Commissie Stad en Ruimte

donderdag 15 februari 2018 20:00 - 21:30
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op: donderdagochtend 15 februari 2018 van 09.30-12.45 uur donderdagmiddag 15 februari 2018 van 14.00-16.30 uur donderdagavond 15 februari 2018 van 20.00-21.30 uur Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.

Agendapunten

  • 1
  • 15

    20.00-20.30 uur Beleidsveld: Bouw en woningtoezicht- wethouder Jansen en Stationsgebied - wethouder Everhardt Geagendeerd door Ruben Post, PvdA De PvdA agendeert de mondeling vragen "Ongelukken op Utrecht Centraal" van 28 september 2017. Afgelopen periode zijn er twee grote ongelukken gebeurd bij de bouw van Utrecht Centraal. Vorig jaar was dit zelfs met fatale gevolgen voor een van de bouwvakkers. Het ongeluk in september was gelukkig minder ernstig. De PvdA ziet hierin een actieve rol voor de gemeente als opdrachtgever. Zij moet evengoed toezien op veilige werkomstandigheden voor mensen die onze stad maken. De antwoorden van het college waren wat de PvdA betreft onvoldoende. De PvdA wil daarom het debat aan met het college. De bouwvakkers hebben ook in het AD/UN laten weten welke risico's zij dagelijks zien. De PvdA wil dat de gemeente het gesprek aan gaat met de bouwvakkers en de bedrijven in het Stationsgebied om stevige afspraken over de veiligheid te maken. Daarnaast wil de PvdA ook nadere invulling van de rol van de gemeente bij grote bouwprojecten als opdrachtgever om toe te zien op veilig. De PvdA zou ook graag zien dat de Inspectie SZW niet alleen bij dodelijk ongevallen een onderzoek instelt maar ook haar rol pakt wanneer er andersoortige ongelukken gebeuren. Kan de wethouder dit bij de Inspectie aandragen? De PvdA is ook benieuwd hoe de andere fracties kijken naar de rol van de gemeente bij de veiligheid van de bouw van Utrecht Centraal. Afspraken over een sterkere rol van de gemeente als opdrachtgever in het Stationsgebied en bij andere grote bouwprojecten.


  • 16

    20.30-21.30 uur Beleidsveld: Wonen - wethouder Jansen Geagendeerd door Reinhild Freytag, Student en Starter, Susanne Schilderman, D66, Gertjan te Hoonte, VVD, Willeke Bredewold, SBU Student en Starter, D66 en VVD zouden op basis van de stand van zaken van het actieplan studentenhuisvesting graag een drietal onderwerpen bespreken met de wethouder en andere partijen: - In de stand van zaken van het actieplan wordt wat uitgebreider ingegaan op de huisvesting van internationale studenten. Echter wordt nog niet helemaal duidelijk welke verantwoordelijkheden de gemeente wel en niet op zich gaat nemen en welke verantwoordelijkheden bij andere partijen liggen. Wij zouden hier graag meer duidelijkheid over krijgen. - Het overgrote deel van de studentenwoningen die de komende jaren worden gebouwd betreft zelfstandige eenheden. Student en Starter, D66 en VVD vinden het belangrijk dat er ook genoeg onzelfstandige eenheden bijkomen. Uit het onderzoek van VIDIUS blijkt dat hier ook nog steeds veel behoefte aan is. Er zijn vast geschikte locaties om wat meer bij te plussen op het gebied van onzelfstandige eenheden. - Ten slotte vragen Student en Starter, D66 en VVD zich af hoe het gaat met de uitvoering van motie 2016/131. In deze motie wordt het college opgedragen actief op zoek te gaan naar nieuwe projecten voor studentenhuisvesting. Zij vragen zich af hoe het nu gesteld is met deze zoektocht, aangezien hier niets over wordt gezegd in de stand van zaken. De VVD is tevens benieuwd wat wordt gezien als zoekgebied voor eventuele nieuwe studentenhuisvesting. Stadsbelang Utrecht wil op basis van de raadsinformatiebijeenkomst ‘Stand van zaken van het actieplan Studentenhuisvesting’ en Huisvesting internationale studenten van donderdag 30 november 2017 graag een drietal zaken bespreken met de wethouder en andere partijen: - In het actieplan studentenhuisvesting wordt het omzettingsbeleid genoemd als mogelijkheid tot het verschaffen van extra wooneenheden voor studenten. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd aangegeven dat er nog te hoge drempels liggen, waardoor dit beleid niet haar doelstellingen behaald. Stadsbelang Utrecht wil graag de mogelijkheden van het verlagen van de drempels van het omzettingsbeleid bespreken om te komen tot een aanpak die op korte termijn een deel van het gebrek aan studentenhuisvesting kan opvullen. - Stadsbelang Utrecht wil graag de uitvoering van motie 2015/192 bespreken. Stadsbelang Utrecht vraagt zich af hoe het gaat met de uitvoering hiervan en welke mogelijkheden er bestaan vanuit corporaties en hoe Utrecht stappen gaat zetten. Wij zijn benieuwd naar de uitleg van wethouder van de huidige uitvoering van deze motie en wat de andere partijen hiervan vinden. - De mogelijkheden van onderzoek naar de manieren waarop buitenlandse studenten huisvesting vinden in Utrecht en welke rol de gemeente heeft om de buitenlandse studenten op de hoogte te stellen van deze en meer mogelijkheden.


  • 16.1
  • 16.2
  • 16.3