Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 16 april 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019 in de ochtend, -middag en -avond en dinsdag 16 april in de avond. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 13

  20.00 - 23.00 uur
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning; Maatschappelijke ontwikkeling; Ruimtelijke Ontwikkeling; Openbare Ruimte; Welzijn; Volksgezondheid; Onderwijs; Cultuur; Jeugd en Jeugdzorg; Sport; Wonen.

  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld te besluiten om:

  1. Het Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen met de daarin opgenomen 7 uitgangspunten en 8 randvoorwaarden m.b.t. het toekomstige voorzieningenniveau vast te stellen
  2. Het Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht, versie 1.0’

  De fracties van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren willen de volgende punten bespreken:

  GroenLinks

  • Samenhang met ander beleid.
  • Financiering.
  • Aandachtspunten bij combineren van ruimtegebruik.
  • Aanscherpingen rondom toegankelijkheid, onderwijs, kinderen en buitenspeelruimte, jongeren, maatschappelijke opvang en zorg in de buurt.
  • Participatie.

  D66

  • Het gebruik van het koersdocument. Strategische agenda? Welke keuzes maken we wel/niet.
  • Ruimte voor rafelranden, experimenten etc.
  • Participatie/samen stad maken en zaken als b.v. bewonersbod en buurtbudgetten, gemeente in de rol als ‘partner’.
  • De positie van kinderen en jongeren.
  • Het aanjagen van slimmer ruimtegebruik en kansen voor broedplaatsen en bewonersinitiatieven.
  • Ruimte voor initiatieven als Dress4Succes, Voedselbanken en buurtbibliotheken.
  • Het meten/monitoren van behoeften, capaciteit en realisatie van de voorzieningen in de diverse domeinen.

  Partij voor de Dieren

  • De groei van de stad zorgt voor meer druk op openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Essentieel onderdeel hiervan is voldoende groen en leefgebied voor mens en dieren. Ook dieren hebben toegang nodig tot voor hen noodzakelijke voorzieningen.
  • Mensen die gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen kunnen meer dan gemiddeld kwetsbaar zijn. Met name bij onderwijshuisvesting en welzijnsinstellingen zien wij –gezien het positieve effect van groen op de gezondheid– het belang van een groene inpassing.