Commissie Stad en Ruimte

donderdag 18 januari 2018 20:00 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op: donderdagochtend 18 januari van 09.30-12.00 uur donderdagmiddag 18 januari 2018 van 14.00-17.00 uur donderdagavond 18 januari 2018 van 20.00-23.00 uur Voor het ochtend/middagdeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.

Agendapunten

 • 1
 • 12

  20.00 - 21.00 uur Beleidsterrein: Wonen - wethouder Jansen Geagendeerd door Pepijn Zwanenberg, GroenLinks, Tim Schipper, SP en Bulent Isik, PvdA. GroenLinks en SP zijn geen voorstanders van de verkoop van monumentale gebouwen door Stadsherstel Midden Nederland zonder vooraf strikte voorwaarden te stellen voor het behoud van deze woningen in de sociale sector. tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd duidelijk dat de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel, Stadsherstel Amsterdam en de Nationale Monumentenorganisatie niet door zijn naar de tweede biedingsronde voor de overname van de panden. Deze organisaties wilden zich inzetten om de woningen te blijven verhuren in de sociale huursector en niet over te gaan tot uitponding. In de verkoopvoorwaarden staat nu o.a. dat uitponden mag vanaf 3 jaar na de overname. Dat deze monumentenorganisaties niet door zijn gegaan naar de tweede ronde doet het ergste vermoeden omtrent de toekomst van deze bijzondere gebouwen. Bovendien bevreemdt deze voorgenomen verkoop de fracties van GroenLinks en SP omdat in een brief van B&W van 7 november 2013 ref. REo 13.092270 verkoop van monumentaal bezit nog expliciet werd uitgesloten. Daarom willen ze met de wethouder en andere fracties bekijken wat zij als raad kunnen doen tegen de, in hun ogen, ongewenste verkoop zonder strikte voorwaarden van dit bijzondere monumentale bezit. De fractie van de PvdA is tegen de verkoop van de sociale huurwoningen. In de commissie willen zij kijken of het mogelijk is om het voorstel tegen te houden. Corporaties geven aan dat ze voldoende middelen hebben om te investeren. De opbrengsten van de verkoop van deze woningen hebben zij in eerste instantie niet nodig. Er is groot tekort aan huurwoningen; vooral in het gebied. De verkoop van deze woningen zorgt ervoor dat de centrumgebied niet meer toegankelijk wordt voor mensen met een kleine portemonnee. De PvdA wil in de commissie kijken wat er mogelijkheden zijn om het centrumgebied toch wel toegankelijk te houden. Ze willen weten in hoeverre de bewoners betrokken zijn geweest bij het genomen besluit. Op basis van gesprekken die zij hebben gevoerd, blijkt dat er geen enkele optie met de bewoners zijn besproken. Waarom niet?


 • 12.1
 • 13

  21.00 -21.30 uur Beleidsveld: Wonen - wethouder Jansen Geagendeerd door Gertjan te Hoonte, VVD en Bulent Isik, PvdA De VVD fractie ziet ruimte voor een verhuisadviseur die zich terugverdiend binnen de WMO. Ook voor mensen die in een koopwoning wonen. De VVD fractie ziet de verhuisadviseur dan ook vooral als ondersteuning om dure maatregelen aan de eigen woning gefinancierd vanuit de WMO te voorkomen en wil weten of het college mogelijkheden ziet om de verhuisadviseur als maatwerkvoorziening binnen de WMO beschikbaar te stellen. De VVD fractie wil graag weten van het college of zij mogelijkheden zien de informatievoorziening over de beschikbare levensloopbestendige woningen in de stad vollediger te maken. Motivering PvdA: In onze stad wonen veel particuliere oudere huiseigenaren. Sommige woningen zijn erg groot voor deze ouderen. Het is een goede zaak voor de doorstroming als deze bewoners geholpen worden naar een passende en kleinere woning. Ze kennen de wegen niet en weten vaak ook niet hoe het werkt. De fractie van de PvdA is van mening dat de gemeente Utrecht woningeigenaren met een kleine portemonnee, net als huurders van sociale woningen, met gratis verhuisadvies zou moeten ondersteunen om zo de doorstroming op de Utrechtse woningmarkt te bevorderen. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst Ouderenverhuisadviseur wisselden de ouderenverhuisadviseurs van de gemeente Utrecht én de gemeente Nieuwegein hun praktijkervaringen uit. De aanpak zoals de ouderenverhuisadviseur voor particuliere woningen in Nieuwegein werkt. Ze zijn er in geslaagd om voor enkele bewoners een passende woning te vinden. Daarom willen wij met raadsleden en de wethouder in gesprek over de mogelijkheid voor een eenjarige pilot met een verhuisadviseur in Utrecht voor particuliere woningeigenaren organiseren.


 • 14.1

  21.30 - 22.30 uur Beleidsveld: Wonen - wethouder Jansen Geagendeerd door Reinhild Freytag, Student en Starter, Susanne Schilderman, D66, Gertjan te Hoonte, VVD, Willeke Bredewold, SBU Student en Starter, D66 en VVD zouden op basis van de stand van zaken van het actieplan studentenhuisvesting graag een drietal onderwerpen bespreken met de wethouder en andere partijen: - In de stand van zaken van het actieplan wordt wat uitgebreider ingegaan op de huisvesting van internationale studenten. Echter wordt nog niet helemaal duidelijk welke verantwoordelijkheden de gemeente wel en niet op zich gaat nemen en welke verantwoordelijkheden bij andere partijen liggen. Wij zouden hier graag meer duidelijkheid over krijgen. - Het overgrote deel van de studentenwoningen die de komende jaren worden gebouwd betreft zelfstandige eenheden. Student en Starter, D66 en VVD vinden het belangrijk dat er ook genoeg onzelfstandige eenheden bijkomen. Uit het onderzoek van VIDIUS blijkt dat hier ook nog steeds veel behoefte aan is. Er zijn vast geschikte locaties om wat meer bij te plussen op het gebied van onzelfstandige eenheden. - Ten slotte vragen Student en Starter, D66 en VVD zich af hoe het gaat met de uitvoering van motie 2016/131. In deze motie wordt het college opgedragen actief op zoek te gaan naar nieuwe projecten voor studentenhuisvesting. Zij vragen zich af hoe het nu gesteld is met deze zoektocht, aangezien hier niets over wordt gezegd in de stand van zaken. De VVD is tevens benieuwd wat wordt gezien als zoekgebied voor eventuele nieuwe studentenhuisvesting. Stadsbelang Utrecht wil op basis van de raadsinformatiebijeenkomst ‘Stand van zaken van het actieplan Studentenhuisvesting’ en Huisvesting internationale studenten van donderdag 30 november 2017 graag een drietal zaken bespreken met de wethouder en andere partijen: - In het actieplan studentenhuisvesting wordt het omzettingsbeleid genoemd als mogelijkheid tot het verschaffen van extra wooneenheden voor studenten. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd aangegeven dat er nog te hoge drempels liggen, waardoor dit beleid niet haar doelstellingen behaald. Stadsbelang Utrecht wil graag de mogelijkheden van het verlagen van de drempels van het omzettingsbeleid bespreken om te komen tot een aanpak die op korte termijn een deel van het gebrek aan studentenhuisvesting kan opvullen. - Stadsbelang Utrecht wil graag de uitvoering van motie 2015/192 bespreken. Stadsbelang Utrecht vraagt zich af hoe het gaat met de uitvoering hiervan en welke mogelijkheden er bestaan vanuit corporaties en hoe Utrecht stappen gaat zetten. Wij zijn benieuwd naar de uitleg van wethouder van de huidige uitvoering van deze motie en wat de andere partijen hiervan vinden. - De mogelijkheden van onderzoek naar de manieren waarop buitenlandse studenten huisvesting vinden in Utrecht en welke rol de gemeente heeft om de buitenlandse studenten op de hoogte te stellen van deze en meer mogelijkheden.


 • 14.2
 • 15

  22.30 - 23.00 uur Beleidsveld: Bouw en woningtoezicht- wethouder Jansen en Stationsgebied - wethouder Everhardt Geagendeerd door Ruben Post, PvdA De PvdA agendeert de mondeling vragen "Ongelukken op Utrecht Centraal" van 28 september 2017. Afgelopen periode zijn er twee grote ongelukken gebeurd bij de bouw van Utrecht Centraal. Vorig jaar was dit zelfs met fatale gevolgen voor een van de bouwvakkers. Het ongeluk in september was gelukkig minder ernstig. De PvdA ziet hierin een actieve rol voor de gemeente als opdrachtgever. Zij moet evengoed toezien op veilige werkomstandigheden voor mensen die onze stad maken. De antwoorden van het college waren wat de PvdA betreft onvoldoende. De PvdA wil daarom het debat aan met het college. De bouwvakkers hebben ook in het AD/UN laten weten welke risico's zij dagelijks zien. De PvdA wil dat de gemeente het gesprek aan gaat met de bouwvakkers en de bedrijven in het Stationsgebied om stevige afspraken over de veiligheid te maken. Daarnaast wil de PvdA ook nadere invulling van de rol van de gemeente bij grote bouwprojecten als opdrachtgever om toe te zien op veilig. De PvdA zou ook graag zien dat de Inspectie SZW niet alleen bij dodelijk ongevallen een onderzoek instelt maar ook haar rol pakt wanneer er andersoortige ongelukken gebeuren. Kan de wethouder dit bij de Inspectie aandragen? De PvdA is ook benieuwd hoe de andere fracties kijken naar de rol van de gemeente bij de veiligheid van de bouw van Utrecht Centraal. Afspraken over een sterkere rol van de gemeente als opdrachtgever in het Stationsgebied en bij andere grote bouwprojecten.