Commissie Stad en Ruimte

donderdag 4 april 2019 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdagavond 2 april en donderdag 4 april 2019. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor de avondvergadering van 2 april en het ochtend/middagdeel van 4 april 2019 zijn separaat agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 5

  20.00 - 20. 45 uur.
  Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling - wethouder Verschuure

  Geagendeerd door P. Zwanenberg ( GroenLinks), J. Wijmenga ( CU) en T. Schipper ( SP)
  Naar aanleiding van de beantwoording van de Schriftelijke vragen van GroenLInks, CU en SP willen deze partijen graag met de raad in debat over de plannen met betrekking tot het ‘hoogte-accent’ op het CAB gebouw. Partijen vinden dat de gepresenteerde plannen niet in overeenstemming zijn met het koersdocument en de daarbij behorende illustraties en zijn benieuwd hoe andere partijen daar tegenaan kijken.


 • 6

  BIJ VASTSTELLING VAN DE AGENDA DOOR DE COMMISSIE IS BESLOTEN DIT AGENDAPUNT DOOR TE SCHUIVEN NAAR EEN VOLGENDE COMMISSIEVERGADERING.

  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling, Energie - wethouder Verschuure

  Geagendeerd door F. de Koning ( GroenLinks), H. Dekker-Abdulaziz ( D66)
  Op 25 januari ontving de Utrechtse gemeenteraad een brief over vier analyses (wonen, energie, mobiliteit en economie) die de afgelopen periode in opdracht van de U10 bestuurstafels zijn uitgevoerd. In de brief gaf het college aan dat de analyses worden beschouwd als bouwstenen en als inbreng voor het opstellen van een Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De Raad zou zich naar aanleiding van een plan van aanpak aan het eind van het eerste kwartaal 2019 kunnen uitspreken.
  Inmiddels is duidelijk geworden dat er in de U10 gemeenten verschillend met deze bouwstenen is omgegaan: in Zeist heeft de raad om betere betrokkenheid van de samenleving gevraagd. In de gemeente de Bilt heeft de raad samen met het college een position paper gemaakt. Ten slotte heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug het college opgedragen om een extra bouwsteen toe te voegen op het gebied van natuur, recreatie en landschappen. Veel gemeenten werken met een deadline van 1 april als uiterste datum om op de voorgestelde bouwstenen te kunnen reageren. Hierdoor heerst er bij de fracties enige verwarring over de rol van de Utrechtse raad in dit proces. In de brief van 25 januari zijn de bouwstenen ter kennis name aangereikt, maar mogelijk is er toch sprake van een formele stap in het traject naar een gezamenlijk Ruimtelijk Economisch Programma.

  GroenLinks en D66 vinden het belangrijk om de bouwstenen en het plan van aanpak tijdig te bespreken, zodat de visie van de Utrechtse gemeenteraad meegegeven kan worden aan de wethouder rond de mogelijke deadline van 1 april. De fracties vinden het van belang dat we goede regionale afspraken maken over grote uitdagingen, zoals het woningtekort, de energietransitie, mobiliteit en economie. Betrokkenheid van alle gemeentes in een vroeg stadium is essentieel, om op tijd te zijn met de Utrechtse inbreng en om te voorkomen dat regionale compromissen toch worden geconfronteerd met bezwaren vanuit enkele gemeentes, zeker gezien de tijdsdruk waarin deze plannen worden gesmeed.

  In dit debat willen de fracties van GroenLinks en D66:

  1. hun visie te geven op de vier bouwstenen en de voorgestelde extra bouwsteen op het gebied van natuur, recreatie en landschappen. Andere fracties worden uitgenodigd dit ook te doen.
  2. Verdere afspraken maken met het college over het proces voor het opstellen van het REP, ten aanzien van de betrokkenheid van de Utrechtse gemeenteraad bij de komende mijlpalen in het proces. Andere fracties worden uitgenodigd hierover stellingname te nemen.
  3. Het college vragen om het college van Rijksadviseurs te betrekken bij vervolgstappen. Dit is ook in de metropoolregio Amsterdam gedaan. Het daar ontwikkelde dashboard verstedelijking biedt een goed uitgangspunt voor een integrale afweging over de wijze waarop verschillende maatschappelijke waardes een plek kunnen vinden in de beperkte ruimte: wonen, energie, mobiliteit, werken, maar ook natuur, voorzieningen en leefbaarheid.
   Het college wordt verzocht om vóór het debat het aangekondigde plan van aanpak aan de Raad te sturen.