Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 2 april 2019 20:00 - 22:30
Locatie:
Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter raadsinformatiebijeenkomst
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1.1

  Locatie: Varrolaan, kantine FNV
  Tijd: 20.00 - 22.30 uur
  Programma:
  Blok 1 (20.00-21.00 uur)

  • persoonlijke verhalen; de 1e dagen binnen of buiten het onderwijs
  • presentatie van het college (aansluitend vragen)
  • presentatie Universiteit Utrecht (aansluitend vragen)
  • presentatie & reactie van PO en VO (aansluiten vragen)
   Blok 2 (21.10-21.45 uur)
   In 3 gespreksgroepen worden de actielijnen besproken en wat daarover nog niet in het plan staat. Actielijnen:
  1. Opleiden in de school
  2. Het nieuwe opleiden
  3. Onderwijstalent
   Blok 3 (21.50-22.10 uur)
   In een panelgesprek worden de vragen en uitkomsten van de gespreksgroepen voorgelegd voor reactie en reflectie en komt concretisering van de actielijnen aan de orde; wat zijn volgende stappen.

  Aan het panel nemen deel:

  • Vertegenwoordiger van Marnix academie
  • Vertegenwoordigers van Hogeschool Utrecht ITT/Archimedes
   Lectoraat HU
  • Vertegenwoordigers schoolbesturen Utrecht
  • Vertegenwoordiger Ministerie van OCW
  • Vertegenwoordiger OAB
  • Vertegenwoordiger MBO

  Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Klein
  Geagendeerd door Hester Assen (PvdA), Jony Ferket (D66), Rachel Streefland (CU), Peter van Corler (GroenLinks), fracties Student & Starter en CDA, Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Tess Meerding (VVD) en Mahmut Sungur (DENK), fractie PVV.

  Motivering agendering:
  Hoe bestrijden we het lerarentekort in Utrecht en borgen we de kwaliteit van het onderwijs? De raadsbrief van 12 februari jl geeft hieraan richting, waarover de agenderende fracties graag in gesprek gaan.
  Hierbij staat de vraag centraal hoe we het lerarentekort (op korte en lange termijn) duurzaam tegengaan en kwalitatief goed onderwijs borgen.
  Utrecht heeft te maken met een groot tekort aan leraren dat de komende jaren naar verwachting toeneemt als we daar niets tegen doen, ook als gevolg van de groei van het aantal scholieren. In verschillende andere steden en regio’s zijn er initiatieven om dit tekort terug te dringen door leraren te behouden, uitgestroomde leraren terug te laten keren en nieuwe leraren te trekken. Op 12 februari verscheen plan van aanpak Lerarentekort met de raadsbrief waarin een plan van aanpak is gepresenteerd dat verder wordt uitgewerkt door een regiegroep.
  De fracties willen actief alle deelnemende partijen aan het plan van aanpak uitnodigen, zowel de onderwijsbesturen als de lerarenopleiders Ze willen van alle deelnemende partijen aan het plan van aanpak graag een toelichting op het nu voorliggende plan en de daarin gemaakte keuzes. Ook krijgen ze graag een ambtelijke toelichting. Ze willen graag een inventarisatie van regionale initiatieven in Utrecht en meer inzicht in hoe groot het vraagstuk in (de regio) Utrecht is. Ook horen zij graag welke knelpunten er zijn en waarom gekozen is voor de oplossingen in dit plan van aanpak.

  Het plan is opgebouwd uit een aantal actielijnen; opleiden in de school, het nieuwe opleiden, het zoeken en koesteren van onderwijstalent. De fracties krijgen graag meer zicht op de concretisering van de voorgenomen oplossingen van de betrokken partijen. Ook zijn zij op zoek naar goede ideeën uit andere regio’s en naar afwegingen waarom hier (nog) niet voor gekozen is.


 • 1.2