economische Zaken/ Klaas Verschuure
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden in gesprek met de initiatiefnemer ( de heren  Zorn/Nijssen namens de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast.) en betrokken ambtenaren.
  Motivering:
  De gemeentelijke verordening op de burgeragendering stelt dat na het aanbieden van de burgeragendering aan de raad de raad de burgeragendering in procedure neemt en vraagt de procedurecommissie om dit te agenderen voor inhoudelijke behandeling in een raadscommissie, voorafgegaan door een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB). Het college kan desgewenst zijn mening voorafgaande aan de behandeling van de burgeragendering aan de raad kenbaar maken.

  De woordvoerders Economische Zaken gaan in de RIB over het burgeragendering graag in gesprek met de indiener en de op het beleidsveld betrokken ambtenaren. Tijdens de RIB willen ze graag:

  1. Verdiepende vragen aan de indiener stellen over de burgeragendering;
  2. Eventueel op basis van de schriftelijke reactie van het college op de burgeragendering vragen stellen over onder meer:
   • in hoeverre de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.
   • in hoeverre de burgeragendering past bij de plannen die het college ontwikkelt/in voorbereiding heeft.

  Toelichting op het Burgeragendering:
  De initiatiefnemer stelt de gemeenteraad voor:
  • De geluidsnormen bij buitenevenementen strenger te maken, d.w.z. lager dan 80 dBA buiten aan de gevel van woningen;
  • Bij het strenger maken van geluidsnormen ook de tijdsperioden van blootstelling (het aantal tijdsblokken), de afstand tussen het evenement en woningen en de geluidsisolatie van woningen mee te nemen, alsmede het maximale geluidsniveau bij beeldbepalende evenementen en bij ontheffingen;
  Het college, eventueel d.m.v. een motie, te verzoeken de nieuwe normen te verwerken in de beleidsregels.

 • 4