Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 14 maart 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Varrolaan
Voorzitter:
Voorzitter raadsinformatiebijeenkomst
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 22.30 uur
  Locatie: Varrolaan 100 / 5.02
  Beleidsveld: Diversiteit - wethouder Voortman en wethouder Everhardt.
  Programma:
  Deze raadsinformatiebijeenkomst bestaat uit een algemeen deel over de Regenboogagenda, daarna (21:00-22:30 uur) zoomen we in op voorlichting over seksuele diversiteit en een veilig klimaat in en buiten school voor LHBTI jongeren.

  Deel 1 (19:30 uur – 20:55 uur): De Regenboogagenda
  Doel: Horen in hoeverre betrokkenen zich herkennen in de Regenboogagenda en met betrokkenen en partijen uit de verschillende beleidsterreinen die zich wellicht niet dagelijks met LHBTI thema’s bezig houden bekijken waar nog winst te behalen valt.

  1. Welkom en introductie (10 min)
   Introductie door agenderende partijen, kort uitleggen opzet RIB (2 delen).
  2. Inventarisatie thema’s (10 min)
   Welke thema’s vinden aanwezigen het belangrijkste voor de komende 4 jaar? En waar valt het meeste winst te behalen?
  3. Eerste ‘themablok’ –Veiligheid (15 min)
   Panel-interview met de zaal met 3 vertegenwoordigers uit het veld (bijvoorbeeld een BOA, iemand van roze-in-blauw en iemand van de Bodytalk).
  4. Tweede themablok – bijvoorbeeld: Welzijn/ Zorg (20 min)
   ‘Stemmen met de voeten’ met als vraag: “Hoe doet Utrecht het op dit thema?”
  5. Wat-mist-er-nog-rondje (15 min)
   Welke thema’s zijn nog niet besproken, wat willen mensen nog meegeven?
  6. Afronding (10 min)

   Deel 2: (21:05 uur – 22:30 uur): Voorlichting seksuele diversiteit en een veilig klimaat voor LHBTI jongeren in en buiten school
   Doel : Raadsleden informeren over hoe voorlichting nu in zijn werk gaat, waar het schuurt en wat we (nog) beter zouden kunnen doen.
  7. Welkom en introductie (15 min)
  8. Achtergrond onderwerp (15 min)
   Interview met (waarschijnlijk) 2 ambtenaren van Volksgezondheid. Basisvragen:
   • Wat heeft het eerdere onderzoek over voorlichting op scholen opgeleverd?
   • Hoe wordt met scholen overlegd over het al dan niet doen van voorlichting seksuele diversiteit? Waar loopt de gemeente tegenaan in het overleg met scholen?
   • Hoe zit het met de financiering, wie betaalt wat?
   • Is er nog iets verandert na het onderzoek? Wat zijn de plannen de komende tijd?
  9. Panel met betrokkenen voorlichting op scholen (25 min)
   Panel met 3 vertegenwoordigers van verschillende organisaties (iemand van een school, iemand van de COC voorlichters en iemand van de Rutgersstichting). Basisvragen:
   • Herkennen ze het beeld dat de ambtenaren schetsen?
   • Waar schuurt het volgens hen? Wat is lastig?
   • Wat is goede voorlichting? Waar moet je op letten?
   • Hoe creëer je een veilig klimaat op school, wat is daarvoor nodig?
   • Hoe zou het beter kunnen? Speciaal voor Rutgers: wat zijn er voor goede voorbeelden uit andere steden?
   Tussendoor ook checken in de zaal, waar meer voorlichters en vertegenwoordigers van scholen zitten!
  10. Kort intermezzo (10 min)
  11. Interview ‘een veilig klimaat buiten school’ (15 min)
   Met iemand van het Jongerenwerk en van de Vreedzame school kijken we naar wat er búiten de school nodig is, met name bij het jongerenwerk.
   Basisvragen:
   • Wat hebben zij meegenomen uit het gesprek met het vorige panel, is er iets dat ook relevant is voor buiten de school?
   • Welke (nog niet genoemde) zaken zijn succesvol, of maken het juist lastig om een veilig klimaat op straat of bij het Jongerenwerk te creëren voor LHBTI jongeren?
   Ook hier: check in de zaal wie er vragen heeft of ideeën heeft.
  12. Afronding (5 min)
   Hoe gaat het verder (agendering commissie, reactie raadsleden)

  Geagendeerd door A.M. Podt (D66), H. Assen (PvdA), S. Schers (GroenLinks, D. Bosch (PVV), R. van der Zweth (PvdA), P. Mathoera (Stadsbelang Utrecht) en Eva Oosters

  De fracties van D66, de PvdA en GL willen de regenboogagenda en de memo ‘Toezegging 156’ (Inzet seksuele voorlichting) graag agenderen voor een Raadsinformatiebijeenkomst die specifiek gaat over voorlichting over seksuele diversiteit op scholen. Naar aanleiding van motie 2017/44 van D66 (‘Let’s talk about seks’) heeft het college eerder onderzoek gedaan naar de stand van zaken mbt seksuele voorlichting op scholen. De conclusie hierbij was dat, waar seksuele voorlichting an sich op veel scholen voldoende wordt behandeld, er nog struikelblokken zijn waar het seksuele diversiteit betreft. De laatste memo en de Regenboogagenda geven alleen weinig helderheid over wat er nog méér wordt ondernomen om voorlichting over seksuele diversiteit verder te verspreiden (op meer scholen) en zo nodig te verbeteren.
  Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst horen de fracties graag van betrokken medewerkers, voorlichters en (zo mogelijk) scholen (in de persoon van schoolbestuurders):
  • Wat er op dit moment wordt gedaan op het vlak van voorlichting (bijvoorbeeld meer informatie over het overleg met aanbieders),
  • Op welke wijze het gesprek met scholen wordt aangegaan (zoals in de motie was opgedragen) over het kerndoel seksuele diversiteit en sociale veiligheid van lhbti-scholieren,
  • De financiën en welke concrete ambities er zijn voor de komende jaren.
  • Wat voor effect diverse vormen van voorlichting daadwerkelijk hebben op de sociale veiligheid van lhbti-scholieren.
  Daarnaast horen de fracties graag van de Rutgersstichting en Movisie wat zij aan geleerde lessen hebben (wellicht ook uit andere steden) om deze voorlichting te verbeteren.

  De fracties van de PVV, PvdA, GroenLinks en Stadsbelang Utrecht willen de Regenboogagenda graag agenderen voor een Raadsinformatiebijeenkomst die over de gehele Regenboogagenda gaat.
  Fracties horen graag van inwoners en organisaties of zij zich voldoende kunnen herkennen in de voorgestelde regenboogagenda en of ze de raadsleden nog aanvullingen en nieuwe inzichten kunnen geven. Afhankelijk van de uitkomsten van de raadsinformatiebijeenkomst gaan fracties graag met andere fracties en het college het debat aan om tot een zo breed mogelijke en gedragen regenboogagenda de komen.


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100 / Raadzaal

  Beleidsveld: Circulaire economie - wethouder Verschuure
  Geagendeerd door R. Heijne (GroenLinks), M. Koning (D66), M. van Dalen (VVD), J. Zwinkels (CDA).

  Circulaire economie is een relatief nieuw beleidsveld waarvan het Utrechtse beleid zich de komende tijd verder gaat uitkristalliseren. Een van de pijlers van circulaire economie, is de gescheiden inzameling en verwerking van grondstoffen. In 2019 wordt de beleidsnota Afval is grondstof herzien. In aanloop naar deze herziening willen de fracties van GroenLinks, D66, VVD en CDA inspirerende voorbeelden, ideeën en best practices uit het land ophalen die als beleidsvoornemens en quick wins kunnen worden meegenomen in de nieuwe nota Afval is grondstof. Deze bijeenkomst focust zich op de gescheiden inzameling (en verwerking) van bedrijfsafval. Op welke manier kan de inzameling en verwerking hiervan meer circulair worden ingericht? De fracties nodigen MKB Nederland en het CMU uit om wensen en knelpunten van ondernemers mee te geven. Wat zijn bijvoorbeeld quickwins voor gescheiden inzamelen bij ondernemers en horeca? Tegen welke uitdagingen lopen ondernemers aan, met name in de binnenstad?
  Daarnaast nodigen de fracties het Utrechtse adviesbureau Eco Matters uit om hun inzichten te delen, alsmede de Hogeschool Amsterdam die een onderzoek heeft uitgevoerd naar decentrale verwerking van organisch bedrijfsafval.
  Tenslotte wordt het college gevraagd een presentatie te laten voorbereiden over het huidige beleid en de huidige praktijk op het vlak van de gescheiden inzameling en verwerking van bedrijfsafval, alsmede een stand van zaken te geven van proeven met gescheiden inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad (motie 18/215). Daarnaast wordt het college gevraagd toe te lichten welke vernieuwingen en ambities het college ziet op het vlak van meer circulair inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. In de presentatie komt ook de Ecoboot aan bod.


 • 3

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100 / 5.03

  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein
  Geagendeerd door de Subcommissie Controle & Financiën

  Inzicht hebben in de financiële systematiek, zoals op grond van de Financiële Verordening 2017 verder is vormgegeven in de verschillende financiële beleidsnota’s, kan van toegevoegde waarde zijn voor iedere portefeuille. Het hebben van een basis kennisniveau en inzicht in de werking van financiële beleidsnota’s kan het beleid ondersteunen bij het verder vormgeven ervan. Reden waarom de subcommissie de onderstaande lijst van verordeningen voor een verdere toelichting in een technische briefing bespreekt.

  In het eerste kwartaal 2019 worden drie financiële nota’s () geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De subcommissie stelt voor om de raad breed te laten informeren over de financiële regelgeving in het algemeen en alle financiële beleidsnota’s die de gemeente Utrecht heeft op grond van de Financiële Verordening 2017 in het bijzonder. Het betreft hier:
  • Nota reserves (
  )
  • Nota lokale heffingen ()
  • Weerstandsvermogen en risicomanagement (
  )
  • Nota grondbeleid
  • Nota Kapitaalgoederen
  • Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (Waava)
  • Financieringsstatuut
  • Publieke geldverstrekking
  • Algemene subsidieverordening
  • Nota Inkoop


 • 4

  Tijd: 21.00 - 22.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100/Raadzaal
  Beleidsveld: Veiligheid/ Wonen

  Agendering: kiesgerechtigde inwoner (naam bekend bij de Griffie), de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast en ruim 400 ondertekenaars van de petitie onderschrijven deze agendering

  Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet is de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. In dit artikel is bepaald dat de raad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning - of een bij die woning behorend erf - gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.
  De wet voorziet dus in de introductie van een specifieke gedragsaanwijzing. Op grond van de aanwijzing moet de overlastgever bepaalde handelingen doen of juist nalaten op straffe van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Ruim 200 gemeenten hebben van de door de nieuwe wet geboden mogelijkheden gebruik gemaakt. Omdat het college van B en W Utrecht daartoe nog steeds geen voorstel aan de raad heeft gedaan wordt de raad bij deze verzocht te doen wat nodig is om de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen, zodat daarin een artikel wordt opgenomen dat woonoverlast verbiedt en de burgemeester de bevoegdheid geeft te handhaven als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet.


 • 5

  Tijd: 21.00 - 22.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100/ 5.03

  Beleidsveld: Leidsche Rijn - wethouder Verschuure
  Geagendeerd door G. te Hoonte (VVD), J. Wijmenga (ChristenUnie) en H. Dekker – Abdulaziz (D66).

  De Utrechtse VVD, ChristenUnie en D66 hebben naar aanleiding van de brief Muziekplein Terwijde – stand van zaken najaar 2018 behoefte aan meer toelichting op de achtergronden van het stopzetten van de ontwikkeling. De fracties willen betrokken partijen de mogelijkheid geven mee te praten en hun visie op het niet doorgaan toe te lichten. Daarnaast willen de partijen weten of andere opties na het stilvallen van de huidige ontwikkeling zijn overwogen. En zo ja, waarom zijn die niet gekozen?
  Tot slot willen de agenderende partijen de leerervaringen van dit traject voor de gemeente weten uit het gehele traject. Met name willen zij weten in hoeverre het ontwikkelen van de locatie een op participatie gerichte route invloed heeft gehad op de huidige uitkomst. Had bijvoorbeeld een opzet zoals gekozen is bij RoodNoot en Sluishuis tot een andere uitkomst geleid. Op basis van de bijeenkomst willen partijen de brief mogelijk agenderen voor commissiebehandeling. Ook wordt een actuele motie overwogen.