Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 14 februari 2019 09:00 - 23:00
Locatie:
Varrolaan
Voorzitter:
voorzitter raadsinformatiebijeenkomst
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 9.30 - 11.30 uur
  Locatie: Dotslash, Europalaan 100 Utrecht
  Programma: bijgevoegd
  Beleidsveld: Economische zaken, wethouder Verschuure

  Geagendeerd door Jony Ferket (D66), Eva Oosters ( Student &Starter), Bert Kos ( namens fractie CDA) en Martijn van Dalen (VVD).
  De fracties van D66, S&S en het CDA krijgen graag meer inzicht van StartupUtrecht naar de ontwikkeling van het ecosysteem: hoeveel startups zijn actief, hoe worden ze gefaciliteerd en wat hebben ze nodig? Ze horen graag hoe het met goed lopende startups gaat en waar ze bijdragen aan de Utrechtse economie en maatschappelijke vraagstukken. Aanvullend wil de VVD fractie graag kijken naar het effect van bedrijfsverzamelgebouwen en naar de aantrekkelijkheid van Utrecht als vestigingsplaats voor Start-ups en Scale-ups.
  Maar de fracties horen ook graag wat knelt of waar wat te winnen valt. Ze denken aan presentaties van incubators als de Dutch Game Garden en UtrechtInc. Tijdens het werkbezoek horen de fracties graag van startups zelf wat ze van de gemeente verwachten en nodig hebben – vandaar dat de fracties graag bij een van de incubators of startuphubs willen kijken. Graag horen ze ook hoe ze lessen kunnen trekken uit investeringen die in andere regio’s en steden worden gedaan op het gebied van huisvesting en groeikapitaal.


 • 2

  Tijd: 11.30 -13.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.03
  Beleidsveld: Energie, wethouder Van Hooijdonk

  Geagendeerd door Jan Wijmenga (CU), Maarten Koning (D66), Rachel Heijne (GL), Hester Assen (PvdA), Gertjan te Hoonte (VVD), Tim Schipper (SP), S&S-fractie, Maarten van Heuven (PvdD) en Henk van Deun (PVV)

  In de raadsbrief Voortgang Aardwarmte (5746475) is gemeld wat de stand van zaken is rond de twee aardwarmteprojecten LEAN en GOUD. De fracties zouden graag een uitgebreidere toelichting krijgen op de kenmerken van beide projecten (doel, duur, voortgang, bijdrage aan klimaat- en energie-uitdagingen van de gemeente), de eventuele omgevingsrisico’s (trillingen, geluid, grondwater, aardbevingsrisico), de verdeling van toekomstige opbrengsten, communicatie en omgevingsmanagement en op de wijze waarop de gemeenteraad betrokken kan zijn bij de vergunningverlening, bij de verlening van de verklaring van geen bezwaar door de gemeente.


 • 3

  Tijd: 14.00 - 15.30 uur.
  Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.03
  Beleidsveld: Openbare ruimte, wethouder Diepeveen

  Geagendeerd door Gertjan te Hoonte (VVD), Susanne Schilderman (D66), PVV fractie, Eva Oosters (Student & Starter)
  Het initiatiefvoorstel Toiletten van de Utrechtse VVD en D66 Utrecht betreft het komen tot een plan om in Utrecht overal op 500m afstand een openbaar toilet ter beschikking te hebben. Binnen de gemeente zijn diverse organisatieonderdelen betrokken bij het realiseren van openbaar toegankelijke toiletten.
  De fracties van VVD, D66, PVV en S&S willen graag ter voorbereiding van de het debat in de commissie een technische toelichting op hoe op dit moment een nieuw openbaar toilet tot stand komt, tegen welke problemen men aanloopt en een toelichting op hoe het initiatiefvoorstel beoogt dat te veranderen. Tevens willen de agenderende partijen in gesprek met meepraters zoals patiëntenverenigingen over de behoefte aan openbare toiletten of de richtlijn van 500 meten een werkbare norm is. Daarnaast nodigen de fracties vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, horeca, winkeliers en culturele instellingen uit om in gesprek te gaan over welke bijdrage zij mogelijk aan kunnen leveren om deze norm van 500 meter te halen. Tevens willen de fracties de mogelijkheid hebben om hier feitelijke vragen over te stellen.


 • 4

  Tijd: 15.30 - 17.00 uur.
  Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02
  Beleidsveld: Milieu en Emissieloos vervoer, wethouder Everhardt

  Geagendeerd door Rachel Heijne (GroenLinks), Jan Wijmenga (CU), Bulent Isik (PvdA), Cees Bos (SBU), Maarten van Heuven (PvdD), Sander van Waveren (CDA), Maarten Koning (D66), Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Martijn van Dalen (VVD), Henk van Deun (PVV), Tim Schipper (SP) en Ismael el Abassi (DENK)

  Motivering agendering: In de door het college gestuurde brief wordt een technische briefing aangeboden om het Actieplan toe te lichten. Alle fracties in de gemeenteraad hebben hier behoefte aan en zien graag de volgende zaken behandeld:

  1.   Het bredere kader van dit actieplan: Hoe verhoudt het gemeentelijk beleid en het actieplan Geluid zich tot de Omgevingswet? Welke veranderingen zijn te voorzien? Moeten / kunnen we daar nu al op anticiperen? 
   
  2.   In het actieplan staan knelpunten genoemd, en we kunnen ook lezen dat een aantal knelpunten al is opgelost. Wat is de verwachting m.b.t. de knelpunten die nog niet zijn opgelost in relatie tot de voorgestelde maatregelen? In het bijzonder de knelpunten met waarden >68Db
   
  3.   Utrecht heeft als motto Healthy Urban Living. Geluid is de tweede milieu-gerelateerde ziektefactor. In het plan wordt voorgesteld de plandrempel op 63 Db vast te stellen. Dat is 10 Db hoger dan de WHO norm, en 5Db lager dan de wettelijke norm. Begrijpelijk dat de verdichtingsopgave een lagere plandrempel in de weg zit. 10Db hoger dan de WHO norm lijkt echter hoog. Graag een toelichting op de keuze voor een plandrempel van 63Db. En een toelichting op de ambities van de gemeente. Is het reëel om, net als bij Luchtkwaliteit, te streven naar de WHO normen voor geluid?
   
  4.   Hoe gaat de gemeente om met pieklawaai?
   


 • 6

  Tijd: 20.00 - 21.30 uur.
  Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02
  Beleidsveld: Economische zaken, wethouder Verschuure

  Geagendeerd door Rick van der Zweth ( PvdA), Jantine Zwinkels (CDA), Martijn van Dalen (VVD), Eva Oosters (S&S), Jony Ferket (D66) en Melody Deldjou Fard (GroenLinks)
  De fracties willen in een Raadsinformatiebijeenkomst het uitgebreid hebben over de Raadsbrief van 4 december jl. over een verkenning naar de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Utrecht. Uit de brief wordt duidelijk dat het de functie heeft als investeringsplatform dat de werkgelegenheid en bedrijvigheid ten goede komen.

  Het CDA wil vooral weten hoe dit platform gepositioneerd zal worden ten opzichte van de bestaande organisaties. Is er sprake van onderlinge concurrentie of complementariteit? En wat betekent dit nieuwe platform financieel: gaan wij als gemeente financieren en zo ja, onder welke voorwaarden en met welke doelstellingen en risico’s, in welke sectoren en fase van de ontwikkeling van bedrijven en andere organisaties die zich melden? De VVD sluit zich aan bij de agendering van CDA.

  D66 komt nog met een aanvulling,

  Student & Starter is benieuwd is naar de successen en valkuilen van de regionale samenwerking van de ROM’s die worden uitgenodigd. Verder zou Student & Starter wat meer inzicht willen in de relatie met Europa en Europese subsidies die door deze ROM beter kan worden en wat hiervan de winst zou kunnen zijn.

  De fractie van de PvdA wil in de Raadsinformatiebijeenkomst graag het volgende bespreken:
  • De PvdA graag meer informatie over welke vormen voor de ROM beschikbaar zijn en daarin het belang af te wegen om internationale bedrijven naar Utrecht te halen t.o.v. het versterken van het midden- en kleinbedrijf.
  • De gewenste effecten richten zich nu vooral op internationalisering, innovatie en het versterken van de regio (marketing). In de brief worden “maatschappelijke opgaven” genoemd maar deze worden verder niet ingevuld. Graag gaat de PvdA het gesprek aan over de beoogde maatschappelijke doelen.
  • Bij de voorjaarsnota is de motie MBO-garantiebanen van de PvdA aangenomen. De fractie wil deze motie graag betrekken bij de selectie van scenario’s en uitwerking van de ROM. De PvdA gaat daarom graag het gesprek aan over de mogelijkheden die er hiervoor zijn.


 • 6

  Tijd: 21.30 - 23.00 uur.
  Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02
  Beleidsveld: Verkeer en mobiliteit, wethouder Van Hooijdonk

  Geagendeerd door Sander van Waveren (CDA), Marijn de Pagter (VVD), David Bosch (PVV)
  De agenderende fracties hebben veel vragen bij het voorstel, die ze graag tijdens een technische Raadsinformatiebijeenkomst beantwoord zien. Het gaat daarbij in ieder geval om:

  • Een toelichting waarbij op alle te wijzigen onderdelen wordt aangegeven voor welke concrete projecten het college verwacht dit aangepaste beleid nodig te hebben (waarom deze spoed erachter zit en het niet op de reguliere herziening kan wachten)
  • Een toelichting op het proces en de juridische constructie in de aanloop naar de nieuwe Parkeervisie: wat is de status van de parkeervisie als die de Nota Stallen en Parkeren vervangt? Geldt ‘Stallen en Parkeren’ dan nog totdat de modules door de raad vastgesteld zijn? Zo nee, wat is de meerwaarde van de modules dan? Welk detailniveau legt de raad waar vast?

  Daarnaast in meer detail:

  • Op welke wijze de afspraken tussen ontwikkelaars en toekomstige bewoners over het niet afwentelen op de omgeving door het college juridisch geborgd en getoetst worden,
  • Hoe bij het verhogen van de maximale loopafstand rekening wordt gehouden met mensen met een beperking,
  • Waarom het college voorstelt om sociale huurwoningen telkens specifiek te benoemen bij dit beleid, welk effect heeft dit op de betaalbaarheid en de productie als er geen parkeerplaats of berging bij hoeft?
  • Het college heeft blijkbaar uit de Utrechtmonitor data over woningbezit aan autobezit gekoppeld. Graag krijgen wij inzicht in de CROW-kengetallen, het onderzoek uit Haarlem en de data-analyse die de gemeente op basis van de Utrecht-monitor heeft gedaan.
  • Waarom het college het wenselijk vindt dat eigen bergingen bij appartementen worden geschrapt. Daarbij ook of de opsomming van uitzonderingsgevallen (p1 vd artikelsgewijze toelichting) elk op zich een afwijkingsgrond zijn of dat ze in samenhang moeten worden gezien. Daarnaast hoe het college voornemens is de afwijkingsgronden 2 t/m 5 concreet te maken.
  • In de bijlage bij het addendum staan twee schijnbare fouten:
   - de onderste regel van de tabel eindigt met “< 25m”, waar waarschijnlijk “>25 m” bedoelt wordt. Zo nee, graag toelichting.
   • de invoering van de omgevingswet is niet in 2018, maar in 2021 voorzien. Idem het BBL. Waarom is dit dan relevant voor een tijdelijk addendum en wordt het niet opgenomen in het nieuwe parkeerbeleid?