Commissie Mens en Samenleving

donderdag 4 juli 2019 21:15 - 23:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte/Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdagavond 2 juli en donderdag 4 juli 2019. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het Stadhuis, Stadhuisbrug 1. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 11

  Op 2 juli 2019 gewijzigde tijden vastgesteld door commissie: 21.15 - 23.30 uur
  Beleidsveld: Cultuur/Onderwijs - wethouder Klein

  Geagendeerd door E. Oosters (Student & Starter), H. Assen (PvdA), E. Bijsterbosch (D66), M. Deldjou Fard (Groenlinks), A. Sasbrink (Partij voor de Dieren), R. Wiegant (SP), T. Meerding (VVD), de fracties van de ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht.

  De fracties van Student & Starter, PvdA, D66, Groenlinks, Partij voor de Dieren, SP, VVD, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht gaan graag in debat over de toegezonden brief ‘stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)’. Dit debat moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden in de commissievergadering, gezien het feit dat de gevolgen van het faillissement van het UCK snel zouden kunnen intreden. De fracties willen daarom graag het onderwerp voor het eerst mogelijke moment bij de commissie Mens & Samenleving agenderen.

  De fracties zien dat alle betrokkenen hetzelfde doel hebben, namelijk dat er in september een amateurkunstaanbod staat voor de amateurkunstcursisten van Utrecht. De fracties hebben onlangs informatie gekregen van het bestuur van UCK, informatie die niet altijd één op één overeenkomt met de informatie van het college. De fracties gaan graag in debat over de duiding van de brief van het college.
  Daarbij willen de fracties met het college en elkaar in debat over de vervolgstappen die nodig zijn om te zorgen dat er in september een kwalitatief hoogstaand aanbod is aan amateurkunsteducatie. Partijen willen dat het aanbod vanaf september geborgd is en vertrouwen daar nu niet voldoende op.
  Daarom willen fracties graag in debat met elkaar en het college over dit onderwerp.

  • Zij willen in debat over de risico's die de aangekondigde juridische procedures inhouden voor het aanbod in september. Bijvoorbeeld de financiële risico’s voor de gemeente.
  • Daarbij gaan deze fracties in debat over de gevolgen van het faillissement voor de beschikbaarheid van Domplein 4. Kunnen subsidieaanvragers vanaf september al gebruik maken en zo niet: wat is het alternatief. Hoe kunnen we voor zoveel mogelijk continuïteit zorgen en op welke manier moet het college zich hiervoor inspannen. Moet het college bijvoorbeeld actief op zoek naar nieuwe ruimte voor amateurkunsteducatie, ook al voor na september?
  • Ook gaan partijen graag in debat over de risico’s die het faillissement meebrengt voor de nieuwe initiatieven en de oplossingen voor deze risico’s. Wat doen we bijvoorbeeld met de instrumenten en andere waardevolle spullen van UCK. Of op welke manier kunnen we de nieuwe initiatieven het beste ondersteunen zodat ze in september gewoon van start kunnen. Partijen hebben hier verschillende ideeën over.
  • Ook debatteren de fracties graag over de gevolgen van het faillissement van het UCK voor huidige docenten en medewerkers. Moet er een regeling worden getroffen of een andere manier van ondersteuning vanuit het college richting deze medewerkers. Ook hierover verschillen partijen van mening.

  Aanvullend wil de fractie van Partij voor de Dieren de volgende punten bespreken:

  • De huidige gang van zaken heroverwegen, tegen het licht van de door UCK geschetste alternatieve scenario's en daarbij nadrukkelijk ook de maatschappelijke kosten van een eventueel faillissement meewegen.
  • Daarnaast vindt de PvdD het belangrijk dat instrumenten en apparatuur van UCK beschikbaar blijven voor amateurkunst in de stad. De PvdD wil daarom bespreken welke mogelijkheden de gemeente heeft om daarin een rol te spelen, zoals mogelijk opkopen en verhuren aan initiatieven, zoals dat ook in andere gemeenten is gebeurd.
   De SP wil dat het college met het UCK een minnelijke overeenkomst sluit over een transitievergoeding die voorkomt dat het UCK failliet gaat, maar op normale manier de deuren kan sluiten, en daarmee alle negatieve effecten en juridische risico's van een faillissement te voorkomen.
   Het college heeft vragen uit de eerdere agendering in de raadsbrief van 25 juni 2019 beantwoord.

 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4