Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 10 maart 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Stadhuis, diverse zalen
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Locatie: Stadhuis
  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Beleidsveld: Onderwijs en Jeugd en jeugdzorg
  Wethouder: Anke Klein en Eelco Eerenberg
  agenderenden: Rachel Streefland (CU), Kenneth de Boer (SBU) en Tess Meerding (VVD)

  Motivering agendering:
  De fracties van de ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht en VVD willen een toelichting van het college op de Thuiszittersaanpak van de gemeente Utrecht. Zij willen meer horen en inzicht krijgen in deze aanpak en in welke kansen en belemmeringen er zijn om kinderen en jongeren zo snel mogelijk (binnen 3 maanden) weer naar school te krijgen. Zij nodigen betrokkenen (waaronder ook ouders en kinderen), experts en de beleidsadviseurs onderwijs en jeugd en jeugdzorg van de gemeente uit. Zij vragen of naast de wethouder onderwijs zo mogelijk ook de wethouder jeugd en jeugdzorg aanwezig kan zijn.

  In het streven naar nul thuiszittende leerlingen, horen deze fracties graag van verschillende partijen op welke wijze maatwerkoplossingen nog sneller voorhanden zijn.
  Daarnaast willen zij geïnformeerd worden over de wettelijke belemmeringen in het zorg- en onderwijsstelsel die nu in de aanpak bewezen belemmerend werken en op welke wijze deze opgeheven kunnen worden.
  Graag horen zij ook ervaringen van scholen, zorgverleners, ouders en kinderen met de thuiszittersaanpak.

  Verzoek om in de technische toelichting van het college/organisatie, in ieder geval in te gaan op:
  • 2 of 3 casussen van thuiszitters (primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en MBO) en wat daarbij de aanpak op maat betekent en welk resultaat dit oplevert
  • inzicht in het effect, de belemmeringen en kansen van de Utrechtse Thuiszittersaanpak
  • inzicht in de wijze waarop samenwerking en afstemming tussen ketenpartners verloopt
  • welk resultaat leveren interventies -waaronder de aanpak van niet langer dan 3 maanden thuiszitten- op?
  • welke wettelijke belemmeringen er zijn die het doel om nul kinderen en jongeren thuis te hebben beïnvloeden en hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.

  Vragen aan experts
  • Wat zijn recente inzichten over thuiszitten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren? (onderzoekers van het Kohnstamm Instituut)
  • Kunnen we inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar m.b.t. thuiszitten; wat zijn de cijfers en de ontwikkelingen? (Samenwerkingsverband passend onderwijs)
  • Welk resultaat leveren interventies -waaronder de aanpak van niet langer dan 3 maanden thuiszitten- op? Wat is nu de rol van de professional (binnen het onderwijs en/of de jeugdzorg) en welke rol is het dan precies die een doorbraak kan realiseren? (Onderwijsinspectie en buurtteam/specialistische jeugdhulp)

  Vragen aan meepraters
  • Wat vindt u van de Utrechtse Thuiszittersaanpak?
  • Wat betekent dat voor uw eigen situatie (casuïstiek), uw werk en uw organisatie?

  Op basis van deze Raadsinformatiebijeenkomst bepalen de fracties of zij de Utrechtse thuiszittersaanpak willen agenderen voor een debat in de commissie.


 • 1.1
 • 2

  AFGELAST

  Locatie: Stadhuis
  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Beleidsveld:Openbare orde en veiligheid, Handhaving/ portefeuillehouder: Burgemeester
  Agenderenden: Sebastiaan Heuschen (Student & Starter), Queeny-Aimee Rajkowski (VVD), Bulent Iṣik (PvdA)

  Motivering
  De fracties willen graag een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren om het uitgebreid te hebben over de invulling en uitvoering van het Rookverbod in horecagelegenheden (rookruimtes) per 1 april 2020. Onlangs hebben diverse partijen aangegeven dat naleving van het verbod (op deze korte termijn) als problematisch te ervaren. Het gaat hier niet alleen om horecagelegenheden zoals kroegen en ander nachtleven, maar ook om diverse studentenverenigingen in de stad. Op basis van eerdere gesprekken met deze partijen achten Student & Starter, de Utrechtse VVD en de PvdA het wenselijk om ons gezamenlijk met betrokken partijen te informeren en discussiëren over mogelijke alternatieven voor rokersruimten, hoe de handhaving van het verbod vorm krijgt, welke maatwerk mogelijkheden er zijn voor horeca en studentenverenigingen in de binnenstad.

  Indien oordeelsvorming gewenst, bekijken na resultaten RIB

 • 3

  Locatie: Stadhuis
  Tijd: 20.45-21.45 uur
  Beleidsveld: Onderwijs, portefeuillehouder: Anke Klein
  Agenderenden: college, ondersteund door Peter van Corler (GroenLinks), Jeffrey Koppelaar (S&S), Anne Sasbrink (PvdD), Ilse Raaijmakers (PvdA), Rachel Streefland (CU) en Tess Meerding (VVD).

  Motivering van de agendering RIB:
  Met deze bijeenkomst wil het college de raad inhoudelijk informeren over de adviezen in het adviesdocument en over de gesprekken die de gemeente heeft gehad met de schoolbesturen, docenten en leerlingen over moderne en toekomstbestendige schoolgebouwen.
  Met als doel dat deze bijeenkomst ondersteunend is in het maken van keuzes in het moderniseren van de verordening onderwijshuisvesting.
  Het college nodigt schoolbesturen uit om deel te nemen aan het gesprek en vragen van raadsleden te beantwoorden. Het college denkt aan circa 5 sprekers van 5 verschillende schoolbesturen.

  De fractie van GroenLinks wil aanvullend een nadere toelichting krijgen op de financiële consequenties.
  De fractie van de PvdD wil ook vertegenwoordigers van de gebruikers van gebouwen (leerlingen en leraren) uitnodigen en horen. In het participatiedocument staat dat met een aantal van hen is gesproken. De PvdD is graag in de gelegenheid hen vragen te kunnen stellen n.a.v. de informatie in het adviesdocument.

  Het college wordt gevraagd om de inhoudelijke informatie die zij wil overbrengen, aanvullend te laten zijn op de adviezen in het document en dus in te gaan op zaken die raadsleden in de stukken niet hebben kunnen lezen. Dit om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten


 • 3.1
 • 4

  Locatie: stadhuis
  Tijd: 20.45 - 21.45 uur
  Beleidsterrein: welzijn, portefeuillehouder: Maarten vaan Ooijen
  Agenderenden: Corine van Dun (D66), Dimitri Gilissen (VVD), Rachel Streefland-Driesprong (CU), Sophie Schers (GroenLinks), Eva Oosters (S&S), Ilse Raaijmakers (PvdA), Sander van Waveren (CDA), Ruurt Wiegant (SP), Henk van Deún (PVV), Cees Bos/Kenneth de Boer (SBU)

  Motivering agendering:

  1. De agenderende fracties hebben nog onvoldoende in beeld of de in de toelichting als meedenkende vermelde organisaties zich kunnen vinden in het voorliggende raadsvoorstel en zouden graag van hen vernemen hoe zij aankijken tegen de inhoud van dit raadsvoorstel.
  2. Onder het kopje ‘Monitoring’ staat vermeld dat jaarlijks ‘samen met de belangenorganisaties’ een compacte rapportage wordt opgesteld. De fracties zijn benieuwd of dit de bij de ‘Uitvoering’ genoemde organisaties ‘Solgu’, ‘Platform Volwaardig Burgerschap GGZ’ en ‘De Wilg’ zijn en hoe deze organisaties daar zelf tegenaan kijken. De fracties vragen zich ook af of ook andere organisaties in de toekomst bij deze monitoring betrokken kunnen worden.
  3. De Rekenkamer heeft in november 2019 lovende woorden voor het gemeentelijk beleid op het gebied van inclusiebeleid in Utrecht. Maar ook twee punten van kritiek:
   a. Er is geen specifieke maatregel opgenomen voor de positie van vrouwen en meisjes met een handicap,
   b. de gemeente Utrecht heeft geen specifiek ondersteuningsaanbod voor mensen zonder een UWV-uitkering die niet onder het doelgroepenregister vallen. Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak van het UWV. UWV beheert dit register.
   De fracties vragen zich af waarom deze punten niet zijn terug te vinden in de agenda en uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ en ontvangen daar graag een toelichting bij.
  4. Het is de agenderende fracties nog onvoldoende duidelijk hoe de opgave om Utrecht meer toegankelijk te maken zich verhoudt tot de beschikbare middelen voor de agenda. Graag krijgen de fracties een toelichting hoe de (financiële) inzet zicht verhoudt tot de doelen die met de agenda worden gesteld.

  Doel bijeenkomst:
  Reacties verzamelen van organisaties die zijn betrokken bij de uitwerking van het raadsvoorstel ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’


 • 4.1
 • 5

  Locatie: stadhuis
  Tijd: 20.30-21.30 uur
  Beleidsterrein: Bestuurlijke zaken
  portefeuillehouder: Burgemeester
  Agenderenden: Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Jan Wijmenga (ChristenUnie), Peter van Corler (GroenLinks), Henk van Deún (PVV), Hind Dekker (D66), Rick van der Zweth (PvdA), Martijn van Dalen (VVD)

  Motivering agendering:
  De fracties zouden graag een technische toelichting krijgen op het voorstel, bij voorkeur door een van de leden van het adviesteam dat het voorstel heeft voorbereid (bijv. de gemeentesecretaris), aangevuld door een van de experts die meegedacht heeft met het adviesteam. In de technische bijeenkomst zou ingegaan moeten worden op de gehanteerde uitgangspunten (de in het stuk genoemde uitgangspuntennotitie ontvangen de agendeerders graag vooraf), de mogelijke varianten voor de regionale afstemming en welke voor- en nadelen de voorgestelde variant heeft.


 • 5.1