Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 12 september 2019 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Eind:
woensdag 11 september 2019 13:23
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 10.00 - 12.00 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1/ Trouwzaal
  Beleidsveld: Energie
  Portefeuillehouder: Wethouder van Hooijdonk
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Maarten Koning (D66), Cees Bos (SBU), Tessa Sturkenboom (S&S), Bülent Isik (PvdA), Maarten van Heuven (PvdD), Rachel Heijne (GL), Henk van Deun (PVV) en Jan Wijmenga (CU

  Motivering:
  De fracties van VVD, D66, SBU, S&S, PvdA, PvdD, GL, PVV en CU willen het raadsvoorstel ‘Startnotitie Regionale Energiestrategie U16’ agenderen voor een Raadsinformatiebijeenkomst. De raadsleden hechten aan een tijdige, zorgvuldige en goed geïnformeerde inbreng en bijdrage aan het traject dat de U16 doorloopt richting een Regionale Energiestrategie. De raadsleden willen zich daarom graag in een technische raadsinformatiebijeenkomst laten informeren over de inhoud van de startnotitie zoals opgesteld door de U16 en willen daarvoor een toelichting vanuit de U16 organisatie. Daarnaast willen zij graag geïnformeerd worden over de inzet die door de gemeente Utrecht is gekozen bij de opzet van deze notitie, graag ontvangen zij hierover een toelichting vanuit de Utrechtse gemeentelijke organisatie. Ook wordt zij graag geïnformeerd over de financiële consequenties van het raadsvoorstel (inclusief dekking).
  De raadsleden ontvangen tevens graag een toelichting op het inhoudelijke proces en het besluitvormingsproces dat doorlopen gaat worden. Zij willen graag weten wanneer de raad besluiten dient te nemen en wat dat binnen de werkwijze van de Utrechtse raad betekent. Binnen de Raadsinformatiebijeenkomst willen de raadsleden ook met elkaar in gesprek over de haalbaarheid van de planning. In de commissiebehandeling van het raadsvoorstel zullen de fracties vervolgens in de debat gaan over het voorstel zelf.


 • 2

  Tijd: 14.00 - 15.15 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1/ Trouwzaal
  Beleidsveld: Vastgoed
  Portefeuillehouder: Wethouder Everhardt
  Agenderenden: Lars Roodenburg (D66) Thijs Weistra (GroenLinks), Gertjan te Hoonte (VVD) en Jantine Zwinkels (CDA)

  Motivering:
  Onlangs heeft het college de raad geïnformeerd over de huurbeëindiging van Broese Boekverkopers van het pand Stadhuisbrug 5. Het college heeft de raad toegezegd nog voor het vertrek van Broese (het vertrek is voorzien in maart 2020) de raad een pandvisie toe te zenden.
  D66, CDA, GroenLinks en de VVD zien de ‘casus Broesepand’ als een goede casus om met elkaar te verkennen hoe het nieuwe vastgoedbeleid eruit moet komen te zien. Dit ook in aansluiting op de gehouden expertmeeting Vastgoed waarbij gesproken is over het aspect maatschappelijke meerwaarde en Vastgoed..
  Uiteindelijk zien de genoemde fracties straks tevens een pandvisie die verschillende scenario’s bevat.

  Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst zouden de fracties graag met alle woordvoerders en de wethouder/ ambtelijke organisatie in een open gesprek willen praten over de toekomstscenario’s van het pand. Hierbij zijn alle scenario’s denkbaar, zoals bijvoorbeeld een eventuele verkoop van het pand met een winkelbestemming en het invullen van de maatschappelijke meerwaarde op een andere locatie als het volledig maatschappelijk bestemmen van het pand.


 • 3

  Tijd: 19.30 - 21.30 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1, Trouwzaal
  Beleidsveld:Ruimtelijke ontwikkeling
  Portefeuillehouder: Klaas Verschuure

  Agenderenden: Floor de Koning (GroenLinks), Jantine Zwinkels (CDA), Hind Dekker- Abdulaziz ( D66)

  Motivering:
  Op 28 juni ontving de Raad een brief over verbetering van het Utrechts Plan Proces (UPP). Het UPP geeft een soort stappenplan voor (complexe) bouwprojecten in Utrecht. Het verbeterde UPP zou in theorie moeten leiden tot een sneller en voorspelbaarder verloop van het planproces. Ook zou het eerdere participatie mogelijk moeten maken.

  Het is van belang dat het UPP goed aansluit bij de wensen van ontwikkelende partijen en van de omwonenden. Om deze reden bespreken de fracties het verbeterplan graag met ontwikkelende partijen (corporaties, marktpartijen, initiatiefnemers e.a.) en met betrokkenen bij bouwprojecten in de stad. Raadsleden hebben regelmatig wensen ontvangen om het huidige UPP aan te passen, bijvoorbeeld van omwonenden (zie schriftelijke vragen 2019-64), van projectontwikkelaars en van bewonersinitiatieven. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk hoe bewoners via het verbeterde planproces eerder betrokken zullen worden. De agenderende partijen willen ook weten hoe de gemeente borgt dat het voorgestelde verbeterplan ook in de praktijk navolgbaar wordt toegepast, zodat ook gemaakte keuzes in het proces uitlegbaar en onderbouwd zijn. Een goede bespreking van de verbeteringen is daarom noodzakelijk. De bespreking van het UPP met belanghebbenden kan voorafgegaan worden door een korte ambtelijke toelichting van de wijzigingen.


 • 3.1