Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 6 oktober 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal en Fysiek op stadhuis
Voorzitter:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19:30 - 21:00
  Beleidsterrein: Werk en Inkomen
  Werkvorm: Digitaal gesprek tussen raadsleden en betrokken ambtenaren en externe deskundigen.
  Agenderenden: fracties van PvdA, GroenLinks, SP, S&S en Stadsbelang Utrecht

  Motivering:
  In de Raadsinformatiebijeenkomst krijgen de agenderende fracties graag een ambtelijke toelichting op de verschillende potentiële scenario’s (A t/m D) en de reden dat het college heeft gekozen voor Scenario C. Dit gaat om de gedachte qua activeren en de wijze van financieren. Breder horen de agenderende fractie graag welke mogelijkheden van financieren er bestaan, op welke wijze potentiële besparing op de uitkering wordt meegewogen, welke ervaringen/methodes in andere steden zijn gekozen en of wordt beoogd ook banen buiten de publieke sector i.s.m. partners te realiseren. Naast de ambtelijke toelichting willen de agenderende raadsleden graag horen van een andere stad, bij voorkeur Groningen, hoe het daar is vorm gegeven en van de Start Foundation hoe zijn de scenario’s beoordelen en op welke wijze zij dergelijke banen in andere steden hebben georganiseerd. Ook horen wij graag van partijen in de stad, zoals Samen030, welke kansen zij zien voor dergelijke banen.


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 19:30 - 21:00
  Beleidsterrein: Circulaire economie
  Werkvorm: Digitaal gesprek tussen raadsleden en betrokken ambtenaren en externe deskundigen.
  Agenderenden: D66, Jelmer Schreuder; S&S, Tessa Sturkenboom; VVD, Martijn van Dalen; PvdD, Maarten van Heuven; Groenlinks, Erwin Virginia; PVV, Henk van Deún; CU, Jan Wijmenga; CDA, Jantine Zwinkels; SBU, Cees Bos

  Motivering:
  De nieuwe Grondstoffennota 2020 maakt een keuze die een andere invulling geeft aan het gehanteerde beleid van de afgelopen jaren met betrekking tot plastic, blik en pak. De agenderende partijen zouden wij graag meerdere perspectieven horen met betrekking tot bron- en nascheiding die aandacht hebben voor gebruiksgemak, gedragseffect en bruikbaarheid van de opgehaalde materialen. Daarnaast willen de agenderende partijen graag een inzet inzet op het beter faciliteren van gft-afvalinzameling in niet-grondgebonden huizen (gestapelde bouw), met name het effect van eenvoudiger wegbrengen zien. De agendeerders horen dan ook graag welke consequentie dit heeft voor de inzamelfrequentie van het restafval heeft en hoe de wantoestanden bij verzamelcontainers in de buurt voortaan kunnen worden voorkomen. Agendeerders zijn verder benieuwd naar de mogelijkheden voor andere afvalstromen, zoals de luierinzameling.


 • 2.1

  Tijd: volgt
  Werkvorm: Digitaal gesprek tussen raadsleden en betrokken ambtenaren en externe deskundigen.
  Agenderenden: D66, Jelmer Schreuder; S&S, Tessa Sturkenboom; VVD, Martijn van Dalen; PvdD, Maarten van Heuven; Groenlinks, Erwin Virginia; PVV, Henk van Deún; CU, Jan Wijmenga; CDA, Jantine Zwinkels; SBU, Cees Bos
  Motivering:
  De nieuwe Grondstoffennota 2020 maakt een keuze die een andere invulling geeft aan het gehanteerde beleid van de afgelopen jaren met betrekking tot plastic, blik en pak. De agenderende partijen zouden wij graag meerdere perspectieven horen met betrekking tot bron- en nascheiding die aandacht hebben voor gebruiksgemak, gedragseffect en bruikbaarheid van de opgehaalde materialen. Daarnaast zien we een inzet op het beter faciliteren van gft-afvalinzameling in niet-grondgebonden huizen (gestapelde bouw), met name het effect van eenvoudiger wegbrengen. We horen dan ook graag welke consequentie dit heeft voor de inzamelfrequentie van het restafval heeft en hoe we wantoestanden bij verzamelcontainers in de buurt voortaan kunnen voorkomen. We zijn verder benieuwd naar de mogelijkheden voor andere afvalstromen, zoals de luierinzameling.


 • 3

  Tijd: 19:30 - 21:30
  Beleidsterrein Openbare orde en veiligheid/ portefeuille burgemeester
  Digitale collegebijeenkomst: Gesprek tussen raadsleden en aanwezigen, een terugkoppeling van de gevoerde gesprekken over de Utrechtse rellen
  Programma:
  19:30 – 20:30 uur:
  • Informele ’huddle’ om afspraken te maken en te testen
  • Burgemeester Peter den Oudsten opent de bijeenkomst en presenteert resultaten analyse ongeregeldheden met doorkijk naar de toekomst
  • Jeroen van den Broek (criminoloog ‘Straatcultuur, social media & jeugdcriminaliteit’) geeft een reflectie op de analyse
  20:30 – 21:30 uur
  • Gesprek met de raad, ook wethouders Maarten van Ooijen en (waarschijnlijk) Eelco Eerenberg nemen deel.

  Motivering:
  Van 14 tot en met 18 augustus was er sprake van ongeregeldheden in verschillende Utrechtse wijken. Het college heeft langs verschillende lijnen onderzocht wat de beweegredenen zijn bij de betrokken jongeren en welke achtergronden/omstandigheden er spelen vanuit verschillende perspectieven met als doel te kunnen vaststellen hoe we dergelijke ongeregeldheden in de toekomst kunnen voorkomen.

  Naast een analyse van de feiten en literatuuronderzoek is er veldonderzoek gedaan. Het college heeft verschillende gesprekken gevoerd met jongeren, bondgenoten, ouders van jongeren, cyberexperts en professionals in de wijk. Ook is de rol en invloed van social media bij de totstandkoming en escalatie van ongeregeldheden onderzocht.

  Op deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de ongeregeldheden die in Utrecht plaatsvonden van 14 tot en met 18 augustus jongstleden. Daarnaast is het de bedoeling één of twee sprekers uit te nodigen die in gaan op de leefwereld van jongeren en de invloed van sociale media.