Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 7 maart 2019 10:00 - 23:00
Locatie:
Varrolaan 100
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 10.00-12.00 uur
  Locatie: Wijkbureau Noordoost, FC Donderstraat 1
  Beleidsveld: Welzijn; Zorg en maatschappelijke ondersteuning. wethouder Van Ooijen

  Geagendeerd door Janneke van der Heijden ( GroenLinks), Hester Assen (PvdA), Rachel Streefland (ChristenUnie), Dimitri Gilissen (VVD) en Corine van Dun (D66)

  Motivatie: Vier jaar na decentralisatie van de WMO zijn de fracties in de gemeenteraad benieuwd hoe we in Utrecht uitvoering geven aan het principe van “Eigen Regie”. Slagen we er in Utrechters eigen regie te laten voeren?
  Binnen het Utrechtse model is eigen regie een van de vier pijlers. Het doel van de pijler Eigen Regie is dat cliënten en patiënten zelf zeggenschap hebben en regie houden over hun leven, ook wanneer zij ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Na het bespreken van onder meer de strategie aanvullende zorg WMO willen de fracties graag dieper ingaan op wat dit uitgangspunt binnen het Utrechts model nu in de praktijk betekent.

  Inzichtelijk maken:

  • Hoe het Utrechtse model Eigen Regie waarborgt?
  • Of Utrechtse inwoners Eigen Regie ervaren?
  • Of en hoe de verschillende zorginstrumenten bijdragen aan Eigen Regie?
  • Op welke manier innovatie kan bijdragen aan het versterken van Eigen Regie?
  • Hoe we Eigen Regie vormgegeven willen zien in 2030?

  Experts, te weten:

  • Zorgbehoevenden / cliënten: over hun ervaringen om eigen regie te voeren?
  • U-Centraal over clientondersteuning: welke verbeterpunten signaleren zij?
  • Buurtteammedewerkers / zorgprofessionals uit Utrecht
  • Kim Putters voor meta-analyse over eigen regie. Hoe doen we het in Utrecht in vergelijking met andere gemeenten? Hoe zien landelijke ontwikkelingen er uit?
  • Cliëntenraden / Solgu / Cosbo / Utrecht Vitale Regio voor clientenperspectief

  Het geheel aan sprekers zouden deze vragen mogen beantwoorden:

  • Hoe het Utrechtse model Eigen Regie waarborgt?
  • Of Utrechtse inwoners Eigen Regie ervaren?
  • Of en hoe de verschillende zorginstrumenten bijdragen aan Eigen Regie?
  • Op welke manier innovatie kan bijdragen aan het versterken van Eigen Regie?
  • Hoe we Eigen Regie vormgegeven willen zien in 2030?


 • 2

  Tijd: 14.00-15.15 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning, wethouder Van Ooijen

  Geagendeerd door Anne-Marijke Podt (D66), Dimitri Gilissen (VVD), Hester Assen (PvdA), Sander van Waveren (CDA)
  De fracties van D66 en de VVD willen graag meer toelichting van de ambtenaren over de volgende onderwerpen.
  • De brief geeft aan dat een groot aantal van de geïnterviewde cliënten willen blijven wonen waar ze nu wonen en dat de komende fase de informatievoorziening richting cliënten belangrijker wordt. Graag horen we wat deze insteek wordt en hoe informatievoorziening aan cliënten en hun omgeving wordt vormgegeven.
  • Nu er een eerste beeld is van het aantal (en soort) benodigde woningen, horen wij graag meer over de haalbaarheid hiervan en welke insteek wordt gekozen voor de gesprekken met de woningbouwcorporaties, bijvoorbeeld waar het gaat om aantallen en spreiding van de woningen.
  • Hoewel er vanuit het Rijk nog veel onduidelijkheden zijn over de toegang tot de WLZ lijkt het goed de raadsleden hierover vast iets meer achtergrond te geven.
  • Een eerste inzicht in de financiële gevolgen.
  • Hoe de Utrechtse raad de komende tijd betrokken blijft in dit proces - juist omdat dit besluitvorming is die met een groot aantal gemeenten en gemeenteraden plaats moet vinden zouden we hier graag nader over in gesprek gaan.

  Tijdens de vorige periode is de Regionale Koers in een technische bijeenkomst met partijen uit de maatschappelijke opvang toegelicht. Omdat er veel nieuwe woordvoerders zijn, lijkt het goed ook deze partijen nogmaals uit te nodigen om aan te geven hoe zij zich voorbereiden, waar ze nu staan en waar zij mogelijk de grootste knelpunten zien.


 • 3

  Tijd: 15.30-16.45 uur
  Locatie: Varrolaan 100, 5.02
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning, wethouder Van Ooijen

  Geagendeerd door Janneke van der Heijden (GroenLinks), Corine van Dun (D66), Ruurt Wiegant (SP) en Kenneth de Boer-Kreeft (SBU).
  De problemen voor (nieuwe) gebruikers van hulpmiddelen (specifiek rolstoelen) politiek inzichtelijk maken. Zodat problemen in de keten verminderd kunnen worden en oplossingen sneller en adequater gemaakt worden.
  De afgelopen weken bereikten de fracties veel klachten over het aanvraagproces van hulpmiddelen in de WMO. Specifiek rolstoelgebruikers en mensen die een rolstoel gaan gebruiken gaven aan een slechte dienstverlening te ervaren en zeer lang te moeten wachten op voor hen essentiële hulpmiddelen.
  Voorbeelden van klachten zijn:

  • dat defecten niet tijdig hersteld worden waardoor onveilige situaties met rolstoelen veel langer duren dan wenselijk;
  • dat het aanvraagproces voor een nieuwe gebruiker zeer moeizaam verloopt, wat een zeer grote impact heeft op het leven van de aanvrager (zowel in sociale, maar ook in financiële zin).
   De klachten over de gemeente en de leveranciers lijken te abstraheren tot de volgende punten:
  • er is van de vele betrokken spelers niemand die de leiding neemt;
  • technologische problemen die leiden tot financiële kosten en discussie over wie dat dan betaalt?
  • de gemeente lijkt de rol als opdrachtgever niet goed te pakken;
  • gebrek aan expertise bij de betrokken partijen.
   Graag zouden de fracties deze punten toetsen tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst bij de gemeente, leveranciers en andere betrokken organisaties. Evt. aan de hand van fictieve casussen.


 • 4

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1, V34 & V35
  Beleidsveld: Cultuur, wethouder Klein

  Geagendeerd door Ellen Bijsterbosch (D66), Melody Deldjou Fard (GL), Eva Oosters (S & S), Pim Steenbergen (CU), Jelle Bouwhuis (DENK), Hester Assen (PvdA), Maarten van Heuven (PvdD), Sander van Waveren (CDA) en Cees Bos (SBU). Marijn de Pagter (VVD)
  In de aanloop naar het opstellen van de uitgangspuntennotitie voor de cultuurnota 2021-2024 is onlangs een visitatierapport verschenen en staat op 30 januari een stadsgesprek over de cultuurnota op de agenda. Hierin worden vertegenwoordigers van verschillende instellingen, makers en festivals gehoord.
  Wat volgens de agenderende fracties ontbreekt in dit traject is echter het horen van niet-gevestigde makers en initiatieven; de aanstormende talenten die nu (nog) geen plek hebben in de cultuurnota. Graag horen de fracties hun perspectief op Utrecht als stad voor talentvolle makers en nieuwe initiatieven.
  In dit gesprek willen de fracties van hen weten:
  • Wat zijn jouw plannen voor de aankomende jaren?
  • Wat heb je nodig om door te groeien? Welke rol kan de gemeente Utrecht daarin spelen (ruimte, regels, subsidies, et cetera)?
  • Wat maakt Utrecht een stad om je als talent te vestigen? Wat zouden redenen zijn om Utrecht te verlaten?
  • Heb je wel eens een (project)subsidie aangevraagd bij de gemeente Utrecht? Waar liep je toen tegenaan?
  • Heb je wel eens afgezien van het doen van een subsidieaanvraag bij de gemeente Utrecht omdat deze niet paste binnen het huidige subsidiestelsel? Wat mist er in het type subsidies die de gemeente nu heeft?
  • Doe je wel eens werk voor Utrechtse opdrachtgevers voor een prijs die (eigenlijk) te laag is?
  • Wat zou jouw positie hierin sterker kunnen maken? Wat kan de gemeente Utrecht hierin betekenen?


 • 5

  Tijd: 21.00-23.00 uur
  Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau, 11e etage, Restaurant, Evenementengebied Noord
  Beleidsveld: Zorg en maatschappelijke ondersteuning

  Programma:
  21:00-21:30: Introductieronde aanwezige organisaties + presentatie resultaten mini-questionnaire.
  21:30-21:40: Presentatie werkgroep Studentenzorg: stakeholders & uitdagingen
  21:40-22:30: Paneldiscussies over de stellingen uit de mini-questionnaire.
  22:30-23:00: Gezamenlijk behandelen speerpunten uit paneldiscussies en gemeenschappelijke uitgangspunten formuleren.
  23:00-23.30: Borrel en napraten

  Geagendeerd door Rachel Streefland-Driesprong (ChristenUnie), Eva Oosters (Student en Starter), Tess Meerding (VVD), Janneke van der Heijden (Groenlinks), Julia Kleinrensink (Groenlinks), Has Bakker (D66).
  Dinsdag 4 september werd de Conferentie 'Zorg(en) voor de Utrechtse student' gehouden, georganiseerd door Stichting Utrecht Oost GEZond. Hier waren o.a. studenten en studentvertegenwoordigers, huisartsen, buurtteams en belangenorganisaties aanwezig. Duidelijk werd dat er nog veel onduidelijkheden zijn, o.a. over de omvang van de (risico-)doelgroepen, bereikbaarheid zorg, en hoe er kan worden samengewerkt door de betrokken partijen (Universiteiten/hogescholen, huisartsen en buurtteams en tweedelijns zorg).
  In de media is er al behoorlijk veel aandacht geweest over de toegenomen stress/psychische klachten onder jongeren en studenten. Ook vanuit onze eigen achterban ontvangen wij hier steeds meer signalen over. En hoewel we een goed zorgsysteem hebben hier in Utrecht, lijkt het toch alsof jongeren/studenten de juiste zorg moeilijk kunnen vinden of zorg mijden, deels ook door de taboes rondom psychische problemen op jonge leeftijd. Wij willen graag met alle partijen rondom deze groep mensen (universiteiten, hogescholen/MBO’s, buurtteams, huisartsen) in gesprek gaan. Ons doel is om de bereikbaarheid te inventariseren en tot goede oplossingen te komen. en hoe we kunnen zorgen voor een grotere bewustwording en taboes doorbreken bij de doelgroep om ervoor te zorgen dat preventieve voorlichting (o.a. via studieverenigingen bijv.) ook echt gaat werken. Jonge mensen zijn juist de groep die erg gevoelig kan zijn voor goede preventie en voorlichting, het past dan ook de ‘beweging naar voren’ om hier juist extra aandacht aan te besteden.

  Doel Raadsinformatiebijeenkomst:
  ● De raad informeren over de omvang en inschatting over het mentale welzijn van de grote groep studenten in Utrecht. En daarbij de vraag om verschillende instrumenten/aanpakken/visies op de (geestelijke) gezondheidszorg voor studenten in Utrecht te presenteren.
  ● Inventariseren wat er nodig is om de juiste zorg bereikbaarder te maken voor Utrechtse studenten (uitwisseling in subgroepen)
  ● Nadenken over hoe de verschillende professionals die zich bezighouden met studenten welzijn kunnen samenwerken om de bereikbaarheid/zichtbaarheid te vergroten. Dit in het kader van preventie en vroegsignalering.