Commissie Stad en Ruimte

dinsdag 20 november 2018 20:00 - 22:25
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdagavond 20 november 2018. Deze vergadering is een extra dagdeel bij de vergadering van de commissie van 15 november 2018 en vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 14

  20.00 - 21.00 uur Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling - wethouder Verschuure Door de gemeenteraad is een bestemmingsplan vastgesteld voor het Kruisvaartkwartier, dat juridisch planologisch de bouw van maximaal 600 woningen en een aantal dienstverlenende en maatschappelijk functies langs de Kruisvaart in de Dichterswijk mogelijk maakt. Zoals al in eerdere stukken aangekondigd heeft het college voor het gebied ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan moet er voor zorgen dat er een samenhangend gebied ontstaat met een eigen identiteit. Bouwplannen en de verdere inrichting worden dan getoetst aan dit kwaliteitsplan. Het plan is tot stand gekomen door samenwerking met de architecten en de klankbordgroep van bewoners in de Dichterswijk. Aan de raad wordt voorgesteld het kwaliteitsplan vast te stellen.


 • 15

  21.00 - 21.25 uur Beleidsveld: Ruimtelijke ontwikkeling - wethouder Verschuure November 2017 heeft de raad een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor de geluidsgevoelige bestemmingen rond de te ontwikkelen Noordelijke Randweg Utrecht. Met de vaststelling van dit besluit is aangegeven dat een bestemmingsplan wordt voorbereid waarin wordt aangegeven dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken rondom de te ontwikkelen randweg te wijzigen naar een geluidsgevoelige functie. Het ontwerpbestemmingsplan met regels daarover wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdens de terinzagelegging is één zienswijze ingediend die het college geen aanleiding geeft aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan te wijzigen. Aan de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen met het vaststellingsrapport voor wat betreft de zienswijze en geen exploitatieplan vast te stellen.


 • 16

  21.25 - 22.25 uur Beleidsveld: Circulaire economie - wethouder Verschuure Geagendeerd door: B. Isik (PvdA), E. Virginia (GroenLinks), H. van Deún, ( PVV), Martijn van Dalen, (VVD). Het college is meer dan een jaar bezig met het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen o.a. in de wijken Tuinwijk, Wittevrouwen en Vogelenbuurt. De fracties van de PvdA, GroenLinks en de PVV maken zich zorgen over de manier waarop bewonersparticipatie plaatsvindt met betrekking tot de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen in Utrecht Noordoost. De bewoners(comités) geven aan – zowel in e-mails rechtstreeks aan de raad als via het AD - dat zij zich door het college niet gehoord en onvoldoende betrokken voelen. De ingediende zienswijzen worden niet beantwoord. Om deze en andere redenen hebben de fractie van de PvdA en andere fracties vaak vragen gesteld. Daarom willen de fracties de zaak in de commissie bespreken. Verbeterpunten zijn noodzakelijk en de fractie(s) willen met de commissie bediscussiëren welke dat zijn. En de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PVV zijn ook benieuwd of de andere fracties de bezwaren van de bewoners en ondernemers kennen en wat zij daarvan vinden. De fracties van de PvdA, GroenLinks en de PVV horen graag van de wethouder in de commissie welke verbeterpunten zij tot nu toe hebben uitgevoerd om de zorgen van de bewoners weg te nemen. De fracties vragen zich af in hoeverre het college bereid is om bij langdurige en gegronde bezwaren vanuit de buurt de invoering van HNI in deze buurten, dan wel de locaties voor de ondergrondse containers, in heroverweging te nemen, De fractie van de PVV is van mening dat een evaluatie van Het Nieuwe Inzamelen en de communicatie rondom dit proces noodzakelijk is en gaat hierover met fracties en wethouder in gesprek. Aanvullend op de punten van PvdA, GL en PVV wil de Utrechtse VVD met het college en de andere partijen in debat naar aanleiding van de zorgen die leven in de buurt over stankoverlast. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente actief voorkomt dat vuilniszakken naast ondergrondse containers worden geplaatst en wanneer dit wel gebeurt hierop handhaaft. Daarnaast wil de Utrechtse VVD dat het college ondernemers, ook nieuw gevestigde ondernemers, betrekt bij en informeert over de plaatsing van de ondergrondse containers. De fractie hoort graag hoe andere fracties hier tegenover staan en hoort van de wethouder of en zo ja tot welke aanpassingen dit in aanpak van het Nieuwe Inzamelen leidt.


 • 16.1