Commissie Stad en Ruimte

donderdag 13 december 2018 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de veegcommissie Stad en Ruimte/Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdagavond 11 december en op donderdagochtend, -middag en -avond van 13 december 2018. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille

Agendapunten

  • 1
  • 12

    20.00 - 20.30 uur Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen Sinds 1 januari 2016 geldt er nieuw gemeentelijk beleid voor het omzetten en splitsen van woningen. Dit beleid heeft als doel het omzetten en splitsen van woningen strikter te reguleren om de leefbaarheid in diverse wijken beter te beschermen. De Utrechtse regels over splitsen en omzetten worden vastgelegd in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht. In 2017 is het beleid omzetten en splitsen geëvalueerd, met als aanbeveling het aanpassen van de WOZ-waardegrens voor de schaarse woningvoorraad aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt met dit raadsvoorstel de raad voor te besluiten om de huidige schaarstegrens in de Regionale Huisvestingsverordening van € 305.000,- (WOZ-waarde) te verhogen met de gemiddelde WOZ-waardestijging over 2016 en 2017 naar € 376.803,- en daarmee aan te passen aan de stijging van de woningprijzen. Daarnaast worden een aantal technische wijzigingen voor de Huisvestingsverordening voorgesteld. De inhoudelijke discussie over de schaarstegrens in de Huisvestingsverordening in onderlinge relatie met de twee andere aanbevelingen uit de evaluatie wordt in het traject van de woonvisie en in de regionale afstemming over de bredere herziening van de regionale Huisvestingsverordening per 1 juli 2019 meegenomen.


  • 13

    20.30 - 22.15 uur Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen Geagendeerd door H. Dekker-Abdulaziz (D66), A. Sasbrink (PvdD), F. de Koning (GroenLinks), B.Işik (PvdA), T. Meerding (VVD), I. El Abassi (DENK) Het proces rondom de Woonvisie start in januari 2019. Behandeling van de Raadsbrief Inhoudelijke thema’s en procesindeling Woonvisie en Stadsakkoord in de commissie in december 2018 is wenselijk omdat de fracties van D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks op deze manier richting kunnen geven aan de inhoud en het proces van de nog te vormen woonvisie. De Partij voor de Dieren wil een aantal zaken meegeven ten aanzien van de aanstaande vervolgconferenties/ stadsgesprekken over het stadsakkoord en de eventuele communicatie met meepraters. In de brief zet het college de thema’s op een rijtje die zij in het stadsakkoord aan bod wil laten komen. Wat de PvdD betreft ontbreken hierin belangrijke aandachtspunten. De PvdD wil graag nu, voordat het proces verder uitgerold wordt, toezeggingen van het college dat die thema’s en belangen meegenomen worden. Het gaat de fractie dan met name om fysieke leefomgeving, biodiversiteit, dieren en groen. Ook circulair slopen is opvallend afwezig tussen de in de brief genoemde onderwerpen. De fractie wil dit bespreken in de context van een openbare commissievergadering, omdat de door het college georganiseerde dialoogsessies geen formele status hebben. De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de agendering van anderen partijen. Aanvullend hierop wil de fractie in de commissie antwoorden hebben en wil zij discussiëren over de volgende punten. • De fractie van de PvdA ontvangt nu al signalen dat er te weinig rekening wordt gehouden met de belangen en woonwensen van diverse doelgroepen. Bijvoorbeeld: jong en ouderen bewoners met zorgindicaties. • Nieuwe woonvormen: er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor ouders om naast hun kinderen te wonen, wat mantelzorg ten goede komt. Op dit moment is dit niet mogelijk. De PvdA wil in de commissie van het college horen wat het college en andere fractie hiervan vinden. • De PvdA vindt dat er te weinig mogelijkheden zijn voor ondernemers om te voorkomen dat zij na een faillissement gedwongen hun huis moeten verkopen en daardoor op straat belanden. Dat is voor de fractie onwenselijk. De PvdA wil in de commissie een aantal suggesties doen en met de raad hierover discussiëren. De fractie van de VVD sluit zich aan bij de agendering van D66. Daarnaast zijn volgens de VVD-fractie niet alle vragen die zij gesteld heeft in aanloop naar en tijdens het commissiedebat van donderdag 15 november door de wethouder beantwoord. Daarom wil de fractie ook de beantwoording van deze vragen, aangeleverd als schriftelijke vragen, met de wethouder bespreken. Verder wil de VVD het hebben over de realisatie van de prestatieafspraken. Met name wat betreft het niet (volledig) nakomen van de afspraken omtrent de beschikbaarheid, de spreiding en de doorstroming. De fractie ziet in de cijfers over 2017 bijvoorbeeld een afname van de voorraad onzelfstandige wooneenheden terwijl er afspraken zijn gemaakt om meer onzelfstandige woningen te realiseren. De fracties willen het college bevragen over hoe het komt dat de afspraken niet (volledig) zijn nagekomen en waar de verbeterpunten liggen. Het doel hiervan is om sturing mee te geven aan de nieuwe prestatieafspraken die onderdeel zijn van het Stadsakkoord wonen. DENK ondersteunt de agendering van D66 en wil aanvullend hierop de wethouder vragen huurkoop mee te nemen in de Woonvisie als mogelijkheid om betaalbare koop te stimuleren, zoals benoemd staat in de Raadsbrief Inhoudelijke thema’s en procesindeling Woonvisie en Stadsakkoord.

  • 13.1
  • 13.2