Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 16 januari 2020 10:00 - 22:30
Locatie:
Kan per bijeenkomst verschillen
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 10.30 – 12.30 uur (koffie staat klaar vanaf 10.15)
  Locatie: USP, Heidelberglaan 11
  Werkvorm: werkbezoek, met toelichtende presentatie van het college en bijdrage experts, te weten Genmab, Hubrecht Institute
  Doel: Laten zien welke werkgelegenheid er is en hoe dit vorm krijgt met de maatschappelijke instellingen in het gebied.
  Programma:
  Na een update van de ontwikkelingen op het Utrecht Science Park brengen we onder meer een bezoek aan de Life Science Incubator en het Genmab R&D Center (een biotech bedrijf dat innovatieve producten op basis van antilichamen ontwikkelt, om daarmee het leven te verbeteren van patiënten met ziekten als kanker).
  Met dit programma zien we de R&D-activiteiten van startups tot corporate bedrijven in samenhang met de onderwijs- onderzoeks- en zorginstellingen voor het ecosysteem van het Utrecht Science Park. Bij de inleiding en onze verplaatsingen op het park (naar Genmab bij voorkeur op de fiets) kunnen we stil staan bij het belang van andere ontwikkelingen en ambities op het park.

  Beleidsveld: Economische zaken/ wethouder: Klaas Verschuure
  Agenderenden: Jony Ferket (D66), Martijn van Dalen (VVD), Rachel Streefland-Driesprong (ChristenUnie)
  Motivering:
  De fracties van D66, CU en VVD willen graag een werkbezoek organiseren naar het Utrecht Science Park. Ze willen graag de ontwikkelingen van het Science Park horen van de parkorganisatie: waar staat het Science Park nu, hoe zien kansen en uitdagingen in de toekomst eruit en welke activiteiten organiseren zij om daarop te anticiperen? Ook bezoeken de fracties graag een of enkele bedrijven en organisaties gevestigd op het Science Park. Ook zijn de fracties geïnteresseerd in de combinatie van research en development. Denk aan bedrijven als Genmab (het grootste biotechnologiebedrijf van Europa), organisaties als het Hubrecht Institute, en de nieuwe accelerator. Hoe dragen deze organisaties en bedrijven bij aan de ontwikkeling van het USP. Ze willen ook inzoomen op de voorzieningen op het Science Park.


 • 2

  Tijd: 14.00 - 15.00 uur
  Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Werkvorm: Gesprek raadsleden met genodigde betrokkenenwerk
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling, wethouder Klaas Verschuure
  Agenderenden: Rachel Heijne (GroenLinks, Hind Dekker –Abdulaziz (D66) en Gertjan te Hoonte (VVD)
  Motivering agendering:
  Onlangs heeft het college de raad een raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern voorgelegd. Dit bestemmingsplan is weer een stap in de richting van de invoering van de Omgevingswet. In dit bestemmingsplan zijn de termen van de Omgevingswet toegepast en is een set algemene regels opgenomen, die geschikt is voor gemeentebrede toepassing en als basis kan dienen voor de ruimtelijke regels over activiteiten in het omgevingsplan.
  Dit is een belangrijk moment in de invoering van de Omgevingswet omdat hiermee een eerste stap in het uniformeren van de bestemmingsplanregels is gezet en omdat de systematiek die in dit bestemmingsplan wordt toegepast een snelle omzetting van beheersverordeningen mogelijk maakt. Het omzetten van beheersverordeningen is nodig omdat deze straks niet één-op-één kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan.
  In deze RIB willen we een toelichting op de gehanteerde systematiek. Waar zitten de verschillen? Waarom is dit nuttig? Wat leren we hier van?
  Tot slot willen we graag weten hoe de Omgevingsvisie Vleuten-De Meern is gebruikt om dit bestemmingsplan te maken.


 • 2.1
 • 3

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Aristo zalen
  Adres: Brennerbaan 150
  Werkvorm: gesprek raadsleden met betrokkenen
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure
  Agenderenden: Corine van Dun (D66), Bülent Isik (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), David Bosch (PVV), Tim Schipper (SP), Martijn van Dalen (VVD) en Jantine Zwinkels (CDA),
  Motivering:
  De fracties willen allereerst tijdens de RIB met de initiatiefnemers, de kerngroep Buurtbudgetten in Lunetten, in gesprek over de totstandkoming van de visie over de wijk Lunetten. Deze visie is door de gemeente gebruikt bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Lunetten .
  Verder willen de agendeerders graag in gesprek met bewoners, bedrijven en instellingen van de wijk. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan het volgende.
  Lunetten is nu een woonwijk met een parkachtige uitstraling. Er zijn ook plannen om tegen het huidige station Lunetten een nieuw station aan te leggen op de Koningsweg. Wat betekent dit voor Lunetten? Lunetten heeft geen verdichtingsopgave in de RSU. In hoeverre heeft Lunetten toch te maken met de groei van de stad, is ook daar verdichting en hoogbouw te verwachten? Delen van Lunetten hebben geluidsoverlast van de snelwegen aan de randen van de wijk. Ligt hier een taak voor de gemeente om dit probleem op te lossen?
  Een deel van Lunetten heeft last van bodemdaling. In hoeverre levert dit, met de klimaatverandering, gevaar op voor overstromingen?
  Hoe staat het met het winkelaanbod en de voorzieningen in de wijk? Hoe wordt de veiligheid van de wijk in relatie de ruimtelijke indeling beleefd? Hoe beleeft men het zelfbeheer van het buurthuis?
  Tot slot willen de agendeerders graag horen in hoeverre in de concept visie nu voldoende sturing plaatsvindt op specifieke onderwerpen die voor de wijk belangrijk zijn.


 • 3.1
 • 4

  Tijd: 21.00 - 22.30 uur
  Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Werkvorm: technisch; gesprek tussen raadsleden en betrokkenen
  Beleidsveld: Energie/ wethouder Lot van Hooijdonk
  Agenderenden: Afzender: Rachel Heijne, (GroenLinks), Maarten Koning (D66), Bulent Işik (PvdA)
  Opzet RIB:
  • Korte toelichting door ambtenaar waarin:

  1. plenair (samen) fictief het computermodel voor stadsniveau wordt ingevuld waarmee de volgorde voor de wijken kan worden bepaald
  2. terugkoppeling werksessie stakeholders van 29 nov
   • Daarna samen met stakeholders (inlc bewoners) het computermodel voor wijkniveau invullen en dus fictief een aanpak voor gasloos maken van de wijk, aan de hand van één van de scenario’s die op ook op 29 november is doorlopen.
   • Stakeholders (waaronder bewoners) die er bij waren op 29 nov vertellen over hun aha-momenten en dilemma’s.
   • En dan het nagesprek: wat hebben we hier van geleerd? Wat vonden de bewoners/stakeholders? Wat betekent dit voor het komende traject?

  Doel Raadsinformatiebijeenkomst:
  De agenderende fracties willen graag een idee krijgen op welke manier wordt bepaald welke wijk wanneer van het gas af gaat. Wat komt daar bij kijken? Welke keuzes en afwegingen worden gemaakt? Welke keuze zou je zelf maken?
  Vervolgens voor een wijk kijken op basis waarvan een aanpak kan worden gemaakt voor het gasloos maken van die wijk. Op basis van welke parameters, met welke stakeholders en waar lopen zij tegenaan?
  En hoe en op welk moment betrek je wie? Wat hebben zij daar voor nodig? Welke keuzes maken zij?