Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 16 november 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Stadhuis
Voorzitter:
Elke bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: volgt
  Beleidsterrein: Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Jeugdzorg, en Financiën/  wethouders: Van Ooijen, Eerenberg en Klein
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden willen in gesprek over dit onderwerp met ambtenaren, externe deskundigen en andere belanghebbenden.
  Afgenderenden: Has Bakker (D66), Floor de Koning (D66), Rick van der Zweth (PvdA), Mahmut Sungur (DENK), Rachel Streefland (CU)
  Agendering RIB:
  Op 5 november 2020 is de motie ‘Toekomst van het aanbesteden in het sociaal domein’ bij de bespreking van de nota Inkoop en Contractmanagement aangenomen. Gevraagd werd in de motie op welke wijze aanbesteden in het sociaal domein minder leidend en knellend kan zijn.
  Onder begeleiding van KPMG is daarop een onderzoek uitgevoerd waarbij naast een brononderzoek onder andere meerdere gemeenten, zorgaanbieders, experts en aanbestedingsjuristen zijn geïnterviewd over dit thema. De opbrengsten worden momenteel verwerkt in een adviesrapport. Naast de mogelijkheden om aanbesteden minder knellend te laten zijn komen ook de thema's aanbesteden, subsidiëren, inbesteden en open house aanbod. Als gevolg hiervan kijkt de gemeente zelf naar hoe het eigen beleid hierop aan te passen.
  Het is de wens van de agenderende partijen om tijdens een RIB een nadere toelichting op het onderzoek (nb. dit wordt 3 november a.s. verwacht) te krijgen en met de betrokken ambtenaren, externe deskundigen en betrokkenen uit de stad in gesprek te gaan.
  Van het college wordt een toelichtende presentatie gevraagd. Daarnaast worden experts genodigd, zoals KPMG, Aanbestedingsexperts en sleutelspelers uit de stad op dit onderwerp.

 • 1.1
 • 1.2
 • 2

  Tijd: volgt
  Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid/ Burgemeester
  Een fysieke raadsinformatiebijeenkomst:een bijeenkomst in twee delen, 1e deel staan de cijfers centraal en willen de raadsleden met interne en externe deskundigen een toelichting op de analyse en de cijfers. In het 2e deel willen raadsleden in gesprek met alle betrokken partijen.
  Agenderende:: Bert van Steeg (CDA), Maarten Koning (D66), Mahmut Sungur (DENK), Henk van Déun (PVV), Rachel Streefland (CU), Myrthe van Mil (S&S), Peter van Corler (GL), Tess Meerding (VVD) en Hester Assen (PvdA)
  Motivering:
  De agenderende fracties willen graag spreken over de ontwikkeling van ondermijning en drugsgerelateerde criminaliteit in Utrecht ter voorbereiding van de behandeling in de commissie van de nieuwe nota “Grenzen stellen, perspectief bieden”. Genoemde fracties willen meer inzicht krijgen in de problematiek in Utrecht en de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Zij hebben behoefte aan meer cijfermatige onderbouwing van de genoemde ontwikkelingen in de nota en nadere specificering van de cijfers op wijkniveau. Wij willen ook graag inzicht in cijfers waaruit blijkt dat ten opzichte van het verleden criminaliteit ontwikkelt en hoe dit verhoudt tot ontwikkelingen in binnen- en buitenland, om het in perspectief te kunnen plaatsen. Daarnaast willen de agenderende fracties in gesprek met betrokken partijen die zich inzetten bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Utrecht.
  Genoemde fracties hebben de behoefte om een beter beeld te krijgen van de continuïteit van het ondermijningsbeleid, de effectiviteit van het gevoerde beleid en de manier waarop de deze nieuwe nota aansluit op eerder genomen initiatieven. Daarbij is een belangrijke vraag wat het handelingsperspectief voor inwoners is en op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van ondermijning.
  Een ander punt van focus is de verwachtte effectiviteit van de aanpak zoals deze wordt voorgesteld, niet alleen op macroniveau maar ook de impact op onderwerpen als privacy, veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid).
  Eveneens willen de aanvragers van de bijeenkomst met experts van gedachten wisselen over de effectiviteit van het Nederlandse drugsbeleid en wat er lokaal mogelijk en wenselijk is om effectief op te treden tegen verschillende vormen van drugs.
  Gezien de genoemde cijfers in de nota hebben de fracties behoefte aan een extra focus op het beleid ten aanzien van jongeren en de maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan of daar blijven.
  De fracties hebben behoefte aan twee bijeenkomsten, een eerste bijeenkomst, waarbij de cijfers centraal staan en kan worden gesproken over de ontwikkeling in de stad en de wijken. Daarna hebben deze fracties behoefte aan een bijeenkomst met betrokken partijen bij het ondermijnings- en drugsbeleid. Idealiter vindt het geheel op 1 avond plaats.
  Wij betrekken nadrukkelijk de beleidsvelden jeugd en volksgezondheid bij dit thema omdat we vanuit diverse invalshoeken visies op willen halen. Een effectieve aanpak van ondermijning gericht op het tegengaan van drugscriminaliteit gaat veel verder dan het OOV-beleidsdomein, wij willen de samenwerking tussen deze beleidsvelden versterkt zien worden.

 • 2.1

  Tijd: volgt
  Beleidsterrein:
  Agenderende fractie: Bert van Steeg (CDA), Maarten Koning (D66), Mahmut Sungur (DENK), Henk van Déun (PVV), Rachel Streefland (CU), Myrthe van Mil (S&S)
  Peter van Corler (GL), Tess Meerding (VVD)
  Hester Assen (PvdA)
  Agendering RIB:
  De agenderende fracties willen graag spreken over de ontwikkeling van ondermijning en drugsgerelateerde criminaliteit in Utrecht ter voorbereiding van de behandeling in de commissie van de nieuwe nota “Grenzen stellen, perspectief bieden”. Genoemde fracties willen meer inzicht krijgen in de problematiek in Utrecht en de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Zij hebben behoefte aan meer cijfermatige onderbouwing van de genoemde ontwikkelingen in de nota en nadere specificering van de cijfers op wijkniveau. Wij willen ook graag inzicht in cijfers waaruit blijkt dat ten opzichte van het verleden criminaliteit ontwikkelt en hoe dit verhoudt tot ontwikkelingen in binnen- en buitenland, om het in perspectief te kunnen plaatsen. Daarnaast willen de agenderende fracties in gesprek met betrokken partijen die zich inzetten bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Utrecht.
  Genoemde fracties hebben de behoefte om een beter beeld te krijgen van de continuïteit van het ondermijningsbeleid, de effectiviteit van het gevoerde beleid en de manier waarop de deze nieuwe nota aansluit op eerder genomen initiatieven. Daarbij is een belangrijke vraag wat het handelingsperspectief voor inwoners is en op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van ondermijning.
  Een ander punt van focus is de verwachtte effectiviteit van de aanpak zoals deze wordt voorgesteld, niet alleen op macroniveau maar ook de impact op onderwerpen als privacy, veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid).
  Eveneens willen de aanvragers van de bijeenkomst met experts van gedachten wisselen over de effectiviteit van het Nederlandse drugsbeleid en wat er lokaal mogelijk en wenselijk is om effectief op te treden tegen verschillende vormen van drugs.
  Gezien de genoemde cijfers in de nota hebben de fracties behoefte aan een extra focus op het beleid ten aanzien van jongeren en de maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan of daar blijven.
  De fracties hebben behoefte aan twee bijeenkomsten, een eerste bijeenkomst, waarbij de cijfers centraal staan en kan worden gesproken over de ontwikkeling in de stad en de wijken. Daarna hebben deze fracties behoefte aan een bijeenkomst met betrokken partijen bij het ondermijnings- en drugsbeleid. Idealiter vindt het geheel op 1 avond plaats.
  Wij betrekken nadrukkelijk de beleidsvelden jeugd en volksgezondheid bij dit thema omdat we vanuit diverse invalshoeken visies op willen halen. Een effectieve aanpak van ondermijning gericht op het tegengaan van drugscriminaliteit gaat veel verder dan het OOV-beleidsdomein, wij willen de samenwerking tussen deze beleidsvelden versterkt zien worden.
  Genodigden RIB deel I:
  • Liesbeth Maas en Martin Sitalsing, Politie
  • Rutger Jeuken, OM Midden-Nederland
  Genodigden RIB deel II:
  • Liesbeth Maas, Politie
  • JoU
  • Bondgenoten
  • Halt
  • SMVN
  • Vertegenwoordiger uit het onderwijs
  • Jellinek/Trimbos
  • Vertegenwoordiger ondernemers