Commissie Mens en Samenleving

donderdag 28 juni 2018 14:00 - 16:45
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op: donderdagmiddag 28 juni 2018 van 14.00 tot 16.45 uur. Voorzitter: André van Schie. Donderdagavond 28 juni 2018 van 20.00 tot 21.40 uur. Voorzitter: Rachel Heijne. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:07:59 - 00:10:12 - André van Schie
 • 2

  Vandaag ontving de raad van het college het raadsvoorstel Plan van Scholen basisonderwijs 2019-2022 met het verzoek deze toe te voegen aan de agenda van vandaag/vanavond. Het Plan van Scholen moet voor 1 augustus a.s. door de raad worden vastgesteld, dit is wettelijk zo bepaald. De voorzitter van de commissie M&S zal bij aanvang van de vergadering de commissie voorstellen het raadsvoorstel aan de agenda van avondvergadering van 28 juni 2018 toe te voegen. Indien de commissie niet met dit voorstel kan instemmen, dan zijn er de volgende opties welke behandeling op 12 juli in de raad mogelijk maken. - De wethouder licht in de avondvergadering van 28 juni het stuk technisch/procedureel toe in de commissie, waarna het als B-punt door gaat naar de raad van 12 juli met een ruime bespreektijd. - Of, op 12 juli wordt er -voorafgaand aan de raad- tijd in geruimd voor een extra commissievergadering over het voorstel, waarna het stuk kan worden doorgeleid naar de B-raad op diezelfde middag of avond.


  00:10:12 - 00:10:40 - Tim Homan
  00:10:40 - 00:11:16 - André van Schie
  00:11:16 - 00:11:26 - Bulent Isik
  00:11:26 - 00:11:36 - André van Schie
  00:11:36 - 00:12:14 - Heleen de Boer
  00:12:14 - 00:12:28 - André van Schie
  00:12:28 - 00:13:13 - Dimitri Gilissen
  00:13:13 - 00:13:20 - André van Schie
  00:13:20 - 00:13:24 - Corine van Dun
  00:13:24 - 00:13:31 - André van Schie
  00:13:31 - 00:13:47 - Henk van Deun
  00:13:47 - 00:14:23 - Sander van Waveren
  00:14:23 - 00:15:01 - André van Schie
  00:15:01 - 00:15:06 - Jan Wijmenga
  00:15:06 - 00:15:42 - André van Schie
  00:15:42 - 00:15:48 - Heleen de Boer
  00:15:48 - 00:16:44 - André van Schie
  00:16:44 - 00:16:53 - Dimitri Gilissen
  00:16:53 - 00:17:53 - André van Schie
  00:17:53 - 00:18:15 - Sander van Waveren
  00:18:15 - 00:18:50 - André van Schie
  00:18:50 - 00:18:58 - Sander van Waveren
  00:18:58 - 00:19:02 - André van Schie
  00:19:02 - 00:19:19 - Jan van Zanen
  00:19:19 - 00:19:56 - André van Schie
 • 2.1
 • 3

  Het verslag van de openbare gecombineerde commissie Mens en Samenleving van 24 mei 2018, ter vaststelling.


 • 4
 • 5

  14.00-14.45 uur. Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid - Burgemeester Geagendeerd door Sander van Waveren, CDA, en Queeny Rajkowski, VVD. De CDA-fractie wil graag op dit moment in het proces al met de burgemeester bespreken hoe het IVP ingevuld wordt en welke uitgangspunten gehanteerd worden. De wijze van voorbereiding van de gesprekken met de stad is namelijk mede bepalend voor de uitkomsten. Zo wil het CDA graag dat verkeersveiligheid in het nieuwe IVP veel nadrukkelijker aandacht krijgt, met daarbij ook duidelijke indicatoren en ambities, zoals dat ook op andere terreinen het geval is. De CDA-fractie wil bovendien graag afspreken dat er voldoende inzicht komt in de beschikbare capaciteit en de samenhang met de inzet van de gemeentelijke handhavers en toezichthouders, in lijn met de discussie daarover bij het Handhavingsprogramma 2018. Ook wil het CDA graag een volledig overzicht van de realisatie op de doelstellingen uit het IVP 2015-2018, niet de deelselectie die in het infographic is opgenomen, waarin in ieder geval 'geweld tegen personen' en 'huiselijk geweld' zijn weggelaten in de verantwoording. Ook op de kopjes 'nieuwe ontwikkelingen en activiteiten' willen we voor bespreking van het nieuwe IVP graag een overzicht van wat gerealiseerd is en of het gewerkt heeft. Doel bespreking: Door nu goede afspraken te maken voor het vervolg hoopt het CDA graag ervoor te zorgen dat het IVP, wanneer dat in concept aan de raad wordt aangeboden, al beter aan de verwachtingen voldoet en de bespreking dan vlotter kan verlopen. De fractie van de VVD sluit zich aan bij de agendering van het CDA.


  00:19:56 - 00:24:41 - Sander van Waveren
  00:24:41 - 00:25:07 - Heleen de Boer
  00:25:07 - 00:26:32 - Sander van Waveren
  00:26:32 - 00:27:25 - Bulent Isik
  00:27:25 - 00:27:48 - Heleen de Boer
  00:27:48 - 00:27:58 - Bulent Isik
  00:27:58 - 00:28:04 - André van Schie
  00:28:04 - 00:28:56 - Queeny Rajkowski
  00:28:56 - 00:28:58 - André van Schie
  00:28:58 - 00:29:58 - Sander van Waveren
  00:29:58 - 00:30:10 - André van Schie
  00:30:10 - 00:32:49 - Queeny Rajkowski
  00:32:49 - 00:33:43 - Heleen de Boer
  00:33:43 - 00:34:00 - Sander van Waveren
  00:34:00 - 00:34:26 - Heleen de Boer
  00:34:26 - 00:34:51 - Queeny Rajkowski
  00:34:51 - 00:34:53 - André van Schie
  00:34:53 - 00:36:40 - Corine van Dun
  00:36:40 - 00:36:43 - André van Schie
  00:36:43 - 00:37:55 - Bulent Isik
  00:37:55 - 00:38:00 - André van Schie
  00:38:00 - 00:38:29 - Bulent Isik
  00:38:29 - 00:40:26 - Heleen de Boer
  00:40:26 - 00:40:28 - André van Schie
  00:40:28 - 00:40:49 - Heleen de Boer
  00:40:49 - 00:40:59 - André van Schie
  00:40:59 - 00:41:45 - Tim Homan
  00:41:45 - 00:41:48 - André van Schie
  00:41:48 - 00:42:09 - Henk van Deun
  00:42:09 - 00:43:25 - Jan Wijmenga
  00:43:25 - 00:43:42 - André van Schie
  00:43:42 - 00:48:54 - Jan van Zanen
  00:48:54 - 00:49:37 - Sander van Waveren
  00:49:37 - 00:50:05 - Heleen de Boer
  00:50:05 - 00:51:39 - Jan van Zanen
  00:51:39 - 00:51:52 - Bulent Isik
  00:51:52 - 00:59:31 - Jan van Zanen
  00:59:31 - 01:00:14 - André van Schie
 • 5.1
 • 6

  14.45-15.00 uur Beleidsveld: Personeel en organisatie - wethouder Voortman In 2016 is een nieuwe Privacy verordening vastgesteld waarmee vooruit gelopen werd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in 2016 is vastgesteld en op 25 mei 2018 in werking is getreden. De verordening uit 2016 is een nadere uitwerking van de (toen geldende) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die per 25 mei 2018 is vervallen en vervangen is door de AVG en de uitvoeringswet AVG. Om de verordening in overeenstemming te brengen met de AVG is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.


 • 7

  15.00-16.45 uur


  01:08:56 - 01:09:23 - André van Schie
  01:09:23 - 01:11:59 - Dimitri Gilissen
  01:11:59 - 01:12:06 - Sander van Waveren
  01:12:06 - 01:12:39 - Dimitri Gilissen
  01:12:39 - 01:12:54 - Heleen de Boer
  01:12:54 - 01:14:04 - Dimitri Gilissen
  01:14:04 - 01:14:11 - André van Schie
  01:14:11 - 01:14:14 - Dimitri Gilissen
  01:14:14 - 01:14:31 - André van Schie
  01:14:31 - 01:14:37 - Maarten van Heuven
  01:14:37 - 01:14:39 - André van Schie
  01:14:39 - 01:15:01 - Heleen de Boer
  01:15:01 - 01:15:08 - André van Schie
  01:15:08 - 01:15:23 - Jony Ferket
  01:15:23 - 01:15:33 - André van Schie
  01:15:33 - 01:16:11 - Pepijn Zwanenberg
  01:16:11 - 01:16:24 - Dimitri Gilissen
  01:16:24 - 01:16:34 - Sander van Waveren
  01:16:34 - 01:16:50 - Pepijn Zwanenberg
  01:16:50 - 01:16:59 - Sander van Waveren
  01:16:59 - 01:17:05 - Pepijn Zwanenberg
  01:17:05 - 01:17:28 - Jan Wijmenga
  01:17:28 - 01:17:46 - Pepijn Zwanenberg
  01:17:46 - 01:18:18 - André van Schie
  01:18:18 - 01:18:32 - Pepijn Zwanenberg
 • 7.1

  Bestuurlijke zaken In de regeling zijn aanpassingen doorgevoerd die de regeling praktischer uitvoerbaar maken en nog meer de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.


 • 7.2

  De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden geeft het kader voor dienstreizen. Vliegen belast het klimaat en het milieu zwaar. De (hogesnelheids)trein is een goed alternatief voor reizen tot 750 kilometer. Op 7 juni 2018 heeft de Raad de motie (2018/79) "internationale dienstreizen tot 750 km per trein" aangenomen. De raad heeft daarom het college verzocht de raad voor het zomerreces een voorstel aan te bieden voor een aangepaste Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2018. Dit voorstel voorziet hierin.


 • 7.3

  Op 12 april is de raad in het kader van het introductieprogramma in gesprek gegaan over de werkwijze in deze raadsperiode: ‘wat wil de raad behouden en wat kan anders of beter?’ Dit heeft een hele lijst aan ideeën en gedachten opgeleverd. De voorstellen die een meerderheid kregen zijn op 30 mei jl. door het presidium bekrachtigd en gekoppeld aan een invoeringsdatum. De voorstellen die discussie opriepen worden hierbij voorgelegd aan de commissie Men en Samenleving in het bestuurlijk dagdeel.  01:18:32 - 01:18:37 - André van Schie
  01:18:37 - 01:19:07 - Jony Ferket
  01:19:07 - 01:19:12 - André van Schie
  01:19:12 - 01:19:38 - Jony Ferket
  01:19:38 - 01:20:32 - Heleen de Boer
  01:20:32 - 01:20:42 - André van Schie
  01:20:42 - 01:21:41 - Tim Homan
  01:21:41 - 01:21:54 - André van Schie
  01:21:54 - 01:22:35 - Rick van der Zweth
  01:22:35 - 01:22:46 - Jony Ferket
  01:22:46 - 01:23:08 - Sander van Waveren
  01:23:08 - 01:23:34 - Heleen de Boer
  01:23:34 - 01:23:35 - André van Schie
  01:23:35 - 01:24:10 - Jan Wijmenga
  01:24:10 - 01:24:34 - Rick van der Zweth
  01:24:34 - 01:25:52 - Dimitri Gilissen
  01:25:52 - 01:26:39 - Henk van Deun
  01:26:39 - 01:27:10 - Maarten van Heuven
  01:27:10 - 01:27:15 - Pepijn Zwanenberg
  01:27:15 - 01:28:31 - Heleen de Boer
  01:28:31 - 01:29:07 - Dimitri Gilissen
  01:29:07 - 01:29:22 - André van Schie
  01:29:22 - 01:30:20 - Jony Ferket
  01:30:20 - 01:31:08 - Dimitri Gilissen
  01:31:08 - 01:31:20 - André van Schie
  01:31:20 - 01:32:18 - Tim Homan
  01:32:18 - 01:33:15 - Pepijn Zwanenberg
  01:33:15 - 01:34:19 - André van Schie
  01:34:19 - 01:36:23 - Jony Ferket
  01:36:23 - 01:36:36 - Rick van der Zweth
  01:36:36 - 01:36:50 - Jony Ferket
  01:36:50 - 01:37:08 - Dimitri Gilissen
  01:37:08 - 01:37:21 - Jony Ferket
  01:37:21 - 01:37:49 - Dimitri Gilissen
  01:37:49 - 01:38:11 - Jony Ferket
  01:38:11 - 01:38:42 - Heleen de Boer
  01:38:42 - 01:39:44 - Tim Homan
  01:39:44 - 01:41:08 - Jony Ferket
  01:41:08 - 01:42:36 - Rick van der Zweth
  01:42:36 - 01:43:09 - Jony Ferket
  01:43:09 - 01:43:35 - Maarten van Heuven
  01:43:35 - 01:44:28 - Dimitri Gilissen
  01:44:28 - 01:44:51 - Tim Homan
  01:44:51 - 01:45:30 - Rick van der Zweth
  01:45:30 - 01:45:50 - Jony Ferket
  01:45:50 - 01:45:54 - André van Schie
  01:45:54 - 01:47:04 - Heleen de Boer
  01:47:04 - 01:48:04 - Dimitri Gilissen
  01:48:04 - 01:48:23 - Jony Ferket
  01:48:23 - 01:48:59 - Merel van Hall
  01:48:59 - 01:49:29 - Dimitri Gilissen
  01:49:30 - 01:49:55 - Merel van Hall
  01:49:55 - 01:49:58 - Jony Ferket
  01:49:58 - 01:50:30 - Dimitri Gilissen
  01:50:30 - 01:50:37 - Maarten van Heuven
  01:50:37 - 01:51:13 - Heleen de Boer
  01:51:13 - 01:51:22 - Maarten van Heuven
  01:51:22 - 01:51:53 - Heleen de Boer
  01:51:53 - 01:52:04 - André van Schie
  01:52:04 - 01:52:05 - Jony Ferket
  01:52:05 - 01:52:08 - André van Schie
  01:52:08 - 01:53:31 - Dimitri Gilissen