Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 11 juni 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Stadhuis
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Wijk West/ wethouder Lot van Hooijdonk
  Agenderenden: Jantine Zwinkels (CDA), Mahmut Sungur (DENK) en Has Bakker (D66)

  Motivering agendering:
  In de brief zijn veel voorstellen opgenomen op allerlei beleidsdomeinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Verkeer en Mobiliteit, Openbare Ruimte, Economie, City marketing en wijkgericht werken & participatie. Deze veelheid aan onderwerpen is voor de fracties aanleiding om als raad ook in deze fase betrokken te zijn.

  De herinrichting zelf zal volgens de brief in 2019 concreter moeten worden middels een ‘IpvE’ en ‘FO’, dat in het begin van 2020 ter consultatie aan betrokkenen in de omgeving wordt voorgelegd. Er wordt in de brief ook een budget genoemd waarover overeenstemming is bereikt met winkeliers over het parkeren. Behalve de Kredietaanvraag en de integrale afweging van het MPB 2019 wordt de rol van de raad niet direct duidelijk uit de brief. In de veelheid van onderwerpen wordt ondertussen wel door de gemeente aangestuurd op overeenstemming op alternatieve oplossingen/ideeën met een financiële impact. Voorbeelden hiervan zijn de parkeertarieven en de reeds overeengekomen kosten voor het maatregelenpakketten met winkeliers. Maar ook met een ruimtelijke of economische impact: denk aan bushaltes en laad- en losplekken of nieuwe vergunningen.

  Vanuit een kaderstellende en controlerende taak willen de fracties meer helderheid krijgen over de stand van zaken van de plannen en het besluitvormingsproces. De eerdere participatiebijeenkomsten hebben laten zien dat er veel verschillende wensen en soms tegenstrijdige belangen bestaan in Lombok. Hoe toetsen we bijvoorbeeld dat gedurende het proces al deze verschillende posities en eerder betrokken (proces)groepen aan bod komen, ook in de uitvoering?
  De fracties willen graag dat de RIB helderheid geeft in het onderscheid tussen de recente acties in de buurt die gericht zijn op leefbaarheid en de grotere investeringen die vanuit de buurtvisie in de toekomst nog moeten worden gedaan. Met name deze acties, zoals herinrichting van de openbare ruimte, zullen een flinke impact hebben op de buurt.
  De buurtvisie is tot stand gekomen met participatie van ondernemers, inwoners en andere betrokkenen in Lombok. De fracties zijn erg benieuwd hoe zij kijken naar de stand van zaken en de voortgang.


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 21.00 - 22.30 uur
  Locatie: Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Economische Zaken/ wethouder Klaas Verschuure
  Agenderenden: Jony Ferket (D66), Jantine Zwinkels (CDA) Rick van der Zweth (PvdA), Martijn van Dalen (VVD)

  Motivering agendering RIB:
  De fracties willen graag een raadsinformatiebijeenkomst organiseren om de (aangekondigde) evaluatie en de (mogelijk alternatieve vormen van) voortzetting van het ondernemersfonds te bespreken. Na vijf jaar loopt in 2019 de termijn van het ondernemersfonds af en toegezegd is dat de gemeenteraad voor de zomer de evaluatie krijgt inclusief nieuw raadsvoorstel. Een besluit van de raad voor de zomer is gewenst.

  De fracties willen met vertegenwoordigers en gebruikers van het fonds in gesprek over de bevindingen van de evaluatie en de voorstellen die zijn gedaan voor de voorzetting van het ondernemersfonds. Van ondernemers willen we horen wat zij vinden van de bestedingen van het fonds. Bijvoorbeeld de vraag wat succesvolle bestedingen waren, of het is besteed aan kerntaken van de gemeente, welke verbeteringen mogelijk zijn in de inrichting van het ondernemersfonds (ook gelet op diverse doelgroepen en sectoren met eigen behoeften) en hoe we het succesvoller en structureler kunnen maken.


 • 2.1