Commissie Stad en Ruimte

donderdag 4 april 2019 09:30 - 16:35
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdagavond 2 april en donderdag 4 april 2019. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor de avondvergadering van 2 april en de avondvergadering van 4 april 2019 zijn separaat agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 7

  09.30 - 10.00 uur.
  Beleidsveld: Economische Zaken - wethouder Verschuure

  Geagendeerd door R. van der Zweth ( PvdA).
  De fractie van de PvdA wil de raadsbrief Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) agenderen met de volgende aandachtspunten:
  • De gewenste effecten richten zich nu vooral op internationalisering, innovatie en het versterken van de regio (marketing). De PvdA wenst aandacht voor werk voor alle opleidingsniveaus, duurzaam werk (dit betreft de energietransitie maar het faciliteren van vaste dienstverbanden) en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (en andere vormen van social return). In de brief worden “maatschappelijke opgaven” genoemd maar deze worden verder niet ingevuld. Graag gaan wij in discussie over de nadere invulling hiervan.
  • De PvdA gaat ook graag de discussie aan wat voor bedrijven en werkgelegenheid we naar de stad willen halen met de ROM. Hierbij vragen wij specifiek aandacht voor Sociaal Ondernemen.
  • De PvdA wil graag toewerken naar een brede visie onder de ROM over de arbeidsmarkt in Utrecht met aandacht voor zowel de ondernemingen als werknemers. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen van de vaardigheden bij werknemers (denk bij de invulling hiervan aan het House of Skills zoals dat in Amsterdam vorm krijgt).
  • Bij de voorjaarsnota is de motie MBO-garantiebanen van de PvdA aangenomen. Dit willen wij graag betrekken bij de selectie van scenario’s en uitwerking van de ROM.


 • 8

  10.00 - 11.30 uur
  Beleidsveld: Economische zaken - wethouder Verschuure

  Geagendeerd door R. Heijne ( GroenLinks), A. Sasbrink (Partij voor de Dieren), J. Zwinkels (CDA),T. Schippers (SP), H. van Deún (PVV), C. Bos (SBU), R. van der Zweth (PvdA), E. Oosters (Student & Starter), J. Ferket ( D66), M. van Dalen (VVD).

  De agenderende partijen willen n.a.v. de kantorenbrief met het college en met elkaar in gesprek.
  Onderwerpen die de agenderende partijen aan de orde stellen:
  • Hoe verhoudt het proactief ontwikkelen van kantoren zich tot andere ambities?
  In het bijzonder wonen, bijhorende voorzieningen en groen? Heeft het bouwen van kantoren dan prioriteit?
  Maar ook gebiedsgericht kijkend, bv naar het stationsgebied en de krapte aldaar?
  In hoeverre draagt het bouwen van meer kantoren bij aan de kwaliteit van de stad?
  • Wat heeft de verandering van beleid m.b.t. transformaties voor gevolgen? In relatie tot stedelijke ontwikkeling / integrale gebiedsvisie en in het bijzonder m.b.t. ontwikkeling woningen, maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte en groen?
  • Hoe verhoudt de wens tot flexibiliteit zich tot het zojuist vastgestelde provinciale beleid en plancapaciteit?
  • Welke kansen en risico’s biedt flexibiliteit in relatie tot de regio, andere plekken in de stad? En welke voorwaarden stellen we aan flexibiliteit?
  • Wat betekent het loslaten/versoepelen van de voorverhuureis als het economisch weer slechter gaat?
  • Hoe krijgt de samenwerking met de regio vorm als steeds meer kantoren richting grote stad trekken en aan welke toekomstige locaties t.b.v. kantoren in de stad denken wij voor de toekomst?
  • Aan wat voor kantoren willen we plek bieden in onze stad?
  • Welke behoefte en welk het aanbod van verschillende werklocaties hebben we nodig: kantoren, bedrijven en meer informele werklocaties: hoe zorgen we dat we voldoende werkgelegenheid houden?
  • Hoe kunnen we inzetten op nieuwe flexwerklocaties in de stad en wat is de rol van de gemeente hierin?
  • Hoe behouden we betaalbare werklocaties in de stad (zoals bijvoorbeeld de stadstuin)?
  • Hoe verhoudt de kantorenbrief zich tot de RSU?

  Aanvullende agendering van de fractie van de VVD.

  • Hoe verhoudt de visie over kantoorlocaties zich tot de bereikbaarheid van deze locaties, zowel per OV als per fiets als per auto?
  • Hoe verhoudt de visie over kantoorlocaties en eventuele transformaties van gebouwen zich tot de ruimte voor de Utrechtse industrie?
  • In hoeverre is er rekening gehouden met de participatie van gebruikers (huurders) en eigenaren van (toekomstige) kantoorpanden?
  • Hoe gaat het college stimuleren dat Utrecht de ideale (internationale) vestigingsplaats is voor bedrijven, waaronder (regionale) hoofdkantoren, en wat is daarvoor nodig om deze werkgelegenheid naar Utrecht te halen?


 • 8.1
 • 9

  11.30 -12.30 uur.
  Beleidsveld: Circulaire economie - wethouder Verschuure

  Geagendeerd door S. Schilderman (D66), R. Heijne (GroenLinks), de fractie van Student & Starter, J. Zwinkels (CDA), C. Bos (Stadsbelang Utrecht), M. van Heuven ( Partij voor de Dieren) M. van Dalen (VVD).
  Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst op 6 februari en mondelinge vragen tijdens het vragenuur van 7 februari, willen de agenderende fracties graag de aankomende aanbesteding van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) agenderen voor bespreking in de commissie. De aanbestedingsstrategie wordt half april vastgesteld en daarom is er haast bij deze bespreking geboden.
  Graag gaan de fracties met elkaar en met de wethouder het debat aan over het sturen op de aanbesteding (waaronder de indeling van de percelen, looptijden, mate van gezonde concurrentie, marktconformiteit, etc.). De wens van de fracties is namelijk een verdere verduurzaming van de afvalverwerking en een grotere inzet op nascheiding, los van de aankomende aanbestedingen. Daarnaast willen de fracties het debat aangaan met de wethouder en elkaar over het sturen op de prijs van de afvalverwerking (n.a.v. de opmerking dat de verwerking flink duurder zou kunnen worden en de onzekerheden rondom het Afvalfonds). In de notitie die door de AVU is opgesteld worden een paar dilemma’s tussen nascheiding en bronscheiding geschetst. Graag horen de fracties de overwegingen en de voorkeuren van het college en de inzet van het college richting de AVU, ook in relatie tot de landelijke VANG-doelstellingen (100 kg restafval in 2020, 30 kg in 2025) en de verdere verdichting van de stad. Tot slot zijn de agenderende fracties geïnteresseerd in eventuele veranderingen in het logistieke systeem (op dit moment drie overslaglocaties) en de gepaarde transportkosten.

  Aanvullende agendering van de fractie van de VVD.
  De Utrechtse VVD maakt zich zorgen dat de raad onvoldoende kan bijsturen indien nodig, dat er onvoldoende aandacht voor nascheiding is, en dat er bij het college onvoldoende (financiële) rekening is gehouden met ondergrondse afvalcontainers.


 • 9.1
 • 10

  14.00-15.30 uur
  Beleidsveld: Stationsgebied - wethouder Everhardt

  Al langer bestaan er plannen voor de locatie Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat te ontwikkelen als (woning-) bouwlocatie. In oktober 2017 heeft het college de gemeenteraad toegezegd scenario’s op te stellen voor het project waarbij de wensen van de raad o.a. voor groen en sociale woningbouw zijn meegenomen.
  In totaal zijn in opdracht van het college zes modellen opgeleverd. Alles afwegende stelt het college nu aan de raad voor de modellen D en E te kiezen als de modellen die de basis vormen voor verdere planontwikkeling van deze locatie.


 • 11

  15.30 - 15.50 uur
  Beleidsveld: Grondzaken - wethouder Diepeveen

  De gemeente Utrecht is 100% eigenaar van de Besloten Vennootschap (BV) Muziekcentrum Vredenburg. Het aandeelhouderschap van de BV wordt uitgeoefend door de gemeenteraad.
  In 2011 heeft de raad besloten de BV te ontbinden voor zover geen nieuw doel valt te voorzien. Tevens is toen door de raad besloten de bestaande activa reserve toe te voegen aan bestaande activa van het bestaande muziekpaleis. Dit heeft in 2014 plaatsgevonden. Het ontbinden van de BV is tot op heden nog niet geëffectueerd en leidt sinds 2014 een slapend bestaan.
  Aan de raad wordt voorgestelde de jaarrekeningen over de periode van 2011 tot en met 2018 vast te stellen, als aandeelhouder te besluiten de BV formeel te ontbinden en het college te machtigen al datgene te doen dat leidt tot ontbinding.


 • 12

  15.50 - 16.35 uur
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk

  Geagendeerd door A. Sasbrink (Partij voor de Dieren), C. Bos (Stadsbelang Utrecht), B. Işik ( PvdA), E. Virginia (GroenLinks)
  Motivering Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en PvdA:
  In de raadsbrief staat welke locaties uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, maar wordt geen gevolg gegeven aan de uitkomsten. De fracties van de Partij voor de Dieren, Stasbelang Utrecht en Partij van de Arbeid vinden dat er meer werk van moet worden gemaakt om in de behoefte aan volkstuinen te voorzien, en om het aanbod te laten meegroeien met de groei van de stad. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de stad. Wij willen met de wethouder en overige fracties in debat hoe we dat kunnen gaan realiseren. Wij hechten eraan dat volkstuinen voor brede groepen in de samenleving toegankelijk zijn en willen in debat hoe we in het vervolg bij nieuwbouwontwikkelingen ook ruimte mogelijk kunnen maken voor het inpassen van volkstuinen.
  Uit de RIB kwam naar voren dat niet alle potentiële locaties in beeld zijn gekomen, zoals polder Oudenrijn. De agenderende fracties vinden dat dit iets zegt over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en over het (onvoldoende) uitvoeren van de motie. De agenderende fracties willen dat het college op korte termijn zorgvuldig alle potentële locaties in kaart brengt en de agenderende fracties willen graag dat het college vervolgens ook met een plan van aanpak komt om die locaties in gebruik te nemen.
  Het college geeft in de raadsbrief aan dat zij nieuwe vormen van tuinieren wil ontwikkelen. De agenderende fracties staan hier positief tegenover, ook in vormen zonder vereniging, maar merken op dat het college niet laat blijken hier actief mee aan de slag zal gaan. Daarom willen de agenderende fracties met het college in debat hoe het college invulling gaat geven aan deze plannen, door rekening houdend met de schaarse ruimte in de stad zoveel mogelijk plaats te maken

  Motivering GroenLinks:
  De fractie van GroenLinks is blij met het uitgebreide onderzoek dat is uitgevoerd. Zowel op sociaal gebied als op het gebied van een groene omgeving zijn volkstuinen interessant en belangrijk. Onze fractie vraagt zich wel af of de kostbare openbare ruimte in de stad ook op andere manieren benut kan worden zonder afbreuk te doen aan de sociale en groene aspecten die zo belangrijk zijn. Manieren die de openbaarheid voor alle bewoners benadrukken. Hierover gaan we graag met het college en de andere fracties in gesprek.

 • 12.1
 • 12.2