Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 1 februari 2018 19:30 - 22:30
Locatie:
Stadhuis
Voorzitter:
Voorzitter raadsinformatiebijeenkomst

Agendapunten

 • 1

  19.30-21.30 uur
  Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid - Burgemeester

  Geagendeerd door Bulent Isik (PvdA), Steven de Vries ( GroenLinks), Queeny Rajkowski (VVD), Maarten van Ooijen (ChristenUnie) en Arjan Kleuver (D66).
  Het hele jaar door zien wij autobranden, maar rond de jaarwisseling is er al tijden een piek. Tijdens elke jaarwisseling zit de schrik er bij veel mensen goed in. "Ik houd mijn hart vast". “Ik hoop dat ik mijn auto niet de volgende is die in brand wordt gestoken.” Dat horen wij vaak. Tegelijkertijd is het lastig om de brandstichters op heterdaad te betrappen omdat de daders vaak al weg zijn voordat de vlammen uit een auto slaan. Door het vuur worden alle sporen vernietigd.
  Tussen kerst en oud en nieuw was het weer raak in Utrecht. Tientallen auto's gingen in vlammen op. Deze dagen waren voor sommige Utrechtse bewoners in de een nachtmerrie wijken (zoals Hoograven, Overvecht, Kanaleneiland en De Meern). Zij maken zich terecht zorgen over de gebeurtennissen. Elke dag werden er één of meer auto's in diverse wijken in brand gestoken.
  Het college bij de monde van loco-burgemeester Everhardt zegt: “wij gaan extra inzetten om de problemen te voorkomen. Naast de inzet van extra toezichthouders, worden ook buurtbewoners opgeroepen om een oogje in het zeil te houden”.
  Deze aanpak is onvoldoende gebleken en heeft niet geholpen. Bijna 30 auto's werden er in de as gelegd.

  Daarom willen de fracties van de PvdA, GL , VVD, CU en D66 op de raadsinformatiebijeenkomst precies weten wat de inzet is geweest van de gemeente, politie en andere stakeholders om de problemen te voorkomen. Daarnaast willen de fracties ruimte geven aan de bewoners om hun verhalen te vertellen van wat zij mee hebben mee gemaakt. En of bewoners suggesties voor de raad hebben hoe zij de samenwerking met de politiek, gemeente en andere stakeholders hebben ervaren. Van de politie willen de fracties graag horen hoe de voorbereiding was. Met de feiten van nu, wat gaat de politie anders en beter doen om ervoor te zorgen dat er de volgende keer minder autobranden zijn en de daders sneller worden opgepakt. Wat betekent de bezuiniging bij de politie en bij jongerenwerk voor de ontstane situatie?
  De fracties vragen zich ook af welke preventieve maatregels nodig zijn voor de lange termijn.Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst willen de fracties in gesprek met experts op het gebied van jongeren en overlast om over mogelijke preventie maatregelen te spreken. Uiteraard zijn andere meepraters ook van harte welkom.

  De fractie van de VVD heeft de volgende aanvullende vragen:
  Hoe kunnen alle veiligheidspartners met de gemeente nog beter autobranden voorkomen en de pakkans vergroten?
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat autobranden geen Utrechtse traditie worden?
  Wat doen ze nieuw in andere gemeenten?
  Hoe staat het met experimenten zoals de blusdeken?"

 • 1.1
 • 1.2
 • 2

  19.30-21.00 uur
  Beleidsveld: Economie - wethouder Kreijkamp

  Geagendeerd door Jony Ferket (D66), Dimitri Gilissen (VVD), Thijs Weistra (GroenLinks)
  De fracties van D66, VVD en GroenLinks willen voorafgaande aan de bespreking in de commissie graag het raadsvoorstel agenderen voor een reguliere Raadsinformatiebijeenkomst met meepraters. De fracties willen meer duidelijkheid krijgen over de keuzes die het college heeft gemaakt in en bij het raadsvoorstel Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay.
  De fracties wensen een presentatie van het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de omvang en samenstelling van de Airbnb verhuur in Utrecht. Ook willen de fracties meer inzicht over de keuze en onderbouwing van het maximum aantal dagen en het maximum aantal personen, en hoe de brandveiligheid te garanderen is. Daarnaast vragen de fracties zich af hoe er met handhaving wordt omgegaan, zowel op het afstaan van de toeristenbelasting als op de maximale kaders voor verhuur. Aansluitend willen de fracties meepraters de gelegenheid geven hun gedachten met de raad te delen.


 • 3

  21.00-22.30 uur.
  Beleidsterrein: Werk en Inkomen - wethouder Everhardt

  Geagendeerd door Ruben Post ( PvdA), Heleen de Boer ( GroenLinks), Nicole van Gemert (SP), Maarten van Ooijen (CU)
  Doel bespreking:
  Informatie vergaren bij de opstellers van de Armoedemonitor 2017 en reactie horen van betrokken organisaties en inwoners.
  Motivering agendering:
  Technisch/inhoudelijk willen de fracties graag met name op het volgende ingaan en daar meer over horen:
  • Van de onderzoekers /opstellers van de monitor ontvangen de fracties graag een nadere toelichting op de monitor, onder andere over de verschillen met de minimaeffectrapportage van het Nibud (bijvoorbeeld t.a.v. alleenstaanden)
  • De fracties begrijpen dat CBS-cijfers vooralsnog ophouden in 2014, hoe jammer dat ook is. Maar voor een aantal indicatoren hadden zij toch ook recentere cijfers verwacht, bijvoorbeeld t.a.v. van kinderen. Hier is recent nieuw beleid op ontwikkeld (Klijnsmamiddelen). Sowieso is het Utrechtse armoedebeleid fors veranderd in 2015 en 2016. Zijn toch niet recentere cijfers beschikbaar, bijvoorbeeld via het nieuwe U-pasbureau?
  • Het aantal huishoudens die langdurig een minimuminkomen hebben groeit, met name de huishoudens tot 101% WSM. Kan dit nader worden geduid?
  • Bijna 1/3 van de huishoudens met een laaginkomen werkt, meer dan gemiddeld in Nederland. Kan dit worden verklaard? Zijn hiervoor specifieke beleidsinstrumenten beschikbaar?
  • Het bereik van mensen met schulden is zeer beperkt. Bovendien weten we hierover nog erg weinig, zoals ook bleek uit het Auditrapport uit 2015. Zijn er gegevens bekend over het effect van voorlichting over regelingen en wat wel en niet werkt? Bereik en daadwerkelijk gebruik van regelingen zijn bovendien verschillende dingen (bijv. bij U-pas voor volwassenen loopt dat nogal uiteen).
  • Is specifiek iets te zeggen over het bereik en gebruik van de bijzondere bijstand?
  Van meepraters horen de fracties graag wat zij van de Armoedemonitor 2017 vinden, hoe zij aankijken tegen de maatregelen die het college voorstelt en welke wensen zij hebben voor toekomstig beleid.


 • 4

  21.30 -22.30 uur
  Beleidsveld: Leidsche Rijn
  Agenderenden: Lars Roodenburg (D66) Bert-Jan Brussaard (CDA) en Gertjan te Hoonte (VVD) en Gadiza Bouazani (PvdA).
  Het verzoek van de fracties betreft de uitnodiging om met omwonenden het gesprek aan te gaan en hun mening te horen over de mogelijkheid van hoogbouw in Leidsche Rijn Centrum.
  In het eerste kwartaal van 2018 start de selectieprocedure voor het hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord. Gezien het tijdspad van deze procedure, de historie van deze locatie en eerdere plannen van de gemeente Utrecht om hoogbouw te realiseren op dit kavel willen de agenderende fracties graag met bewoners het gesprek aangaan om hun mening te horen over de mogelijkheid van hoogbouw in Leidsche Rijn Centrum.
  Aanvullende agendering PVDA :
  Gevraagd wordt om de RIB te starten met een technische toelichting om een beter beeld te krijgen wat tot de mogelijkheden hoort wat op de hoogbouwkavel kan komen. Het SPvE ging ooit uit van 3 tot 5 torens maar dit is nooit ter besluitvorming voorgelegd. Wordt in dit plan aangestuurd om één grote toren, en hoe ziet dan de rest van het kavel er dan uit, of kunnen hier meerdere (woon)torens komen? Staat dat (nog) volledig vrij of is dat al ingekaderd tot de 3-5 woontorens?
  Hoe weegt verder het woonprogramma, maar ook het overige programma in de voorselectie? Zeker wat betreft specifieke prijsklassen en woontypen, zoals betaalbare huur en mogelijk voor specifieke doelgroepen. Welke reden is er voor de verdeling 20%/20%/60% en hoe ziet die financiële afweging eruit?